Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Daşary ýurt arbitražynyň çözgüdini ykrar etmek we ýerine ýetirmek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Birleşen Milletler Guramasynyň harytlary halkara satyn almak-satmak boýunça şertnamalar hakyndaky Konwensiýasyna goşulmak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Aw awlamak we aw baýlyklaryny goramak hakynda

18.12.2021 Giňişleýin

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda (rejelenen görnüşi)

13.03.2021 Giňişleýin

Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly adyny döretmek hakynda

13.03.2021 Giňişleýin

Adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüniň alynmagy we ýok edilmegi hakynda (rejelenen görnüşi)

13.03.2021 Giňişleýin

Ýokanç keselleriň öňüni almak hakynda

13.03.2021 Giňişleýin

Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hakynda

13.03.2021 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

24.10.2020 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 40