Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

2024-nji ýyly «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýip yglan etmek hakynda

29.12.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

25.11.2023 Giňişleýin

Arkadag şäheriniň dolandyryş çägine üýtgetmeler girizmek hakynda

08.11.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak hakynda

24.09.2023 Giňişleýin

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda döredilen täze ilatly ýerlere oba derejesini bermek we olara at dakmak hakynda

21.09.2023 Giňişleýin

Arkadag şäheriniň Kärizek etrabyndaky ýaşaýyş jaý toplumyna şäherçe derejesini bermek we oňa halypa seýis Aba Annaýewiň adyny dakmak hakynda

10.05.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Mejlisiniň komitetlerini döretmek hakynda

06.04.2023 Giňişleýin

Arkadag şäherinde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna we sungat binasyna türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleriniň atlaryny dakmak hakynda

18.03.2023 Giňişleýin

Arkadag şäherinde täze etraplary döretmek hakynda

18.03.2023 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 50