Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda

01.12.2018 Giňişleýin

Ulag babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda

01.12.2018 Giňişleýin

Hazar deňzinde hadysalaryň öňüni almak hakynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda

01.12.2018 Giňişleýin

Genosid jenaýatynyň öňüni almak we onuň üçin jezalandyrmak hakynda Konwensiýa goşulmak hakynda

01.12.2018 Giňişleýin

Birleşen Milletler Guramasynyň işgärleriniň we onuň bilen bagly işgärleriň howpsuzlygy hakyndaky Konwensiýa Fakultatiw Teswirnama goşulmak hakynda

01.12.2018 Giňişleýin

Aşgabat şäheriniň etraplarynyň dolandyryş çäkleriniň meseleleri hakynda

06.08.2018 Giňişleýin

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda ekstradisiýa etmek hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda

09.06.2018 Giňişleýin

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda jenaýat işleri boýunça özara hukuk kömegini bermek hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda

09.06.2018 Giňişleýin

Terrorçylyga, guramaçylykly jenaýatçylyga, neşe serişdeleriniň, psihotrop maddalaryň we olaryň prekursorlarynyň bikanun dolanyşygyna hem-de jenaýatlaryň beýleki görnüşlerine garşy göreşmekde Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Hökümetiniň arasynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda

09.06.2018 Giňişleýin
1 ... 4 5 6 7 8 ... 50