Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalyny döretmek hakynda

30.11.2019 Giňişleýin

Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda (rejelenen görnüşi)

30.11.2019 Giňişleýin

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda (rejelenen görnüşi)

15.10.2019 Giňişleýin

Haryt nyşanlary hakynda

08.06.2019 Giňişleýin

Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda

08.06.2019 Giňişleýin

Psihologik hyzmatlar hakynda

08.06.2019 Giňişleýin

Rasionalizatorçylyk işi hakynda

02.03.2019 Giňişleýin

Ekologiýa auditi hakynda

02.03.2019 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

01.12.2018 Giňişleýin
1 ... 5 6 7 8 9 ... 39