Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Ýabany haýwanlaryň göçýän görnüşlerini gorap saklamak boýunça Konwensiýa goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly konwensiýasynyň Serhetüsti bilen baglylykda daşky gurşawa edilýän täsire baha bermek boýunça Teswirnamasyny tassyklamak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Halkara magistral awtoýollary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Halkara magistral demir ýollary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Halkara utgaşdyrylan daşamalaryň möhüm ýollary we degişli desgalary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

1968-nji ýyldaky Ýol hereketi hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

1968-nji ýyldaky Ýol belgileri we duýduryşlary hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

1968-nji ýyldaky Ýol belgileri we duýduryşlary hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna Ýol çyzgylary hakyndaky Teswirnama goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Körlere we görüş ukyby bozulan ýa-da metbugat maglumatlaryny kabul etmek bilen bagly beýleki mümkinçilikleri çäkli adamlara çap edilen eserleriň elýeterliligini ýeňilleşdirmek hakyndaky Marrakeş Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 50