Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Ýerine ýetirijileriň, fonogrammalary taýýarlaýjylaryň we ýaýlyma goýberiş guramalarynyň hukuklaryny goramak hakyndaky halkara Konwensiýa goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Girdejiler üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak we salgytlary tölemekden boýun gaçyrylmagynyň öňüni almak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Singapur Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

14.03.2020 Giňişleýin

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda döredilen täze ilatly ýeri oba derejesine degişli etmek hakynda

30.12.2019 Giňişleýin

2020-nji ýyly «Türkmenistan ‒ Bitaraplygyň mekany» diýip yglan etmek hakynda

27.12.2019 Giňişleýin

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Italiýa Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda goranmak çygrynda hyzmatdaşlyk etmek barada Ylalaşygy tassyklamak hakynda

05.10.2019 Giňişleýin

Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda

08.06.2019 Giňişleýin

Halkara Zähmet Guramasynyň 1976-njy ýylyň «Halkara zähmet kadalaryny ulanmaga ýardam bermek boýunça üçtaraplaýyn geňeşmeler hakyndaky» 144-nji Konwensiýasyna goşulmak hakynda

08.06.2019 Giňişleýin

2015-nji ýylyň 13-nji aprelinde Seul şäherinde gol çekilen Girdejiler üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hem-de fiskal boýun gaçyrylmagynyň öňüni almak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Koreýa Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Konwensiýa üýtgetmeler girizmek hakyndaky Teswirnamany tassyklamak hakynda

08.06.2019 Giňişleýin

Hususy pudagy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasy baradaky Ylalaşygyň maddalaryny tassyklamak hakynda

08.06.2019 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 50