Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
10.11.2023

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň on aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklary tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berildi. Ol şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda ýerine ýetirilen kanun çykaryjylyk işi barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, on aýyň dowamynda Mejlisiň maslahatlarynyň 4-si geçirilip, Türkmenistanyň Kanunlarynyň 42-si, Mejlisiň kararlarynyň hem 42-si kabul edildi. Häzirki wagtda parlamentiň iş toparlarynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, täze kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işleri amala aşyrylýar, hereket edýän hukuk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär.

Halkara guramalar we daşary ýurtlaryň parlamentleri bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin duşuşyklaryň 75-si geçirildi hem-de dürli döwletleriň ilçileriniň 24-sinden ynanç hatlary kabul edildi. Mejlisiň deputatlary we hünärmenleri Türkmenistanyň döwlet edaralary tarapyndan halkara düzümler bilen bilelikde kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek meseleleri boýunça geçirilen okuw maslahatlarynyň 90-syna gatnaşdylar, daşary ýurtlaryň 30-synda iş saparlarynda boldular. Bellenilişi ýaly, deputatlar giň jemgyýetçilige ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň maksatlaryny, wezipelerini, kabul edilýän kanunçylyk namalaryny düşündirmek boýunça dürli çärelere, şanly seneler mynasybetli guralýan forumlara we dabaralara gatnaşýarlar.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy täze taryhy döwrüň möhüm ähmiýetli taslamalarynyň biri bolan Arkadag şäherini mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen taýýarlanylan “Arkadag şäheriniň dolandyryş çägine üýtgetmeler girizmek hakynda” Mejlisiň karary barada maglumat berdi. Karar döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň kanunçylygyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen birlikde, Arkadag şäheriniň dolandyryş çägini giňeltmek boýunça kabul edilen resminama laýyklykda, degişli işleri geçirmegiň zerurdygy bellenildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda milli ykdysadyýetimiziň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, görlen toplumlaýyn çäreleriň netijesinde, on aýyň dowamynda jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edildi. Bu görkeziji 6,3 göterime barabar boldy. 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önümiň möçberi 6,3 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ýylyň başyndan bäri bölek satuw haryt dolanyşygy 9,6 göterim köpeldi. Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 110,7 göterim, çykdajy bölegi 97,8 göterim ýerine ýetirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,9 göterim ýokarlandy. Aýlyk zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi.

2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi 7,4 göterim artdy. Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň 54-siniň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň 34-siniň, 379,9 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýynyň, şeýle hem inženerçilik ulgamlarynyň we desgalarynyň gurluşyk işleri alnyp baryldy.

Soňra wise-premýer “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” kesgitlenen wajyp wezipeleri nazara almak bilen, 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de maýa goýum Maksatnamasynyň taslamalaryny işläp taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Baş maliýe meýilnamasynyň taslamasynyň esasy maddalary boýunça göz öňünde tutulan çykdajylar barada giňişleýin maglumat berildi.

Bellenilişi ýaly, durmuş ulgamyny ösdürmäge zerur bolan möçberdäki serişdeler gönükdiriler. Hormatly Prezidentimiziň degişli Permanyna laýyklykda, 2024-nji ýylda Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi 10 göterim ýokarlandyrylar. Düýpli maýa goýumlaryň bir bölegini önümçilik, medeni-durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň, şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň, welaýatlardaky täze şäherçeleriň gurluşygyna gönükdirmek göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýagdaýyna seljerme geçirmegiň, býujetiň girdejilerini artdyrmak boýunça zerur çäreleri görmegiň, maýa goýumlary köpräk çekmek boýunça netijeli işleri alyp barmagyň möhümdigine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz geljek ýylyň Döwlet býujeti barada aýdyp, bu resminamanyň taslamasyny Türkmenistanyň Mejlisine iberýändigini belledi. Nygtalyşy ýaly, baş maliýe meýilnamasynda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň, döwlet kömek pullarynyň we beýleki durmuş tölegleriniň möçberini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak göz öňünde tutulýar.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Döwlet býujetiniň taslamasyny Türkmenistanyň Mejlisine ibermek baradaky hata gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow gözegçilik edýän pudaklarynda 2023-nji ýylyň on aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, nebit we gaz kondensatyny çykarmak, polipropilen öndürmek boýunça tehniki-ykdysady görkezijiler barada aýdyldy.

Wise-premýer “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan nebit bilen üpjün etmegiň meýilnamasynyň 100 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 100,5 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasynyň 105,5 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasynyň 104,6 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasynyň 102,5 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasynyň hem 109,8 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi. Hasabat döwründe tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 108,5 göterim, “mawy ýangyjy” eksport etmegiň meýilnamasy 114 göterim berjaý edildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça işleri netijeli dowam etdirmegiň, nebitgaz ýataklaryny düýpli özleşdirip, nebiti we gazy çykarmagyň möçberini artdyrmak üçin ähli çäreleri görmegiň möhümdigine ünsi çekdi we bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem Hasyl toýuna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, oba hojalyk toplumynda önümçiligiň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 102,8 göterime, şol sanda Oba hojalyk ministrligi boýunça 102,9 göterime, Daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 100 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 101,4 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 101 göterime deň boldy. “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” durmuşa geçirmegiň çäklerinde maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 224,3 göterim ýerine ýetirildi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň welaýatlarynda agrotehniki kadalara laýyklykda, bugdaý ekinlerine ideg etmek işi dowam edýär. Şeýle hem ýetişdirilen pagta hasylyny ýitgisiz ýygnap almak boýunça zerur çäreler görülýär.

Däp bolşy ýaly, noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde bellenilýän Hasyl toýuny guramaçylykly geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Meýilleşdirilen çäreleriň hatarynda Köpetdagyň eteginde ýerleşýän 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen döwrebap athananyň açylyş dabarasy, mowzuklaýyn ylmy-amaly maslahaty, Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda we welaýatlaryň “Türkmeniň ak öýlerinde” geçiriljek dabaralary görkezmek bolar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Hasyl toýy mynasybetli oba hojalyk toplumynyň işgärlerini döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda Permanyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, geljek ýylyň hasylyna taýýarlyk işleriniň başlanandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz täze ýyl ýerden ýokary hasyl almak üçin ähli agrotehniki çäreleri öz wagtynda we ýokary hilli geçirmegi, ýurdumyzda maldarçylygy ösdürmek, mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça-da zerur işleri geçirmegi tabşyrdy. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda giňden bellenilýän Hasyl toýy mynasybetli geçiriljek çäreleriň, döwrebap athananyň açylyş dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gözegçilik edýän gurluşyk we senagat toplumy, “Türkmenhimiýa” döwlet konserni, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi hem-de Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan 2023-nji ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça işleriň meýilnamasy 112 göterim, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 111,3 göterim berjaý edildi. Şu ýylyň on aýynda Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň we hyzmatlary amala aşyrmagyň meýilnamasy 114,2 göterime deň boldy. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 103,7 göterime, ony daşary ýurtlara ibermegiň ösüş depgini bolsa 100,8 göterime deň boldy.

Şu ýylyň başyndan bäri “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan bahasy 1 milliard 985 million manada deň bolan önüm öndürildi we hyzmatlar ýerine ýetirildi. Şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işler we hyzmatlar boýunça meýilnama 100,8 göterim, Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan 122 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda gurulýan binalary we desgalary bellenen möhletinde ulanmaga bermek boýunça zerur işleri geçirmegiň möhümdigini nygtady. Ýaşaýyş jaýlarynyň, şäherçeleriň, durmuş maksatly desgalaryň gurluşygyny depginli alyp barmak wajypdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Şeýle hem wise-premýere ýurdumyzda energetika halkasynyň we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygyny depginli alyp barmak, gurluşyk, energetika we senagat pudaklaryna maýa goýumlary çekmegi dowam etdirmek tabşyryldy.

Soňra wise-premýer gözegçilik edýän toplumynda, hususan-da, paýtagtymyzy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ak mermerli paýtagtymyzyň keşbini has-da gözelleşdirmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Häzirki döwürde ak mermerli Aşgabat “Aziýanyň merjen şäheri” diýen ykrarnama eýe boldy we dünýäniň iň owadan, ýaşaýyş üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň birine öwrüldi. Paýtagtymyzy ösdürmegiň täzeçil konsepsiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Aşgabat şäheriniň “Gurtly” ýaşaýyş toplumynda 30 sany 4 gatly, her biri 40 öýli we 16 sany 4 gatly, her biri 68 öýli ýaşaýyş jaýyny, 720 orunlyk orta mekdebi, 320 orunlyk çagalar bagyny, seýilgähi hem-de ýaşaýyş toplumynyň içerki awtomobil ýollaryny we daşarky eltiji, içerki agyz suw we lagym geçiriji ulgamlary gurmak meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Aşgabat şäherinde döwrebap binalary, desgalary we awtomobil ýollaryny gurmak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararynyň taslamasy hödürlenildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Aşgabat şäheriniň binagärlik-şähergurluşyk keşbi has-da gözelleşýär. Bagtyýar raýatlarymyz üçin döwrebap desgalar, binalar yzygiderli gurlup ulanmaga berilýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Ilatymyz üçin has oňaýly ýaşaýyş we dynç alyş şertlerini döretmek işlerini mundan beýläk-de dowam etdirmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Aşgabat şäherinde döwrebap binalary, desgalary we awtomobil ýollaryny gurmak hakynda» Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, şol resminamanyň ýerine ýetirilişine hem-de oňa laýyklykda geçiriljek gurluşyk işlerine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, şeýle hem telekeçilik ulgamynda şu ýylyň on aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 100,7 göterime, önüm öndürmegiň ösüş depgini 102,6 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah matalaryň öndürilişi 106,7 göterime, tikin we trikotaž önümleriniň öndürilişi 103,7 göterime, gön önümleriniň öndürilişi 100,4 göterime deň boldy. Şu ýylyň on aýynda 442 million 452 müň manada deň bolan maýa goýumlar özleşdirildi. “Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 104,5 göterim ýerine ýetirildi. Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan 249 birža söwdasy geçirilip, 25 müň 118 sany şertnama hasaba alyndy.

Söwda-senagat edarasy boýunça şu ýylyň on aýynda ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 116,6 göterime barabar boldy. Ýylyň başyndan bäri 20 sergi we 65 maslahat geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça hasabat döwründe oba hojalyk hem-de azyk önümlerini öndürmegiň ösüş depgini 108,6 göterime, senagat önümleriniň ösüş depgini bolsa 110,6 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, halkyň sarp edýän harytlaryny artdyrmak boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi we wise-premýere bazarlarda hem-de dükanlarda, aýratyn-da, baýramçylyk günlerinde dürli önümleriň elýeterli, bolelin bolmagyny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe dürli forumlar, şol sanda festiwallar, döredijilik bäsleşikleri, mediaforumlar, sergiler, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna, milli senenamamyzyň şanly senelerine bagyşlanan çäreler guraldy. Oktýabr aýynda Arkadag şäherinde V Wena baly, paýtagtymyzda “Galkynyş” türkmen-awstriýa simfoniki orkestriniň bilelikdäki konserti geçirildi. Şeýle hem Tatarystan Respublikasynyň ýurdumyzdaky Medeniýet günleri, Türkmenistanyň ABŞ-nyň Albukerke şäherinde hem-de Özbegistan Respublikasynyň Daşkent we Buhara şäherlerinde Medeniýet günleri geçirildi. Şol döwürde Merkezi Aziýa ýurtlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda “Arkadagyň säheri” atly kinofestiwal hem-de meşhur türkmen kompozitory Nury Halmämmedowyň doglan gününiň 85 ýyllygy mynasybetli “Mukama siňen ömür” atly festiwal guraldy.

Şeýle hem Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli geçirilen sergi barada habar berildi. Mundan başga-da, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen bilelikde köptaraplaýyn we milli hödürnamalary ÝUNESKO-nyň sanawyna girizmek boýunça degişli işler alnyp baryldy. Türkmen hünärmenleriniň daşary ýurtlaryň onlarçasynda geçirilen dürli medeni çärelere, festiwallara, forumlara, okuw maslahatlaryna gatnaşandygy barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzda geçirilýän baýramçylyklar we şanly seneler mynasybetli göz öňünde tutulan medeni çäreleri giňden beýan etmäge döredijilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belledi. Şeýle hem zehinli ýaşlarymyzy ýüze çykarmak boýunça alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de dowam etdirmegiň wajypdygyna üns çekildi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere Halkara Bitaraplyk gününe, Täze ýyl baýramyna bagyşlanan çärelere häzirden taýýarlyk görülmegini we olaryň ýokary derejede guramaçylykly geçirilmegini, ýurdumyzda baýramçylyk dabaralaryny we sungat ussatlarynyň çykyşlarynyň guralmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän içeri we daşary syýasatynyň netijesinde bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny, ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny kämilleşdirmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar.

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Aşgabat hem-de Arkadag şäherlerinde, ýurdumyzyň sebitlerinde çagalar baglary, orta mekdepler, hünär bilim edaralary dabaraly açyldy. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda bellenen çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, ähli çäreler üstünlikli geçirildi. Halkara ylmy maslahatlar we ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy guraldy, Ylmy-tehnologik merkezler hakynda Düzgünnama tassyklanyldy. Görnükli türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda ylmy-amaly maslahatlar, sergiler, tanyşdyrylyş dabaralary, beýleki çäreler geçirildi.

Wise-premýer milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berip, geçen on aýyň dowamynda amaly lukmançylyga dürli keselleriň öňüni almagyň we bejermegiň öňdebaryjy usullarynyň ornaşdyrylandygyny aýtdy. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna näsag çagalara operasiýalar we bejergiler amala aşyryldy. Hasabat döwründe döwrebap saglygy goraýyş desgalarynyň gurluşygy giň gerimde alnyp baryldy.

Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli 10 — 12-nji oktýabrda “Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe” atly halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi. Saglygy goraýyş işgärleriniň hünär baýramyna gabatlanyp, “Gündogaryň meşhur akyldary we lukmany Abu Aly ibn Sinanyň umumadamzat ähmiýetli mirasy” atly halkara ylmy maslahat hem-de “Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar” atly halkara bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy guraldy.

Şeýle hem sporty we bedenterbiýäni ösdürmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň türgenleri halkara ýaryşlaryň 243-sine gatnaşyp, jemi 674, şol sanda 190 altyn, 194 kümüş we 290 bürünç medala mynasyp boldular. Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky guramaçylyk toparynyň mejlisleri guralyp, bu möhüm sport çäresini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin işler dowam etdirildi. Döwletimiziň daşary syýasat strategiýasyna laýyklykda, halkara hyzmatdaşlyk has-da işjeňleşdirilip, bilim, ylym, saglygy goraýyş, sport babatda halkara resminamalaryň 40-syna gol çekildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ylym-bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň maddy-enjamlaýyn hem-de ylmy-usulyýet binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Wise-premýere ýurdumyzyň ylmy edaralaryny döwrebaplaşdyrmak, sanly ulgama geçmek boýunça alnyp barylýan işleri has-da çaltlandyrmak barada birnäçe anyk tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda Daşary işler ministrligi tarapyndan alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň daşary syýasy ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek boýunça öňde goýan wezipelerini we beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglylykda, hasabat döwründe degişli işler amala aşyryldy.

Ýylyň başyndan bäri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna, Bahreýn Patyşalygyna, Azerbaýjan Respublikasyna, Katar Döwletine, Beýik Britaniýa, Russiýa Federasiýasyna, Täjigistan Respublikasyna, Türkiýe Respublikasyna, Saud Arabystany Patyşalygyna, Wengriýa, Gyrgyz Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna, şeýle hem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna döwlet, resmi we iş saparlaryny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň işine we ABŞ bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň “С5+1” görnüşindäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji duşuşygyna gatnaşdy. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýorkda bolmagynyň barşynda ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini geçirdi. Hasabat döwründe hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdaky sammitine gatnaşdy.

Şu ýyl türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine, Türkiýe Respublikasyna, Germaniýa Federatiw Respublikasyna, Eýran Yslam Respublikasyna, Saud Arabystany Patyşalygyna, Täjigistan Respublikasyna, Hytaý Halk Respublikasyna we Gazagystan Respublikasyna saparlary amala aşyrdy.

Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň, şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň we Wengriýanyň Premýer-ministriniň ýurdumyza saparlary boldy. Hormatly Prezidentimiz birnäçe döwletleriň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirdi.

Şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda daşary ýurt wekiliýetleriniň Türkmenistana bolan saparlary, ýurdumyzyň wekiliýetleriniň daşary ýurtlara saparlary daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen gatnaşyklaryň yzygiderli häsiýete eýedigine şaýatlyk edýär. Ýylyň başyndan bäri dürli derejede, şol sanda sanly ulgam arkaly duşuşyklaryň we gepleşikleriň birnäçesi geçirildi. Daşary işler ministrlikleriniň derejesinde duşuşyklar yzygiderli guralýar.

Türkmenistan şu ýylyň 31-nji oktýabry — 2-nji noýabry aralygynda Aşgabatda geçirilen “Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy” 16-njy hyzmatdaşlyk forumynda başlyklyk etdi. Şeýle hem forumyň çäklerinde ÝHHG-niň Baş sekretarynyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçirildi. Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmek maksady bilen, bilelikdäki hökümetara toparlaryň nobatdaky mejlisleri, işewürlik maslahatlarydyr duşuşyklar guraldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministrine ýylyň ahyryna çenli geçiriljek halkara çärelere, maslahatlara, şeýle hem Halkara Bitaraplyk gününi baýram etmäge taýýarlyk görmegiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer, daşary işler ministri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 9-njy noýabrda Daşkentde geçirilen 16-njy sammitine gatnaşmagynyň jemleri barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň ýokary derejedäki duşuşykda beýan eden başlangyçlaryny we olardan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmäge gönükdirilen teklipler taýýarlanyldy.

Şeýlelikde, 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Arkadag şäherinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň durnukly ösüş boýunça ministrler derejesindäki birinji forumyny geçirmek, YHG bilen hyzmatdaşlygyň hukuk esaslaryny berkitmek üçin “Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň üstaşyr ulag gatnawlary boýunça Çarçuwaly ylalaşygyny” hem-de oňa degişli Teswirnamany tassyklamak boýunça degişli işleri amala aşyrmak teklip edilýär.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň sammitdäki çykyşynda serhetýaka we sebit söwdasyny ösdürmek üçin YHG-nyň mümkinçiliklerini doly ulanmak baradaky meselä deglip geçildi. Bu babatda ýurdumyz goňşy döwletler bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Şoňa görä-de, serhetýaka söwda zolaklaryny döretmek we şu maksat bilen, YHG-nyň hünärmenlerini çekmek boýunça teklip beýan edildi. “Türkmenistanyň 2024-2025-nji ýyllar üçin syýahatçylyk pudagynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň Maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeleri çözmek babatda Mary şäherini 2027-nji ýylda “Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň syýahatçylyk paýtagty” diýip yglan etmäge gönükdirilen çäreleri görmek teklip edilýär. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenistanyň halkara we sebit guramalarynda, hususan-da, YHG-da wekilçilik etmegine degişli teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň daşary syýasatynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini belledi we gurama agza ýurtlaryň ählisi bilen netijeli gatnaşyklaryň dowam etdiriljekdigini nygtady.

Soňra wise-premýer, daşary işler ministri ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler, hususan-da, guramaçylyk meseleleri barada hasabat berdi.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz B.Niýazliýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky, şol bir wagtda, Sloweniýa Respublikasyndaky, Serbiýa Respublikasyndaky we Bolgariýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory E.Aýdogdyýewi belledi. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesine M.Kuliýewa bellenilip, ol Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory wezipesinden boşadyldy. Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory wezipesine M.Çaryýew bellenilip, ol şol institutyň ylmy işler boýunça prorektory wezipesinden boşadyldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe şu toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 122,7 göterime deň boldy. Şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň ösüş depgini 106,3 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini 105,2 göterime deň boldy. Hasabat döwründe “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini 108,2 göterime, “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça 118,9 göterime, “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça 209,2 göterime, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça 107,1 göterime, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça 111,5 göterime barabar boldy.

Hasabatyň dowamynda “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny” durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýerine ýetirilen işler barada hem aýdyldy. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ulag-kommunikasiýa toplumy üçin niýetlenen önümçilik, durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň barşy barada hasabat berildi. Hasabatyň dowamynda daşary ýurtlar bilen ulag-logistika hyzmatdaşlygyny ösdürmek meseleleri boýunça bilelikdäki iş toparlarynyň mejlisleriniň netijeleri barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, gözegçilik edýän edara-kärhanalarynyň işini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň zerurdygyny nygtap, agentligiň ýolbaşçysyna ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Şeýle-de Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzy ýurdumyzda giňden bellenilýän Hasyl toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlap, Arkadagly Gahryman Serdarymyza, Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli alyp barýan asylly işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hökümet agzalaryna ýüzlenip, şu ýylyň on aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleriniň Garaşsyz Watanymyzyň üstünlikli ösýändigini görkezýändigini kanagatlanma bilen belledi. Ýurdumyzda iri senagat we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy dowam edýär. Şolaryň hatarynda täze şäherçeler, ýaşaýyş jaýlary, dynç alyş, saglyk merkezleri, mekdepler, çagalar baglary we beýleki ençeme desgalar bar. Bilim we ylym ulgamlarynda özgertmeler üstünlikli dowam edýär, önümçilik pudaklary döwrebaplaşdyrylýar. Ýylyň tamamlanmagyna az wagt galdy. Şoňa görä-de, şu ýyly üstünlikli jemläp, 2024-nji ýyly gowy netijeler bilen garşylamak üçin, galan wagtyň içinde zerur bolan işleri geçirmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara we ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, 12-nji noýabrda ýurdumyzda Hasyl toýunyň giňden belleniljekdigini aýtdy. Bu baýram merdana halkymyzyň yhlasly we tutanýerli zähmetini görkezýän rysgal-berekediň baýramydyr diýip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we mähriban halkymyzy, zähmetsöýer hasyl ussatlarymyzy bu baýram bilen tüýs ýürekden gutlady.

Hormatly Prezidentimiz hemmelere berk jan saglyk, rysgal-bereket, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi we Hökümet agzalarynyň el çarpyşmalary astynda ildeşlerimizi Hasyl toýy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda Permana gol çekdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов провёл по цифровой системе очередное заседание Кабинета Министров, на котором были подведены итоги работы отраслей экономики за десять месяцев текущего года, рассмотрены проекты ряда документов и обсуждены первоочередные задачи социально-экономического развития страны.

Первой слово было предоставлено Председателю Меджлиса Д.Гулмановой, проинформировавшей о проведённой законотворческой деятельности за январь–октябрь текущего года.

Как отмечалось, за десять месяцев состоялось 4 заседания национального парламента, в ходе которых приняты 42 Закона Туркменистана и 42 постановления Меджлиса. В настоящее время в рабочих комиссиях парламента осуществляется подготовка законопроектов с учётом приоритетных направлений социально-экономического развития страны, а также вносятся изменения и дополнения в действующие правовые акты.

С целью укрепления сотрудничества с международными структурами и парламентами зарубежных стран проведено 75 встреч и приняты верительные грамоты у 24 Чрезвычайных и Полномочных Послов разных государств. Депутаты и специалисты Меджлиса приняли участие в 90 семинарах по вопросам совершенствования законотворческой деятельности, организованных госорганами Туркменистана совместно с международными структурами, а также побывали в 30 зарубежных командировках.

Как сообщалось, депутаты участвуют в различных мероприятиях по разъяснению широкой общественности целей и задач внутренней и внешней политики, принимаемых законодательных актов, по популяризации достигаемых Отчизной успехов в различных сферах, а также в форумах и торжествах по случаю знаменательных дат.

Руководитель национального парламента также проинформировала о постановлении Меджлиса «О внесении изменений в административную территорию города Аркадаг», подготовленном с целью дальнейшего развития данного города, являющегося одним из значимых проектов новой исторической эпохи.

Постановление было представлено главе Туркменистана.

Резюмируя прозвучавшую информацию, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на важности дальнейшего совершенствования законодательства страны. Вместе с тем отмечалась необходимость проведения соответствующей работы согласно принятому документу по расширению административной территории города Аркадаг.

Далее с отчётом о макроэкономических показателях за январь–октябрь текущего года выступил заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов.

Как сообщалось, в результате предпринятых комплексных мер за десять месяцев обеспечен стабильный темп роста ВВП, который увеличился на 6,3 процента.

Объём произведённой продукции в сопоставлении с аналогичным периодом 2022 года вырос на 6,3 процента.

С начала года розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года больше на 9,6 процента.

Как было доложено, по итогам десяти месяцев доходная часть Государственного бюджета исполнена на уровне 110,7 процента, а расходная – 97,8 процента.

Размеры заработной платы по крупным и средним предприятиям страны в сопоставлении с соответствующим периодом 2022 года увеличились на 9,9 процента. В полном объёме своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём освоенных капвложений за счёт всех источников финансирования вырос на 7,4 процента.

В рамках реализации Национальной сельской программы велось строительство 53 объектов социального назначения, 34 водных и очистных сооружений, 379,9 тысячи квадратных метров жилья, а также инженерных систем.

Затем вице-премьер доложил об итогах проведённой работы по составлению с учётом первоочередных задач, определённых в Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022–2028 годы, проектов Государственного бюджета на 2024 год, Основных направлений социально-экономического развития страны и Инвестиционной программы на предстоящий год.

Прозвучала подробная информация о предусмотренных расходах по основным статьям проекта главного финансового плана. Как сообщалось, на развитие социальной сферы будут выделены необходимые объёмы средств. Согласно соответствующему Указу Президента Туркменистана в 2024 году на 10 процентов будут увеличены размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Часть выделяемых капвложений предусматривается направить на строительство зданий и объектов производственного и социального назначения, в том числе жилья, новых посёлков в велаятах страны.

Заслушав отчёт, глава Туркменистана заострил внимание на необходимости и впредь проводить анализ положения дел в экономике страны, принятия надлежащих мер по увеличению доходов бюджета, осуществления работы по привлечению инвестиций.

Говоря о Госбюджете на будущий год, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что проект данного документа направляется в Меджлис Туркменистана. Как подчёркивалось, в главном финансовом плане следует предусмотреть средства для увеличения заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

В ходе заседания глава государства подписал документ о направлении проекта Госбюджета в Меджлис Туркменистана.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов отчитался о результатах работы, проведённой в курируемых отраслях за 10 месяцев 2023 года.

Было доложено о технико-экономических показателях, достигнутых в области добычи нефти и газового конденсата, производства полипропилена.

Вице-премьер сообщил, что Госконцерном «Türkmennebit» план по обеспечению нефтью выполнен на уровне 100 процентов, по переработке нефти – на 100,5 процента, по производству бензина – на 105,5 процента, дизельного топлива – на 104,6 процента, смазочных масел – на 102,5 процента, сжиженного газа – на 109,8 процента.

За отчётный период план по добыче природного и попутного газа выполнен на 108,5 процента, по экспорту «голубого топлива» – на 114 процентов.

Заслушав отчёт, глава государства заострил внимание на необходимости последовательной модернизации ТЭК, повышения эффективности разработки нефтегазовых месторождений, увеличения объёмов добычи нефти и газа, адресовав вице-премьеру ряд соответствующих поручений.

Далее об итогах деятельности курируемых отраслей за десять месяцев, о ходе сезонных полевых работ в регионах страны, а также о подготовке к Празднику урожая отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев.

В целом по агропромышленному сектору темп роста объёмов производства продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года равен 102,8 процента. При этом данный показатель по Министерству сельского хозяйства составил 102,9 процента, Министерству охраны окружающей среды – 100 процентов, Государственному комитету водного хозяйства – 101,4 процента, Государственному объединению «Türkmen atlary» – 101 процент. В рамках реализации Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022–2028 годы план по освоению капиталовложений выполнен на 224,3 процента.

Сообщалось, что в настоящее время в регионах Отчизны продолжается уход за посевами пшеницы в соответствии с нормами агротехники. Предпринимаются также необходимые меры по сбору выращенного хлопка без потерь.

Ведётся надлежащая работа по организованному проведению Праздника урожая, отмечаемого во второе воскресенье ноября. В числе запланированных мероприятий – открытие расположенной в предгорьях Копетдага современной конюшни, рассчитанной на содержание 600 ахалтекинских скакунов, тематическая научно-практическая конференция, торжества в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе и в велаятских «Türkmeniň аk öýi».

В этой связи на рассмотрение главы Туркменистана был представлен проект Указа о награждении работников сельскохозяйственного комплекса государственными наградами по случаю Праздника урожая.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в настоящее время началась подготовка к сельхозсезону следующего года. В данном контексте глава государства поручил своевременно и на высоком качественном уровне проводить все агротехнические мероприятия для получения в будущем году богатых урожаев, а также предпринять должные меры для развития животноводства и увеличения поголовья скота.

Кроме того, Президент Туркменистана распорядился обеспечить высокий организационный уровень торжеств и церемонии открытия новой современной конюшни, приуроченных к Празднику урожая.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов отчитался о работе, проделанной строительным и промышленным комплексом, Государственным концерном «Türkmenhimiýa», Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог и хякимликом города Ашхабад за январь–октябрь 2023 года.

Так, в отчётный период Министерство строительства и архитектуры выполнило план по произведённым работам на 112 процентов.

По Министерству промышленности и строительного производства план по выпуску продукции и осуществлению работ выполнен на 111,3 процента.

За десять месяцев текущего года Министерство энергетики выполнило план по производству продукции, проведённым работам и оказанным услугам на 114,2 процента. Темп роста производства электроэнергии составил 103,7 процента, а её экспорта – 100,8 процента.

С начала текущего года Государственным концерном «Türkmenhimiýa» произведено продукции и оказано услуг на общую сумму 1 миллиард 985 миллионов манатов.

В январе–октябре нынешнего года план по произведённым работам и предоставленным услугам Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог выполнен на 100,8 процента, а хякимликом города Ашхабад – на 122 процента.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность принятия должных мер в целях своевременной сдачи объектов в эксплуатацию.

– Необходимо ускорить строительство жилых домов, посёлков, объектов социального назначения, – сказал глава государства.

Также вице-премьеру было поручено высокими темпами продолжить строительство энергетического кольца и ЛЭП Туркменистан–Афганистан–Пакистан, а также привлечение инвестиций в отрасли строительства, энергетики и промышленности.

Далее вице-премьер доложил об осуществляемых в курируемом комплексе мерах, в частности, по дальнейшему развитию столицы.

Как сообщалось, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства благодаря неустанным усилиям Президента Туркменистана предпринимаются все усилия по улучшению градостроительного облика столицы и условий жизни населения. Сегодня беломраморный Ашхабад признан жемчужиной Центральной Азии и одним из красивейших и комфортных для проживания городов мира. Успешно реализуется инновационная концепция развития столицы.

Так, в жилом комплексе Гуртлы города Ашхабад планируется построить тридцать 4-этажных, 40-квартирных жилых домов и шестнадцать 4-этажных, 68-квартирных жилых домов, среднюю школу на 720 мест, детский сад на 320 мест, парк, подводящие и внутренние автомобильные дороги, а также систему водоснабжения и канализации.

В данной связи на рассмотрение главы государства был представлен проект Постановления Президента Туркменистана «О строительстве современных зданий, объектов и автомобильных дорог в городе Ашхабад».

– В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства архитектурно-градостроительный облик Ашхабада меняется на глазах, город становится красивее, жить в нём горожанам комфортно. Для счастливых жителей столицы строятся всё новые и новые объекты и сооружения, резюмировал глава Туркменистана.

В целях продолжения работы по созданию наиболее благоприятных условий для быта и отдыха ашхабадцев Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление и отправил его вице-премьеру по цифровой системе, поручив обеспечить личный контроль за ходом выполнения данного документа и предстоящих в соответствии с ним строительных работ.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о достигнутых показателях в подотчётных министерствах и ведомствах, а также в предпринимательском секторе за 10 месяцев текущего года.

По Министерству торговли и внешнеэкономических связей в сопоставлении с тем же периодом минувшего года темп роста торгового оборота составил 100,7 процента, производства продукции – 102,6 процента.

Предприятиями Министерства текстильной промышленности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём выпущенной продукции, в том числе хлопковой ткани, равен 106,7 процента, швейных и трикотажных изделий – 103,7 процента, кожаных – 100,4 процента. За десять месяцев освоено инвестиций на сумму 442 миллиона 452 тысячи манатов.

Государственное объединение «Türkmenhaly» за январь–октябрь текущего года выполнило план по производству ковровой продукции на уровне 104,5 процента.

Государственной товарно-сырьевой биржей за рассматриваемый период проведено 249 торгов, на которых зарегистрировано 25 тысяч 118 сделок.

Темп роста по работам, осуществлённым Торгово-промышленной палатой за десять месяцев, составил 116,6 процента. С начала года проведено 20 выставок и 65 форумов.

По Союзу промышленников и предпринимателей рост объёмов производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции за обозначенный период достиг 108,6 процента, промышленной – 110,6 процента.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость продолжить работу по увеличению товаров народного потребления, дав вице-премьеру поручения держать под контролем вопросы обеспечения изобилия различной продукции на рынках и в магазинах, особенно в праздничные дни.

Об итогах деятельности курируемых сфер за январь–октябрь текущего года отчиталась заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова.

За рассматриваемый период в стране были организованы различные форумы, в том числе фестивали, творческие конкурсы, медиафорумы, выставки, мероприятия, посвящённые 300-летию Махтумкули Фраги, знаменательным датам национального календаря.

В октябре в городе Аркадаг прошёл V Венский бал, а в столице – совместный концерт туркмено-австрийского симфонического оркестра «Галкыныш».

Также состоялись Дни культуры Республики Татарстан в нашей стране, Дни культуры Туркменистана в городе Альбукерке (США) и городах Ташкент и Бухара (Республика Узбекистан).

В этот же период прошли кинофестиваль «Arkadagyň säheri» с участием представителей стран Центральной Азии, фестиваль «Mukama siňen ömür», приуроченный к 85-летию известного туркменского композитора Нуры Халмамедова, а также выставка по случаю Праздника туркменского алабая.

Кроме того, совместно с Министерством иностранных дел велась работа по включению в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО многосторонних и национальных номинаций.

Отдельной темой отчёта стало участие туркменских специалистов в различных культурных мероприятиях, фестивалях, форумах, семинарах, проходивших в десятках зарубежных стран.

Заслушав отчёт, глава государства Сердар Бердымухамедов отметил необходимость творческого подхода к организации культурных мероприятий, намеченных по случаю значимых событий в жизни страны, праздничных и знаменательных дат. Также акцент был сделан на важности продолжения работы по выявлению талантливой молодёжи.

Глава Туркменистана поручил вице-премьеру приступить к подготовке празднования Международного дня нейтралитета, Нового года и обеспечить высокий уровень запланированных мероприятий, организовать торжества и выступления мастеров искусств.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Н.Аманнепесов доложил об итогах работы, проделанной в курируемых сферах в январе–октябре текущего года.

Как отмечалось, в результате проводимой главой государства успешной внутренней и внешней политики реализуется масштабная работа по совершенствованию систем образования, науки, здравоохранения и спорта, а также всех отраслей экономики.

По случаю Дня знаний и студенческой молодёжи в городах Ашхабад и Аркадаг, в регионах страны были торжественно открыты детские сады, средние школы, средние профессиональные учебные заведения.

План по проведению мероприятий, намеченных на данный период года «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», полностью выполнен.

Организованы международные научные конференции и церемония награждения победителей конкурса научных работ среди молодёжи, утверждено Положение о научно-технологических центрах.

По случаю 300-летия выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги в стране и за рубежом проведены научно-практические конференции, выставки, презентации и другие мероприятия.

Отчитываясь о предпринятых шагах по совершенствованию национальной системы здравоохранения, вице-премьер сообщил, что за прошедшие десять месяцев в практическую медицину внедрялись передовые методы профилактики и лечения различных заболеваний.

За счёт средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова проведены операции юным туркменистанцам и лечение больных детей.

В этот период полным ходом велось строительство современных учреждений здравоохранения.

10–12 октября по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана были проведены Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

В честь профессионального праздника медработников состоялись Международная научная конференция «Наследие общечеловеческого значения выдающегося мыслителя и врачевателя Востока Абу Али ибн Сины» и церемония награждения победителей международного конкурса «Высокие технологии и инновационные разработки».

Ведётся также работа по развитию спорта и физической культуры. Так, с начала текущего года отечественные спортсмены приняли участие в 243 международных соревнованиях и завоевали в общей сложности 674 медали, в том числе 190 золотых, 194 серебряных и 290 бронзовых.

Состоялись заседания Организационного комитета по проведению в Ашхабаде чемпионата мира по борьбе кураш, продолжилась работа по его проведению на высоком уровне.

В соответствии с внешнеполитической стратегией дальнейшее развитие получило международное сотрудничество – в сферах образования, науки, здравоохранения и спорта подписано 40 международных документов.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по совершенствованию материально-технической и научно-методической базы науки и образования, здравоохранения и спорта.

Вице-премьеру был дан ряд конкретных поручений, в том числе связанных с активизацией работы по модернизации и переводу научных учреждений страны на цифровую систему.

Об итогах деятельности МИД за январь–октябрь текущего года доложил заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов.

В целях решения поставленных задач и данных главой государства поручений в отчётный период проводилась соответствующая работа по последовательной реализации внешнеполитического курса независимого нейтрального Туркменистана.

С начала года Президент Сердар Бердымухамедов совершил государственные, официальные и рабочие визиты в Китайскую Народную Республику, Королевство Бахрейн, Азербайджанскую Республику, Государство Катар, Великобританию, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Турецкую Республику, Королевство Саудовская Аравия, Венгрию, Кыргызскую Республику, Республику Узбекистан, а также в Соединённые Штаты Америки (г. Нью-Йорк), где глава Туркменистана принял участие в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в первой встрече многостороннего сотрудничества в формате «С5+1» на уровне руководителей государств Центральной Азии и США. Наряду с этим в ходе пребывания в Нью-Йорке Президент Сердар Бердымухамедов провёл ряд двусторонних встреч.

В обозначенный период глава государства в режиме онлайн принял участие в очередном Саммите Шанхайской организации сотрудничества.

В текущем году Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с визитами Объединённые Арабские Эмираты, Турецкую Республику, Федеративную Республику Германия, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия, Республику Таджикистан, Китайскую Народную Республику и Республику Казахстан.

Состоялись визиты в нашу страну Президентов Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также Председателя Правительства Российской Федерации и Премьер-министра Венгрии.

Президент Туркменистана провёл телефонные разговоры с руководителями ряда государств.

О поступательном характере сотрудничества с зарубежными партнёрами свидетельствуют состоявшиеся в январе–октябре визиты в Туркменистан иностранных делегаций, а также визиты делегаций нашей страны за рубеж.

С начала года проведены встречи и переговоры различного уровня, в том числе в режиме онлайн.

На регулярной основе осуществляются контакты на межмидовском уровне.

С 31 октября по 2 ноября Туркменистан председательствовал на прошедшем в Ашхабаде 16-м Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея». В рамках Форума также состоялась встреча Генерального секретаря ОБСЕ и министров иностранных дел государств Центральной Азии.

В целях дальнейшего расширения внешнеэкономических связей Отчизны были организованы очередные заседания совместных Межправительственных комиссий, бизнес-форумы, деловые встречи и «круглые столы».

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов поручил заместителю Председателя Кабинета Министров, министру иностранных дел обеспечить высокий организационный уровень подготовки к предстоящим до конца года мероприятиям, конференциям, а также к празднованию Международного дня нейтралитета.

Затем вице-премьер, руководитель МИД доложил об итогах участия правительственной делегации Туркменистана во главе с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества, состоявшемся 9 ноября в Ташкенте.

В данной связи подготовлены предложения, нацеленные на практическую реализацию озвученных главой государства на этой встрече высокого уровня инициатив и вытекающих из них задач.

Так, предлагается провести первый министерский Форум Организации экономического сотрудничества по устойчивому развитию в 1-м квартале 2024 года в городе Аркадаг, а также в целях укрепления правовых основ взаимодействия с ОЭС осуществить надлежащую работу по ратификации соответствующего Рамочного соглашения Организации экономического сотрудничества по транспортно-транзитным перевозкам и Протокола к нему.

Как отмечалось, в выступлении Президента Туркменистана на Саммите была затронута тема максимального задействования потенциала ОЭС для активизации приграничной и региональной торговли. В этом плане наша страна продуктивно сотрудничает с соседними государствами. В данной связи было озвучено предложение по созданию приграничных торговых зон и привлечению в этих целях специалистов ОЭС.

В контексте решения задач, вытекающих из Программы развития международного сотрудничества Туркменистана в туристической сфере на 2024–2025 годы, предлагается предпринять шаги, направленные на объявление города Мары туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2027 году.

На рассмотрение главы государства также было вынесено предложение, касающееся представительства Туркменистана в международных и региональных организациях, в частности, в ОЭС.

Заслушав отчёт и отметив, что во внешней политике Отчизны придаётся особое значение развитию партнёрства с Организацией экономического сотрудничества, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что плодотворное взаимодействие со странами-членами ОЭС будет продолжено и впредь.

Затем вице-премьер, руководитель МИД отчитался о предпринимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности отечественной дипломатической службы, в частности, по кадровым вопросам.

В ходе заседания глава государства освободил Б.Ниязлиева от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации и одновременно в Республике Словения, Республике Сербия и Республике Болгария в связи с переходом на другую работу.

Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в РФ Президент Сердар Бердымухамедов назначил Э.Айдогдыева, ранее занимавшего должность ректора Международного университета гуманитарных наук и развития.

Ректором МУГНиР назначена М.Кулиева, которая освобождена от должности ректора Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади. Ректором ТНИМЯ назначен М.Чарыев, который освобождён от должности проректора по научной работе этого вуза.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил об итогах деятельности учреждений курируемой сферы за десять месяцев текущего года.

За отчётный период темп роста по выполнению работ и оказанию услуг в целом по комплексу составил 122,7 процента.

За январь–октябрь текущего года темп роста грузоперевозок посредством автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта достиг 106,3 процента, а по пассажироперевозкам – 105,2 процента.

Темп роста по оказанию услуг за обозначенный период по агентству «Türkmendemirýollary» составил 108,2 процента, агентству «Türkmenawtoulaglary» – 118,9 процента, агентству «Türkmenhowaýollary» – 209,2 процента, агентству «Türkmendeňizderýaýollary» – 107,1 процента, агентству «Türkmenaragatnaşyk» – 111,5 процента.

Прозвучала также информация о работе, выполненной в рамках реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы».

Наряду с этим сообщалось о ходе строительства в различных уголках страны объектов производственного и социального назначения для транспортно-коммуникационного комплекса.

Отдельной темой отчёта стали итоги прошедших заседаний совместных рабочих комиссий по вопросам развития транспортно-логистического сотрудничества с зарубежными странами.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов указал на необходимость последовательной модернизации работы курируемых организаций и предприятий, сделав акцент на подготовке высококвалифицированных специалистов.

В продолжение заседания Кабинета Министров его участники сердечно поздравили Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова с широко отмечаемым в нашей стране Праздником урожая, выразив пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в работе в интересах народа и государства.

Затем, обращаясь к членам Правительства, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что достигнутые за десять месяцев результаты свидетельствуют о стабильном развитии нашего государства.

В стране продолжается строительство крупных объектов промышленного и социального назначения. В их числе – новые посёлки, жилые дома, медицинские и развлекательные центры, школы, детские сады и многие другие объекты.

Успешно продолжаются преобразования в сферах образования и науки, модернизируются производственные отрасли.

– До конца года осталось совсем немного времени. А это значит, что в оставшееся время мы все должны хорошо потрудиться, чтобы следующий, 2024-й год встретить высокими показателями, – подчеркнул глава государства.

Затем, обращаясь к участникам заседания и всем соотечественникам, Президент страны сказал, что 12 ноября повсеместно будет широко отмечен Праздник урожая.

– Это праздник наших мужественных тружеников села, вдохновенной работы всех туркменистанцев, праздник щедрого изобилия, – подчеркнул глава государства Сердар Бердымухамедов, адресуя свои поздравления родному народу и мастерам высоких урожаев.

Пожелав земледельцам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в нелёгком, но таком благородном труде, Президент страны под аплодисменты членов Правительства подписал Указ о награждении соотечественников государственными наградами по случаю Праздника урожая.

На заседании также был рассмотрен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.

Завершая очередное заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов провёл по цифровой системе очередное заседание Кабинета Министров, на котором были подведены итоги работы отраслей экономики за десять месяцев текущего года, рассмотрены проекты ряда документов и обсуждены первоочередные задачи социально-экономического развития страны.

Первой слово было предоставлено Председателю Меджлиса Д.Гулмановой, проинформировавшей о проведённой законотворческой деятельности за январь–октябрь текущего года.

Как отмечалось, за десять месяцев состоялось 4 заседания национального парламента, в ходе которых приняты 42 Закона Туркменистана и 42 постановления Меджлиса. В настоящее время в рабочих комиссиях парламента осуществляется подготовка законопроектов с учётом приоритетных направлений социально-экономического развития страны, а также вносятся изменения и дополнения в действующие правовые акты.

С целью укрепления сотрудничества с международными структурами и парламентами зарубежных стран проведено 75 встреч и приняты верительные грамоты у 24 Чрезвычайных и Полномочных Послов разных государств. Депутаты и специалисты Меджлиса приняли участие в 90 семинарах по вопросам совершенствования законотворческой деятельности, организованных госорганами Туркменистана совместно с международными структурами, а также побывали в 30 зарубежных командировках.

Как сообщалось, депутаты участвуют в различных мероприятиях по разъяснению широкой общественности целей и задач внутренней и внешней политики, принимаемых законодательных актов, по популяризации достигаемых Отчизной успехов в различных сферах, а также в форумах и торжествах по случаю знаменательных дат.

Руководитель национального парламента также проинформировала о постановлении Меджлиса «О внесении изменений в административную территорию города Аркадаг», подготовленном с целью дальнейшего развития данного города, являющегося одним из значимых проектов новой исторической эпохи.

Постановление было представлено главе Туркменистана.

Резюмируя прозвучавшую информацию, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на важности дальнейшего совершенствования законодательства страны. Вместе с тем отмечалась необходимость проведения соответствующей работы согласно принятому документу по расширению административной территории города Аркадаг.

Далее с отчётом о макроэкономических показателях за январь–октябрь текущего года выступил заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов.

Как сообщалось, в результате предпринятых комплексных мер за десять месяцев обеспечен стабильный темп роста ВВП, который увеличился на 6,3 процента.

Объём произведённой продукции в сопоставлении с аналогичным периодом 2022 года вырос на 6,3 процента.

С начала года розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года больше на 9,6 процента.

Как было доложено, по итогам десяти месяцев доходная часть Государственного бюджета исполнена на уровне 110,7 процента, а расходная – 97,8 процента.

Размеры заработной платы по крупным и средним предприятиям страны в сопоставлении с соответствующим периодом 2022 года увеличились на 9,9 процента. В полном объёме своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём освоенных капвложений за счёт всех источников финансирования вырос на 7,4 процента.

В рамках реализации Национальной сельской программы велось строительство 53 объектов социального назначения, 34 водных и очистных сооружений, 379,9 тысячи квадратных метров жилья, а также инженерных систем.

Затем вице-премьер доложил об итогах проведённой работы по составлению с учётом первоочередных задач, определённых в Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022–2028 годы, проектов Государственного бюджета на 2024 год, Основных направлений социально-экономического развития страны и Инвестиционной программы на предстоящий год.

Прозвучала подробная информация о предусмотренных расходах по основным статьям проекта главного финансового плана. Как сообщалось, на развитие социальной сферы будут выделены необходимые объёмы средств. Согласно соответствующему Указу Президента Туркменистана в 2024 году на 10 процентов будут увеличены размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Часть выделяемых капвложений предусматривается направить на строительство зданий и объектов производственного и социального назначения, в том числе жилья, новых посёлков в велаятах страны.

Заслушав отчёт, глава Туркменистана заострил внимание на необходимости и впредь проводить анализ положения дел в экономике страны, принятия надлежащих мер по увеличению доходов бюджета, осуществления работы по привлечению инвестиций.

Говоря о Госбюджете на будущий год, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что проект данного документа направляется в Меджлис Туркменистана. Как подчёркивалось, в главном финансовом плане следует предусмотреть средства для увеличения заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

В ходе заседания глава государства подписал документ о направлении проекта Госбюджета в Меджлис Туркменистана.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов отчитался о результатах работы, проведённой в курируемых отраслях за 10 месяцев 2023 года.

Было доложено о технико-экономических показателях, достигнутых в области добычи нефти и газового конденсата, производства полипропилена.

Вице-премьер сообщил, что Госконцерном «Türkmennebit» план по обеспечению нефтью выполнен на уровне 100 процентов, по переработке нефти – на 100,5 процента, по производству бензина – на 105,5 процента, дизельного топлива – на 104,6 процента, смазочных масел – на 102,5 процента, сжиженного газа – на 109,8 процента.

За отчётный период план по добыче природного и попутного газа выполнен на 108,5 процента, по экспорту «голубого топлива» – на 114 процентов.

Заслушав отчёт, глава государства заострил внимание на необходимости последовательной модернизации ТЭК, повышения эффективности разработки нефтегазовых месторождений, увеличения объёмов добычи нефти и газа, адресовав вице-премьеру ряд соответствующих поручений.

Далее об итогах деятельности курируемых отраслей за десять месяцев, о ходе сезонных полевых работ в регионах страны, а также о подготовке к Празднику урожая отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев.

В целом по агропромышленному сектору темп роста объёмов производства продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года равен 102,8 процента. При этом данный показатель по Министерству сельского хозяйства составил 102,9 процента, Министерству охраны окружающей среды – 100 процентов, Государственному комитету водного хозяйства – 101,4 процента, Государственному объединению «Türkmen atlary» – 101 процент. В рамках реализации Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022–2028 годы план по освоению капиталовложений выполнен на 224,3 процента.

Сообщалось, что в настоящее время в регионах Отчизны продолжается уход за посевами пшеницы в соответствии с нормами агротехники. Предпринимаются также необходимые меры по сбору выращенного хлопка без потерь.

Ведётся надлежащая работа по организованному проведению Праздника урожая, отмечаемого во второе воскресенье ноября. В числе запланированных мероприятий – открытие расположенной в предгорьях Копетдага современной конюшни, рассчитанной на содержание 600 ахалтекинских скакунов, тематическая научно-практическая конференция, торжества в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе и в велаятских «Türkmeniň аk öýi».

В этой связи на рассмотрение главы Туркменистана был представлен проект Указа о награждении работников сельскохозяйственного комплекса государственными наградами по случаю Праздника урожая.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в настоящее время началась подготовка к сельхозсезону следующего года. В данном контексте глава государства поручил своевременно и на высоком качественном уровне проводить все агротехнические мероприятия для получения в будущем году богатых урожаев, а также предпринять должные меры для развития животноводства и увеличения поголовья скота.

Кроме того, Президент Туркменистана распорядился обеспечить высокий организационный уровень торжеств и церемонии открытия новой современной конюшни, приуроченных к Празднику урожая.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов отчитался о работе, проделанной строительным и промышленным комплексом, Государственным концерном «Türkmenhimiýa», Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог и хякимликом города Ашхабад за январь–октябрь 2023 года.

Так, в отчётный период Министерство строительства и архитектуры выполнило план по произведённым работам на 112 процентов.

По Министерству промышленности и строительного производства план по выпуску продукции и осуществлению работ выполнен на 111,3 процента.

За десять месяцев текущего года Министерство энергетики выполнило план по производству продукции, проведённым работам и оказанным услугам на 114,2 процента. Темп роста производства электроэнергии составил 103,7 процента, а её экспорта – 100,8 процента.

С начала текущего года Государственным концерном «Türkmenhimiýa» произведено продукции и оказано услуг на общую сумму 1 миллиард 985 миллионов манатов.

В январе–октябре нынешнего года план по произведённым работам и предоставленным услугам Государственным агентством по управлению строительством автомобильных дорог выполнен на 100,8 процента, а хякимликом города Ашхабад – на 122 процента.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность принятия должных мер в целях своевременной сдачи объектов в эксплуатацию.

– Необходимо ускорить строительство жилых домов, посёлков, объектов социального назначения, – сказал глава государства.

Также вице-премьеру было поручено высокими темпами продолжить строительство энергетического кольца и ЛЭП Туркменистан–Афганистан–Пакистан, а также привлечение инвестиций в отрасли строительства, энергетики и промышленности.

Далее вице-премьер доложил об осуществляемых в курируемом комплексе мерах, в частности, по дальнейшему развитию столицы.

Как сообщалось, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства благодаря неустанным усилиям Президента Туркменистана предпринимаются все усилия по улучшению градостроительного облика столицы и условий жизни населения. Сегодня беломраморный Ашхабад признан жемчужиной Центральной Азии и одним из красивейших и комфортных для проживания городов мира. Успешно реализуется инновационная концепция развития столицы.

Так, в жилом комплексе Гуртлы города Ашхабад планируется построить тридцать 4-этажных, 40-квартирных жилых домов и шестнадцать 4-этажных, 68-квартирных жилых домов, среднюю школу на 720 мест, детский сад на 320 мест, парк, подводящие и внутренние автомобильные дороги, а также систему водоснабжения и канализации.

В данной связи на рассмотрение главы государства был представлен проект Постановления Президента Туркменистана «О строительстве современных зданий, объектов и автомобильных дорог в городе Ашхабад».

– В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства архитектурно-градостроительный облик Ашхабада меняется на глазах, город становится красивее, жить в нём горожанам комфортно. Для счастливых жителей столицы строятся всё новые и новые объекты и сооружения, резюмировал глава Туркменистана.

В целях продолжения работы по созданию наиболее благоприятных условий для быта и отдыха ашхабадцев Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление и отправил его вице-премьеру по цифровой системе, поручив обеспечить личный контроль за ходом выполнения данного документа и предстоящих в соответствии с ним строительных работ.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил о достигнутых показателях в подотчётных министерствах и ведомствах, а также в предпринимательском секторе за 10 месяцев текущего года.

По Министерству торговли и внешнеэкономических связей в сопоставлении с тем же периодом минувшего года темп роста торгового оборота составил 100,7 процента, производства продукции – 102,6 процента.

Предприятиями Министерства текстильной промышленности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём выпущенной продукции, в том числе хлопковой ткани, равен 106,7 процента, швейных и трикотажных изделий – 103,7 процента, кожаных – 100,4 процента. За десять месяцев освоено инвестиций на сумму 442 миллиона 452 тысячи манатов.

Государственное объединение «Türkmenhaly» за январь–октябрь текущего года выполнило план по производству ковровой продукции на уровне 104,5 процента.

Государственной товарно-сырьевой биржей за рассматриваемый период проведено 249 торгов, на которых зарегистрировано 25 тысяч 118 сделок.

Темп роста по работам, осуществлённым Торгово-промышленной палатой за десять месяцев, составил 116,6 процента. С начала года проведено 20 выставок и 65 форумов.

По Союзу промышленников и предпринимателей рост объёмов производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции за обозначенный период достиг 108,6 процента, промышленной – 110,6 процента.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость продолжить работу по увеличению товаров народного потребления, дав вице-премьеру поручения держать под контролем вопросы обеспечения изобилия различной продукции на рынках и в магазинах, особенно в праздничные дни.

Об итогах деятельности курируемых сфер за январь–октябрь текущего года отчиталась заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова.

За рассматриваемый период в стране были организованы различные форумы, в том числе фестивали, творческие конкурсы, медиафорумы, выставки, мероприятия, посвящённые 300-летию Махтумкули Фраги, знаменательным датам национального календаря.

В октябре в городе Аркадаг прошёл V Венский бал, а в столице – совместный концерт туркмено-австрийского симфонического оркестра «Галкыныш».

Также состоялись Дни культуры Республики Татарстан в нашей стране, Дни культуры Туркменистана в городе Альбукерке (США) и городах Ташкент и Бухара (Республика Узбекистан).

В этот же период прошли кинофестиваль «Arkadagyň säheri» с участием представителей стран Центральной Азии, фестиваль «Mukama siňen ömür», приуроченный к 85-летию известного туркменского композитора Нуры Халмамедова, а также выставка по случаю Праздника туркменского алабая.

Кроме того, совместно с Министерством иностранных дел велась работа по включению в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО многосторонних и национальных номинаций.

Отдельной темой отчёта стало участие туркменских специалистов в различных культурных мероприятиях, фестивалях, форумах, семинарах, проходивших в десятках зарубежных стран.

Заслушав отчёт, глава государства Сердар Бердымухамедов отметил необходимость творческого подхода к организации культурных мероприятий, намеченных по случаю значимых событий в жизни страны, праздничных и знаменательных дат. Также акцент был сделан на важности продолжения работы по выявлению талантливой молодёжи.

Глава Туркменистана поручил вице-премьеру приступить к подготовке празднования Международного дня нейтралитета, Нового года и обеспечить высокий уровень запланированных мероприятий, организовать торжества и выступления мастеров искусств.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Н.Аманнепесов доложил об итогах работы, проделанной в курируемых сферах в январе–октябре текущего года.

Как отмечалось, в результате проводимой главой государства успешной внутренней и внешней политики реализуется масштабная работа по совершенствованию систем образования, науки, здравоохранения и спорта, а также всех отраслей экономики.

По случаю Дня знаний и студенческой молодёжи в городах Ашхабад и Аркадаг, в регионах страны были торжественно открыты детские сады, средние школы, средние профессиональные учебные заведения.

План по проведению мероприятий, намеченных на данный период года «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», полностью выполнен.

Организованы международные научные конференции и церемония награждения победителей конкурса научных работ среди молодёжи, утверждено Положение о научно-технологических центрах.

По случаю 300-летия выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги в стране и за рубежом проведены научно-практические конференции, выставки, презентации и другие мероприятия.

Отчитываясь о предпринятых шагах по совершенствованию национальной системы здравоохранения, вице-премьер сообщил, что за прошедшие десять месяцев в практическую медицину внедрялись передовые методы профилактики и лечения различных заболеваний.

За счёт средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова проведены операции юным туркменистанцам и лечение больных детей.

В этот период полным ходом велось строительство современных учреждений здравоохранения.

10–12 октября по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана были проведены Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

В честь профессионального праздника медработников состоялись Международная научная конференция «Наследие общечеловеческого значения выдающегося мыслителя и врачевателя Востока Абу Али ибн Сины» и церемония награждения победителей международного конкурса «Высокие технологии и инновационные разработки».

Ведётся также работа по развитию спорта и физической культуры. Так, с начала текущего года отечественные спортсмены приняли участие в 243 международных соревнованиях и завоевали в общей сложности 674 медали, в том числе 190 золотых, 194 серебряных и 290 бронзовых.

Состоялись заседания Организационного комитета по проведению в Ашхабаде чемпионата мира по борьбе кураш, продолжилась работа по его проведению на высоком уровне.

В соответствии с внешнеполитической стратегией дальнейшее развитие получило международное сотрудничество – в сферах образования, науки, здравоохранения и спорта подписано 40 международных документов.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по совершенствованию материально-технической и научно-методической базы науки и образования, здравоохранения и спорта.

Вице-премьеру был дан ряд конкретных поручений, в том числе связанных с активизацией работы по модернизации и переводу научных учреждений страны на цифровую систему.

Об итогах деятельности МИД за январь–октябрь текущего года доложил заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов.

В целях решения поставленных задач и данных главой государства поручений в отчётный период проводилась соответствующая работа по последовательной реализации внешнеполитического курса независимого нейтрального Туркменистана.

С начала года Президент Сердар Бердымухамедов совершил государственные, официальные и рабочие визиты в Китайскую Народную Республику, Королевство Бахрейн, Азербайджанскую Республику, Государство Катар, Великобританию, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Турецкую Республику, Королевство Саудовская Аравия, Венгрию, Кыргызскую Республику, Республику Узбекистан, а также в Соединённые Штаты Америки (г. Нью-Йорк), где глава Туркменистана принял участие в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в первой встрече многостороннего сотрудничества в формате «С5+1» на уровне руководителей государств Центральной Азии и США. Наряду с этим в ходе пребывания в Нью-Йорке Президент Сердар Бердымухамедов провёл ряд двусторонних встреч.

В обозначенный период глава государства в режиме онлайн принял участие в очередном Саммите Шанхайской организации сотрудничества.

В текущем году Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с визитами Объединённые Арабские Эмираты, Турецкую Республику, Федеративную Республику Германия, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия, Республику Таджикистан, Китайскую Народную Республику и Республику Казахстан.

Состоялись визиты в нашу страну Президентов Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также Председателя Правительства Российской Федерации и Премьер-министра Венгрии.

Президент Туркменистана провёл телефонные разговоры с руководителями ряда государств.

О поступательном характере сотрудничества с зарубежными партнёрами свидетельствуют состоявшиеся в январе–октябре визиты в Туркменистан иностранных делегаций, а также визиты делегаций нашей страны за рубеж.

С начала года проведены встречи и переговоры различного уровня, в том числе в режиме онлайн.

На регулярной основе осуществляются контакты на межмидовском уровне.

С 31 октября по 2 ноября Туркменистан председательствовал на прошедшем в Ашхабаде 16-м Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея». В рамках Форума также состоялась встреча Генерального секретаря ОБСЕ и министров иностранных дел государств Центральной Азии.

В целях дальнейшего расширения внешнеэкономических связей Отчизны были организованы очередные заседания совместных Межправительственных комиссий, бизнес-форумы, деловые встречи и «круглые столы».

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов поручил заместителю Председателя Кабинета Министров, министру иностранных дел обеспечить высокий организационный уровень подготовки к предстоящим до конца года мероприятиям, конференциям, а также к празднованию Международного дня нейтралитета.

Затем вице-премьер, руководитель МИД доложил об итогах участия правительственной делегации Туркменистана во главе с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества, состоявшемся 9 ноября в Ташкенте.

В данной связи подготовлены предложения, нацеленные на практическую реализацию озвученных главой государства на этой встрече высокого уровня инициатив и вытекающих из них задач.

Так, предлагается провести первый министерский Форум Организации экономического сотрудничества по устойчивому развитию в 1-м квартале 2024 года в городе Аркадаг, а также в целях укрепления правовых основ взаимодействия с ОЭС осуществить надлежащую работу по ратификации соответствующего Рамочного соглашения Организации экономического сотрудничества по транспортно-транзитным перевозкам и Протокола к нему.

Как отмечалось, в выступлении Президента Туркменистана на Саммите была затронута тема максимального задействования потенциала ОЭС для активизации приграничной и региональной торговли. В этом плане наша страна продуктивно сотрудничает с соседними государствами. В данной связи было озвучено предложение по созданию приграничных торговых зон и привлечению в этих целях специалистов ОЭС.

В контексте решения задач, вытекающих из Программы развития международного сотрудничества Туркменистана в туристической сфере на 2024–2025 годы, предлагается предпринять шаги, направленные на объявление города Мары туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2027 году.

На рассмотрение главы государства также было вынесено предложение, касающееся представительства Туркменистана в международных и региональных организациях, в частности, в ОЭС.

Заслушав отчёт и отметив, что во внешней политике Отчизны придаётся особое значение развитию партнёрства с Организацией экономического сотрудничества, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что плодотворное взаимодействие со странами-членами ОЭС будет продолжено и впредь.

Затем вице-премьер, руководитель МИД отчитался о предпринимаемых мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности отечественной дипломатической службы, в частности, по кадровым вопросам.

В ходе заседания глава государства освободил Б.Ниязлиева от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации и одновременно в Республике Словения, Республике Сербия и Республике Болгария в связи с переходом на другую работу.

Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в РФ Президент Сердар Бердымухамедов назначил Э.Айдогдыева, ранее занимавшего должность ректора Международного университета гуманитарных наук и развития.

Ректором МУГНиР назначена М.Кулиева, которая освобождена от должности ректора Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади. Ректором ТНИМЯ назначен М.Чарыев, который освобождён от должности проректора по научной работе этого вуза.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил об итогах деятельности учреждений курируемой сферы за десять месяцев текущего года.

За отчётный период темп роста по выполнению работ и оказанию услуг в целом по комплексу составил 122,7 процента.

За январь–октябрь текущего года темп роста грузоперевозок посредством автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта достиг 106,3 процента, а по пассажироперевозкам – 105,2 процента.

Темп роста по оказанию услуг за обозначенный период по агентству «Türkmendemirýollary» составил 108,2 процента, агентству «Türkmenawtoulaglary» – 118,9 процента, агентству «Türkmenhowaýollary» – 209,2 процента, агентству «Türkmendeňizderýaýollary» – 107,1 процента, агентству «Türkmenaragatnaşyk» – 111,5 процента.

Прозвучала также информация о работе, выполненной в рамках реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы».

Наряду с этим сообщалось о ходе строительства в различных уголках страны объектов производственного и социального назначения для транспортно-коммуникационного комплекса.

Отдельной темой отчёта стали итоги прошедших заседаний совместных рабочих комиссий по вопросам развития транспортно-логистического сотрудничества с зарубежными странами.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов указал на необходимость последовательной модернизации работы курируемых организаций и предприятий, сделав акцент на подготовке высококвалифицированных специалистов.

В продолжение заседания Кабинета Министров его участники сердечно поздравили Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова с широко отмечаемым в нашей стране Праздником урожая, выразив пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в работе в интересах народа и государства.

Затем, обращаясь к членам Правительства, Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что достигнутые за десять месяцев результаты свидетельствуют о стабильном развитии нашего государства.

В стране продолжается строительство крупных объектов промышленного и социального назначения. В их числе – новые посёлки, жилые дома, медицинские и развлекательные центры, школы, детские сады и многие другие объекты.

Успешно продолжаются преобразования в сферах образования и науки, модернизируются производственные отрасли.

– До конца года осталось совсем немного времени. А это значит, что в оставшееся время мы все должны хорошо потрудиться, чтобы следующий, 2024-й год встретить высокими показателями, – подчеркнул глава государства.

Затем, обращаясь к участникам заседания и всем соотечественникам, Президент страны сказал, что 12 ноября повсеместно будет широко отмечен Праздник урожая.

– Это праздник наших мужественных тружеников села, вдохновенной работы всех туркменистанцев, праздник щедрого изобилия, – подчеркнул глава государства Сердар Бердымухамедов, адресуя свои поздравления родному народу и мастерам высоких урожаев.

Пожелав земледельцам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в нелёгком, но таком благородном труде, Президент страны под аплодисменты членов Правительства подписал Указ о награждении соотечественников государственными наградами по случаю Праздника урожая.

На заседании также был рассмотрен ряд других вопросов государственной жизни, по которым приняты соответствующие решения.

Завершая очередное заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны.