Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
06.07.2024

BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi

В Туркменистан с визитом прибыл Генеральный секретарь ООН

В Туркменистан с визитом прибыл Генеральный секретарь ООН

Şu gün günüň ikinji ýarymynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş türkmen paýtagtyna sapar bilen geldi.

Mälim bolşy ýaly, BMG bilen netijeli hyzmatdaşlyk hem-de ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça çözgütleri işläp taýýarlamak Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu ugruň binýady türkmen halkynyň Milli Lideri tarapyndan goýlup, häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, döwletimiziň “Açyk gapylar” syýasatynyň esasy ugurlaryny bellemelidiris. Olar ähli ýurtlaryň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösmegini, dünýäniň halklarynyň abadançylygyny üpjün etmegiň bähbidine parahatçylygy, howpsuzlygy pugtalandyrmakdan, giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekden ybaratdyr.

Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasynyň doly ygtyýarly agzasy bolmak bilen, bu iri düzümiň abraýyny artdyrmak ugrunda çykyş edýär. Guramanyň işiniň esasy maksatlary dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, döwletleriň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmek, halkara meseleleri çözmek, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny üpjün etmekde hyzmatdaşlyk etmek bilen baglydyr. Hut biziň ýurdumyzyň açyklygy, onuň Milletler Bileleşiginiň binýadynda goýlan belent ýörelgelere ygrarlylygy 1995-nji ýylda Türkmenistana dünýäniň 185 döwletiniň biragyzdan ses bermeginde BMG tarapyndan özboluşly Bitaraplyk derejesiniň berilmegini şertlendirdi. 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy sessiýasynda 193 döwletiň goldamagynda “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” atly Kararnama ikinji gezek kabul edildi.

Özara gatnaşyklaryň baý tejribesine daýanmak bilen, Türkmenistanyň we Milletler Bileleşiginiň hyzmatdaşlygy ýyl-ýyldan hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Ýurdumyzyň guramanyň esasy halkara konwensiýalaryna goşulmagy munuň aýdyň güwäsidir. Olar bilelikdäki taslamalaryň we maksatnamalaryň çäklerinde strategik hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly binýada öwrüldi. Bilelikdäki hyzmatdaşlyk ýyllarynda döwletimiz gyzyklanma bildirýän taraplaryň ählisi bilen özara ynanyşmak ýagdaýyndaky gatnaşyklary ýola goýup, öz üstüne alan borçnamalaryna berk eýerýändigini görkezdi. Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň wise-başlyklygyna hem-de bu abraýly guramanyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň agzalygyna ençeme gezek saýlanylmagy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň açylmagy ýurdumyzyň halkara giňişlikdäki abraýynyň barha artýandygyna şaýatlyk edýär.

Türkmenistanyň Baş Assambleýanyň sessiýalarynda öňe sürýän döredijilikli başlangyçlarynyň BMG tarapyndan uly goldawa eýe bolýandygyny bellemek gerek. Şol başlangyçlar bu düzüm tarapyndan yglan edilen 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş ulgamyndaky Gün tertibiniň çäklerinde hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Türkmen tarapynyň energetika howpsuzlygyny we turba geçiriji infrastrukturanyň ygtybarlylygyny üpjün etmek, üstaşyr ulag geçelgeleriniň halkara ulgamyny döretmek boýunça gyzyklanma bildirilýän hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça başlangyçlarynyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamalary bilen berkidilmegi munuň aýdyň mysalydyr. Bularyň ählisi Milletler Bileleşiginiň derejesinde hemmetaraplaýyn dialoga kuwwatly itergi berdi.

...BMG-niň we Türkmenistanyň baýdaklary bilen bezelen Aşgabadyň Halkara howa menzilinde abraýly halkara guramanyň ýolbaşçysyny türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow garşylady.

Uçaryň öňünde milli lybasly çagalar belent mertebeli myhmana duz-çörek hödürlediler we gül desselerini gowşurdylar. Iki tarapynda Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzülen haly ýodajygyndan ýöräp, Antoniu Guterriş resmi wekiliýetler zalyna barýar. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyzyň BMG-niň Baş sekretary bilen söhbetdeşligi boldy.

Milli Liderimiz belent mertebeli myhman bilen salamlaşyp, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagynyň we hemmetaraplaýyn giňeldilmeginiň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategik ugry bolup durýandygyny nygtady. Bellenilişi ýaly, ýurdumyz dünýä bileleşiginiň işlerine işjeň gatnaşyp, mundan beýläk-de oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk ugruna berk eýerer. 2021 — 2025-nji ýyllar üçin durnukly ösüş ulgamynda hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigi nygtaldy. Ol bilelikde işlemek üçin esasy resminama bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň göz öňünde tutulan maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin mundan beýläk-de ähli çäreleri görjekdigi tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow halkara guramalar hem-de BMG-niň düzümleýin edaralary bilen gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini belläp, Antoniu Guterrişe türkmen tarapynyň dünýäde özara düşünişmek, ynanyşmak ýagdaýyny berkarar etmäge gönükdirilen döredijilikli başlangyçlaryny goldaýandygy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Öz nobatynda, BMG-niň Baş sekretary Aşgabada nobatdaky gezek sapar bilen gelýändigine şatdygyny aýtdy. Bellenilişi ýaly, Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistany ygtybarly we jogapkärli hyzmatdaş hasaplaýar hem-de ýola goýlan, ählumumy abadançylygyň, ösüşiň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanma bildirýär. Şunda türkmen döwletiniň hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk derejesiniň ähmiýeti nygtaldy. Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak, deňhukuklylyk, dünýäniň ähli döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyna berk eýerýär.

Myhman Gahryman Arkadagymyza ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmaga goşýan uly şahsy goşandy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Şol gatnaşyklar soňky ýyllarda hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyryldy. Şunda Antoniu Guterriş türkmen halkynyň Milli Lideriniň raýatsyzlygy azaltmak we aradan aýyrmak meselelerini çözmekdäki tagallalaryna ýokary baha berdi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy we BMG-niň Baş sekretary köp ugurlary — durmuş-ykdysady, hukuk ulgamyny, ynsanperwer, bilim, saglygy goraýyş, ekologiýa we beýleki birnäçe ugurlary öz içine alýan däp bolan hyzmatdaşlygyň berkidilýändigini kanagatlanma bilen belläp, netijeli gatnaşyklary yzygiderli ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar. Soňky ýyllarda toplanan hyzmatdaşlygyň baý tejribesi hem-de onuň köpugurly mümkinçilikleri bu işde ygtybarly binýat bolup hyzmat edýär. Şunuň bilen birlikde, netijeli tekliplere, olary durmuşa geçirmek babatda tagallalara esaslanýan gatnaşyklaryň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirildi.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideriniň we BMG-niň Baş sekretarynyň awtoulag kerweni paýtagtymyzyň howa menzilinden “Oguzkent” myhmanhanasyna tarap ugrady.

Iri halkara düzümiň ýolbaşçysynyň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen ertir günüň birinji ýarymynda geçirjek resmi duşuşygy belent mertebeli myhmanyň Türkmenistanda bolmagynyň maksatnamasynyň esasy wakalarynyň biri bolar. Ikiçäk we giňeldilen düzümde guraljak gepleşikleriň gün tertibine ikitaraplaýyn hem halkara hyzmatdaşlygyň özara gyzyklanma bildirilýän meseleleriniň ençemesi giriziler.

Şeýle hem BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen gepleşikleri göz öňünde tutulýar. Garaşylyşy ýaly, onuň dowamynda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegi, sebit we ählumumy gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça pikir alşylar.

Aşgabada saparynyň barşynda jenap Guterriş BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezine we BMG-niň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň edarasyna baryp görer. Abraýly halkara guramanyň ýolbaşçysy “Mirap” binasynyň açylyşy mynasybetli geçiriljek dabaralara hem gatnaşar. Bu bina BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasyna berler.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň şu gezekki sapary hem-de geçiriljek gepleşikler netijeli köpýyllyk gatnaşyklary giňeltmegiň, ony ählumumy bähbitlere laýyk gelýän täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmagyň ýolunda möhüm ädim bolar. Duşuşyklaryň netijeleri boýunça gazanyljak ylalaşyklar 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş ulgamyndaky Gün tertibiniň maksatlary we wezipeleri bilen baglylykda, täze taslamalaryňdyr maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine kuwwatly itergi berer.

Сегодня во второй половине дня в туркменскую столицу с визитом прибыл Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.

Как известно, одним из ключевых векторов внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, заложенного Национальным ­Лидером туркменского народа и ныне реализуемого Президентом Сердаром Бердымухамедовым, выступает эффективное сотрудничество с ООН и деятельное участие в выработке решений по актуальным вопросам глобальной повестки современности. Вместе с тем следует отметить, что основные аспекты политики «открытых дверей» нашего государства заключаются в укреплении мира и всеобщей безопасности, широком международном партнёрстве во имя обеспечения устойчивого социально-экономического развития всех стран и благополучия народов.

Став полноправным членом ООН в 1992 году, Туркменистан неизменно выступает за упрочение авторитета данной крупнейшей структуры, главные цели которой – поддержание мира и безопасности на планете, развитие дружественных отношений между государствами, сотрудничество в решении международных проблем, обеспечение уважения прав человека, а также согласование действий разных стран.

Именно открытость нашей Отчизны, её неизменная приверженность высоким принципам, заложенным Сообществом Наций в основу успешно развивающегося конструктивного диалога, во многом предопределили предоставление Туркменистану в 1995 году уникального и единственного в своём роде нейтрального статуса, делегированного ООН при консенсусе 185 государств. Примечательно также, что 3 июня 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке 193 государств во второй раз была принята Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Опираясь на богатый продуктивный опыт, двустороннее сотрудничество с каждым годом обретает новое качество и наполнение. Наглядным подтверждением тому служит присоединение нашей страны к основным международным конвенциям, ставшим надёжной платформой для долгосрочного стратегического партнёрства в рамках совместных проектов и программ. За годы взаимодействия наше государство продемонстрировало неуклонное следование взятым на себя обязательствам, выстраивая доверительные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

О возрастающем авторитете Туркменистана на международной арене также свидетельствуют неоднократное избрание нашей Отчизны вице-председателем Генассамблеи ООН и в состав важных структурных учреждений данной авторитетной организации, открытие по инициа­тиве Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Цент­ральной Азии.

Вместе с тем следует отметить, что огромную поддержку Сообщества Наций находят выдвигаемые Туркменистаном на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН созидательные предложения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Яркий пример тому – закрепление спе­циальными резолюциями Генассамблеи ООН исключительно важных инициатив туркменской стороны по обеспечению энергетической безопасности и надёжности трубопроводной инфраструктуры, установлению обоюдовыгодного партнёрства по формированию международной системы транспортно-транзитных коридоров и др. Всё это придало новый импульс укреплению заинтересованного всестороннего диалога на уровне Сообщества Наций…

В Международном аэропорту Ашхабада, украшенном флагами ООН и Туркменистана, руководителя крупнейшей авторитетной международной организации встретил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.

У трапа самолёта дети в национальных нарядах преподнесли высокому гостю хлеб-соль и роскошные букеты цветов. Пройдя по ковровой дорожке, вдоль которой по обеим сторонам выстроились солдаты Почётного караула, Антониу Гутерриш проходит в зал официальных делегаций. Здесь состоялась беседа главы ООН с Героем-Аркадагом.

Приветствуя высокого гостя, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что расширение сотрудничества с Организацией Объединённых Наций выступает стратегическим приоритетом внешней политики Туркменистана. Как отмечалось, принимая активное участие в делах мирового сообщества, наша страна будет и впредь неуклонно следовать курсом позитивного нейтралитета, миролюбия и добрососедства.

Особый акцент был сделан на конструктивном характере двусторонних контактов в рамках реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2021–2025 годы, являющейся базовым документом для совместной работы. В данном контексте было подтверждено намерение Туркменистана и впредь принимать необходимые меры для воплощения в жизнь намеченных планов.

Отметив эффективность отношений с международными организациями и структурными подразделениями ООН, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выразил Антониу Гутерришу искреннюю признательность за поддержку созидательных инициатив туркменской стороны, нацеленных на установление и поддержание климата взаимопонимания и доверия на планете.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что рад в очередной раз посетить с визитом Ашхабад. Как отмечалось, Организация Объединённых Наций видит в Туркменистане надёжного и ответственного партнёра и заинтересована в дальнейшем развитии установившегося плодотворного сотрудничества, отвечающего целям всеобщего благополучия и прогресса. При этом констатировалась уникальность международного правового статуса постоянного нейтралитета Туркменского государства, неуклонно следующего избранной миролюбивой внешней политике, основанной на принципах добрососедства, равноправия и взаимовыгодного партнёрства со всеми заинтересованными странами.

В продолжение гость выразил Герою-Аркадагу искреннюю признательность за большой личный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества, которое в последние годы обрело новое качество и содержание. При этом Антониу Гутерриш дал высокую оценку усилиям Национального Лидера туркменского народа в решении вопросов, касающихся сокращения и предотвращения безгражданства.

С удовлетворением констатировав, что стратегическое партнёрство охватывает широкий спектр направлений – социально-экономическую и правовую сферы, гуманитарную область, образование, здравоохранение, экологию и ряд других – Председатель Халк Маслахаты и глава ООН подтвердили готовность к поступательному наращиванию эффективных отношений, надёжный фундамент которых составляют накопленный за последние годы богатый опыт сотрудничества и его многоплановый потенциал. Наряду с этим была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии плодотворных контактов, основанных на взаимных конструктивных предложениях и усилиях по их реализации.

Затем Национальный Лидер туркменского народа и Генеральный секретарь ООН из воздушной гавани туркменской столицы направились в отель «Oguzkent».

Главным пунктом программы пребывания высокого гостя в Туркменистане станет официальная встреча руководителя крупнейшей международной структуры и Президента Сердара Бердымухамедова, которая состоится завтра в первой половине дня. На повестку переговоров в узком и расширенном форматах будет включён широкий спектр вопросов двустороннего и международного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Также предусмотрена встреча Генсека ООН Антониу Гутерриша с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым. Как ожидается, состоится обмен мнениями о перспективах взаимодействия между Туркменистаном и ООН, об актуальных темах региональной и глобальной повестки дня.

В ходе визита в Ашхабад Антониу Гутерриш посетит Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и офис Представительства ООН в нашей стране. Руководитель авторитетной международной организации также примет участие в торжествах по случаю открытия здания «Mirap», которое будет передано Представительству ООН в Туркменистане.

Нынешний визит Генерального секретаря Организации Объединённых Наций и предстоящие переговоры призваны стать важным шагом на пути расширения многолетнего продуктивного двустороннего диалога, наполнения его качественно новым, отвечающим всеобщим интересам, содержанием. Договорённости, которые будут достигнуты по итогам встреч, послужат мощным импульсом для реализации перспективных совместных проектов и программ в контексте целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Сегодня во второй половине дня в туркменскую столицу с визитом прибыл Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.

Как известно, одним из ключевых векторов внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, заложенного Национальным ­Лидером туркменского народа и ныне реализуемого Президентом Сердаром Бердымухамедовым, выступает эффективное сотрудничество с ООН и деятельное участие в выработке решений по актуальным вопросам глобальной повестки современности. Вместе с тем следует отметить, что основные аспекты политики «открытых дверей» нашего государства заключаются в укреплении мира и всеобщей безопасности, широком международном партнёрстве во имя обеспечения устойчивого социально-экономического развития всех стран и благополучия народов.

Став полноправным членом ООН в 1992 году, Туркменистан неизменно выступает за упрочение авторитета данной крупнейшей структуры, главные цели которой – поддержание мира и безопасности на планете, развитие дружественных отношений между государствами, сотрудничество в решении международных проблем, обеспечение уважения прав человека, а также согласование действий разных стран.

Именно открытость нашей Отчизны, её неизменная приверженность высоким принципам, заложенным Сообществом Наций в основу успешно развивающегося конструктивного диалога, во многом предопределили предоставление Туркменистану в 1995 году уникального и единственного в своём роде нейтрального статуса, делегированного ООН при консенсусе 185 государств. Примечательно также, что 3 июня 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке 193 государств во второй раз была принята Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Опираясь на богатый продуктивный опыт, двустороннее сотрудничество с каждым годом обретает новое качество и наполнение. Наглядным подтверждением тому служит присоединение нашей страны к основным международным конвенциям, ставшим надёжной платформой для долгосрочного стратегического партнёрства в рамках совместных проектов и программ. За годы взаимодействия наше государство продемонстрировало неуклонное следование взятым на себя обязательствам, выстраивая доверительные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

О возрастающем авторитете Туркменистана на международной арене также свидетельствуют неоднократное избрание нашей Отчизны вице-председателем Генассамблеи ООН и в состав важных структурных учреждений данной авторитетной организации, открытие по инициа­тиве Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Цент­ральной Азии.

Вместе с тем следует отметить, что огромную поддержку Сообщества Наций находят выдвигаемые Туркменистаном на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН созидательные предложения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Яркий пример тому – закрепление спе­циальными резолюциями Генассамблеи ООН исключительно важных инициатив туркменской стороны по обеспечению энергетической безопасности и надёжности трубопроводной инфраструктуры, установлению обоюдовыгодного партнёрства по формированию международной системы транспортно-транзитных коридоров и др. Всё это придало новый импульс укреплению заинтересованного всестороннего диалога на уровне Сообщества Наций…

В Международном аэропорту Ашхабада, украшенном флагами ООН и Туркменистана, руководителя крупнейшей авторитетной международной организации встретил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.

У трапа самолёта дети в национальных нарядах преподнесли высокому гостю хлеб-соль и роскошные букеты цветов. Пройдя по ковровой дорожке, вдоль которой по обеим сторонам выстроились солдаты Почётного караула, Антониу Гутерриш проходит в зал официальных делегаций. Здесь состоялась беседа главы ООН с Героем-Аркадагом.

Приветствуя высокого гостя, Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что расширение сотрудничества с Организацией Объединённых Наций выступает стратегическим приоритетом внешней политики Туркменистана. Как отмечалось, принимая активное участие в делах мирового сообщества, наша страна будет и впредь неуклонно следовать курсом позитивного нейтралитета, миролюбия и добрососедства.

Особый акцент был сделан на конструктивном характере двусторонних контактов в рамках реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2021–2025 годы, являющейся базовым документом для совместной работы. В данном контексте было подтверждено намерение Туркменистана и впредь принимать необходимые меры для воплощения в жизнь намеченных планов.

Отметив эффективность отношений с международными организациями и структурными подразделениями ООН, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выразил Антониу Гутерришу искреннюю признательность за поддержку созидательных инициатив туркменской стороны, нацеленных на установление и поддержание климата взаимопонимания и доверия на планете.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что рад в очередной раз посетить с визитом Ашхабад. Как отмечалось, Организация Объединённых Наций видит в Туркменистане надёжного и ответственного партнёра и заинтересована в дальнейшем развитии установившегося плодотворного сотрудничества, отвечающего целям всеобщего благополучия и прогресса. При этом констатировалась уникальность международного правового статуса постоянного нейтралитета Туркменского государства, неуклонно следующего избранной миролюбивой внешней политике, основанной на принципах добрососедства, равноправия и взаимовыгодного партнёрства со всеми заинтересованными странами.

В продолжение гость выразил Герою-Аркадагу искреннюю признательность за большой личный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества, которое в последние годы обрело новое качество и содержание. При этом Антониу Гутерриш дал высокую оценку усилиям Национального Лидера туркменского народа в решении вопросов, касающихся сокращения и предотвращения безгражданства.

С удовлетворением констатировав, что стратегическое партнёрство охватывает широкий спектр направлений – социально-экономическую и правовую сферы, гуманитарную область, образование, здравоохранение, экологию и ряд других – Председатель Халк Маслахаты и глава ООН подтвердили готовность к поступательному наращиванию эффективных отношений, надёжный фундамент которых составляют накопленный за последние годы богатый опыт сотрудничества и его многоплановый потенциал. Наряду с этим была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии плодотворных контактов, основанных на взаимных конструктивных предложениях и усилиях по их реализации.

Затем Национальный Лидер туркменского народа и Генеральный секретарь ООН из воздушной гавани туркменской столицы направились в отель «Oguzkent».

Главным пунктом программы пребывания высокого гостя в Туркменистане станет официальная встреча руководителя крупнейшей международной структуры и Президента Сердара Бердымухамедова, которая состоится завтра в первой половине дня. На повестку переговоров в узком и расширенном форматах будет включён широкий спектр вопросов двустороннего и международного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Также предусмотрена встреча Генсека ООН Антониу Гутерриша с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым. Как ожидается, состоится обмен мнениями о перспективах взаимодействия между Туркменистаном и ООН, об актуальных темах региональной и глобальной повестки дня.

В ходе визита в Ашхабад Антониу Гутерриш посетит Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и офис Представительства ООН в нашей стране. Руководитель авторитетной международной организации также примет участие в торжествах по случаю открытия здания «Mirap», которое будет передано Представительству ООН в Туркменистане.

Нынешний визит Генерального секретаря Организации Объединённых Наций и предстоящие переговоры призваны стать важным шагом на пути расширения многолетнего продуктивного двустороннего диалога, наполнения его качественно новым, отвечающим всеобщим интересам, содержанием. Договорённости, которые будут достигнуты по итогам встреч, послужат мощным импульсом для реализации перспективных совместных проектов и программ в контексте целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.