Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Gümrük amallarynyň ýönekeýleşdirilmegi we sazlaşyklylygy hakyndaky halkara Konwensiýasyna goşulmak hakynda

24.10.2020 Giňişleýin

Ozon gatlagyny dargadyjy maddalar boýunça Monreal teswirnamasyna düzedişleri tassyklamak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Afrika‒Ýewraziýanyň göçýän suw-batgalyk guşlaryny gorap saklamak boýunça Ylalaşyga goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Ýabany haýwanlaryň göçýän görnüşlerini gorap saklamak boýunça Konwensiýa goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly konwensiýasynyň Serhetüsti bilen baglylykda daşky gurşawa edilýän täsire baha bermek boýunça Teswirnamasyny tassyklamak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Halkara magistral awtoýollary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Halkara magistral demir ýollary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Halkara utgaşdyrylan daşamalaryň möhüm ýollary we degişli desgalary hakyndaky Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

1968-nji ýyldaky Ýol hereketi hakyndaky Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşygyna goşulmak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 50