Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Türkmenistanyň Mejlisiniň komitetlerini döretmek hakynda

07.01.2014 Giňişleýin

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň 1-nji, 2-nji we 3-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine at dakmak hakynda

07.01.2014 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2012-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

09.11.2013 Giňişleýin

Deňizçileriň şahsyýetnamalary baradaky 1958-nji ýylyň Konwensiýasyna täzeden seredýän Konwensiýany tassyklamak hakynda

09.11.2013 Giňişleýin

Girdejiler we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hem-de fiskal boýun gaçyrylmagynyň öňüni almak barada Türkmenistanyň Hökümeti bilen Litwa Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

29.08.2013 Giňişleýin

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde täze etraplary döretmek hakynda

29.07.2013 Giňişleýin

Türkmen-ukrain harby-tehniki hyzmatdaşlygynyň 2013-2014-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny durmuşa geçirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ukrainanyň Ministrler Kabinetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynd

04.05.2013 Giňişleýin

Aşgabat şäheriniň hem-de Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk meseleleri hakynda

04.05.2013 Giňişleýin

Girdejiler we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistan bilen Şweýsariýa Konfederasiýasynyň arasyndaky Konwensiýany tassyklamak hakynda

02.03.2013 Giňişleýin
1 ... 12 13 14 15 16 ... 50