Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Halkara ulag we üstaşyr geçelgesini döretmek hakynda Eýran Yslam Respublikasynyň, Oman Soltanlygynyň, Katar Döwletiniň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygy (Aşgabat Ylalaşygyny) durmuşa geçirmek boýunça Özara düşünişmek hakynda Ähtnamany tassyklamak hakynda

16.08.2014 Giňişleýin

Ahal welaýatynyň Derweze etrabynda döredilen täze ilatly ýeri oba derejesine degişli etmek hakynda

22.07.2014 Giňişleýin

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ýandaklyagyz geňeşliginiň hem-de onuň Ýandaklyagyz obasynyň adyny üýtgetmek hakynda

19.03.2014 Giňişleýin

Türkmenistanyň Mejlisiniň komitetlerini döretmek hakynda

07.01.2014 Giňişleýin

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň 1-nji, 2-nji we 3-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine at dakmak hakynda

07.01.2014 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2012-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

09.11.2013 Giňişleýin

Deňizçileriň şahsyýetnamalary baradaky 1958-nji ýylyň Konwensiýasyna täzeden seredýän Konwensiýany tassyklamak hakynda

09.11.2013 Giňişleýin

Girdejiler we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hem-de fiskal boýun gaçyrylmagynyň öňüni almak barada Türkmenistanyň Hökümeti bilen Litwa Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

29.08.2013 Giňişleýin

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde täze etraplary döretmek hakynda

29.07.2013 Giňişleýin
1 ... 12 13 14 15 16 ... 50