Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
15.09.2023

Hormatly Prezidentimiz Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň sammitine gatnaşdy

Президент Туркменистана принял участие в Саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала

Президент Туркменистана принял участие в Саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала

Şu gün Täjigistan Respublikasynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy.

Ozal habar berlişi ýaly, düýn Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygy geçirildi. Ol köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi berer, sebitiň durnukly ösüşi, dünýä hojalyk gatnaşyklaryna işjeň goşulyşmagy üçin zerur şertleri döretmäge ýardam eder.

Goňşy döwletler bilen netijeli we dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň deňhukukly, özara ynanyşmak dialogynyň giňeldilmegine gönükdirilen daşary syýasy strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Sebitiň ýurtlarynyň Merkezi Aziýanyň möhüm meselelerini çözmegiň has netijeli ýollaryny gözlemekde tagallalaryň birleşdirilmegine umumy gyzyklanmalary döwletleriň özara düşünişmek, hyzmatdaşlyk ýörelgelerine eýerýändikleriniň subutnamasydyr. Aral meselesiniň çözgüdi öňde durýan wezipeleriň iň möhümleriniň biridir.

Hut şu maksat bilen, 1993-nji ýylyň ýanwarynda Araly halas etmegiň halkara gaznasy döredildi. Şondan bäri geçen 30 ýylyň dowamynda ol Aral heläkçiliginiň ýetiren ekologik, durmuş-ykdysady hem-de ynsanperwer meselelerini çözmek boýunça oňyn döwletara hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly meýdança öwrüldi. Şol döwrüň içinde iri halkara guramalar, ilkinji nobatda, BMG bilen bilelikdäki işleri işjeňleşdirmek hem-de ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça anyk çäreler durmuşa geçirildi. Sebäbi bu mesele toplumlaýyn çemeleşmeleri talap edýär. 2008-nji ýylyň dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň Araly halas etmegiň halkara gaznasyna synçy derejesini bermek barada Kararnamany kabul etmegi Aralyň dünýä derejeli häsiýete eýedigini hem-de ony tizden-tiz ýeňip geçmek üçin halkara tagallalary birleşdirmegiň zerurdygyny tassyklan taryhy ähmiýetli waka boldy.

Gaznanyň ähli agzalary ýaly, Türkmenistan hem diňe bir giň gerimli milli taslamalary we maksatnamalary durmuşa geçirmek bilen çäklenmän, Aral sebitinde durmuş-ykdysady, ekologiýa ýagdaýy gowulandyrmak, suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak, daşky gurşawy goramak, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak ýaly möhüm meseleleri çözmek boýunça sebit hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine-de işjeň ýardam berýär. Munuň özi diňe sebit derejesinde däl-de, ählumumy derejede-de uly ähmiýete eýedir.

Türkmenistan öz toplan baý tejribesini hem-de döredijilik kuwwatyny tutuş adamzadyň bähbidine gönükdirmegi ugur edinip, hemişe Merkezi Aziýada ýüze çykýan suw we ekologik meselelere halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalary esasynda, sebitiň ähli ýurtlarynyň bähbitlerini hasaba almak bilen, halkara guramalaryň işjeň gatnaşmagynda garalmagy ugrunda çykyş edýär. Diňe sebit tagallalarynyň birleşdirilmegi bu meseläni çözmekde netijeli döwletara hyzmatdaşlyk üçin ýeke-täk kabul ederlikli şert bolup durýar. Türkmen tarapynyň öňe sürýän anyk başlangyçlary, şol sanda suw meseleleri boýunça köptaraplaýyn diplomatik geňeşmeleriň täze görnüşi hökmünde suw diplomatiýasyny ilerletmek babatda beýan eden teklipleri Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm maksatlary we wezipeleri, ilkinji nobatda, ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy, howpsuzlygy üpjün etmek, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça wezipeler bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

Mälim bolşy ýaly, 2012-nji ýylyň iýun aýynda Rio-de-Žaneýro şäherinde geçirilen Durnukly ösüş boýunça maslahatda (Rio+20) Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň işiniň ýörite ugruny işläp taýýarlamagy teklip etdi hem-de ony “Aral üçin BMG-niň Ýörite maksatnamasy” diýip atlandyrdy. Bu maksatnamada Aral deňziniň sebitinde ýagdaýy durnuklylaşdyrmak hem-de gowulandyrmak boýunça anyk meýilnamalar göz öňünde tutulýar. Bu ugurda ýurdumyzyň durmuşa geçirýän yzygiderli işleri barha dünýä bileleşiginiň uly goldawyna eýe bolýar. 2018-nji we 2019-njy ýyllarda BMG-niň Baş Assambleýasynyň türkmen tarapynyň başlangyjy esasynda “Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk” atly Kararnamalary biragyzdan kabul etmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Emma wagt bir ýerde durmaýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň tagallalary esasynda dünýäde ägirt uly gyzyklanma eýe bolan Aral meselesi häzirki zaman ýagdaýlaryny hasaba almak bilen, onuň çözgüdine täze, has netijeli we ylalaşykly çemeleşmeleriň zerurdygyny görkezýär. Bu bolsa Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň çagyrylmagynyň baş maksadydyr. Bu sammit Aralyň ýetiren täsirlerini ýeňip geçmek boýunça bilelikdäki tagallalaryň işjeňleşdirilmegine kuwwatly itergi berer.

...Ir bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň awtoulag kerweni Duşenbe şäheriniň merkezinde ýerleşýän «Kasri Millat» köşgüne tarap ugrady. Köşgüň eýwanynda hormatly Prezidentimizi Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon mähirli garşylaýar.

Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň esaslandyrylmagynyň 30 ýyllygy bellenilýän ýylda geçýän ýokary derejedäki bäştaraplaýyn duşuşyga gatnaşmak üçin Duşenbe şäherine Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew geldiler, şeýle hem duşuşyga Gyrgyz Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birinji orunbasary Adylbek Kasymaliýew synçy hökmünde gatnaşýar.

Däp bolan bilelikde surata düşmek dabarasy tamamlanandan soňra, belent mertebeli myhmanlar «Dabaralar» zalyna bardylar. Bu ýerde Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi.

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon ýokary derejeli duşuşygy açyp, mejlise gatnaşyjylary ýene bir gezek mübärekledi we Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň şu gezekki mejlisine gatnaşmaga çakylygy kabul edendikleri üçin hoşallyk bildirdi. Bu mejlis gaznanyň döredilmeginiň 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda geçirilýär. Täjigistanyň Prezidenti hemmeleri bu sene bilen gutlap, şu geçen ýyllaryň dowamynda Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň suw hojalyk we ekologik meseleleri çözmekde, hyzmatdaş döwletleriň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda sebitiň ýurtlarynyň hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmekde möhüm orun eýeländigini kanagatlanma bilen belledi.

Soňra sammite gatnaşyjylara söz berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Şaripowiç Rahmona Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Duşenbe şäherine gelmäge çakylygy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, myhmansöýer Täjigistanda geçirilýän şu gezekki duşuşygyň biziň gatnaşyklarymyzyň hem-de sebit meselelerini bilelikde, raýdaşlyk ýagdaýynda çözmäge özara gyzyklanmanyň ýokary derejesiniň aýdyň subutnamasydygyny belledi.

Şu günki waka Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjylar hökmünde biziň ýurtlarymyz üçin aýratyn ähmiýete eýedir. Sebäbi şu ýyl biz bu gaznanyň döredilmeginiň 30 ýyllygyny belleýäris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we hemmeleri bu şanly sene bilen gutlady. Bellenilişi ýaly, geçen ýyllaryň dowamynda hut Araly halas etmegiň halkara gaznasy Aral deňziniň guramagy zerarly emele gelen ekologik. durmuş-ykdysady meseleleri çözmek maksady bilen, dialog we hyzmatdaşlyk üçin möhüm sebit meýdançasyna öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň bu gazna üstünlikli başlyklyk edýändigini, täjik kärdeşleri tarapyndan AHHG-nyň işine goldaw bermek hem-de onuň halkara abraýyny ýokarlandyrmak boýunça uly işleriň bitirilendigini aýratyn belläp, gazna geljekde başlyklyk etjek Gazagystan Respublikasyna üstünlikleri arzuw etdi.

Şol döwürde gazagystanly kärdeşlerimiziň öňde goýlan wezipeleri çözmek, biziň tagallalarymyzy birleşdirmek, oňyn başlangyçlaryny goldamak we ilerletmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine ynanýaryn diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Türkmenistanyň halkara forumlarda Aral meselesiniň biziň sebitimiziň çäklerinden çykandygyny we hakykatdan-da, ählumumy tagallalary talap edýän dünýä derejeli meselä öwrülendigini hemişe nygtaýandygyny belledi. Biziň ýurdumyz öz başlangyçlaryny milli derejede, şeýle hem dünýä giňişliginde geçirýän anyk işleri bilen berkidýär.

Baryp 2012-nji ýylda Türkmenistanda howanyň üýtgemegi barada Milli strategiýa tassyklanyldy. Onda Aral deňziniň meseleleri, hususan-da, Aralyň guramagy zerarly daşky gurşawa ýetýän oňaýsyz täsiri peseltmek, çölleşmä we ýeriň ýaramazlaşmagyna garşy göreşmek, Aral sebitinde arassaçylyk-epidemiologik ýagdaýy gowulandyrmak, durmuş, ynsanperwer häsiýetli birnäçe meseleleri çözmek boýunça geçirilýän çäreler öz beýanyny tapdy. 2019-njy ýylda biz, häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hasaba almak bilen, bu strategiýany döwrebaplaşdyrdyk, şondan soňra bolsa Aral boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar döwri üçin Milli maksatnamany kabul etdik. Onda ykdysady, durmuş, ekologiýa, suw ulgamlarynda 86 taslamany durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Şol bir wagtyň özünde, halkara giňişlikde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2018-nji we 2019-njy ýyllarda BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk» atly Kararnamalary kabul edildi. Olarda, hususan-da, Aralyň ekologiýa ýetiren zyýanlarynyň azaldylmagyna hem-de aradan aýrylmagyna gönükdirilen köptaraplaýyn tagallalaryň möhümdigi, BMG-niň ulgamynyň we bu gaznanyň arasynda dialogy, hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň, olaryň tagallalarynyň özara utgaşdyrylmagynyň ähmiýeti nygtalýar. 2023-nji ýylyň 19-njy maýynda BMG-niň Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasy Türkmenistanyň öňe süren başlangyjy esasynda BMG-niň Aral deňziniň sebiti üçin Ýörite maksatnamasyny döretmek bilen baglanyşykly Kararnamany kabul etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistan geljekde-de Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy ýurtlaryň sebit hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegine hem-de daşky gurşawy goramak we Merkezi Aziýa sebitinde durnukly ösüş ulgamynda hyzmatdaşlygyň ulgamlaýyn gurallarynyň döredilmegine gönükdirilen anyk başlangyçlaryny amala aşyrmak ugrunda çykyş eder.

Şunuň bilen baglylykda, biz gaznanyň şertnama-hukuk binýadyny kämilleşdirmek hem-de geljekki işleriň maksatlarynydyr wezipelerini kesgitlemek boýunça çäreleri işjeňleşdirmegi teklip edýäris. Bu işleri Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň ählisiniň bähbitlerini hasaba almak bilen, halkara hukugyň binýat goýujy ýörelgeleri we kadalary esasynda alyp barmagy zerur hasaplaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady. Şunuň bilen baglylykda, Aral meselesine gönüden-göni dahylly meseleleriň toplumynyň umumysebit ekologik gün tertibiniň möhüm bölegi hökmünde çözülmeginiň halkara hyzmatdaşlygyň çuňlaşdyrylmagyny, oňyn başlangyçlaryň mundan beýläk-de ilerledilmegini, BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleriniň bu işlere işjeň çekilmegini talap edýändigine ynam bildirildi.

Şunda bu gaznanyň halkara maliýe edaralary hem-de hemaýatkärler bilen Aral deňziniň sebitinde häzirki emele gelen meseleleriň giň toplumyny çözmek bilen baglanyşykly taslamalary we maksatnamalary durmuşa geçirmek boýunça hyzmatdaşlygyny has okgunly ösdürmek üçin mümkinçilikleri döretmegimiz zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we Aral meselesiniň, tutuş Merkezi Aziýanyň ekologiýa babatda ileri tutýan ugurlarynyň halkara derejede degişli orun eýelemelidigini belledi. Şunda biziň tagallalarymyz maksada okgunly hem-de millionlarça raýatlarymyzyň hukuklarynyň, kanuny bähbitleriniň üpjün edilmegine, geljekki onýyllyklarda öňde durýan ykdysady-durmuş wezipeleriniň çözülmegine gönükdirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan sebitiň ekologik meselelerine strategik çemeleşmäni kemala getirmekde möhüm ädim hökmünde ýöriteleşdirilen düzümi — Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmegi teklip edýär. Ol BMG bilen hyzmatdaşlykda sebitde ekologik gün tertibiniň ähli ugurlary boýunça anyk we yzygiderli işleri geçirip bilerdi. Mundan başga-da, biziň ýurtlarymyza Merkezi Aziýada suw serişdeleriniň goralmagyna hem-de rejeli peýdalanylmagyna gönükdirilen halkara resminamalary işläp taýýarlamak we kabul etmek çärelerini çaltlandyrmak meselesi möhüm bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi hem-de bu ugurda bilelikdäki diplomatik tagallalary işjeňleşdirmegi teklip etdi.

Hormatly Prezidentimiz çykyşynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisi bilen bilelikde sebitde suw diplomatiýasynyň ilerledilmegine aýratyn uly üns berýändigini belledi. Mälim bolşy ýaly, şu maksatlar bilen, biziň ýurdumyz Araly halas etmegiň halkara gaznasyna başlyklyk etmeginiň dowamynda Merkezi Aziýa Suw strategiýasyny işläp taýýarlamak başlangyjyny öňe sürdi. Bu resminamada suw meseleleri boýunça biziň döwletlerimiziň özara hormat goýmak, deňhukukly hyzmatdaşlyk, sebitiň ähli ýurtlarynyň bähbitleriniň hasaba alynmagyna esaslanýan syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygyň esasy ýörelgeleriniň we düzgünleriniň berkidilmegi maksadalaýyk bolardy. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Merkezi Aziýa Suw strategiýasy geljekde BMG-niň Ählumumy suw strategiýasyny işläp taýýarlamak üçin esas bolup bilerdi.

Şeýle hem biz Araly halas etmegiň halkara gaznasyny durnukly ösdürmek boýunça döwletara toparyň çäklerinde kabul edilen Merkezi Aziýanyň daşky gurşawyny goramak boýunça Hereketleriň sebit meýilnamasyny we onuň esasy kadalaryny ekologik meseläniň düzüm bölegi hökmünde Aral deňzi sebitiniň ýurtlaryna kömek bermek boýunça Hereketleriň täze maksatnamasyna girizmek maksady bilen, ony döwrebaplaşdyrmak baradaky meselä garamagy teklip edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Beýan edilen başlangyçlar bir bitewi maksada — biziň sebitimiziň ýurtlarynyň bähbitleriniň, bu ýurtlarda ýaşaýan halklaryň abadançylygynyň, olaryň saglygynyň, ösüşiniň, rowaçlygynyň üpjün edilmegine esaslanýan sazlaşykly, durnukly we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk ulgamyny döretmäge gönükdirilendir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we Türkmenistanyň öňe süren tekliplerine düşüniljekdigine hem-de goldanyljakdygyna ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çykyşynyň ahyrynda Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmona Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisini ýokary derejede guramaga hem-de üstünlikli geçirmäge goşan uly şahsy goşandy üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz şu günki duşuşygyň biziň umumy bähbitlerimiziň ilerledilmegine oňyn depgin berjekdigine ynam bildirip, Türkmenistanyň munuň üçin ähli zerur işleri durmuşa geçirmäge taýýardygyny belledi.

Mejlisiň çäklerinde oňa gatnaşyjylar soňky ýyllarda ýerine ýetirilen bilelikdäki işiň netijelerini jemlediler, bäştaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, şeýle hem Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň halkara düzümleri, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň täze, anyk ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Sammite gatnaşyjylaryň belleýişleri ýaly, suw serişdeleri Merkezi Aziýanyň durnukly ösüşinde esasy orun eýeleýär, serhetüsti suw hyzmatdaşlygy bolsa Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň, sebitde parahatçylygy, durnuklylygy we abadançylygy üpjün etmegiň möhüm bölegi bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, milli we sebit strategiýalarynda suw meselelerine ileri tutulýan orun bermäge, bu wajyp ugurda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga umumy taýýarlyk beýan edildi. Şeýle-de Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň guramaçylyk düzümini we şertnama-hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, onuň kuwwatyny pugtalandyrmak, halkara abraýyny ýokarlandyrmak meselelerine üns berildi.

Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň kabul eden Duşenbe Beýannamasynda Aral deňziniň meselelerini çözmek boýunça ara alyp maslahatlaşmalaryň netijeleri öz beýanyny tapdy. Şeýle hem Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Täjigistan Respublikasynyň Araly halas etmegiň halkara gaznasyna başlyklygynyň netijeleri hakynda Çözgüdine, AHHG-ny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň guramaçylyk gurluşyny we şertnama-hukuk binýadyny gowulandyrmak boýunça işleri hakynda Çözgüdine, Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň AHHG-nyň Prezidentiniň saýlanylmagy hakynda Çözgüdine gol çekildi.

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon şu günki netijeli pikir alyşmanyň geljekde sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin esas boljakdygyna ynam bildirip, duşuşyga gatnaşyjylaryň ählisine üstünlikleri arzuw etdi.

Täjigistan Respublikasyna iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Duşenbe şäheriniň Halkara howa menziline bardy we ol ýerden Watanymyza ugrady.

Birnäçe wagtdan hormatly Prezidentimiziň uçary paýtagtymyzyň Halkara howa menziline gelip gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar, şeýle hem Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Wafo Niýatbekzoda garşylady.

Diplomat hormatly Prezidentimizi Duşenbe şäherindäki iri halkara çäreleriň çäklerinde bolan gepleşikleriň netijeli geçmegi bilen gutlady.

Döwlet Baştutanymyz dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekiline hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, geçirilen köptaraplaýyn duşuşyklaryň netijelerine kanagatlanma bildirdi.

Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Республике Таджикистан, принял участие в очередном Саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Как уже сообщалось, накануне в столице Таджикистана – городе Душанбе, состоялась Пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, призванная придать новый импульс развитию многостороннего сотрудничества, содействовать созданию необходимых условий для устойчивого развития региона, его ускоренной интеграции в мировые
процессы.

Укрепление дружественных отношений и плодотворных связей с государствами-соседями – один из приоритетных векторов внешнеполитической стратегии независимого нейтрального Туркменистана, нацеленного на равноправный, доверительный диалог во имя светлого будущего.

Ярким свидетельством взаимопонимания и сплочённости стран-партнёров выступает их стремление к консолидации усилий в поиске наиболее эффективных путей решения актуальных вопросов Центральноазиатского региона, важнейшим из которых является аральская проблематика.

Именно с этой целью в январе 1993 года был создан Международный фонд спасения Арала, ставший за 30 лет существования надёжной платформой для конструктивного межгосударственного сотрудничества по преодолению экологических, социально-экономических и гуманитарных последствий аральской трагедии.

За это время были предприняты конкретные шаги по активизации совместной работы и установлению тесного партнёрства с ведущими международными организациями, прежде всего ООН, ибо данная проблема требует комплексного, акцентированного подхода.

Этапным событием, подтвердившим планетарный характер аральского кризиса и необходимость объединения международных усилий для его скорейшего преодоления, стало принятие в декабре 2008 года Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о предоставлении МФСА статуса наблюдателя.

Как и все члены Фонда, Туркменистан не только реализует масштабные национальные проекты и программы, но и активно содействует наращиванию регионального сотрудничества по решению таких актуальных вопросов, как улучшение социально-экономической и экологической обстановки в Приаралье, рациональное водопользование, охрана и оздоровление окружающей среды, адаптация к изменению климата, что имеет большое значение не только в региональном, но и в глобальном измерении.

Стремясь поставить накопленный солидный опыт и свой созидательный потенциал на службу всему человечеству, Туркменистан всегда выступал за рассмотрение водных и экологических вопросов в Центральной Азии на основе общепризнанных норм международного права, с учётом интересов стран региона и при участии международных организаций, признавая, что только региональный консенсус является единственно приемлемой формой для эффективного межгосударственного взаимодействия.

Выдвигаемые туркменской стороной конкретные инициативы, в том числе по продвижению «водной дип­ломатии» в качестве новой формы многостороннего дипломатического общения по водным вопросам, напрямую сопряжены с ключевыми целями и задачами Организации Объединённых Наций, в первую очередь, по обеспечению всеобщего мира, стабильности и безопасности, достижению ЦУР.

Как известно, на Конференции по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (РИО+20) в июне 2012 года Туркменистан предложил разработку отдельного направления деятельности Организации Объединённых Наций, назвав его Специальной программой ООН для Арала, которая включала бы конкретные планы по стабилизации и улучшению ситуации в бассейне Аральского моря.

Предпринимаемые нашей страной последовательные шаги на данном направлении находят всё большую поддержку мирового сообщества. Об этом наглядно свидетельствует факт единогласного принятия в 2018 и 2019 годах Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала, инициированных туркменской стороной.

Но время не стоит на месте, и аральская проблематика, получившая благодаря предпринимаемым странами Центральной Азии усилиям огромный резонанс в мире, обуславливает необходимость поиска новых, более эффективных и согласованных подходов к её решению с учётом современных реалий. Это и есть главная цель созыва очередного заседания Совета глав государств-учредителей МФСА, призванного стать мощным толчком для активизации совместной работы по преодолению последствий аральского кризиса.

…Утром автокортеж Президента Сердара Бердымухамедова проследовал к расположенному в центре Душанбе Дворцу «Касри Миллат».

Глава Туркменистана проходит во Дворец, в фойе которого его радушно встречает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Для участия в пятисторонней встрече на высшем уровне, проходящей в год 30-летия учреждения Международного фонда спасения Арала, в Душанбе также прибыли Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и в качестве наблюдателя первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

После традиционной церемонии совместного фотографирования высокие гости проследовали в зал торжеств, где состоялось заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Открывая встречу высокого уровня, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон ещё раз сердечно поприветствовал её участников и поблагодарил за принятое приглашение принять участие в нынешнем заседании, проводимом в год 30-летия со дня учреждения Фонда.

Поздравив всех с этим юбилеем, Президент Таджикистана с удовлетворением констатировал, что за прошедшие годы Международный фонд спасения Арала сыграл огромную роль в укреплении сотрудничества и взаимодействия стран региона в решении водохозяйственных и экологических вопросов, способствовал развитию двусторонних и многосторонних отношений государств-партнёров.

Затем слово было предоставлено участникам Саммита.

Выразив глубокую признательность Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону за приглашение посетить Душанбе для участия в заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что нынешняя встреча на гостеприимной земле Таджикистана – это свидетельство высокого уровня наших отношений и взаимного стремления сообща и солидарно решать проблемы региона.

– Сегодняшнее событие для наших стран как учредителей МФСА особенно символично, поскольку в этом году мы отмечаем 30-летие создания Фонда, подчеркнул глава Туркменистана, поздравив всех со знаменательной датой. Как было отмечено, за прошедшие годы именно Международный фонд спасения Арала стал важной региональной площадкой для диалога и сотрудничества в целях решения экологических и социально-экономических проблем, вызванных высыханием Аральского моря.

Отметив эффективное председательство в Фонде Республики Таджикистан, в рамках которого таджикскими коллегами была проведена большая работа по поддержке деятельности и повышению международного авторитета Фонда, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал успехов следующему председательству Республики ­Казахстан.

– Уверен, что в предстоящий период казахстанские коллеги приложат все усилия для решения поставленных задач, координации наших шагов, поддержки и продвижения конструктивных инициатив, – подчеркнул глава государства.

Обращаясь к участникам Саммита, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан на международных форумах всегда подчёркивает, что аральская проб­лематика вышла далеко за пределы нашего региона и стала поистине глобальной проблемой, требующей такого же глобального ответа.

Свои инициативы наша страна подкрепляет конкретными делами как на национальном уровне, так и на мировой арене.

Ещё в 2012 году в Туркменистане была утверждена Национальная стратегия по изменению климата, в которой нашли своё отражение и воп­росы Аральского моря, в частности, снижение негативного воздействия высыхания Арала на окружающую среду, сдерживание процессов опустынивания и деградации земель, улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в Приаралье, а также решение ряда социальных и гуманитарных вопросов.

В 2019 году мы обновили эту стратегию с учётом реалий сегодняшнего дня, а вслед за этим приняли Национальную программу по Аралу на период 2021–2025 годов, в которой предусмотрена реализация 86 проектов в экономической, социальной, экологической, водной сферах, продолжил глава Туркменистана.

Одновременно на международной арене по инициативе Туркменистана в 2018 и 2019 годах были приняты Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала». В них, в частности, отмечается важность многосторонних усилий, нацеленных на минимизацию и устранение последствий аральского экологического кризиса, подчёркивается значимость укреп­ления диалога, сотрудничества и координации между системой ООН и Фондом.

В развитие вышеуказанных практических действий 19 мая 2023 года Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приняла инициированную Туркменистаном Резолюцию «Рассмотрение условий создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря».

Как заявил Президент Сердар Бердымухамедов, Туркменистан и далее будет выступать за реализацию конкретных инициатив стран-учредителей МФСА, направленных на активизацию регионального взаимодействия и формирование системных механизмов сотрудничест­ва в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.

В этой связи мы предлагаем активизировать работу по совершенствованию договорно-правовой базы Фонда и определить цели и задачи дальнейшей работы.
Считаем необходимым вести этот процесс с учётом интересов всех государств-учредителей МФСА и на основе основополагающих принципов и норм международного права, подчеркнул Президент Туркменистана.

В данном контексте была выражена убеждённость, что решение комплекса вопросов, непосредственно относящихся к аральской проблематике, как части общерегио­нальной экологической повестки, требует углубления международного партнёрства, дальнейшего продвижения конструктивных инициатив, активного привлечения специализированных структур ООН.

– Нам необходимо создать возможности для более динамичного взаимодействия Фонда с международными финансовыми институтами и донорами по реализации проектов и программ, связанных с решением широкого круга вопросов, существующих ныне в бассейне Аральского моря, – подчеркнул глава государст­ва, отметив, что проблема Арала, как и вся экология Центральной Азии, должна занять своё надлежащее место в международном рангировании экологических приоритетов.

– Наши усилия здесь должны быть целенаправлены и ориентированы на обеспечение прав и законных интересов миллионов наших граждан, решение экономических и социальных задач на десятилетия вперёд, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Как было отмечено, в качестве важного шага по формированию стратегического подхода к экологическим темам региона Туркменистан предлагает учредить специализированную структуру – Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно в сотрудничестве с ООН работал бы по всему спектру экологической повестки в регионе.

– Кроме того, актуальным является вопрос ускорения процесса разработки и принятия нашими странами международных документов, нацеленных на сохранение и рациональное использование вод­ных ресурсов в Центральной Азии, – продолжил глава Туркменистана, озвучив предложение активизировать совместные дип­ломатические усилия в данном направлении.

В своём выступлении Президент Сердар Бердымухамедов сделал также особый акцент на том, что Туркменистан вместе со странами Центральной Азии большое внимание отводит продвижению «вод­ной дипломатии» в регионе. Как известно, в этих целях наша страна в ходе своего председательства в МФСА инициировала разработку Центральноазиатской Водной стратегии, в которой были бы закреплены основные принципы и правила политико-дипломатического взаимодействия наших государств по водной проблематике, основанные на обоюдном уважении, равноправном партнёрстве и учёте интересов всех стран региона.

По мнению главы Туркменистана, Центральноазиатская Водная стратегия в перспективе могла бы стать основой для разработки Глобальной Водной стратегии ООН.

– Также мы предлагаем рассмотреть вопрос о модернизации Регионального плана действий по охране окружающей среды Цент­ральной Азии, принятого в рамках Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, с целью включения основных положений этого Плана в качестве экологического компонента в новую Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, – продолжил Президент Сердар Бердымухамедов.

Указанные инициативы объединены одной целью – создать гармоничную, устойчивую и долгосрочную систему сотрудничества, основанную на обеспечении интересов стран нашего региона, благополучия живущих здесь народов, их здоровья, развития и прогресса, подчеркнул глава государства, выразив надежду, что высказанные Туркменистаном предложения найдут понимание и поддержку.

В заключение своего выступления Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз поблагодарил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона за большой личный вклад в организацию и успешное проведение очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Выразив уверенность, что сегодняшняя встреча придаст позитивные импульсы продвижению общих интересов, глава государства отметил, что Туркменистан готов сделать для этого всё необходимое.

В рамках заседания его участники подвели итоги проделанной за последнее время совместной работы, обсудили новые, конкретные направления дальнейшего пятистороннего взаимодействия, а также возможные формы парт­нёрства МФСА с авторитетными международными структурами, прежде всего с Организацией Объединённых Наций.

Как отмечали участники Саммита, водные ресурсы играют ключевую роль для устойчивого развития Центральной Азии, а трансграничное водное сотрудничество является важнейшим компонентом достижения Целей в области устойчивого развития, обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе. В данном контексте была выражена общая готовность придавать приоритетное значение водным вопросам в национальных и региональных стратегиях, укреплять многостороннее сотрудничество в этом важном направлении.

Особое внимание также было уделено дальнейшему совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала, укреплению его потенциала и повышению имиджа на международной арене.

Итоги предметного обсуждения широкого круга вопросов по решению проблем бассейна Аральского моря нашли своё отражение в принятом Душанбинском заявлении глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Также были подписаны Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала, Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала о деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала и Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала об избрании Президента Международного фонда спасения Арала.

Выразив уверенность, что состоявшийся сегодня обстоятельный обмен мнениями послужит хорошей основой для более продуктивного регионального сотрудничества в будущем, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон пожелал успехов всем участникам встречи.

По завершении программы рабочего визита в Республику Таджикистан Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт города Душанбе, откуда отбыл на Родину.

Совершив перелёт до Ашхабада, президентский авиалайнер приземлился в столичном Международном аэропорту, где главу государства встретили официальные лица, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Туркменистане Вафо Ниятбекзода.

Дипломат поздравил Президента Туркменистана с продуктивностью переговоров, состоявшихся на полях проведённых в Душанбе крупных международных мероприятий.

Поблагодарив полномочного представителя дружественной страны за добрые слова, Президент Сердар Бердымухамедов также выразил удовлетворение итогами прошедших многосторонних встреч.

Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Республике Таджикистан, принял участие в очередном Саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Как уже сообщалось, накануне в столице Таджикистана – городе Душанбе, состоялась Пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, призванная придать новый импульс развитию многостороннего сотрудничества, содействовать созданию необходимых условий для устойчивого развития региона, его ускоренной интеграции в мировые
процессы.

Укрепление дружественных отношений и плодотворных связей с государствами-соседями – один из приоритетных векторов внешнеполитической стратегии независимого нейтрального Туркменистана, нацеленного на равноправный, доверительный диалог во имя светлого будущего.

Ярким свидетельством взаимопонимания и сплочённости стран-партнёров выступает их стремление к консолидации усилий в поиске наиболее эффективных путей решения актуальных вопросов Центральноазиатского региона, важнейшим из которых является аральская проблематика.

Именно с этой целью в январе 1993 года был создан Международный фонд спасения Арала, ставший за 30 лет существования надёжной платформой для конструктивного межгосударственного сотрудничества по преодолению экологических, социально-экономических и гуманитарных последствий аральской трагедии.

За это время были предприняты конкретные шаги по активизации совместной работы и установлению тесного партнёрства с ведущими международными организациями, прежде всего ООН, ибо данная проблема требует комплексного, акцентированного подхода.

Этапным событием, подтвердившим планетарный характер аральского кризиса и необходимость объединения международных усилий для его скорейшего преодоления, стало принятие в декабре 2008 года Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о предоставлении МФСА статуса наблюдателя.

Как и все члены Фонда, Туркменистан не только реализует масштабные национальные проекты и программы, но и активно содействует наращиванию регионального сотрудничества по решению таких актуальных вопросов, как улучшение социально-экономической и экологической обстановки в Приаралье, рациональное водопользование, охрана и оздоровление окружающей среды, адаптация к изменению климата, что имеет большое значение не только в региональном, но и в глобальном измерении.

Стремясь поставить накопленный солидный опыт и свой созидательный потенциал на службу всему человечеству, Туркменистан всегда выступал за рассмотрение водных и экологических вопросов в Центральной Азии на основе общепризнанных норм международного права, с учётом интересов стран региона и при участии международных организаций, признавая, что только региональный консенсус является единственно приемлемой формой для эффективного межгосударственного взаимодействия.

Выдвигаемые туркменской стороной конкретные инициативы, в том числе по продвижению «водной дип­ломатии» в качестве новой формы многостороннего дипломатического общения по водным вопросам, напрямую сопряжены с ключевыми целями и задачами Организации Объединённых Наций, в первую очередь, по обеспечению всеобщего мира, стабильности и безопасности, достижению ЦУР.

Как известно, на Конференции по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (РИО+20) в июне 2012 года Туркменистан предложил разработку отдельного направления деятельности Организации Объединённых Наций, назвав его Специальной программой ООН для Арала, которая включала бы конкретные планы по стабилизации и улучшению ситуации в бассейне Аральского моря.

Предпринимаемые нашей страной последовательные шаги на данном направлении находят всё большую поддержку мирового сообщества. Об этом наглядно свидетельствует факт единогласного принятия в 2018 и 2019 годах Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала, инициированных туркменской стороной.

Но время не стоит на месте, и аральская проблематика, получившая благодаря предпринимаемым странами Центральной Азии усилиям огромный резонанс в мире, обуславливает необходимость поиска новых, более эффективных и согласованных подходов к её решению с учётом современных реалий. Это и есть главная цель созыва очередного заседания Совета глав государств-учредителей МФСА, призванного стать мощным толчком для активизации совместной работы по преодолению последствий аральского кризиса.

…Утром автокортеж Президента Сердара Бердымухамедова проследовал к расположенному в центре Душанбе Дворцу «Касри Миллат».

Глава Туркменистана проходит во Дворец, в фойе которого его радушно встречает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Для участия в пятисторонней встрече на высшем уровне, проходящей в год 30-летия учреждения Международного фонда спасения Арала, в Душанбе также прибыли Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и в качестве наблюдателя первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

После традиционной церемонии совместного фотографирования высокие гости проследовали в зал торжеств, где состоялось заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Открывая встречу высокого уровня, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон ещё раз сердечно поприветствовал её участников и поблагодарил за принятое приглашение принять участие в нынешнем заседании, проводимом в год 30-летия со дня учреждения Фонда.

Поздравив всех с этим юбилеем, Президент Таджикистана с удовлетворением констатировал, что за прошедшие годы Международный фонд спасения Арала сыграл огромную роль в укреплении сотрудничества и взаимодействия стран региона в решении водохозяйственных и экологических вопросов, способствовал развитию двусторонних и многосторонних отношений государств-партнёров.

Затем слово было предоставлено участникам Саммита.

Выразив глубокую признательность Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону за приглашение посетить Душанбе для участия в заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что нынешняя встреча на гостеприимной земле Таджикистана – это свидетельство высокого уровня наших отношений и взаимного стремления сообща и солидарно решать проблемы региона.

– Сегодняшнее событие для наших стран как учредителей МФСА особенно символично, поскольку в этом году мы отмечаем 30-летие создания Фонда, подчеркнул глава Туркменистана, поздравив всех со знаменательной датой. Как было отмечено, за прошедшие годы именно Международный фонд спасения Арала стал важной региональной площадкой для диалога и сотрудничества в целях решения экологических и социально-экономических проблем, вызванных высыханием Аральского моря.

Отметив эффективное председательство в Фонде Республики Таджикистан, в рамках которого таджикскими коллегами была проведена большая работа по поддержке деятельности и повышению международного авторитета Фонда, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал успехов следующему председательству Республики ­Казахстан.

– Уверен, что в предстоящий период казахстанские коллеги приложат все усилия для решения поставленных задач, координации наших шагов, поддержки и продвижения конструктивных инициатив, – подчеркнул глава государства.

Обращаясь к участникам Саммита, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан на международных форумах всегда подчёркивает, что аральская проб­лематика вышла далеко за пределы нашего региона и стала поистине глобальной проблемой, требующей такого же глобального ответа.

Свои инициативы наша страна подкрепляет конкретными делами как на национальном уровне, так и на мировой арене.

Ещё в 2012 году в Туркменистане была утверждена Национальная стратегия по изменению климата, в которой нашли своё отражение и воп­росы Аральского моря, в частности, снижение негативного воздействия высыхания Арала на окружающую среду, сдерживание процессов опустынивания и деградации земель, улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в Приаралье, а также решение ряда социальных и гуманитарных вопросов.

В 2019 году мы обновили эту стратегию с учётом реалий сегодняшнего дня, а вслед за этим приняли Национальную программу по Аралу на период 2021–2025 годов, в которой предусмотрена реализация 86 проектов в экономической, социальной, экологической, водной сферах, продолжил глава Туркменистана.

Одновременно на международной арене по инициативе Туркменистана в 2018 и 2019 годах были приняты Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала». В них, в частности, отмечается важность многосторонних усилий, нацеленных на минимизацию и устранение последствий аральского экологического кризиса, подчёркивается значимость укреп­ления диалога, сотрудничества и координации между системой ООН и Фондом.

В развитие вышеуказанных практических действий 19 мая 2023 года Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приняла инициированную Туркменистаном Резолюцию «Рассмотрение условий создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря».

Как заявил Президент Сердар Бердымухамедов, Туркменистан и далее будет выступать за реализацию конкретных инициатив стран-учредителей МФСА, направленных на активизацию регионального взаимодействия и формирование системных механизмов сотрудничест­ва в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.

В этой связи мы предлагаем активизировать работу по совершенствованию договорно-правовой базы Фонда и определить цели и задачи дальнейшей работы.
Считаем необходимым вести этот процесс с учётом интересов всех государств-учредителей МФСА и на основе основополагающих принципов и норм международного права, подчеркнул Президент Туркменистана.

В данном контексте была выражена убеждённость, что решение комплекса вопросов, непосредственно относящихся к аральской проблематике, как части общерегио­нальной экологической повестки, требует углубления международного партнёрства, дальнейшего продвижения конструктивных инициатив, активного привлечения специализированных структур ООН.

– Нам необходимо создать возможности для более динамичного взаимодействия Фонда с международными финансовыми институтами и донорами по реализации проектов и программ, связанных с решением широкого круга вопросов, существующих ныне в бассейне Аральского моря, – подчеркнул глава государст­ва, отметив, что проблема Арала, как и вся экология Центральной Азии, должна занять своё надлежащее место в международном рангировании экологических приоритетов.

– Наши усилия здесь должны быть целенаправлены и ориентированы на обеспечение прав и законных интересов миллионов наших граждан, решение экономических и социальных задач на десятилетия вперёд, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Как было отмечено, в качестве важного шага по формированию стратегического подхода к экологическим темам региона Туркменистан предлагает учредить специализированную структуру – Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно в сотрудничестве с ООН работал бы по всему спектру экологической повестки в регионе.

– Кроме того, актуальным является вопрос ускорения процесса разработки и принятия нашими странами международных документов, нацеленных на сохранение и рациональное использование вод­ных ресурсов в Центральной Азии, – продолжил глава Туркменистана, озвучив предложение активизировать совместные дип­ломатические усилия в данном направлении.

В своём выступлении Президент Сердар Бердымухамедов сделал также особый акцент на том, что Туркменистан вместе со странами Центральной Азии большое внимание отводит продвижению «вод­ной дипломатии» в регионе. Как известно, в этих целях наша страна в ходе своего председательства в МФСА инициировала разработку Центральноазиатской Водной стратегии, в которой были бы закреплены основные принципы и правила политико-дипломатического взаимодействия наших государств по водной проблематике, основанные на обоюдном уважении, равноправном партнёрстве и учёте интересов всех стран региона.

По мнению главы Туркменистана, Центральноазиатская Водная стратегия в перспективе могла бы стать основой для разработки Глобальной Водной стратегии ООН.

– Также мы предлагаем рассмотреть вопрос о модернизации Регионального плана действий по охране окружающей среды Цент­ральной Азии, принятого в рамках Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, с целью включения основных положений этого Плана в качестве экологического компонента в новую Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, – продолжил Президент Сердар Бердымухамедов.

Указанные инициативы объединены одной целью – создать гармоничную, устойчивую и долгосрочную систему сотрудничества, основанную на обеспечении интересов стран нашего региона, благополучия живущих здесь народов, их здоровья, развития и прогресса, подчеркнул глава государства, выразив надежду, что высказанные Туркменистаном предложения найдут понимание и поддержку.

В заключение своего выступления Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз поблагодарил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона за большой личный вклад в организацию и успешное проведение очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Выразив уверенность, что сегодняшняя встреча придаст позитивные импульсы продвижению общих интересов, глава государства отметил, что Туркменистан готов сделать для этого всё необходимое.

В рамках заседания его участники подвели итоги проделанной за последнее время совместной работы, обсудили новые, конкретные направления дальнейшего пятистороннего взаимодействия, а также возможные формы парт­нёрства МФСА с авторитетными международными структурами, прежде всего с Организацией Объединённых Наций.

Как отмечали участники Саммита, водные ресурсы играют ключевую роль для устойчивого развития Центральной Азии, а трансграничное водное сотрудничество является важнейшим компонентом достижения Целей в области устойчивого развития, обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе. В данном контексте была выражена общая готовность придавать приоритетное значение водным вопросам в национальных и региональных стратегиях, укреплять многостороннее сотрудничество в этом важном направлении.

Особое внимание также было уделено дальнейшему совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала, укреплению его потенциала и повышению имиджа на международной арене.

Итоги предметного обсуждения широкого круга вопросов по решению проблем бассейна Аральского моря нашли своё отражение в принятом Душанбинском заявлении глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Также были подписаны Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала, Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала о деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала и Решение глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала об избрании Президента Международного фонда спасения Арала.

Выразив уверенность, что состоявшийся сегодня обстоятельный обмен мнениями послужит хорошей основой для более продуктивного регионального сотрудничества в будущем, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон пожелал успехов всем участникам встречи.

По завершении программы рабочего визита в Республику Таджикистан Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт города Душанбе, откуда отбыл на Родину.

Совершив перелёт до Ашхабада, президентский авиалайнер приземлился в столичном Международном аэропорту, где главу государства встретили официальные лица, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Туркменистане Вафо Ниятбекзода.

Дипломат поздравил Президента Туркменистана с продуктивностью переговоров, состоявшихся на полях проведённых в Душанбе крупных международных мероприятий.

Поблагодарив полномочного представителя дружественной страны за добрые слова, Президент Сердар Бердымухамедов также выразил удовлетворение итогами прошедших многосторонних встреч.