Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
22.06.2024

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINDE MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DOGLAN GÜNÜNIŇ 300 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANAN «HALKLARY BIRLEŞDIRÝÄN TARYHY WE MEDENI GYMMATLYKLAR» ATLY ÝÖRITE MASLAHAT GEÇIRILDI

В МЕДЖЛИСЕ ТУРКМЕНИСТАНА ПРОВЕДЕНО СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ НАРОДЫ», ПОСВЯЩЁННОЕ 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАХТУМКУЛИ ФРАГИ

SPECIAL MEETING WAS HELD AT THE MEJLIS OF TURKMENISTAN ENTITLED «HISTORICAL AND CULTURAL VALUES THAT UNITE THE NATIONS» DEDICATED TO THE 300TH ANNIVERSARY OF THE BIRTHDAY OF MAGTYMGULY FRAGI.

 

Türki medeniýetiň halkara guramasy bolan TÜRKSOÝ tarapyndan «Türki dünýäsiniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýlip yglan edilen, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 22-nji iýunynda Türkmenistanyň Mejlisiniň guramagynda wideoaragatnaşyk arkaly Gündogaryň beýik akyldar şahyry, türkmen nusgawy edebiýatynyň esaslandyryjysy Magtymguly Pyragynyň şanly 300 ýyllygyna we medeni mirasyna bagyşlanyp, «Halklary birleşdirýän taryhy we medeni gymmatlyklar» atly ýörite maslahat geçirildi.

Maslahata Özbegistanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjigistanyň, Eýranyň  Parlamentleriniň wekilleri, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça edarasynyň (ÝUNESKO) Almatydaky Sebitleýin edarasynyň direktory, Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň işleri baradaky Milli toparynyň Jogapkär sekretary, TÜRKSOÝ-yň Baş sekretary gatnaşdylar. 

Maslahatyň esasy maksady dünýä edebiýatynyň we medeniýetiniň ösmegine çäksiz uly goşant goşan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny Parlament derejesinde bellemekden we döwletleriň medeni syýasatyny goldamakdan, beýik söz ussatlarynyň tutuş adamzadyň ruhy gymmatlyklarynyň dürdäneleri hasaplanylýan edebi miraslaryny giňden wagyz etmekden, aýawly saklamakdan, ýaş nesilleri olaryň ruhunda terbiýelemekden, doganlyk halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmekden we parlamentara hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmekden ybaratdyr. 

 

Giň wekilçilikde geçen maslahatda ilkinji söz Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň işleri baradaky Milli toparynyň Jogapkär sekretary, Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň at gazanan diplomaty Çynar Täjiýewna Rüstemowa berildi. Ol öz çykyşynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen hem-de Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Serdar Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda türkmen halkynyň şöhratly taryhyny dikeltmek, ylmy taýdan düýpli öwrenmek, ýaş nesilleri ata-babalarymyzdan we umumadamzat ösüşlerine uly goşant goşan beýik şahsyýetlerimizden miras galan medeni-ruhy gymmatlyklarymyzyň, mukaddes däp-dessurlarymyzyň ruhunda terbiýelemek ugrunda maksatnamalaýyn işleriň durmuşa geçirilýändigini belledi. ÝUNESKO-nyň  Ýerine ýetiriji Geňeşiniň Pariž şäherinde geçirilen 216-njy mejlisinde beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumynyň «Dünýäniň hakydasy» maksatnamasynyň halkara sanawyna girizilendigine, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçiljek şanly seneleriň sanawyna goşulandygyna, Türki medeniýetiň halkara guramasy bolan TÜRKSOÝ tarapyndan 2024-nji ýylyň «Türki dünýäsiniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýlip yglan edilendigine ünsi çekdi. Umumadamzat medeni gymmatlyklaryň aýawly saklanylmagy, dünýä halklary üçin elýeterli bolmagy, Ýer ýüzünde parahatçylygyň we dost-doganlyk gatnaşyklarynyň dabaralandyrylmagyna gönükdirilmegi ugrunda iri halkara guramalar, şol sanda ÝUNESKO bilen döwlet derejesinde giň gerimli işleriň alnyp barylýandygyny belledi.

 

ÝUNESKO-nyň Almatydaky Sebitleýin edarasynyň direktory Amir Piriç baý maglumatly çykyşynda dünýä halklarynyň taryhy ýadygärlikleriniň, milli gymmatlyklarynyň ÝUNESKO-nyň sanawynda yzygiderli orun alýandygyny we Türkmenistanyň ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygynyň işjeň häsiýetine ýokary baha berilýändigini belledi. Bu ugurda Türkmenistanyň alyp barýan işleriniň umumadamzat medeni-ruhy gymmatlyklarynyň aýawly saklanylmagynda, geljekki nesillere miras galdyrylmagynda örän uly ähmiýetiniň bardygyny aýtdy.

 

Soňra Özbegistan Respublikasynyň Oliý Majlisiniň Kanunçykaryjy Palatasynyň Spikeriniň birinji orunbasary Akmal Holmatowiç Saidow çykyş etdi. Ol iki goňşy dostlukly döwletiň arasyndaky medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň giň gerimde ösýändigini, parlamentara gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykýandygyny belläp, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň halkara derejede bellenilip geçilýän ýylynda şeýle maslahatyň geçirilmegine mümkinçilikleri döredip berýän iki dostlukly döwletiň Baştutanlaryna özüniň sagbolsunyny aýtdy. Bu halkara maslahatyň täzeçillikdigini we halklaryň arasynda medeni-ynsanperwer gatnaşyklary, parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm ähmiýete eýedigini aýratyn belläp geçdi.  

 

Özbegistan Respublikasynyň Oliý Majlisiniň Senatynyň Ylym, bilim, saglygy goraýyş meseleleri baradaky komitetiniň başlygy Odiljon Karimowiç Iminow öz çykyşynda Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň ajaýyp goşgularynyň özbek diline terjime edilip, özbek halky tarapyndan uly gyzyklanma bilen okalýandygyny, onuň goşgularyna döredilen aýdymlaryň özbek toý-dabaralaryny bezeýändigini, beýik şahyryň durmuş ýoluna we döredijiligine bagyşlanyp, döwlet derejesinde dabaraly çäreleriň geçirilýändigini buýsanç bilen belledi. Şeýle hem ol çykyşynyň dowamynda dana şahyryň goşgularyndan dürdäne setirleriň birnäçesini labyzly aýdyp, olarda beýan edilýän filosofik garaýyşlara, çuňňur manyly pikir-ündewlere ünsi çekdi. 

 

Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Ylym we bilim baradaky komitetiniň başlygy Bahtiýar Gamza oglu Aliýew çykyşynda Magtymguly Pyragynyň dost-doganlyga çagyrýan, ahlak gymmatlyklaryny ündeýän dürdäne şygyrlarynyň         dünýä dilleriniň ençemesine terjime edilip, dürli halklar üçin elýeterli bolandygyny belledi. Akyldar şahyryň edebi mirasyna bagyşlanyp, Azerbaýjanda giň wekilçilikli ylmy maslahatlaryň guralýandygyny, ylmy işleriň çap edilýändigini aýtdy.   

    

Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň Senatynyň Durmuş-medeni ösüş we ylym baradaky komitetiniň başlygy Nurtore Baýtelesowiç Jusip maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip, Gündogaryň beýik akyldary we söz ussady Magtymguly Pyragynyň ajaýyp goşgularynyň gazak diline terjime edilip, halk köpçüligi tarapyndan uly gyzyklanma bilen okalýandygyny belledi.

 

Täjigistan Respublikasynyň Oli Majlisiniň Milli Mejlisiniň Milli Majlisiň Namoýandagon Mejlisi, ýerine ýetiriji häkimiýet, jemgyýetçilik birleşikleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we parlamentara aragatnaşyklary bilen işini utgaşdyrmak baradaky komitetiniň başlygy FarhodRahimi Magtymguly Pyragynyň pähim-paýhasly şygyrlarynda parahatçylyk, agzybirlik, jebislik barada beýan edilýän dürdäne pikirleriň häzirki döwürde hem örän möhüm ähmiýete eýedigi barada durup geçdi. Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Täjigistan Respublikasynda hem dürli öwüşginli dabaralaryň geçirilýändigi, häzirki wagtda Hatlon welaýatynyň Dusti etrabynda Magtymguly adyndaky umumybilim berýän orta mekdebiň gurulýandygy barada aýtdy we munuň özi döwletlerimiziň arasyndaky ynsanperwer gatnaşyklaryň täze derejä çykandygyny subut edýär diýip belledi.

 

Täjigistan Respublikasynyň Oli Majlisiniň Namoýandagon Majlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Nasiba Sodiki öz çykyşynda häzirki dünýä şertlerinde halklary ýakynlaşdyrmakda taryhy-medeni gymmatlyklaryň ähmiýetiniň örän uludygyna ünsi çekdi. Türkmenistanda türkmen halkynyň medeni gymmatlyklaryny dikeltmek, döwrebap ösdürmek babatda döwlet derejesinde maksatnamalaýyn işleriň alnyp barylýandygyny, bu ugurda akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyna aýratyn uly ornuň degişlidigini nygtap, Magtymguly Pyragynyň dürdäne şygyrlaryndan birnäçe bendi labyzly okap berdi. 

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy Bahar Seýidowa döwletleriň arasyndaky medeni-ynsanperwer, parlamentara gatnaşyklaryň ösdürilýändigini belläp, Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek hakynda» Kararyna laýyklykda, 2024-nji ýylda ýurdumyzda we onuň çäklerinden daşarda Magtymguly Pyragynyň  doglan gününiň 300 ýyllygynyň giňden baýram edilýändigini, halkara derejesinde geçirilýän şu günki maslahatyň munuň aýdyň mysalydygyna ünsi çekdi. Şeýle hem şu ýyl «Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmek hakynda» hem-de Gahryman Arkadagymyzyň gymmatly maslahatlaryna eýerilip taýýarlanylan «Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň kabul edilmeginiň akyldar şahyryň ady bilen berk bagly ýylymyzyň ähmiýetini has-da artdyrandygyny uly buýsanç bilen belledi.

 

Gyrgyz Respublikasynyň Ýokary Geňeşiniň Halkara işler, goranmak, howpsuzlyk we migrasiýa baradaky komitetiniň agzasy Mirgul Omurzakowna Temirbaýewa Türkmenistan we Gyrgyz döwletleriniň arasynda ykdysady, medeni we ynsanperwer ugurlardaky gatnaşyklaryň işjeň häsiýete eýedigini aýdyp, Gyrgyz Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk toýunyň şanyna dabaraly maslahatlaryň geçirilýändigini,  halklaryň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmekde medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça dürli çäreleriň geçirilmeginiň ähmiýeti barada durup geçdi.

 

TÜRKSOÝ-yň Baş sekretary Sultan Raýewiň wideoýüzlenmesinde 2024-nji ýylyň Magtymguly Pyragynyň ýyly diýlip yglan edilmeginiň öz eserlerinde parahatçylyk, dostluk, hoşniýetlilik ýörelgelerini dabaralandyran, türkmen we dünýä edebiýatynyň nusgawy şahyryna bolan hormat-sarpanyň nyşanydygyny, Änewiň «Türki dünýäniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bu şähere özüniň baý taryhy-medeni mirasyny, syýahatçylyk mümkinçiliklerini görkezmegi üçin täze ugurlary açar diýip belledi.

Maslahata gatnaşyjylar şeýle halkara çäreleriň yzygiderli geçirilmeginiň dünýä döwletleriniň we halklarynyň arasynda medeni, ynsanperwer, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmeginde, parlamentara hyzmatdaşlygyň geriminiň giňeldilmeginde möhüm ähmiýetini bellediler. 

 

22 июня 2024 года, объявленного Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги» при организации Меджлиса Туркменистана в формате онлайн было проведено специальное заседание «Исторические и культурные ценности, объединяющие народы», посвящённое      300-летию со дня рождения великого мыслителя  поэта Востока, основателя туркменской классической литературы Махтумкули Фраги.

В заседании приняли участие представители парламентов Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Ирана, а также директор Регионального офиса специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Алматы, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Основная цель специального заседания – празднование на парламентском уровне 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, внёсшего безмерно большой вклад в развитие мировой литературы,  поддержка культурной политики государств, широкая пропаганда, бережное сохранение литературного наследия великих мастеров слова, считающихся жемчужиной сокровищницы духовной культуры человечества, воспитание молодого поколения в их духе, развитие дружественных отношений между братскими народами  и расширение масштаба межпарламентского сотрудничества. 

 

На широко представительном специальном заседании первое слово было предоставлено Ответственному секретарю Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Герою Туркменистана, заслуженному дипломату Туркменистана Чинар Таджиевне Рустемовой. Она в своём выступлении отметила, что в нашей стране благодаря бесподобным усилиям Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова и под мудрым руководством уважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова проводится программная деятельность в области возрождения и глубокого научного изучения славной истории туркменского народа, воспитания молодого поколения в духе культурно-духовных ценностей, священных традиций, оставленных нам нашими предками и великими личностями, внёсшими огромный вклад в общечеловеческое развитие. 

Также она сделала акцент на внесение на 216-ом заседании Исполнительного Совета ЮНЕСКО, проведённом в городе Париж, коллекции рукописей великого туркменского поэта Махтумкули Фраги в Международный список «Память мира», включение 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги в список памятных дат, отмечаемых в 2024-2025 годы совместно с ЮНЕСКО, объявление 2024 года Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги». Она отметила, что реализуется широкомасштабная деятельность на государственном уровне совместно с крупными международными организациями, в том числе ЮНЕСКО, в области бережного сохранения общечеловеческих культурных ценностей, доступности для народов мира и дружественно-братских отношений на Планете.   

 

Директор Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич в своём информационно насыщенном выступлении отметил, что в Репрезентативном списке ЮНЕСКО последовательно занимают место видные исторические памятники, национальные ценности народов мира, а также дал высокую оценку активному сотрудничеству Туркменистана с ЮНЕСКО. Он отметил, что осуществляемая Туркменистаном деятельность в этом направлении имеет большое значение в бережном сохранении общечеловеческих культурно-духовных ценностей, передаче в наследство будущим поколениям. 

 

Затем выступил первый заместитель Спикера Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Акмал Холматович Саидов. Он отметил, что между двумя дружественными  соседними государствами широко развиваются культурно-гуманитарные отношения,  межпарламентские отношения вышли на качественно новый уровень, выразил благодарность Главам двух дружественных государств, которые создают возможности для проведения такого заседания в год, когда на международном уровне отмечается 300- летие со дня рождения Махтумкули Фраги. Он особо отметил новизну данного международного специального заседания и важное значение в развитии культурно-гуманитарных отношений, межпарламентского сотрудничества между народами. 

 

Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, здравоохранения Одилджон Каримович Иминов в своём выступлении с большой гордостью отметил, что прекрасные стихи великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги переведены на узбекский язык, они читаемы узбекским народом с большим интересом, песни, созданные на его стихах, украшают узбекские праздники и торжества, на государственном уровне проводятся торжественные мероприятия, посвящённые жизненному пути и творчеству великого поэта. Также он в ходе своего выступления выразительно прочитал несколько известных строк из стихотворений мудрого поэта и обратил внимание на философские взгляды, глубоко содержательные мысли и наказы. 

 

 Председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Бахтияр Гамза оглу Алиев в своём выступлении отметил, что блестящие стихи Махтумкули Фраги, призывающие к дружбе и братству, проповедующие нравственные ценности, переведённые на множество языков мира,  стали доступными для разных наролов. Также он отметил, что в Азербайджане организуются широкопредставительные конференции, публикуются научные работы, посвящённые культурному наследию поэта мыслителя.  

 

 Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Республики Казахстан Жусип Нурторе Байтелесович, обратившись к участникам специального заседания, отметил, что прекрасные стихи великого мыслителя и мастера слова Востока Махтумкули Фраги переводятся на казахский язык, с большим интересом читаются народными массами.

 

Председатель Комитета по координации деятельности Маджлиси с Маджлиси Намояндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Фарход Рахими акцентировал  важное значение в настоящий период блестящих взглядов Махтумкули Фраги о мире, согласии, сплочённости, о которых он повествует в своих мудрых стихах. Он отметил, что в Республике Таджикистан проводятся различные красочные мероприятия, посвящённые     300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, в настоящее время в районе Дусти провинции Хатлон строится средняя школа имени Махтумкули Фраги и это доказывает, что гуманитарные отношения между нашими государствами выходят на новый уровень. 

 

Председатель Комитета по науке, образованию, культуре и молодёжной политике Маджлиси Намояндагон  Маджлиси Оли Республики Таджикистан Насиба Содики обратила внимание на важное значение историко-культурных ценностей в сближении народов в сегодняшних условиях, сложившихся в мире. Она, констатировав осуществление в Туркменистане программной деятельности на государственном уровне в области возрождения, современного развития культурных ценностей, особую роль, отводящуюся культурному наследию Махтумкули Фраги в этом направлении, выразительно прочитала несколько строк из блестящих стихотворений Махтумкули Фраги. 

 

 Председатель Комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодёжной политике Бахар Сейидова, отметив развитие культурно-гуманитарных, межпарламентских отношений, заострила внимание на том, что в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «О праздновании       300- летия со дня рождения великого мыслителя и поэта классика Востока Махтумкули Фраги» в 2024 году в нашей стране и за  её пределами широко отмечается юбилей Махтумкули Фраги, сегодняшнее специальное заседание, которое проводится на международном уровне, служит явным свидетельством этому. С гордостью отметила, что принятие в текущем году законов Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» и «О культурном наследии Махтумкули Фраги», разработанного, следуя ценным советам Героя-Аркадага, ещё больше повышает авторитет нашей страны, крепко связанной с именем поэта мыслителя.

 

Член Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Миргул Омурзаковна Темирбаева отметила активный характер отношений между Туркменистаном и  Кыргызской Республикой по экономическим, культурным и гуманитарным направлениям,  и  что в Кыргызстане проводятся торжественные мероприятия в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, и сделала акцент на особой значимости проведения различных мероприятий в культурно-гуманитарном направлении в развитии дружественно-братских отношений между народами.

 

 Генеральный секретарь TЮРКСОЙ Султан Раев в видеообращении отметил, что объявление 2024 года Годом Махтумкули Фраги является знаком уважения и почитания  поэта классика туркменской и мировой литературы, восславившего в своих произведениях принципы мира, дружбы, доброжелательности. Объявление Аннау «Культурной столицей тюркского мира» откроет для этого города новые направления для демонстрации богатого историко-культурного наследия,  туристических возможностей. 

Участники специального заседания отметили, что последовательное проведение таких международных мероприятий имеет важное значение в развитии культурных, гуманитарных отношений и отношений дружбы и братства между государствами и народами мира, расширении масштаба межпарламентского сотрудничества.

 

A special conference entitled «Historical and cultural values ​​that unite nations» was held by organizing by the Mejlis of Turkmenistan dedicated to the famous 300th Anniversary of Fragi and its cultural heritage of the great thinker and poet of the East, the founder of Turkmen classical literature Magtymguly Fragi, was announced by an international organization of Turkic culture, TURKSOY as the «Year of the Great Poet and Thinker of the Turkic World Magtymguly Fragi», on June 22 of the «Fount of Wisdom of Magtymguly Fragi» year.

Representatives of the Parliaments of Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Iran, as well as the Director of the Regional Office of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in Almaty, the Executive Secretary of the National Commission for UNESCO Affairs of Turkmenistan, TURKSOY Secretary General attended to the session.

The main purpose of the session was celebrating the 300th Anniversary of the birth of Magtymguly Fragi, who made an immense contribution to the development of world literature and culture, at the level of the Parliament and to support the cultural policy of the states, to widely publicize and preserve the literary heritage of the great masters of speech, which are considered the pillars of the spiritual values ​​of all mankind, and to educate young generations in their spirit. , is to promote friendly relations between fraternal nations and expand the scope of parliamentary cooperation.

 

The first speech was given to the Executive Secretary of Turkmenistan's National Committee on UNESCO affairs, Hero of Turkmenistan, distinguished diplomat of Turkmenistan Chinar Tajievna Rustamova. In her speech, she said that with the tireless efforts of the National Leader of the Turkmen people, the Chairman of the People's Council of Turkmenistan, our Hero Arkadag Gurbanguly Berdimuhamedov, and under the prudent Leadership of the Honorable Serdar Berdimuhamedov, the President of Turkmenistan, the restoration of the glorious history of the Turkmen people in the country, thorough scientific study, and the development of the young generation from our ancestors and the general development. She noted that programmatic activities are being implemented to educate our cultural and spiritual values ​​and sacred traditions inherited from our great personalities who contributed greatly.

 

At the 216th Session of the UNESCO Executive Council held in Paris, it was announced that the collection of manuscripts of the great Turkmen poet Magtymguly Fragi was included in the international list of the «Truth of the World» program, and that the 300th Anniversary of the birth of Magtymguly Fragi was included in the list of significant dates to be celebrated together with UNESCO in 2024-2025 pointed out that TURKSOY, an international organization of Turkic culture, declared 2024 as «Year of the Great Poet and Thinker of the Turkic World Magtymguly Fragi».

She noted that large-scale work is being done at the state level with major international organizations, including UNESCO, to preserve the cultural values ​​of humanity, make them available to the peoples of the world, and focus on establishing peace and brotherly relations on Earth.

 

Director of the Regional Office of UNESCO in Almaty, Amir Piric said in his informative speech that the historical monuments and national values ​​of the peoples of the world are regularly included in the UNESCO list, and the active character of Turkmenistan's cooperation with UNESCO is highly appreciated. He said that Turkmenistan's activities in this field are of great importance in preserving the cultural and spiritual values ​​of humanity and passing them on to future generations.

 

Then the First Deputy Speaker of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan Akmal Holmatovich Saidov noted that the cultural-humanitarian relations between the two neighboring friendly countries are growing on a wide scale, the quality of parliamentary relations is reaching a new level, he expressed his gratitude to the Heads of the two friendly countries for making it possible to hold such a conference in the year of the 300th Anniversary of the birth of Magtymguly Fragi in his speech. He particularly noted that this international conference is innovative and of great importance in the development of cultural-humanitarian relations and parliamentary cooperation between nations.

 

Chairman of the Committee on Science, Education and Health Care of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan Odiljon Karimovich Iminov, said in his speech the great poems of Magtymguly Fagi, a great thinker and classical poet of the East, were translated into Uzbek language and read with great interest by the Uzbek people. He proudly noted that he decorates his celebrations and that state-level ceremonial events are held dedicated to the life and creativity of the great poet. Also, during his speech, he recited a few lines from the poems of the great poet, drawing attention to the philosophical views and deep meaningful thoughts expressed in them.

Chairman of the Committee on Science and Education of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan Bakhtiyar Gamza oglu Aliyev said Magtymguly Fragi's poems calling for friendship and moral values ​​have been translated into many languages ​​and made available to different peoples in his speech. He said that, dedicated to the literary heritage of the wise poet, wide representative scientific councils are organized in Azerbaijan and scientific works have published.

 

Chairman of the Committee on Social, Cultural Development and Science of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan Nurtore Baytelesovich Zhussip addressed the meeting participants and noted that the great poems of Magtymguly Fragi, a great thinker and master of words of the East, were translated into Kazakh and read with great interest by the public.

Chairman of the Committee on Coordination of the activities of Majlisi Milli and Mejlisi Namoyandagon, Executive Power, Public Associations, Mass Media and Parliamentary Relations of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan Farhod Rahimi pointed out that peace, unity, integration mentioned in the Magtymguly Fragi’s poems is still very important in our time.

 

He said that on the occasion of the 300th Anniversary of the birth of Magtymguly Fragi, various shiny ceremonies are held in the Republic of Tajikistan, a general secondary school named after Magtymguly is being built in Dusti district of Khatlon province, and he said that this proves that the humanitarian relations between our countries reached to a new level.

In her speech, Nasiba Sodiki, head of the Committee on Science, Education, Culture and Youth Policy of the Majlisi Namoyandagon of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan emphasized the great importance of historical and cultural values ​​in bringing people together in today's world. Emphasizing that planned activities are being carried out at the state level to restore and modernize the cultural values ​​of the Turkmen people in Turkmenistan, and that the literary heritage of the sage and poet Magtymguly Fragi has a special place in this field, she recited several verses from Magtymguly Fragi's poems.

 

Chairperson of the Committee on Science, Education, Culture and Youth Policy of the Mejlis of Turkmenistan Bahar Seyidova noted the cultural-humanitarian, parliamentary relations between the countries are being developed, in accordance with the Resolution of the Honorable President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov «On celebrating the 300th Anniversary of the birth of Magtymguly Fragi, the great thinker and classical poet of the East», pointed out that the 300th Anniversary of Magtymguly Fragi's birth will be widely celebrated in 2024 in the country and abroad, and today's international conference is a clear example of this.

 

Also, pridely noted, the adoption of the Law of Turkmenistan «On the Creation of the Jubilee Medal for the 300th Anniversary of Magtymguly Pyragy» and «On the Cultural Heritage of Magtymguly Pyragy» prepared following the valuable advice of our Hero Arkadag, has increased the importance of our year, which is strongly associated with the name of the great poet. 

 

Member of the Committee on International Affairs, Defense, Security and Migration of the Supreme Council of the Kyrgyz Republic Mirgul Omurzakovna Temirbaeva said about the importance of carrying out various activities in cultural and humanitarian fields to activate development of friendship and fraternal relations between them the economic, cultural and humanitarian relations between Turkmenistan and the Kyrgyz Republic.

 

In His video address of the General Secretary of TURKSOY, Sultan Raev, the declaration of 2024 as the year of Magtymguly Fragi is a symbol of respect for the classic poet of Turkmen and world literature, who in his works encircled the principles of peace, friendship, and kindness, the declaration of Anew as the «cultural capital of the Turkish world» will open new directions for showing its rich historical and cultural heritage and tourism opportunities.

The participants of the conference emphasized the importance of such international events in the development of cultural, humanitarian, friendly and brotherly relations between the countries and nations of the world, in expanding the scope of parliamentary cooperation.