Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Halkara Yslam söwda we maliýe Korporasiýasyny döretmek baradaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Halkara Zähmet Guramasynyň Tertipnamasyna düzedişleri girizmek hakyndaky namany tassyklamak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Medeni gymmatlyklary bikanun getirmegi, äkitmegi we eýeçilik hukugyny bermegi duýdurmaga we gadagan etmäge gönükdirilen çäreler hakyndaky Konwensiýany tassyklamak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Aziýa we Ýuwaş umman sebitinde serhetüsti kagyzsyz söwdany ýeňilleşdirmek hakyndaky çarçuwaly Ylalaşyga goşulmak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Daşary ýurt arbitražynyň çözgüdini ykrar etmek we ýerine ýetirmek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Birleşen Milletler Guramasynyň harytlary halkara satyn almak-satmak boýunça şertnamalar hakyndaky Konwensiýasyna goşulmak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda (rejelenen görnüşi)

13.03.2021 Giňişleýin

Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly adyny döretmek hakynda

13.03.2021 Giňişleýin

Adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüniň alynmagy we ýok edilmegi hakynda (rejelenen görnüşi)

13.03.2021 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 38