Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

01.12.2018 Giňişleýin

Alkogolyň zyýanly täsiriniň öňüni almak hakynda

01.12.2018 Giňişleýin

Radioýygylyk spektri hakynda

20.10.2018 Giňişleýin

Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda

20.10.2018 Giňişleýin

Ýerleriň meliorasiýasy hakynda

20.10.2018 Giňişleýin

Türkmenistanyň ulag syýasatynyň esaslary hakynda

09.06.2018 Giňişleýin

Oba hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda

09.06.2018 Giňişleýin

Ulag howpsuzlygy hakynda

05.01.2018 Giňişleýin

Telewideniýe we radiogepleşikler hakynda

05.01.2018 Giňişleýin
1 ... 6 7 8 9 10 ... 40