Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda (rejelenen görnüşi)

01.09.2022 Giňişleýin

Elektron hökümet hakynda

24.07.2022 Giňişleýin

Itçilik we kinologiýa işi hakynda

24.07.2022 Giňişleýin

Türkmen-gazagystan döwlet serhediniň geçýän ugruny kesgitlemek we Hazar deňzindäki balyk tutulýan zolaklaryň ýanaşyk böleklerinde çäk çekmek hakynda Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky Şertnamany tassyklamak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Türkmen-gazagystan döwlet serhediniň düzgüni hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Gazagystan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Halkara Yslam söwda we maliýe Korporasiýasyny döretmek baradaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Halkara Zähmet Guramasynyň Tertipnamasyna düzedişleri girizmek hakyndaky namany tassyklamak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Medeni gymmatlyklary bikanun getirmegi, äkitmegi we eýeçilik hukugyny bermegi duýdurmaga we gadagan etmäge gönükdirilen çäreler hakyndaky Konwensiýany tassyklamak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Aziýa we Ýuwaş umman sebitinde serhetüsti kagyzsyz söwdany ýeňilleşdirmek hakyndaky çarçuwaly Ylalaşyga goşulmak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 40