Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
09.05.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş güni mynasybetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy

Президент Туркменистана принял участие в проведённых в Москве торжествах в честь Дня Победы

President of Turkmenistan took part in the celebrations held in Moscow in honour of Victory Day

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli dabaraly çärelere hormatly myhman hökmünde gatnaşdy.

Bellenilen wagtda hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweni Kreml binasynyň ýanyna geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Russiýanyň Prezidenti mähirli garşylady.

Kremlden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmak üçin Moskwa gelen beýleki belent mertebeli myhmanlar — wekiliýetleriň ýolbaşçylary bilen bilelikde dabaraly harby ýörişiň geçirilýän ýerine — Gyzyl meýdanyň merkezi münberine tarap ugrady.

...Beýik Ýeňiş gazanylandan bäri 79 ýyl wagt geçdi. Gazaply uruş ýyllarynda tutuş adamzat öwezini dolup bolmajak ýitgä sezewar boldy, millionlarça adamyň ömür tanapy kesildi, mukaddes gymmatlyklara, dünýä ykdysadyýetiniň, medeniýetiniň, ylmyň, edebiýatyň we sungatyň ösüşine düýpli zarba uruldy. Şondan soňky geçen döwür uzaklarda galan gahrymançylykly ýyllaryň şol wakalaryny halk hakydasyndan öçürmän, esgerleriň söweş meýdanlarynda görkezen gaýduwsyzlygyny hem-de batyrlygyny, tylda zähmet çekenleriň edermenligini has aýdyň açyp görkezýär, faşizmiň we nasizmiň derbi-dagyn edilmeginiň dünýä taryhyndaky ähmiýetine has doly göz ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda umumy wehime hem-de zorluga garşy söweşen millionlarça adamy parahatçylykly durmuş baradaky arzuw jebisleşdirdi. Olar uzak garaşdyran Ýeňşiň ýakynlaşmagyna uly goşant goşdular. Beýleki doganlyk halklary bilen bilelikde türkmenistanly esgerler-de urşuň ýowuz synagyndan mertlik bilen geçdiler. Parahatçylyk we asudalyk, abadan durmuş ugrundaky aldym-berdimli söweşlerde belent ahlak sypatlaryny, edermenligiň, gaýduwsyzlygyň, hakyky watançylygyň ajaýyp nusgalaryny görkezdiler. Ata-babalarymyzyň şöhratly we gahrymançylykly ýoly Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy.

Muňa şu maglumatlar hem şaýatlyk edýär: uruş meýdanlarynda türkmenistanlylaryň 265 müňden gowragy gaýduwsyz söweşdiler. Görkezen edermenlikleri üçin watandaşlarymyzyň 104-si Gahryman diýen belent ada mynasyp boldy, 19-sy bolsa “Şöhrat” ordeniniň doly eýeleri boldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň atasy, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň garry atasy Berdimuhamet Annaýewiň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşmagy aýratyn buýsançly ýagdaýdyr. Gahryman esgeriň durmuş ýoly Watanymyza, halkymyza gulluk etmegiň ajaýyp nusgasydyr. 1943-nji ýylda fronta meýletin gitmek bilen, ol 2-nji ukrain frontunyň 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunda gaýduwsyz söweşipdir. Agyr ýaralanandygy zerarly uruşdan gaýdyp gelenden soňra, mugallymçylyk bilen meşgullanypdyr. Türkmen halkynyň şöhratly oglunyň SSSR-iň Ýokary Sowetiniň Prezidiumynyň 1949-njy ýylyň 2-nji martyndaky Ukazy bilen, “Hormat nyşany” ordeni hem-de RF-niň Prezidenti Wladimir Putiniň 2018-nji ýylyň iýunynda gol çeken Permanyna laýyklykda, Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda öz esgerlik borjuny ýerine ýetirmekde görkezen şahsy gaýduwsyzlygy, batyrlygy, edermenligi üçin Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy — “Edermenligi üçin” diýen medaly bilen sylaglanandygyny bellemek gerek.

2020-nji ýylda Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli Russiýadan Türkmenistana 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň baýdagy getirildi, bu baýdak astynda Berdimuhamet Annaýew batyrgaý söweşipdir. Esgerleriň gaýduwsyzlygynyň we deňsiz-taýsyz edermenliginiň aýdyň nyşanyna öwrülen bu gymmatlyk hem-de Berdimuhamet Annaýewe gowşurylan “Edermenligi üçin” diýen medal “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna hemişelik saklamak üçin berildi. Häzirki wagtda bu beýik ynsanyň hem-de halypa mugallymyň, frontçy esgeriň şöhratly durmuş we zähmet ýoly ýaş nesiller üçin watançylygyň, zähmetsöýerligiň, edermenligiň, gaýduwsyzlygyň nusgasyna öwrüldi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanda Berdimuhamet Annaýewiň agtygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanyp, häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýän ägirt uly özgertmeler durmuşa geçirilýär.

...Ýeňiş güni parahatçylykly, abadan we bagtyýar durmuşy alamatlandyrýan iň gymmatly, mukaddes baýramlaryň biridir. Bu baýram tutuş adamzat üçin aýratyn ähmiýete eýedir. Ençeme onýyllyklaryň geçendigine garamazdan, uruş ýyllarynyň agyr ýitgileri baradaky hasratly ýatlamalar dünýä halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň hem hakydasynda ýaşaýar. Ýeňişden soň geçen 79 ýylyň dowamynda şol ýyllaryň gahrymançylykly ýatlamalary biziň kalplarymyzda saklanýar.

Watanymyzy goran gahrymanlary hoşallyk duýgusy bilen ýatlamak, olaryň şan-şöhrata beslenen durmuş ýoluna hormat-sarpa bilen garamak halkymyzyň mukaddes ýörelgeleriniň biridir. Türkmenistanly esgerleriň görkezen gahrymançylygyna çuňňur sarpanyň nyşany hökmünde, Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, ýurdumyzda frontda wepat bolan esgerleriň atlaryny ebedileşdiren “Hatyra” kitaby hem-de ýeňiş bilen öýlerine gaýdyp gelen esgerleriň atlarynyň sanawy getirilen “Şöhrat” kitaby neşir edildi. Häzirki wagtda uly durmuş ýoluny geçen hem-de dünýä halklarynyň erkinligi, garaşsyzlygy ugrunda söweşen, tylda tutanýerli zähmet çekip, Ýeňşi ýakynlaşdyran ýaşuly nesillerimiz hormat-sarpa bilen gurşalýar. Ýöne gynansak-da, olaryň hatary ýyl-ýyldan azalýar...

Türkmenistanda uruş we zähmet weteranlarynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulandyrylmagyna uly ähmiýet berilýär. Her ýyl 1941 — 1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Beýik Ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna, söweşde wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna dabaraly ýagdaýda gymmat bahaly sowgatlar gowşurylýar. Olar üçin köp sanly durmuş ýeňillikleri göz öňünde tutulandyr. Frontçy esgerler, tylda zähmet çeken weteranlar gymmatly öwüt-ündewleri, parasatly maslahatlary bilen jemgyýetimiziň agzybirliginiň pugtalandyrylmagyna, ýaşlaryň watançylyk we ynsanperwerlik ruhunda terbiýelenilmegine uly goşant goşýarlar. Ýaşuly nesiller ýaşlary ata Watana wepaly bolmaga, dost-doganlyk, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýaly asylly ýörelgelere ygrarlylyga çagyrýarlar.

2010-njy ýylyň 9-njy maýynda Beýik Ýeňşiň 65 ýyllygy baýram edilende, Gyzyl meýdandan Russiýanyň Ýaragly Güýçleriniň esgerleri bilen bilelikde 1941 — 1945-nji ýyllarda egin-egne berip söweşen halklaryň wekilleri — harby gullukçylary hem geçdiler. Şonda şol ýörişe Türkmenistanyň Aýratyn hormat garawuly batalýonynyň esgerleri-de gatnaşdylar.

Harby ýöriş tamamlanandan soňra, asylly däbe görä, dabaralara gatnaşan döwlet Baştutanlary bilelikde Kreml diwarynyň ýanyndaky Aleksandrow bagyna barýarlar we Näbelli esgeriň guburyna gül desselerini goýýarlar.

Matam sazynyň astynda dostlukly ýurtlaryň Liderleri 2009-njy ýylyň noýabrynda söweşjeň şöhratyň umumymilli toplumy derejesi berlen topluma tarap ugraýarlar. Olaryň öňünden elleri gülli esgerler barýarlar.

Türkmenistanyň Prezidenti tutuş adamzadyň parahat durmuşy hem-de azatlygy ugrunda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda faşizme garşy söweşlerde wepat bolanlary hatyralap, Baky oda gyzyl gülleri goýýar. Ýadygärligiň öňünden Hormat garawulynyň esgerleri dabaraly ýöriş bilen geçýärler.

Bu baýram biziň hemmämiz üçin aýratyn gymmatlydyr. Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş gazanmak üçin ähli doganlyk halklar synmaz ruhy jebisligiň nusgasyny görkezdiler. Häzirki wagtda bu nurana baýramy bellemek bilen, biziň her birimiz Ýer ýüzünde parahatçylygyň hatyrasyna çäksiz gahrymançylyk we edermenlik görkezenleriň ählisine hoşallyk duýgusyny beýan edýäris. Milli gahrymanlarymyzyň edermenlikleri baradaky ýatlamalar biziň kalplarymyzda hemişelik ýaşar, doganlyk halklary has-da jebisleşdirer hem-de döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat eder.

Dabaraly çäreler tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Wnukowo — 2” Halkara howa menziline gelip, bu ýerden Aşgabada ugrady.

Birnäçe wagtdan soňra döwlet Baştutanymyzyň uçary paýtagtymyzyň Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde hormatly Prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина в качестве почётного гостя принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Оте­чественной войне 1941–1945 годов.

В назначенное время президентский кортеж прибыл к зданию Кремля.

Здесь главу Туркменистана тепло приветствовал российский лидер.

Из Кремля Президент Сердар Бердымухамедов вместе с другими высокими гостями – главами делегаций, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, направился к месту проведения торжественного военного парада – Центральной трибуне на Красной площади.

…Свыше семи десятилетий минуло со дня Великой Победы. В годы военного лихолетья был нанесён невосполнимый урон всему человечеству, мирной жизни миллионов людей и священным ценностям, развитию мировой экономики, культуры, науки, литературы и искусства. Истекшее время не стирает из народной памяти события тех далёких героических лет, а ещё ярче высвечивает стойкость, бесстрашие и мужество воинов на фронте, самоотверженность тружеников тыла, ещё весомее и точнее становится осознание всемирно-исторического значения разгрома фашизма и нацизма.

Ибо в годы Великой Отечественной войны общая мечта о мирной жизни сплотила миллионы людей, сражавшихся против зла и насилия. Они внесли достойный вклад в приближение долгожданной Победы. Вместе с другими братскими народами мужественные туркменистанцы стойко перенесли тяжёлые испытания войны, продемонстрировав высочайшие моральные качества, образцы храбрости, доблести, беспримерного героизма и истинного патриотизма в кровопролитной битве за мир, спокойствие и благополучную жизнь на земле. Ратный подвиг и отвага героических предков вписаны золотыми буквами в славную историю нашей Родины.

Ярким примером тому служат следующие факты. В суровые годы войны на фронте сражались более 265 тысяч отважных туркменистанцев. Многие из них за проявленный героизм награждены боевыми орденами и медалями. 104 воина удостоены высокого звания Героя Советского ­Союза, 19 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы.

Отдельную гордость вызывает то, что среди участников ВОВ – дед Национального Лидера туркменского народа, прадед Президента Сердара Бердымухамедова – Бердымухамед Аннаев, чей жизненный путь является достойным примером верного служения стране и народу. Уйдя добровольцем на фронт в 1943 году, он отважно сражался в 748-м стрелковом полку 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Вернувшись с войны из-за тяжелейшего ранения, Бердымухамед Аннаев продолжил преподавательскую деятельность.

Следует отметить, что славный сын туркменского народа, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1949 года, награждён орденом «Знак Почёта» и согласно Указу, подписанному в июне 2018 года Президентом РФ Владимиром Путиным, – высокой государственной наградой Российской Федерации – медалью «За отвагу», за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в годы Великой ­Отечественной войны.

В 2020 году по случаю 75-й годовщины Дня Победы из России в Туркменистан было доставлено Боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии, под которым воевал Бердымухамед Аннаев. Этот ценный экспонат, ставший символом отваги и безграничного мужества советских солдат, а также ещё одна священная реликвия – медаль «За отвагу», присуждённая доблестному солдату Бердымухамеду Аннаеву, были переданы на вечное хранение в Мемориальный комплекс «Halk hakydasy».

Сегодня жизненный и трудовой путь этого скромного и честного учителя, фронтовика и наставника служит для молодого поколения образцом пламенного патриотизма, необыкновенного трудолюбия, мужества и отваги. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в Туркменистане воплощаются в жизнь великие планы и грандиозные преобразования, инициированные внуком ­Бердымухамеда Аннаева – Героем-Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым и ныне успешно реализуемые ­правнуком – Президентом Сердаром Бердымухамедовым, которые свою жизнь посвятили служению Отчизне и туркменскому народу.

…День Победы – один из самых дорогих и священных праздников, олицетворяющий мирную, благополучную и счастливую жизнь людей, отмечаемый со слезами на глазах, имеет особое значение для всего человечества. Поскольку даже спустя десятилетия, горечь утрат тех страшных военных лет тяжёлыми воспоминаниями живёт в памяти народов мира, в том числе туркменского. Несмотря на прошедшие 79 лет героическая история военного лихолетья находит живой отклик в наших сердцах, преисполненных чувством гордости за своих сооте­чественников.

С вечной признательностью чтить память героев, самоотверженных защитников родной земли, с трепетным уважением относиться к их овеянным славой именам – священные традиции нашего народа. Воздавая должное высокому подвигу воинов-туркменистанцев, в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана, в нашей стране изданы книги – «Hatyra», увековечившая имена героев, погибших на фронтах, и «Şohrat», на страницах которой списки воинов, с победой вернувшихся домой, к родным очагам.

Всеобщим уважением и почётом окружены сегодня седовласые старейшины, за плечами которых огромная жизненная школа, и те соотечественники, кто отважно сражался, отстаивая свободу и независимость народов планеты, кто своим самоотверженным трудом приближал долгожданную Победу. С каждым годом ветеранов той войны становится всё меньше.

Туркменское государство придаёт огромное значение систематическому улучшению их социально-бытовых условий. Ежегодно в честь Великой Победы в войне 1941–1945 годов ветеранам и вдовам погибших воинов в торжественной обстановке вручаются ценные подарки. Для ветеранов войны и труда предусмотрены многочисленные социальные льготы. Своими наставлениями и мудростью фронтовики и герои тыла, солдатские вдовы вносят вклад в укрепление единства общества и воспитание молодёжи в духе патриотизма и гуманизма. Старшее поколение призывает подрастающее поколение любить и быть преданными родной земле, следовать заложенным предками принципам дружбы, ­взаимоуважения и человеколюбия…

К слову, следует отметить, что 9 мая 2010 года – в год празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по Красной площади наряду с воинами Вооружённых Сил России прошли и военно­служащие – представители народов, участвовавших в боевых сражениях в 1941–1945 годах. Туркменистан в тот год был представлен солдатами роты Почётного караула.

По завершении военного парада по сложившейся доброй традиции главы государств, принимающие участие в торжествах по случаю знаменательной даты, пошли пешком в Александровский сад, расположенный вдоль Кремлёвской стены, где состоялась церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Под звуки траурной музыки лидеры дружественных стран проследовали к величественному архитектурному комплексу, в ноябре 2009 года получившему статус Общенационального мемориала воинской славы. Перед ними следуют солдаты с венком.

Президент Туркменистана, отдавая дань памяти и уважения героям, вставшим на защиту мирной жизни и свободы всего человечества и павшим в битве с фашизмом на полях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, возложил к Вечному огню алые розы.

Торжественным маршем, чеканя шаг, перед мемориалом проходят воины Почётного караула.

Этот праздник по-особенному дорог всем. Ведь победа в Великой Отечественной войне потребовала от всех братских народов немыслимых усилий и стараний, непоколебимость духа и единства. Сегодня, отмечая этот светлый праздник, каждый благодарит всех тех, кто проявил беспримерный героизм и патриотизм во имя мира на планете.

Память о подвиге героев всегда будет жить в наших сердцах, ещё сильнее сплачивая братские народы, и послужит надёжным фундаментом для укрепления межгосударственных отношений.

По завершении торжественных мероприятий Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в аэропорт «Внуково-2», откуда вылетел в Ашхабад.

Через некоторое время самолёт главы государства приземлился в столичном Международном аэропорту, где Президента Туркменистана встретили официальные лица.

Today, President Serdar Berdimuhamedov at the invitation of President of the Russian Federation Vladimir Putin as a guest of honour took part in solemn actions on the occasion of the 79th anniversary of Victory in the Great Patriotic War of 1941-1945.

At the due time, the presidential motorcade arrived in the building of the Kremlin.

There the Russian leader welcomed the head of Turkmenistan warmly. 

From the Kremlin President Serdar Berdimuhamedov together with other honoured guests - heads of the delegations who arrived in Moscow for participation in festive actions, headed towards the venue of solemn military parade - Central podium on the Red Square.

… Over seven decades have passed from the date of Great Victory. In days of the war, an irreplaceable loss was made to all humanity, peaceful life of millions of people and sacred values, development of world economy, culture, science, literature and art. The past time does not erase from the national memory the event of those remote heroic years and highlights firmness, fearlessness and courage of soldiers at the front even more brightly, selflessness of workers of the home front, more weighty and accurate becomes comprehension of world-wide and historical value of defeat of fascism and Nazism. 

For in days of the Great Patriotic War the general dream of peaceful life united millions of the people fighting against evil and violence. They brought a worthy contribution to approach of long-awaited Victory. Together with other fraternal people, courageous Turkmen nationals with firmness-withstood hardships of war, displayed highest moral qualities, samples of bravery, valour, unprecedented heroism and true patriotism in the bloody fight for peace, tranquillity and peaceful life on the earth. The feat of arms and courage of heroic ancestors were written by golden letters in the glorious history of our native land.

Following facts serve as a vivid example for it. In severe years of war at the front fought more than 265 thousand brave Turkmen nationals. Many of them for their heroism were awarded decorations and medals. 104 soldiers were awarded the high rank of the Hero of the Soviet Union, 19 front-line soldiers became full cavaliers of the Order of Glory. 

The fact that among participants of the Second World War - grandfather of National Leader of the Turkmen people, great-grandfather of President Serdar Berdimuhamedov - Berdimuhamed Annayev, whose life is a worthy example of true service to the country and its people, evokes a particular pride. Having gone as a volunteer to the front in 1943, he bravely fought in the 748th rifle regiment of the 206th rifle division of the 2nd Ukrainian Front. Having returned from war because of the serious wound, Berdimuhamed Annayev continued his teaching activity. 

One should note that the illustrious son of the Turkmen people, according to the Decree of the Presidium of the Supreme Body of the USSR from March 2, 1949, was awarded the Distinguished Service Order and according to the Decree signed in June, 2018 by President of the Russian Federation Vladimir Putin – the high state award of the Russian Federation - medal «For courage», for personal courage, bravery and valour, shown at fulfilment of soldier's duty in days of the Great Patriotic War.

In 2020 on the occasion of the 75th anniversary of Victory Day from Russia to Turkmenistan the battle banner of the 748th rifle regiment of the 206th rifle division under which Berdimuhamed Annayev was in war, was delivered. This valuable exhibit, which became a symbol of courage and boundless courage of Soviet soldiers and also one more sacred relic - medal «For courage», awarded valorous soldier Berdimuhamet Annayev, were transferred to eternal storage in the Memorial complex «Halk hakydasy». 

Today, the life and work record of this modest and fair teacher, front-line soldier and instructor serves for the younger generation as a sample of ardent patriotism, unusual diligence, courage and valour. In the Era of Revival of the New Epoch of the Powerful State in Turkmenistan great plans and grandiose transformations initiated by grandson of Berdimuhamet Annayev - Hero-Arkadag Gurbanguly Berdimuhamedov and nowadays successfully realised by great-grandson - President Serdar Berdimuhamedov who have devoted his life to the service of his Fatherland and Turkmen people, are realised.

… Victory Day, one of the most valued and sacred holidays, personifying peace, safe and happy life of people, marked with tears in the face, has a special significance for all mankind. For even after decades, bitterness of losses of those terrible military years’ heavy memoirs lives in the hearts of nations of the world, including Turkmen. Despite past 79 years, the heroic history of military men finds a ready response in our hearts, filled with pride for compatriots.

With eternal gratitude to honour memory of heroes, self-denying defenders of the native land, with great respect to their names filled by glory - sacred traditions of our people. Paying tribute to the high feat of soldiers-Turkmen nationals, according to the Resolution of the President of Turkmenistan, in our country books «Hatyra», immortalised names of the heroes who lost their lives in war and «Şohrat», on which pages lists of soldiers, who retuned back with Victory were published. 

Today grey-haired elders, who have a huge life experience and those compatriots who bravely fought, defending freedom and independence of the people of the planet, whose self-denying work helped win a long-awaited victory, are surrounded with general respect and honour. With every passing year, the number of veterans of that war becomes lesser. 

The Turkmen state attaches a huge significance to regular improvement of their social conditions. Annually in honour of Great Victory in the war of 1941-1945 under solemn conditions, costly gifts are presented to veterans and widows of perished soldiers. Numerous social privileges are also provided for veterans of war and home front. With their admonishments and wisdom front-line soldiers and heroes of the home front, soldier's widows bring their contribution to the strengthening of unity of society and education of the youth in the spirit of patriotism and humanism. The senior generation urges the rising generation to love and loyalty to their native land and follow the principles put by ancestors - friendship, mutual respect and philanthropy …

By the way, one should point out that on May 9, 2010 - in the year of celebration of the 65th anniversary of Victory in the Great Patriotic War on the Red Square, along with soldiers of the Armed Forces of Russia, military men - representatives of the people participating in fierce battles of 1941-1945 also marched. Soldiers of the company of the Guard of honour represented Turkmenistan in that year. 

On completion of the military parade, by the developed noble tradition, heads of the states who took part in celebrations on the occasion of the significant date, walked to the Alexander Gardens located along the Kremlin wall where the flower laying ceremony to the Tomb of the Unknown soldier took place.

To sounds of mourning music, leaders of the friendly countries proceeded to a majestic architectural complex, which got in November 2009 the status of the National memorial of military glory. Soldiers with a wreath walk before them. 

The President of Turkmenistan, paying a tribute to the memory of the heroes who fought for protection of peace life and freedom of all humanity and fell in fight with fascism on fields of the Great Patriotic War of 1941-1945, laid scarlet roses the Eternal fire.

Soldiers of the Guard of honour pass with a solemn march in formation by the memorial. 

This holiday is dear to everyone in an especial way. Indeed, the victory in the Great Patriotic War required from all fraternal people inconceivable efforts and diligence, firmness of spirit and unity. Today, celebrating this bright holiday, everyone thanks all those who displayed unprecedented heroism and patriotism for peace on the planet.

The memory of feat of heroes will always live in our hearts, uniting fraternal people even more strongly, and will serve as a reliable basis to strengthen interstate relations.

On completion of solemn actions, President Serdar Berdimuhamedov headed towards the airport "Vnukovo-2", from where he took off for Ashgabat. 

In some time, the plane of the head of the state landed in the capital International airport where officials met the President of Turkmenistan.