Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Kaka raýonynda Onbegi oba Sowetini döretmek hakynda

23.08.1990 Giňişleýin

Mary oblastynyň Baýramaly şäheriniň Bahar, Guşlyoba, Komsomol, Leninizm oba Sowetlerini şol oblastyň halk deputatlarynyň Garagum raýon Sowetiniň adminstratiw tabynlygyna bermek hakynda

23.08.1990 Giňişleýin

Mary oblastynyň Parahat raýonynyň Şatlyk posýolok Sowetiniň, Garybata posýologyny şol oblastyň Sakarçäge raýonynyň Hakykat oba Sowetiniň administratiw tabynlygyna bermek hakynda

23.08.1990 Giňişleýin

Mary oblastynyň Tagtabazar raýonynyň raýon tabynlygyndaky Guşgy şäherini oblast tabynlygyndaky şäherleriň kategoriýasyna geçirmek hakynda

25.05.1990 Giňişleýin

Daşhowuz oblastynyň Köneürgenç raýonynyň raýon tabynlygyndaky Könürgenç şäherini oblast tabynlygyndaky şäherleriň kategoriýasyna geçirmek we onuň çägini giňeltmek hakynda

25.05.1990 Giňişleýin

Çärjew oblastynyň Çarşaňňy raýonynyň şäher tipli Gowurdak posýologyny oblast tabynlygyndaky şäherleriň kategoriýasyna geçirmek hakynda

25.05.1990 Giňişleýin

Türkmenistan SSR–niň «Dil hakyndaky» Kanunyny güýje girizmegiň tertibi barada

24.05.1990 Giňişleýin

«Jemgyýetçilik tertibine we graždanlaryň howpsuzlygyna garşy gönükdirilen hereketler üçin jogapkärçiligi güýçlendirmek hakynda» Türkmenistan SSR Ýokary Sowetiniň Prezidiumynyň Ukazyny ulanmagyň tertibi barada

28.02.1990 Giňişleýin

Türkmen poeziýasynyň klassigi Magtymgulynyň ýagygärlik günlerini bellemek hakynda

24.01.1990 Giňişleýin