Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

1968-nji ýyldaky Ýol belgileri we duýduryşlary hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

1968-nji ýyldaky Ýol belgileri we duýduryşlary hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna Ýol çyzgylary hakyndaky Teswirnama goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Körlere we görüş ukyby bozulan ýa-da metbugat maglumatlaryny kabul etmek bilen bagly beýleki mümkinçilikleri çäkli adamlara çap edilen eserleriň elýeterliligini ýeňilleşdirmek hakyndaky Marrakeş Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Ýerine ýetirijileriň, fonogrammalary taýýarlaýjylaryň we ýaýlyma goýberiş guramalarynyň hukuklaryny goramak hakyndaky halkara Konwensiýa goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Girdejiler üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak we salgytlary tölemekden boýun gaçyrylmagynyň öňüni almak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Singapur Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

14.03.2020 Giňişleýin

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda döredilen täze ilatly ýeri oba derejesine degişli etmek hakynda

30.12.2019 Giňişleýin

2020-nji ýyly «Türkmenistan ‒ Bitaraplygyň mekany» diýip yglan etmek hakynda

27.12.2019 Giňişleýin

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Italiýa Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda goranmak çygrynda hyzmatdaşlyk etmek barada Ylalaşygy tassyklamak hakynda

05.10.2019 Giňişleýin

Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda

08.06.2019 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 50