Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Türkmenistan — ABŞ: parlamentara gatnaşyklar ösdürilýär

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisinde ýurdumyza sapar bilen gelen ABŞ-nyň Kongresiniň Wekiller palatasynyň wekiliýeti bilen geçirilen duşuşykda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň, ilkinji nobatda, parlamentara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmeginiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylan esasy mesele boldy.

Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa myhmanlary mähirli mübärekläp, ähli ugurlar boýunça netijeli döwletara dialogy ösdürmäge ýardam berýän parlamentara gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýurdumyzda aýratyn ähmiýet berilýändigini nygtady.

Duşuşygyň çäklerinde myhmanlar milli parlamentiň düzümi hem-de Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ägirt uly özgertmelerini amala aşyrmaga gönükdirilen kanun çykaryjylyk işi bilen tanyşdyryldy.

Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde Türkmenistanda berk kanunçylyk binýady döredilip, onda dünýäniň bu ulgamdaky iň gowy tejribesi toplanandyr. Soňky ýyllarda işlenip taýýarlanylan we kabul edilen möhüm kanunlar hem-de kadalaşdyryjy hukuk namalary türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän özgertmelere täze itergi berdi.

ABŞ-nyň Kongresiniň Wekiller palatasynyň wekiliýetiniň agzalary Garaşsyz Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk syýasatynyň ähmiýetini bellediler. Bu syýasat ählumumy parahatçylygy hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmak maksady bilen alnyp barylýan öňüni alyş diplomatiýasynyň netijeli guralyna öwrüldi.

Söhbetdeşler häzirki günde ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşlerde, şol sanda iri halkara hem-de sebit guramalarynyň ugry boýunça üstünlikli ösdürilýän türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň ýeten derejesine ýokary baha berip, deňhukuklylyk we özara hormat goýmak ýörelgeleri esasynda ýola goýulýan köpugurly hyzmatdaşlyga täze itergi bermegi maksat edinýändiklerini tassykladylar.

Dürli ulgamlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň bar bolan uly kuwwatyny nazara almak bilen, iki ýurduň parlamentarileriniň arasynda has ýakyn gatnaşyklary ýola goýmagyň we kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Netijeli we ynanyşykly ýagdaýda geçen duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar parlamentara gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmeginiň Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygynyň okgunly ösdürilmegine, iki ýurduň halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam berjekdigine ynam bildirdiler.

28.08.2023

Türkmenistanyň Mejlisindäki duşuşyk

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Çžin Pýonuň arasynda iki ýurduň wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagynda duşuşyk geçirildi.

Mejlisiň ýolbaşçysy myhmanlary mähirli garşylap, dostlukly ýurduň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Çžin Pýony oňa ýokary sylagyň — “Bitaraplyk” ordeniniň gowşurylmagy bilen gutlady hem-de alyp barýan işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy koreýaly hyzmatdaşlaryň Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeler maksatnamasyny durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýandyklaryny belläp, iki döwletiň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda parlamentara dialogyň ähmiýetli ornuna ünsi çekdi.

Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy mähirli kabul edilendigi hem-de gutlaglar üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, türkmen-koreý gatnaşyklarynyň oňyn häsiýetini kanagatlanma bilen belledi. Netijeli parlamentara hyzmatdaşlyk bu gatnaşyklaryň okgunly ösdürilmegine ýardam berýär.

Söhbetdeşler ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, iri halkara we sebit guramalarynyň ugry boýunça üstünlikli ösdürilýän döwletara dialogyň soňky ýyllarda ýetilen ýokary derejesine oňyn baha berip, iki ýurduň däp bolan hem-de ilkibaşdan deňhukuklylyk, özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan hyzmatdaşlyga täze depgin bermäge gyzyklanmalaryny bellediler.

Duşuşygyň çäklerinde Mejlisiň Başlygy myhmanlary milli parlamentiň düzümi hem-de Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ägirt uly özgertmelerini amala aşyrmaga gönükdirilen kanun çykaryjylyk işi bilen tanyşdyrdy. Soňky ýyllarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan durmuşa geçirilýän özgertmelere durnukly ösüş häsiýetini berýän birnäçe kanunlar, kadalaşdyryjy hukuk namalary işlenip taýýarlanyldy we kabul edildi.

Bellenilişi ýaly, Koreýa Respublikasy Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde Türkmenistanyň esasy hyzmatdaşlarynyň biridir. Muňa iki dostlukly döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyldan gowrak döwrüniň dowamynda emele gelen netijeli hyzmatdaşlyk hem aýdyň şaýatlyk edýär. Şunuň bilen baglylykda, taraplar özara tejribe alyşmagy işjeňleşdirmek, parlament diplomatiýasynyň hem-de parlamentara gatnaşyklaryň mümkinçiliklerini giňden peýdalanmak baradaky pikiri beýan etdiler. Nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Baştutanlarynyň tagallalary netijesinde, iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklar işjeň ösdürilýär, netijeli hyzmatdaşlyk, şol sanda parlamentleriň ugry boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin täze mümkinçilikler açylýar. Şunuň bilen baglylykda, koreý parlamentarileriniň Aşgabada saparynyň hem-de onuň çäklerinde geçirilen şu günki duşuşygyň bu hyzmatdaşlyga oňyn häsiýet berjekdigine ynam bildirildi.

Soňra Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş edip, koreý tarapynyň Türkmenistan bilen däp bolan özara bähbitli gatnaşyklara ygrarlydygyny tassyklady.

Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bellenildi. Şu döwrüň dowamynda syýasy, ykdysady, ynsanperwer we beýleki ugurlarda uly tejribe toplandy. Milli Assambleýanyň Başlygy döwlet Baştutanlarynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine yzygiderli üns berýändiklerini nygtap, ýokary derejede gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegini kanunçylyk taýdan üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri görmegiň möhümdigi baradaky pikiri aýtdy. Şunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen ýylyň noýabrynda Seula amala aşyran saparynyň barşynda geçirilen duşuşygyň iki ýurduň parlamentara gatnaşyklaryna täze depgin berendigi nygtaldy.

Kim Çžin Pýo çykyşynyň dowamynda parlamentara gatnaşyklaryň çäklerinde söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna, bilelikdäki taslamalaryň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna ýardam bermegiň möhümdigini aýtdy. Şeýle hem dürli köptaraplaýyn meýdançalarda hyzmatdaşlygyň ähmiýeti bellenildi.

Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Çžin Pýo sözüniň ahyrynda parlamentara dialog arkaly ýurtlarymyzyň has-da ýakynlaşmagy, olaryň ösmegi, halklarymyzyň abadançylygy üçin täze mümkinçilikleri açmagyň parlamentarileriň öňünde durýan möhüm wezipedigini nygtady.

20.07.2023

Türkmenistan — Ýaponiýa: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisinde Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň sekretariatynyň başlygy Masuşita Şinpeý bilen duşuşyk boldy.

Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa myhmany mähirli mübärekläp, döwlet durmuşynda parlamentarileriň ornunyň barha artýandygyny aýtdy. Bu gün parlamentara hyzmatdaşlyk ýurtlaryň arasynda netijeli gatnaşyklary üpjün etmegiň, halkara hyzmatdaşlygy, özara düşünişmegi pugtalandyrmagyň möhüm gurallarynyň biri bolup durýar.

Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň sekretariatynyň başlygy mähirli kabul edilendigi üçin hoşallygyny bildirip, ýapon-türkmen hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belledi. Parlamentara gatnaşyklar bu hyzmatdaşlygyň depginli ösdürilmegine ýardam berýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen ýylyň güýzünde Ýaponiýa saparynyň dowamynda parlament diplomatiýasyny ösdürmek boýunça öňe süren başlangyçlary bu ugurdaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde aýratyn orun eýeledi.

Türkmenistanyň berk kanunçylyk binýadynyň bu ugurdaky iň gowy dünýä tejribesini özünde jemleýändigi bellenildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdirilen özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine ýardam berýän kanunlar, kadalaşdyryjy hukuk namalary işlenip taýýarlanylýar hem-de kabul edilýär.

Duşuşykda kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmagyň, parlamentara gatnaşyklaryň bar bolan kuwwatyny giňden ulanmagyň meselelerine garaldy.

Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň sekretariatynyň başlygy Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyna gatnaşmak hormatynyň özüne miýesser edendigini belledi. Myhman bu şanly wakanyň ýurduň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljakdygyny nygtady we pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hem-de Halk Maslahatynyň Başlygyna bu ägirt uly şähergurluşyk taslamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Söhbetdeşligiň ahyrynda şu gezekki duşuşygyň iki ýurduň we olaryň halklarynyň dostlukly gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna saldamly goşant boljakdygyna ynam bildirildi.

29.06.2023