Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak hakynda

24.09.2023 Giňişleýin

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda döredilen täze ilatly ýerlere oba derejesini bermek we olara at dakmak hakynda

21.09.2023 Giňişleýin

Arkadag şäheriniň Kärizek etrabyndaky ýaşaýyş jaý toplumyna şäherçe derejesini bermek we oňa halypa seýis Aba Annaýewiň adyny dakmak hakynda

10.05.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Mejlisiniň komitetlerini döretmek hakynda

06.04.2023 Giňişleýin

Arkadag şäherinde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna we sungat binasyna türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleriniň atlaryny dakmak hakynda

18.03.2023 Giňişleýin

Arkadag şäherinde täze etraplary döretmek hakynda

18.03.2023 Giňişleýin

2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýip yglan etmek hakynda

29.12.2022 Giňişleýin

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda

20.12.2022 Giňişleýin

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda döredilen täze ilatly ýere şäherçe derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda

10.12.2022 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 50