Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýip yglan etmek hakynda

29.12.2022 Giňişleýin

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda

20.12.2022 Giňişleýin

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda döredilen täze ilatly ýere şäherçe derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda

10.12.2022 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

12.11.2022 Giňişleýin

Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda

09.11.2022 Giňişleýin

2021-nji ýyly «Türkmenistan ‒ parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etmek hakynda

30.12.2020 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

24.10.2020 Giňişleýin

Biologik dürlülik baradaky Konwensiýanyň Genetik baýlyklaryň elýeterliligini kadalaşdyrmak hem-de olary ulanmakdan gelip çykýan peýdany adalatly we deň derejede paýlaşmak hakyndaky Nagoýa Teswirnamasyna goşulmak hakynda

24.10.2020 Giňişleýin

Howpsuzlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

24.10.2020 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 50