Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Maýa goýumlary we eksport karzlary ätiýaçlandyrmak boýunça Yslam korporasiýasy baradaky Ylalaşygyň maddalaryny tassyklamak hakynda

08.06.2019 Giňişleýin

Girdejiler we emläk üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

02.03.2019 Giňişleýin

Türkmen milli konserwatoriýasyna Maýa Kulyýewanyň we Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetine Myrat Orazgulyýewiç Garryýewiň atlaryny dakmak hakynda

02.03.2019 Giňişleýin

2019-njy ýyly «Türkmenistan ‒ rowaçlygyň Watany» diýip yglan etmek hakynda

20.12.2018 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2017-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

01.12.2018 Giňişleýin

Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýany tassyklamak hakynda

01.12.2018 Giňişleýin

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda

01.12.2018 Giňişleýin

Ulag babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda

01.12.2018 Giňişleýin

Hazar deňzinde hadysalaryň öňüni almak hakynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda

01.12.2018 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 50