Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Aşgabat şäheriniň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda

05.01.2018 Giňişleýin

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda

25.11.2017 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2016-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

25.11.2017 Giňişleýin

Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň arasynda üç döwletiň döwlet serhetleriniň kesişýän nokadynyň ýeri hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda

25.11.2017 Giňişleýin

Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamany tassyklamak hakynda

25.11.2017 Giňişleýin

Üstaşyr we ulag hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşygy (Lapis Lazuli ugry boýunça Ylalaşyk) tassyklamak hakynda

25.11.2017 Giňişleýin

Lebap welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda

25.11.2017 Giňişleýin

Halkara raýat awiasiýasy hakyndaky Konwensiýanyň 50 a) we 56-njy maddalarynyň üýtgetmelerine degişli Teswirnamalaryna goşulmak hakynda

04.11.2017 Giňişleýin

Halkara howa gatnawlarynyň käbir düzgünlerini bir nusga getirmeklige niýetlenilen Konwensiýa goşulmak hakynda

04.11.2017 Giňişleýin
1 ... 5 6 7 8 9 ... 50