Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

     Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Häkim welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda welaýatda bugdaý ekişi guramaçylykly dowam edýär. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan, gurallaryndan netijeli peýdalanylýar. Ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwy tutulýar we kadaly gögeriş alynýar. Şeýle hem pagta ýygymynyň depginini güýçlendirmek, ýetişdirilen hasyly gysga wagtda, ýitgisiz ýygnap almak ugrunda degişli işler ýerine ýetirilýär. Hususan-da, pagta hasylyny kombaýnlar bilen ýygnap almak üçin gowaçalaryň ýapragy düşürilýär. Pagtaçy daýhanlar bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär.

Welaýatdaky umumybilim berýän orta mekdepleriň, çagalar baglarynyň, hassahanalaryň, oba saglyk öýleriniň we merkezleriniň, ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlary gyşa talabalaýyk taýýarlanylýar. Mundan başga-da, häkim şu ýyl sebitde açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ähmiýetine ünsi çekdi hem-de geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişiniň bellenen möhletlerde geçirilmegi, ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegi, pagta ýygymynyň depginini güýçlendirmek babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamak babatda häkime anyk görkezmeler berildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow şu günler welaýatyň oba hojalyk meýdanlarynda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatda bugdaý ekişi bellenen talaplara laýyklykda alnyp barylýar. Hususan-da, ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwuny tutmak arkaly kadaly gögeriş almak boýunça zerur işler geçirilýär. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalary we ekiş gurallary doly güýjünde işledilýär. Sebitde pagta ýygymyny guramaçylykly geçirmek üçin degişli çäreler görülýär. Şunuň bilen birlikde, pagtaçylar bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär, gowaçalaryň ýapragyny düşürmek işleri ýerine ýetirilýär. Şeýle hem bilim we medeniýet ulgamlaryna degişli binalaryň, jemgyýetçilik desgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlary gyş möwsümine taýýarlanylýar. Mundan başga-da, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda oba hojalygynda jogapkärli möwsümiň dowam edýändigini aýtdy hem-de bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, ekiş geçirilen ýerlerde ideg, gögeriş suwuny tutmak işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini, ýetişdirilen pagta hasylynyň ýitgisiz ýygnalyp alynmagyny berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi.

Sanly ulgam arkaly iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, welaýatda bugdaý ekişi agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Bugdaý ekilen meýdanlarda kadaly gögeriş almak üçin degişli işler geçirilýär. Ekişde degişli tehnikalardan, gurallardan netijeli peýdalanylýar. Pagta ýygymynyň depginini güýçlendirmek babatda zerur işler geçirilýär. Şunda pagta ýygýan kombaýnlar we beýleki tehnikalar talabalaýyk işledilýär. Pagta hasylyny kombaýnlaryň kömegi bilen gysga wagtda, ýitgisiz ýygnap almak üçin gowaçalaryň ýapragyny düşürmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Pagta öndürijiler bilen tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda bökdençsiz geçirilýär. Mundan başga-da, welaýatda şaly oragyna girişilip, ýetişdirilen hasyly ýygnamak işi bellenen talaplara laýyklykda alnyp barylýar.

Welaýatyň bilim, medeniýet, dolandyryş, jemgyýetçilik düzümleriniň binalarynyň we ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlarynda meýilnamalaýyn abatlaýyş işleri geçirilip, möwsüme doly taýýar edildi. Şeýle hem häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, ýetişdirilen pagta hasylynyň ýitgisiz, gysga möhletde ýygnalyp alynmagyny hem-de şaly oragynyň guramaçylykly geçirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatda bugdaý ekişini öz wagtynda geçirmek, ekiş geçirilen meýdanlarda gögeriş suwuny tutmak, oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň doly güýjünde işledilmegini gazanmak, bugdaý ekilen meýdanlarda kadaly gögeriş almak boýunça zerur işler utgaşykly alnyp barylýar. Welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda ýygym möwsümi dowam edýär. Şunda ýygym işleriniň depginini güýçlendirmek, ýetişdirilen pagta hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak boýunça zerur çäreler görülýär. Hususan-da, pagtany kombaýnlar bilen ýygnap almak üçin gowaçalaryň ýapragyny düşürmek işleri ýerine ýetirilýär. Döwlete tabşyrylan hasyl üçin pagta öndürijiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Şeýle hem şaly oragyny ýokary guramaçylykly geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Bilim we medeniýet edaralarynyň desgalarynyň, dolandyryş hem-de jemgyýetçilik ulgamlarynyň binalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlary güýz-gyş möwsümine doly taýýar edildi. Mundan başga-da, häkim şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli we agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyny belledi hem-de bugdaý ekişiniň, ideg işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini, pagta ýygymy möwsüminiň guramaçylykly geçirilmegini, şaly oragyna gatnaşjak ähli düzümleriň sazlaşykly işiniň üpjün edilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek bilen baglanyşykly anyk görkezmeler berildi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow häzirki wagtda welaýatda dowam edýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda bugdaý ekişi bellenen talaplara laýyklykda ýerine ýetirilýär. Ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwy tutulýar we kadaly gögeriş alynýar. Bugdaý ekişinde degişli tehnikalaryň, gurallaryň doly güýjünde işledilmegi üpjün edilýär. Dowam edýän pagta ýygymyny guramaçylykly geçirmek hem-de depginini güýçlendirmek maksady bilen degişli işler alnyp barylýar. Pagtaçy daýhanlar bilen öz wagtynda hasaplaşyk işleri geçirilýär. Şeýle hem pagtany kombaýnlar bilen ýygnap almak üçin gowaçalaryň ýapragyny düşürmek boýunça çäreler görülýär. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ilatyny oba hojalyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek boýunça öňde goýan wezipelerinden ugur alnyp, welaýatda gant şugundyrynyň hasylyny ýygnamak boýunça taýýarlyk işleri ýerine ýetirilýär.

Welaýatdaky binalaryň we desgalaryň, hususan-da, bilim, medeniýet, dolandyryş, jemgyýetçilik edaralarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlary gyş möwsümine talabalaýyk taýýarlanylýar. Şunuň bilen birlikde, häkim şu ýyl welaýatda açylyp ulanylmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly binalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň guramaçylykly hem-de öz wagtynda alnyp barylmagynyň möhümdigine ünsi çekdi we bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini, ýetişdirilen pagta hasylynyň iň soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnalyp alynmagyny, gant şugundyryny ýygnamaga taýýarlyk görülmegini berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatlarda geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak maksady bilen, bugdaý ekişi dowam edýär. Ekiş geçirilýän meýdanlara mineral dökünleri bermek işleri geçirilýär. Ekiş bilen birlikde, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň bugdaý ekilen meýdanlarynda gögeriş suwuny, Daşoguz welaýatynda ekişden öň ýerlere tagt suwuny tutmak işleri tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Şu işler bilen bir hatarda, ýurdumyzda ýetişdirilen pagta hasylyny gysga wagtda ýygnap almak, ýygnalýan hasyly pagta kabul ediş harmanhanalarynda gije-gündiziň dowamynda kabul etmek hem-de hasyly pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlemek, tabşyrylan hasyl üçin pagtaçy daýhanlar bilen hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmek boýunça zerur çäreler görülýär.

Şeýle hem wise-premýer Daşoguz welaýatynda şaly oragyna girişilendigini habar berdi. Mundan başga-da, Lebap welaýatynda şaly oragyna, Mary welaýatynda gant şugundyryny ýygnamaga başlamak boýunça degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi hem-de bugdaý ekişiniň bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegini, ýetişdirilen pagta hasylynyň gysga wagtda we ýitgisiz ýygnalyp alynmagyny berk gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz gök-bakja we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinleriniň ýetişdirilen hasylynyň öz wagtynda ýygnalyp alynmagyny, geljek ýylyň hasyly üçin ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, şu günler alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň zerur talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bu ugurda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

02.10.2023

«Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýoly bilen beýik geljege tarap» atly maslahat geçirildi

 

   «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda giňden bellenilen Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň baýramçylygynyň öň ýanynda ýokary derejede geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň jemleri ýurdumyzyň raýatlarynda uly gyzyklanma döredýär. 

2023-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy-syýasy ähmiýetini wagyz-nesihat etmek maksady bilen «Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nusgalyk döwlet taglymaty we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýoly bilen beýik geljege tarap» atly maslahat geçirildi.

Maslahatyň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, Aşgabat şäher Halk Maslahatynyň agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynyň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, alymlar, ýaşuly nesliň wekilleri, şeýle hem ýaşlar gatnaşdylar.

Maslahatda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen Garaşsyzlygymyzyň 32 ýylynyň içinde gazanylan üstünlikler we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň taryhy ähmiýeti, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyzlygyň binýadyny has-da berkitmek ugrunda alnyp barylýan işler, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň ähmiýeti, döwleti dolandyrmakda, adalatly jemgyýeti gurmakda baý tejribesi bolan türkmen halkynyň gazanan üstünlikleri barada, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli, ynsanperwer syýasatyna bagyşlanan çykyşlar diňlenildi.

Maslahata gatnaşyjylar türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyza, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini kesgitleýän milli gymmatlyklarymyza, halkymyzyň özboluşly ruhy ýörelgelerine, onuň köp asyrlyk taryhynyň dowamynda toplan baý tejribesine daýanyp, durmuşa geçirýän beýik işleri, ýurdumyzy ösüşiň täze tapgyrynda beýik derejelere ýetirmek barada edýän taýsyz tagallalary üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde we durmuşyň beýleki ugurlarynda gazanan beýik üstünliklerini, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy ähmiýetini, döwletimiziň eýe bolan halkara abraýyny giňden wagyz etmek barada özleriniň tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzy, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzy ynandyrdylar.

02.10.2023

Türkmenistanyň «Arkadag» medaly döredildi

 

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi. Kanun esasynda, Türkmenistanyň «Arkadag» medaly döredildi hem-de medal hakynda Düzgünnama, şeýle hem medalyň Ýazgysy tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Mejlisiniň 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda geçirilen maslahatynda kabul edilen «Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, «Arkadag» medaly Türkmenistanyň döwlet sylagy bolup durýar. Türkmenistanyň «Arkadag» medaly bilen durmuş, jemgyýetçilik, ynsanperwer, haýyr-sahawat, meýletinçilik işleriniň ösmegine, lukmançylyk, sagaldyş-dikeldiş hyzmatlarynyň guralmagyna, hemaýata mätäç çagalara we ýaşlara maliýe, maddy kömegini, maslahatlarydyr usuly taýdan kömek bermekde uly goşant goşan Türkmenistanyň raýatlary, şeýle hem daşary ýurt raýatlary sylaglanylýar.

Ynsanperwerlik, adamy hormatlamak ýaly milli ýörelgelerimizden ugur alnyp kabul edilen bu Kanun Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ynsanperwer başlangyçlaryny dünýä ýaýmaga, döwletimiziň ynsanperwer durmuş syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmäge, ýurdumyzyň halkara abraýyny  ýokarlandyrmaga ýardam berer.

02.10.2023

Ýurdumyzyň milli Parlamentiniň agzalary Arkadag şäheri bilen tanyşdylar

 

Arkadag şäheri türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan we hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda yzygiderli amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň netijesidir. Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde ýerleşýän döwlet ähmiýetli Arkadag şäheri bilen tanyşmaga Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryna hem mümkinçilik döredildi. Deputatlar şäheriň ýol-ulag düzüminde ekologik taýdan arassa jemgyýetçilik ulagy bolan elektrobusda şähere gezelenç edip,               «Arkadag Binasyna», Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna, Berdimuhamet Annaýew adyndaky mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine, Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine, Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasyna, Arkadag şäher taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine, «Akhan» binasyna, Ruhyýet köşgüne, Bagt köşgüne, seýilgählere baryp gördüler. Şeýle hem parlamentariler täze ýaşaýyş jaýlary, çagalar bakja-baglary, ýöriteleşdirilen mekdepler we okuw-terbiýeçilik toplumlary, saglygy goraýyş  edaralary  bilen tanyşdylar.

Ýurdumyzyň Parlamentiniň agzalary hukuk ulgamyny kämilleşdirmek, kanunçykaryjylyk işiniň  iň oňat dünýä tejribesini milli kanunçylyga ornaşdyrmak, halkymyzy abadan durmuşda ýaşatmak, ýaş nesillerimiz barada edýän çäksiz tagallalary üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdýarlar.

 

02.10.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Kanunlaryna gol çekdi

 

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow «Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmek hakynda», «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny özara höweslendirmek we goramak hakyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda», «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Wengriýanyň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny höweslendirmek we özara goramak hakyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda», «Ýadro heläkçiligi barada dessin habar bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda», «Ýadro ýa-da radiasiýa heläkçiligi ýagdaýynda kömek bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda», «Halkara korrupsiýa garşy Akademiýasyny Halkara guramasy hökmünde döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda»«Ýewropa-Kawkaz-Aziýa halkara ulag geçelgesini ösdürmek hakynda esasy köptaraplaýyn Ylalaşyga goşulmak hakynda»,«Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda», «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda», «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna gol çekdi.

 

 

02.10.2023

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty geçirildi

 

     Şu gün Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlaryň taslamalaryna garaldy. Maslahata degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

Maslahatyň dowamynda deputatlar “Türkmenistanyň “Arkadag” medalyny döretmek hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşdylar. Kanunyň taslamasynda “Arkadag” medalynyň Türkmenistanyň döwlet sylagy bolup durýandygy, onuň durmuş, jemgyýetçilik, ynsanperwer, haýyr-sahawat, meýletinçilik işleriniň ösmegine,  lukmançylyk, sagaldyş-dikeldiş hyzmatlarynyň guralmagyna, şeýle hem hemaýata mätäç çagalara we ýaşlara maliýe we maddy kömegini, maslahatlary we usuly taýdan kömek bermekde uly goşant goşan Türkmenistanyň raýatlaryny we daşary ýurt raýatlaryny sylaglamak maksady bilen döredilýändigi görkezildi. 

Gün tertibine laýyklykda, deputatlar “Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny özara höweslendirmek we goramak hakynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda”, “Türkmenistanyň Hökümeti bilen Wengriýanyň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny höweslendirmek we özara goramak hakynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda”, “Ýadro heläkçiligi barada dessin habar bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda”,  “Ýadro ýa-da radiasiýa heläkçiligi ýagdaýynda kömek bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda”, "Halkara korrupsiýa garşy Akademiýasyny Halkara guramasy hökmünde döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda" hem-de "Ýewropa - Kawkaz - Aziýa halkara ulag geçelgesini ösdürmek hakynda esasy köptaraplaýyn Ylalaşyga goşulmak hakynda" Türkmenistanyň kanunlarynyň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Çykyş edenler bu kanunlaryň kabul edilmeginiň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen ýörelgelerine we kadalaryna hem-de döwrüň talaplaryna laýyklykda bu ugurlardaky kanunçylyk binýady mundan beýläk-de kämilleşdirmek üçin hukuk esasyny üpjün etmekde wajyp ähmiýetiniň bardygyny bellediler. 

Şeýle hem, deputatlar “Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda”, "Kazyýet hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda", "Türkmenistanyň Gümrük kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda", "Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda" hem-de "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň kanunlarynyň taslamalaryna garadylar. 

Çykyş edenleriň nygtaýşy ýaly, degişli kanunçylyk namalarynyň kabul edilmeginiň ýurdumyzyň raýatlarynyň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini üpjün etmek, şeýle hem sanly ulgamy ornaşdyrmagyň hukuk esaslary üçin uly ähmiýete eýedir. 

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň nobatdaky maslahatynyň garamagyna hödürlenen kanunçylyk namalarynyň taslamalary biragyzdan makullanyldy we kabul edildi.

30.09.2023

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de ähli halkyna

Hormatly ýaşulular, mähriban eneler!

Eziz watandaşlar!

Sizi umumadamzat gymmatlyklaryny baýlaşdyrýan hem-de ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrýan ajaýyp baýram — Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşuly nesillerimiziň mertebesiniň, hormat-sarpasynyň has-da belentdigini alamatlandyrýan bu halkara baýramyň il sylagly ýaşulularymyzyň, mähriban enelerimiziň, ähli watandaşlarymyzyň ruhuny has-da belende göterip, gülläp ösüşlere gönükdirilen belent maksatlarymyzyň töwereginde mäkäm jebisleşdirjekdigine berk ynanýaryn.

Biziň alyp barýan içeri we daşary syýasatymyz belent maksada — mähriban halkymyzy we geljek nesillerimizi bagtyýar, parahat, asuda durmuşda ýaşatmaga, döwletimiziň mizemezligini hem-de kuwwatyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň watansöýüjilik, agzybirlik baradaky gymmatly taglymatlaryna, şeýle-de «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly ýörelgesine, «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen baş şygarymyza laýyklykda, ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny we hemişelik Bitaraplygyny berkitmek ugrunda toplan tejribelerimizden ugur alyp, bu gün eziz Watanymyzy ösüşiň, abadançylygyň belentliklerine tarap ynamly öňe alyp barýarys. Milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny gurşap alýan maksatnamalarymyzy hem-de özgertmelerimizi üstünlikli amala aşyryp, uly ösüşleri gazanýarys.

Döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatlygy hasaplanýan adamyň abadançylygy barada hemmetaraplaýyn alada etmek biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň esasy, ileri tutulýan ugrudyr. Bu ugurda her bir raýatyň, aýratyn-da, durmuş mekdebini geçen pähim-paýhasly ýaşuly nesillerimiziň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga uly orun berýäris. Şu maksat bilen, ýaşuly nesillerimiziň durmuş taýdan goraglylygynyň hukuk, guramaçylyk, ykdysady esaslaryny yzygiderli pugtalandyrýarys.

Geçmişi, şu güni we geljegi baglanyşdyrýan, her bir şahsyýeti adamkärçilige, päk ahlaklylyga ugrukdyrýan, maşgala agzybirligini pugtalandyrýan, manyly ömür menzilleri, öwüt-ündewleri bilen bizi belent maksatlara, täze üstünliklere ruhlandyrýan ýaşuly nesilleriň mertebesi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe has-da belende göterilýär. Täze döwrümiziň her bir güni şanly wakalar bilen şöhratlandyrylýan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ýanynda Ýaşulular geňeşini döretdik. Bitarap döwletimiziň Garaşsyzlyk gününiň 32 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýaşulularymyzyň döwletli maslahatlarydyr teklipleri esasynda ýurdumyzy we jemgyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmek boýunça möhüm çözgütleri kabul etdik.

Agzybirligimizi pugtalandyrmakda, ýaş nesilleri watansöýüjiligiň, ynsanperwerligiň belent ruhunda terbiýelemekde, olarda dostluk, birek-birege hormat goýmak, arassa ahlaklylyk, halallyk, mertlik, zähmetsöýerlik ýaly asylly häsiýetleri kemala getirmekde aýratyn hyzmatlary bitirýän, durmuşda ýagşy görelde görkezýän ýaşuly nesliň wekillerine «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakdyk, «Zenan kalby» ordenine mynasyp bolan hormatly enelerimize sylaglary gowşurdyk. Bularyň ählisi ýaşuly nesillerimize ýokary derejede sylag-hormat goýýandygymyzyň hem-de döwürleriň arabaglanyşygyny, nesilleriň arasyndaky sazlaşygy üpjün edýän milli ýörelgelerimiziň mynasyp dowam etdirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Merdana halkymyzyň döredijilikli we tutanýerli zähmeti, ýaşuly nesillerimiziň watansöýüjilik, ynsanperwerlik hakyndaky pähim-parasatly öwüt-ündewleri, wagyz-nesihatlary gazanýan guwandyryjy üstünliklerimiziň, agzybirligimiziň we jebisligimiziň berk binýadydyr.

Eziz watandaşlar!

Dilleri senaly ýaşulularymyzyň makullamagynda we goldamagynda başy başlanýan ýurdumyzyň durmuş-ykdysady hem-de medeni özgertmelerine höwesli gatnaşýan bagtyýar ýaşlarymyz bilimdir ylym-hünär derejeleri, ukyp-başarnyklary, Watanyň, il-günüň, adamzadyň öňündäki jogapkärçilik duýgulary bilen özleriniň tutanýerliligini görkezýärler. Her bir işde ýaşululara — atalarymyzdyr enelerimize sala salýan, pederlerimiziň baý durmuş tejribesini, çuňňur mazmunly öwüt-ündewlerini goldanýan ýaşlarymyz bu gün durmuş-ykdysady, medeni-sport, jemgyýetçilik-syýasy we ynsanperwer-döredijilik ulgamlarynda gazanýan üstünlikleri bilen ýurdumyzyň at-abraýynyň has-da ýokarlanmagyna goşant goşýarlar. Beýik taryhymyzdan we baý medeniýetimizden gözbaş alyp gaýdýan ýaşulularymyzyň göreldesi nesiller üçin ebedi ýörelgedir.

Hormatly ýaşulular, mähriban eneler!

Eziz watandaşlar!

Sizi Ýaşulularyň halkara güni bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, bagtyýar we abadan durmuş, berkarar Watanymyzda bagtyýar durmuşyň hözirini görüp, uzak ýyllar ömür sürmegi arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar Berdimuhamedow.

29.09.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş sapary tamamlandy

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş sapary tamamlandy.

Ozal habar berlişi ýaly, düýn agşam Gahryman Arkadagymyz dostlukly ýurduň paýtagtyna bardy.

Germaniýa bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýurdumyzyň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şu gezekki sapar döwletara gatnaşyklary berkitmekde hem-de türkmen-german hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmakda nobatdaky möhüm ädim boldy. Saparyň maksatnamasyna ikitaraplaýyn görnüşde, şeýle hem Merkezi Aziýa döwletleriniň we GFR-iň wekiliýetleriniň Baştutanlarynyň derejesinde möhüm duşuşyklaryň birnäçesi girizildi. Şunuň bilen birlikde, GFR-iň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda wajyp ähmiýetli köptaraplaýyn çäräniň guralmagy Ýewropanyň bu döwletiniň halkara giňişlikde durnukly we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde uly abraýa eýe bolan Türkmenistan, şeýle hem Merkezi Aziýanyň ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga aýratyn gyzyklanma bildirýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Irden türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we GFR-iň wekiliýetleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşmak üçin Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidentiniň edarasyna bardy.

“Belwýu” köşgüniň esasy girelgesiniň öňünde Gahryman Arkadagymyzy GFR-iň Baştutany Frank-Walter Ştaýnmaýer mähirli garşylady.

Soňra Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

Şondan soňra türkmen halkynyň Milli Lideri we GFR-iň Federal Prezidenti bilelikde surata düşdüler. “Merkezi Aziýa — Germaniýa” duşuşygyna gatnaşýan ýurtlaryň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşmek dabarasy tamamlanandan soňra, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň Baştutanlary “Langhanssaal” zalyna çagyryldy.

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidentiniň başlyklyk etmeginde işewürlik ertirlik nahary görnüşinde geçirilen duşuşyga Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdylar.

GFR-iň Baştutany Frank-Walter Ştaýnmaýer “Merkezi Aziýa — Germaniýa” görnüşindäki gatnaşyklaryň ähmiýetini belledi. Şeýle hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri sebit parahatçylygyny we durnuklylygyny üpjün etmek, Merkezi Aziýanyň häzirki döwrüň dünýä işlerine üstünlikli goşulyşmagy babatda netijeli ulanylyp bilner.

Soňra Federal Prezident duşuşyga gatnaşyjylara söz berdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşynyň başynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň ýolbaşçylaryny mähirli mübärekledi we GFR-iň Baştutany Frank-Walter Ştaýnmaýere şu günki duşuşygy gurandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu duşuşyk Merkezi Aziýa döwletleri bilen Germaniýanyň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek işinde möhüm goşant bolar.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan täze köptaraplaýyn formaty döretmek başlangyjyny goldaýar hem-de gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardyr.

Bu gün Merkezi Aziýa ýurtlary sebitiň halklarynyň abadançylygyny üpjün etmegiň bähbidine gönükdirilen özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegi maksat edinýär. Şunuň bilen baglylykda, howpsuzlygyň, durmuş-ykdysady ösüşiň, ekologiýa we halkara işleri ynsanperwerleşdirmegiň häzirki zamanyň iň esasy meseleleridigi nygtaldy. Gahryman Arkadagymyz howpsuzlyk barada aýdyp, Türkmenistanyň bu meselä onuň bitewüligi taýdan garaýandygyny belledi.

Birleşen Milletler Guramasynyň ählumumy derejede howpsuzlygy üpjün etmekde gural bolup galmalydygyna berk ynanýarys diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy we şulardan ugur alyp, ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda BMG-niň ýörelgelerine we kadalaryna esaslanýan Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny taýýarlamak başlangyjy bilen çykyş edendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, öňüni alyş diplomatiýasyna aýratyn üns bermegiň zerurdygy nygtaldy. Munuň özi has irki döwürlerinde gapma-garşylykly ýagdaýlaryň ýüze çykmagynyň öňüni almakda örän ähmiýetlidir. Bitaraplygyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak howpsuzlygy üpjün etmegiň beýleki bir möhüm ugry bolup biler. Ol jogapkärli öňüni alyş çäreleriniň hem-de işjeň parahatçylyk döredijilikli işiň amala aşyrylmagynyň möhüm ugurlaryny özüne birleşdirýär.

Gahryman Arkadagymyz ykdysady ösüş meselesi barada aýtmak bilen, bu prosesiň ählumumy özara baglanyşyk häsiýetine eýedigini belledi. Häzirki wagtda dünýä ykdysady ulgamy diýlende, diňe bir dürli ýurtlaryň ykdysadyýetleriniň ýakynlaşmagy göz öňünde tutulman, eýsem, onuň köp sanly düzüm bölekleriniň sazlaşykly işini hem aňladýar. Şolaryň hatarynda energetika, ulag pudaklary hem-de maliýe ulgamy ýaly öňden bar bolan ugurlar bilen bir hatarda, sanlylaşdyrmak, emeli aň we “ýaşyl” tehnologiýalar ýaly ykdysadyýetiň täze ugurlarynyň bardygy bellenildi.

Türkmenistan halkara giňişlikde energetika we ulag ulgamlarynda energiýa serişdelerini ygtybarly üstaşyr geçirmek, täze ulag geçelgelerini döretmek bilen bagly başlangyçlary öňe sürýär diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri sözüni dowam etdi hem-de pursatdan peýdalanyp, ýokarda bellenip geçilen ugurlarda türkmen tarapynyň teklibi bilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň kabul eden Kararnamalaryna awtordaşlyk edendigi üçin Germaniýa minnetdarlyk bildirdi.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň we GFR-iň arasynda söwda-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygyň geljegi barada aýdyp, milli ykdysadyýetleriň uly kuwwatynyň bardygyny, şeýle hem tebigy we adam maýasyna baý bolan Merkezi Aziýa sebitinde Germaniýanyň önümçilik, tehnologik we maýa goýum mümkinçiliklerine uly gyzyklanma bildirilýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Energetika, logistika, senagat, infrastruktura, oba we suw hojalygy, hususy pudak, “ýaşyl” ykdysadyýet we beýlekiler bilelikdäki işiň geljegi uly ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

Ählumumy energetika bazarynyň hem-de dünýä ulag ugurlarynyň barha özgerýän häzirki tapgyrynda biz Ýewropa — Aziýa ugry boýunça hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerine işjeň gatnaşmaga gyzyklanma bildirýäris diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy we bu çemeleşmäniň köp babatda Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa üçin Strategiýasyna, şeýle hem “Ýewropa toparynyň” başlangyjy bilen kabul edilen 2027-nji ýyla çenli döwür üçin “Ählumumy derweze” Ýewropa meýilnamasynyň maksatlaryna laýyk gelýändigini nygtady.

Energetika meselesiniň üstünde aýratyn durlup geçildi. Türkmenistan tebigy gazyň ägirt uly gorlaryna eýe bolmak bilen, bu energiýa serişdesini halkara bazarlara ibermegiň ýollaryny diwersifikasiýalaşdyrmak syýasatyny durmuşa geçirýär. Häzirki wagtda ekologik taýdan arassa, uglerod düzümi çäkli bu ýangyja dünýäde isleg örän uludyr. Şunuň bilen baglylykda, Ýewropa ugry boýunça gazy ibermek taslamalaryny durmuşa geçirmegiň möhümdigi bellenildi.

Gahryman Arkadagymyz ulag meselesi barada aýdyp, Merkezi Aziýa —Ýewropa ugry boýunça logistika ýoluny işjeň ösdürmäge taýýarlygy tassyklady we geljekde Dunaý derýasynyň mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen “Hazar deňzi — Gara deňiz” üstaşyr ulag geçelgesiniň geljeginiň uludygyna ünsi çekdi.

Ekologik mesele hyzmatdaşlygyň örän möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şunda “Ýaşyl” Merkezi Aziýa” başlangyjy netijeli hyzmatdaşlyk üçin ýolgörkezijidir. Bu başlangyç howanyň üýtgemelerine uýgunlaşmaga german çemeleşmesine esaslanýar.

Bilim we medeniýet ulgamy şu duşuşyga gatnaşýan ýurtlaryň hyzmatdaşlygynda wajyp orun eýeleýär. Şunda Gýote merkezi, “DAAD”, “PAD”, “PASCH” ýaly german maksatnamalarynyň sebitde netijeli iş alyp barýandygy bilen baglylykda, bilelikdäki işiň uly mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi. Türkmenistanda nemes dilini öwrenmäge uly gyzyklanmanyň bardygyny hasaba almak bilen, Halk Maslahatynyň Başlygy bu ugurda hyzmatdaşlygy geljekde hem ösdürmäge taýýardygyny tassyklady.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Merkezi Aziýanyň we Germaniýanyň halklarynyň arasynda medeni alyşmalaryň işjeňleşdirilmeginiň möhümdigine aýratyn ünsi çekip, şunuň bilen baglylykda, Germaniýanyň şäherlerinde dünýä siwilizasiýasynyň ojaklarynyň biri bolan gadymy Marguşyň arheologiýa sergisiniň geçirilmeginiň üstünlikli tejribesini kanagatlanma bilen belledi. Bu sergä 430 müňe golaý adam baryp gördi. Şunuň bilen baglylykda, serginiň ikinji tapgyryny geçirmegiň, şeýle hem Parfiýa şalygynyň gadymy tapyndylarynyň görkezilişini guramagyň mümkinçiligine garamak teklip edildi.

Sözüniň ahyrynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow şu sapary gurandygy üçin german tarapyna ýene bir gezek minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini nygtady.

Soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň we Germaniýanyň ýolbaşçylary köptaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklaryň, ynsanperwer ulgamda dialogy giňeltmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Ýygnananlaryň umumy pikirine görä, biziň ýurtlarymyzyň netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmek üçin ähli mümkinçilikleri bar. Ýokary derejedäki çäräniň netijeleri we “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatyndaky gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň kesgitlenilmegi anyk netijelere gönükdirilen oňyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi berer.

Duşuşyk tamamlanandan soňra, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy “Adlon Kempinski Berlin” myhmanhanasyna tarap ugrady.

Bu myhmanhananyň merkezi girelgesiniň öňünde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy “СLAAS KgaA GmbH” kompaniýasynyň gözegçilik geňeşiniň we paýdarlar komitetiniň başlygy hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzer mähirli garşylady we “Palaissaal” zalyna geçmäge çagyrdy. Şol ýerde Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň «Geljegi strategik taýdan bilelikde emele getirmek — Merkezi Aziýa bilen Germaniýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy berkitmek» mowzugy boýunça duşuşygy geçirildi.

Hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzeriň başlyklyk etmeginde geçirilen işewürlik çäresine Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň Liderleri hem gatnaşdylar. German tarapyna ykdysadyýet we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça federal ministriniň stats-sekretary Udo Filipp, aýratyn tabşyryklar boýunça federal ministri, GFR-iň Kansleriniň edarasynyň ýolbaşçysy Wolfgang Şmidt, «Linde GmbH», «GP Günter Papenburg AG», «Knauf», «Ernst Klett AG», «DB Engineering and Consulting», «BayWa AG» kompaniýalarynyň ýolbaşçylary wekilçilik etdiler.

German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy, “Сlaas KgaA GmbH” kompaniýasynyň gözegçilik geňeşiniň we paýdarlar komitetiniň başlygy duşuşygy açyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň Baştutanlaryna şu günki çärä gatnaşmaga çakylygy kabul edendikleri üçin hoşallyk bildirdi.

GFR-iň paýtagtynda geçirilýän şeýle ilkinji wekilçilikli duşuşygyň taryhy ähmiýetini belläp, hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzer gün tertibi boýunça, hususan-da, Merkezi Aziýa döwletleriniň maýa goýum babatda özüne çekijiligi hem-de german kompaniýalarynyň sebitde ykdysady taýdan netijeli işlemegi üçin şertleri döretmek meseleleri boýunça pikir alşylmagynyň netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň anyk gurallaryny kesgitlemäge, “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatyna gatnaşýan ýurtlaryň milli ykdysadyýetleriniň strategik taýdan ähmiýetli pudaklarynda täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga ýardam berjekdigini nygtady.

Ykdysadyýet we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça federal ministriniň stats-sekretary Udo Filipp belent mertebeli myhmanlary mübärekläp, Germaniýada iki yklymyň strategik taýdan möhüm çatrygynda ýerleşýän Merkezi Aziýanyň ýurtlary bilen netijeli gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga uly ähmiýet berilýändigini belledi. Bu ýurtlar ählumumy ösüş işlerine saldamly goşantlaryny goşýarlar. Nygtalyşy ýaly, energetika, maýa goýumlar, söwda, bilelikdäki kärhanalary we täze iş orunlaryny döretmek ýaly ugurlarda giň mümkinçilikler açylýar. Şunuň bilen birlikde, germaniýaly hyzmatdaşlaryň ulag-logistika ulgamynda, oba hojalygynda, öňdebaryjy tehnologiýalar we energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamlarynda taslamalary durmuşa geçirmäge çalyşýandygy aýdyldy.

Bilim, hususan-da, Merkezi Aziýa ýurtlarynda nemes dilini çuňlaşdyryp öwrenmek ulgamynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi geljekde däp bolan medeni-ynsanperwer we işewürlik gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga ýardam eder diýip, Udo Filipp nygtady we altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň Baştutanlaryna söz berildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýygnananlary mübärekläp, ozaly bilen, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň ýolbaşçylaryna bu duşuşygy geçirmek başlangyjy üçin hoşallygyny beýan etdi hem-de oňa gatnaşmaga çakylygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Hyzmatdaşlygyň şeýle görnüşi Merkezi Aziýa sebiti bilen Germaniýanyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň täze derejesiniň kemala getirilmegine kuwwatly itergi berer diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we häzirki wagtda biziň sebitimiziň tutuş dünýäniň belli kompaniýalarynyň ünsüni barha köp özüne çekýändigini aýtdy. Munuň özi sebitimizde tebigy serişdeleriň ägirt uly gorlarynyň bardygy hem-de uly adam mümkinçilikleri bilen şertlendirilendir. 4 million inedördül kilometre golaý meýdany eýeleýän Merkezi Aziýanyň geografik taýdan örän amatly ýerleşýändigi, sebitde yklym ähmiýetli ulag-logistika merkezini döretmegiň geljegi, ählumumy azyk howpsuzlygynyň çözülmegine uly goşant goşmak mümkinçiligi bu barada şeýle diýmäge esas berýär.

Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmenistanyň ykdysady kuwwaty barada aýdyp, käbir makroykdysady görkezijileri mysal getirdi. Häzirki wagtda ýurdumyzda umumy bahasy ABŞ-nyň 10 milliard dollaryna golaý bolan 200-e golaý desganyň gurluşygy alnyp barylýar. 2023-nji ýylyň 8 aýynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 6,2 göterime deň boldy. Biziň ykdysadyýetimize gönükdirilýän her ýylky maýa goýumlaryň möçberi jemi içerki önümiň 18-19 göterimine deňdir. Şunda daşary ýurt maýa goýumlarynyň paýy olaryň jemi möçberiniň 12 göterimine golaýyny düzýär.

Strategik senagat-innowasion ösüş depgini maýa goýumlaryň umumy möçberiniň 60 göterimden gowrak böleginiň önümçilik ulgamyna gönükdirilmeginiň hasabyna üpjün edilýär. Munuň özi senagatymyzyň tutuş düzümini üýtgetmäge, importyň ýerini tutýan hem-de eksport ugurly önümçilikleri ösdürmegi çaltlandyrmaga mümkinçilik berýär. Şunuň bilen birlikde, soňky ýyllarda ykdysadyýetimiziň gazhimiýa pudagynda birnäçe maýa goýum taslamalary amala aşyryldy. Olar ammiak, karbamid, polipropilen, polietilen, sintetiki benzin önümçiligi boýunça gurlan täze zawodlardyr.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüniň dowamynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň hyzmatdaşlygynyň käbir ileri tutulýan ugurlary barada gysgaça durup geçdi.

Energetika hyzmatdaşlygyň möhüm ugrudyr. Onuň düzüminde gaz we elektroenergetika pudaklary wajyp orun eýeleýär. Şunda gaz çykarmak boýunça kuwwatlyklaryň artdyrylmagyna, köpugurly gaz ulag düzüminiň giňeldilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Munuň özi türkmen tebigy gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini üpjün etmäge ýardam berýär.

Ýewropa ugrunyň Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde möhüm orun eýeländigini we şeýle bolmagynda galýandygyny aýratyn bellemek gerek. Şunuň bilen baglylykda, Hazarüsti gaz geçirijisini gurmak arkaly Ýewropa ýurtlaryna gaz ibermek boýunça Türkmenistanyň eýeleýän üýtgewsiz garaýşy tassyklanyldy. Mälim bolşy ýaly, munuň üçin soňky 15 ýylyň dowamynda köp işleri ýerine ýetirdik. Ýewropa Bileleşigi bilen yzygiderli hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. Ýewropa Komissiýasynyň degişli düzümleri, Ýewropanyň aýry-aýry döwletleri hem-de kompaniýalary bilen iri halkara energetika taslamalaryny durmuşa geçirmekde işjeň gatnaşyklary dowam etdirmäge taýýardyrys diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy.

Pursatdan peýdalanyp, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow germaniýaly işewürlere elektroenergetika pudagynda işlemek mümkinçiligine garamagy hem teklip etdi. Şunuň bilen baglylykda, elektrik stansiýalaryny gurmak we döwrebaplaşdyrmak, elektrik geçiriji ulgamlary ösdürmek we beýleki taslamalar bilelikdäki tagallalary utgaşdyrmagyň ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Şol bir wagtda, Türkmenistan energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ýaly möhüm ugruň ösdürilmegine uly üns berýär. Ýurdumyz “ýaşyl” energetika “geljegiň energiýasy” hökmünde düşünmek bilen, häzirki wagtda milli derejede Gün we ýel energiýasy ulgamynda taslamalaryň ilerledilmegine gönükdirilen çäreleriň birnäçesini durmuşa geçirýär.

Bellenilişi ýaly, wodorod energetikasy babatda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Metanyň atmosfera goýberilýän zyňyndylaryny azaltmak, uglewodorod serişdeleriniň ýataklarynda ugurdaş gazy gaýtadan işlemek meselelerinde daşary ýurt kompaniýalary we halkara düzümler bilen hyzmatdaşlyk aýratyn möhüm ugurdyr diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy nygtady we Germaniýanyň kompaniýalarynyň toplan bilimleriniň hem-de iň gowy iş tejribeleriniň ýokarda görkezilen ugurlarda Türkmenistanda uly islege eýedigini aýtdy.

Ulag we kommunikasiýalar hyzmatdaşlygyň ýene bir möhüm ugrudyr. Ençeme ýyllaryň dowamynda biz Germaniýanyň kompaniýalary bilen üstünlikli işledik. Olar ykjam aragatnaşyk, hemra ulgamlarynyň torunyň hyzmatlaryny giňeltmek, deňiz ulagyny ösdürmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşdylar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy we german kompaniýalary bilen demir ýol ulagyny ösdürmek, gämigurluşyk enjamlary, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ulag-logistika mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, telekommunikasiýalar ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini ýola goýmak meselelerini anyk ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygyny beýan etdi. Şunuň bilen birlikde, Germaniýanyň işewür toparlaryna Türkmenistanyň ykdysadyýetini sanlylaşdyrmak boýunça taslamalara gatnaşmak baradaky çakylyk hem beýan edildi.

Maliýe-bank ulgamy türkmen-german hyzmatdaşlygynyň esasy ugry bolmalydyr. Türkmenistanyň barha ösýän bank ulgamy ýurdumyzyň maliýe ulgamynyň möhüm bölegidir. Çünki ol tutuş Merkezi Aziýa sebitinde wajyp ähmiýete eýedir. Şunda daşary ýurt banklary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de täze gatnaşyklary ýola goýmak meselelerine uly üns berilýär. Gahryman Arkadagymyz Germaniýanyň banklaryny, eksport-karz edaralaryny, ätiýaçlandyryş guramalaryny ýurdumyzyň döwlet we täjirçilik banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy.

Mälim bolşy ýaly, suw serişdeleriniň ýetmezçiligi häzirki wagtda dünýäniň köp sebitlerinde möhüm mesele bolup durýar. Munuň özi, ozaly bilen, howanyň ählumumy üýtgemegi, aýry-aýry döwletleriň ykdysady düzümleriniň giň gerimli hem-de kähalatlarda gözegçiliksiz hojalyk işleri bilen şertlendirilendir. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna, Pariž ylalaşygyna we daşky gurşawy goramak ulgamynda beýleki köptaraplaýyn resminamalara gatnaşyjy bolmak bilen, özüniň halkara ekologiýa borçnamalaryny ýerine ýetirmäge berk ygrarlydyr.

Hususan-da, biziň ýurdumyzda suw serişdeleriniň goralyp saklanmagyna hem-de rejeli peýdalanylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn çäreler durmuşa geçirilýär. Bu çäreleri halkara guramalar hem-de daşary ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlykda durmuşa geçirmegi maksadalaýyk hasaplaýarys diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy we german kompaniýalaryna Türkmenistanyň suw hojalyk ulgamynda dürli taslamalary durmuşa geçirmek meselelerine garamagy teklip etdi. Şolaryň hatarynda, ilkinji nobatda, Garagum derýasynyň ulanyş düzümlerini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak ýaly ägirt uly taslama bar. Şunuň bilen birlikde, oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlaryny ýurdumyza ibermekde german kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň toplanan oňyn tejribesi bellenildi.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen ykdysadyýetiniň durmuş ugurlydygy barada aýdyp, lukmançylyga hem-de saglygy goraýyş ulgamyna ägirt uly üns berilýändigini nygtady. Soňky 25 ýylyň dowamynda Türkmenistanda iň häzirki zaman lukmançylyk enjamlary hem-de saglygy goraýyş ulgamynda öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen bejeriş edaralarynyň onlarçasy guruldy, ýokary derejeli hünärmenleriň müňlerçesi ýetişdirildi. Biz bu asylly işde german hyzmatdaşlarymyzyň baý tejribesini peýdalanýarys diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy kanagatlanma bilen belledi we pursatdan peýdalanyp, saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynda Türkmenistan bilen köpýyllyk netijeli hyzmatdaşlyk üçin german tarapyna minnetdarlygyny beýan etdi.

Şunuň bilen birlikde, türkmen tarapynyň geljekde-de german kompaniýalary bilen lukmançylyk enjamlarynyň önümçiligi, derman senagaty, telelukmançylyk usullaryny işläp taýýarlamak we ulanmak, öňüni alyş, anyklaýyş hem-de dürli keselleri bejermek ulgamynda german hünärmenleriniň tejribesini peýdalanmak ugrunda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga taýýardygy tassyklanyldy.

Şu ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanda täze Arkadag şäheriniň açylyş dabarasy boldy. Häzirki wagtda bu şäheriň ikinji tapgyrynyň gurluşygy başlandy. Senagat toplumyny döretmek bu gurluşygyň möhüm ugurlarynyň biri bolmalydyr. Bu şäheriň “ýaşyl” ugurlydygyny hasaba almak bilen, onuň senagat zolagynda lukmançylyk senagatynyň, dermanlaryň, çagalar iýmitiniň aýry-aýry görnüşleriniň öndürilmegine gönükdirilen birnäçe kärhanalaryň gurluşygy göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, gyzyklanma bildirýän german kompaniýalaryna bu toplumy döretmäge gatnaşmak teklip edildi.

Men döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň diňe käbir ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdim diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy we türkmen tarapynyň German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň hem-de onuň agzalarynyň bu işleri berk goldajakdygyna, olary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşjakdygyna umyt edýändigini nygtady.

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow sözüniň ahyrynda türkmen wekiliýetiniň adyndan Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda “Merkezi Aziýa — Germaniýa” görnüşinde söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak we ösdürmek meselelerine bildirilen uly gyzyklanma üçin duşuşyga gatnaşyjylaryň ählisine minnetdarlyk bildirdi. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyz German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy, “СLAAS KgaA GmbH” kompaniýasynyň gözegçilik geňeşiniň we paýdarlar komitetiniň başlygy hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzere şeýle wekilçilikli işewürlik çäresini gurandygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Duşuşygyň çäklerinde altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi, söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçilikleri we olary hil taýdan täze mazmun bilen baýlaşdyrmagyň gurallary, şol sanda dürli ulgamlarda möhüm ähmiýetli taslamalary durmuşa geçirmek arkaly gatnaşyklary pugtalandyrmagyň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Germaniýanyň esasy maýadarlarynyň Merkezi Aziýa döwletlerine strategik gyzyklanmasynyň uly möçberdäki tebigy serişdeler, olaryň eksport we üstaşyr mümkinçilikleri, işjeň ösýän bazary bilen şertlendirilendigini bellemek gerek. Häzirki wagtda bu sebitde söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek üçin ähli mümkinçilikler bar. «Linde GmbH», «GP Günter Papenburg AG», «Knauf», «Ernst Klett AG», «DB Engineering and Consulting», «BayWa AG» nemes holdingleriniň ýolbaşçylarynyň çykyşlarynda hem şu meseleler öz beýanyny tapdy.

Kompaniýalaryň ýolbaşçylary wekilçilik edýän düzümleriniň işi bilen gysgaça tanyşdyrdylar. Geografik taýdan amatly ýerleşýän we ägirt uly ykdysady kuwwata eýe bolan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň geljegi uly bazarlarynda eýeleýän orunlaryny giňeltmäge taýýardyklaryny bellediler. Hususan-da, german kompaniýalarynyň wekilleri dürli döwletleriň ykdysadyýetlerine maýa goýumlary goýmak babatda toplan tejribesini paýlaşdylar we himiýa senagatynda, ulag, gurluşyk ulgamlarynda, gurluşyk serişdeleri önümçiliginde, neşirýat işi we bilim ugry boýunça, oba hojalygynda, energetikada hyzmatdaşlygyň meýilnamalaryny hödürlediler.

Aýratyn tabşyryklar boýunça federal ministr, GFR-iň Kansleriniň edarasynyň ýolbaşçysy Wolfgang Şmidt öz çykyşynda Germaniýa bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykarylyp, anyk many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny belledi. Şu günki ýokary derejedäki duşuşyk altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň meseleleri boýunça pikir alyşmak, geljekki bilelikdäki işiň täze ugurlaryny kesgitlemek üçin oňat mümkinçilikdir.

Wolfgang Şmidt Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň Baştutanlary tarapyndan aýdylan oňyn teklipleriň maýa goýum, söwda, önümçilik, oba hojalygy, energetika ulgamlarynda, şol sanda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikleri açjakdygyna ynam bildirdi. Ekologiýa, döwrebap üstaşyr ulag düzümini kemala getirmek, innowasiýalary ornaşdyrmak, zerur bolan hünärler boýunça işgärleri taýýarlamak ýaly wajyp ugurlarda we beýleki ulgamlarda tagallalary birleşdirmegiň zerurdygyna aýratyn üns berildi.

Ýygnananlar duşuşygyň netijelerini jemläp, döwletleriň bähbitlerine hem-de dostlukly ýurtlaryň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna doly laýyk gelýän täze “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatyndaky netijeli dialogyň ösdüriljekdigine berk ynam bildirdiler.

Soňra duşuşyga gatnaşyjylar bilelikde surata düşdüler.

Günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň GFR-iň Hökümetiniň Başlygy Olaf Şols bilen duşuşygyna gatnaşmak üçin Germaniýanyň Federal Kansleriniň edarasyna bardy.

Işewürlik günortanlyk nahary görnüşinde geçirilen çärä Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdylar.

Germaniýanyň Federal Kansleri belent mertebeli myhmanlary mübärekläp, şeýle derejedäki ilkinji duşuşygyň uzak möhletli geljegi nazara almak bilen hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we GFR-iň bähbitlerine altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin oňaýly mümkinçilik bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Olaf Şols uly mümkinçilikleriň bardygyny aýdyp, öz ýurdunyň Merkezi Aziýanyň döwletleri bilen ähli ugurlar boýunça strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga taýýardygyny tassyklady.

Şu günki duşuşygyň esasy maksady gatnaşyjy ýurtlaryň ykdysady taýdan durnukly ösüşine we döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklary, ilkinji nobatda, olaryň umumy meselelerini hem-de milli aýratynlyklaryny we talaplaryny nazara almak bilen, maýa goýum işini amala aşyrmagyň hasabyna hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam etmäge gönükdirilen çäreleri anyklaşdyrmakdan ybaratdyr. Şunuň bilen baglylykda, Federal Kansler bilelikdäki hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary barada durup geçip, birnäçe anyk teklipleri beýan etdi.

Soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň Baştutanlaryna söz berildi.

Öz nobatynda, türkmen halkynyň Milli Lideri Germaniýa gelmäge çakylyk we netijeli işlemek üçin döredilen şertler üçin Federal Kansler Olaf Şolsa minnetdarlyk bildirdi. Nygtalyşy ýaly, şu gezekki duşuşyklaryň geçirilmegi Merkezi Aziýa döwletleri bilen GFR-iň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde ähmiýetli sepgit bolar.

Mälim bolşy ýaly, häzirki günde dünýä syýasy, ykdysady we ynsanperwer taýdan durnuksyz ýagdaýdadyr diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Howanyň üýtgemegi, azyk howpsuzlygy we beýleki wehimler aýratyn ynjalyksyzlyk döredýär. Häzirki döwrüň şu we beýleki meseleleriniň çözülmegi her bir döwletiň ählumumy dialoga jogapkärçilikli çemeleşmegini hem-de işjeň gatnaşmagyny talap edýär. Şunuň bilen baglylykda, ýokary wekilçilikli derejedäki “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatynyň döredilmeginiň ähmiýeti bellenildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri gün tertibiniň anyk meselelerine geçip, esasy ugurlaryň birnäçesine ünsi çekdi.

Howpsuzlyk bilen bagly mesele ilkinjileriň hatarynda görkezildi. Bu mesele islendik jemgyýetiň durmuşynyň esasy zerurlygy bolmak bilen, ol toplumlaýyn çemeleşmäni talap edýär. Howpsuzlygyň bitewüligi hem-de gepleşikler arkaly deňhukukly hyzmatdaşlyk etmek bu çemeleşmäniň ileri tutulýan ugurlarydyr. Şunda howpsuzlygy üpjün etmekde Birleşen Milletler Guramasyna esasy orun degişli bolmalydyr. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň plenar mejlisinde Türkmenistanyň BMG-niň kadalarynyň we ýörelgeleriniň esasynda Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny taýýarlamak baradaky teklibi hem şuňa gönükdirilendir diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy.

Halk Maslahatynyň Başlygy sebitdäki ýagdaý barada durup geçip, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň ähmiýetini nygtady. Şular barada Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynda kabul edilen Bilelikdäki Beýannamalarda hem aýdylýar.

Ikinji ugur ykdysady ösüş üçin şertleri döretmek bilen baglydyr. Şunda energiýa serişdeleri bilen üpjün etmek, ulag özara baglanyşygyny döretmek, suw hem-de azyk meselelerini çözmek, ylmy-tehniki ösüşi senagatyň pudaklary bilen utgaşdyrmak we netijeli maliýe-maýa goýum mehanizmlerini döretmek has möhüm meseleler bolup durýar.

Häzirki günde biz energiýa serişdelerimizi, nebitgaz, himiýa we dokma senagatynyň, oba hojalygynyň önümlerini we beýleki harytlary eksport etmek babatda ýewropaly hyzmatdaşlar bilen anyk taslamalary durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýäris. Öz nobatymyzda, Germaniýada ýokary tehnologiýaly önümleriň importyna, maýa goýum işine ýardam bermäge, şeýle hem senagat, ylym we hünär bilimi babatda tehnologik we sanly çözgütleri almaga taýýardyrys diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri sözüni dowam etdi. Şu we beýleki wezipeleri çözmek üçin transkontinental, üstaşyr ulag merkezi hökmünde Merkezi Aziýanyň uly mümkinçiliklerini peýdalanmagyň zerurdygy, şeýle hem TRACECA, Hazar deňzi — Gara deňiz geçelgesi ýaly sebitara taslamalaryň möhümdigi bellenildi.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow energiýa akymlary bilen bagly meselelere degip geçip, Türkmenistanyň tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde dördünji orny eýelemek bilen, ýewropaly hyzmatdaşlar bilen Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça işleri täzeden başlamagy teklip edýändigini nygtady.

Ekologiýa we “ýaşyl” geçiş üçünji ugur bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, howanyň üýtgemegi we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy ählumumy gün tertibindäki meseleleriň ilkinjileriniň hatarynda durýar. Türkmenistan dünýä jemgyýetçiliginiň bu ugurdaky tagallalaryny doly goldaýar. Ýurdumyzda zerur kanunçylyk binýady döredilýär, az uglerodly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça degişli çäreler görülýär, Ählumumy metan borçnamasyna goşulmak boýunça işler alnyp barylýar diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi.

Ýurdumyzda tebigy gazdan wodorod öndürmek boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilmegine “ýaşyl” ykdysadyýetiň çäklerindäki geljegi uly ugurlaryň biri hökmünde garalýar. Häzirki wagtda bu energiýa serişdesiniň dünýädäki önümçiliginiň 70 göterimine golaýy tebigy gaza degişlidir we munuň özi maliýe hem-de serişde çykdajylary nukdaýnazaryndan wodorody almagyň iň netijeli usulydyr.

Ekologik wehimler boýunça geçirilýän işler bilen baglylykda, 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda Berlinde kabul edilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Germaniýanyň howanyň üýtgemegi we howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegi hakynda Bilelikdäki Jarnamanyň kadalaryna ygrarly bolmagymyzda galýarys diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy. Gahryman Arkadagymyz täze sebit başlangyçlaryny hasaba almak bilen, Berlin prosesiniň çäklerinde ylalaşylan taslamalara mundan beýläk-de goldaw bermäge taýýarlygy tassyklap, Aşgabatda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek, şeýle hem “Hazar ekologik başlangyjyny” işläp taýýarlamak baradaky Türkmenistanyň tekliplerine ünsi çekdi.

Dördünji ugur medeni-durmuş we ynsanperwer ulgamlar bilen baglanyşyklydyr. Wehimleriň artýan, ynanyşmagyň we dialog medeniýetiniň ýetmezçilik edýän häzirki döwründe bu ugurlar örän möhüm hasaplanýar. Birek-biregiň dilini öwrenmek, halklarymyzyň özboluşly medeniýeti we taryhy bilen tanyşmak, adamlaryň arasyndaky gatnaşyklara ýardam bermek, bilimleri alyşmak — bularyň hemmesi ägirt uly peýda getirýär. Şunuň bilen baglylykda, Halk Maslahatynyň Başlygy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Germaniýanyň medeniýet hem-de arheologiýa ulgamlarynda hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça orta möhletli meýilnamany işläp taýýarlamak mümkinçiligine seretmegi teklip edip, Türkmenistanyň bu ugurda german guramalary, şol sanda Medeni mirasyň Prussiýa gaznasy, Gýote adyndaky institut hem-de Berlin Täze taryh muzeýi bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny tassyklady.

Sözüniň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri Federal Kanslere mähirli kabul edendigi we şu saparyň netijeli, ýokary derejede guralandygy üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi.

Pikir alyşmalaryň çäklerinde ykdysady gatnaşyklaryň ilerledilmegine täze itergi berjek giň gerimli, geljegi uly bilelikdäki taslamalaryň “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatyndaky netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ýardam etjekdigi nygtaldy. Ähli ugurlarda, ilkinji nobatda, söwda, üstaşyr ulag, energiýa serişdeleriniň iberilýän ugurlaryny giňeltmek, täze kommunikasiýalary çekmek ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynyň kesgitlenilmegi altytaraplaýyn gatnaşyklara kuwwatly itergi berer we döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygyň binýadyny berkider.

Duşuşyk tamamlanandan soňra, onuň resmi banneriniň we “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatyna gatnaşyjy ýurtlaryň Döwlet baýdaklarynyň öňünde bilelikde surata düşmek dabarasy boldy.

***

Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmen-german işewürlik maslahatyna gatnaşdy. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow GFR-iň Federal Kansleri Olaf Şols we GFR-iň Federal Kansleriniň orunbasary, ykdysadyýet we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça federal ministri Robert Habek bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş saparyny tamamlap, “Berlin — Brandenburg” Halkara howa menziline bardy we şol ýerden Watanymyza ugrady.

29.09.2023

Türkmen-german işewürlik maslahaty: ykdysady hyzmatdaşlygyň ugurlary anyklaşdyryldy

Şu gün GFR-iň paýtagtynda Türkmen-german işewürlik maslahaty geçirildi. Maslahata türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagy onuň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Ýurdumyzda we onuň çäkleriniň daşynda geçirilýän işewürlik duşuşyklarynyň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döwletimiziň häzirki döwürde gazanýan üstünliklerini, Türkmenistanyň maýa goýum kuwwatyny açyp görkezmek üçin meýdança bolup hyzmat edýändigini bellemek gerek. Daşary ýurtly gatnaşyjylar üçin bolsa şeýle duşuşyklar özleriniň geljegi uly taslamalaryny tanyşdyrmagy babatda oňat mümkinçilikdir. Däbe öwrülen şeýle forumlar dürli pudaklara maýa goýumlaryň gelýän möçberini artdyrmaga, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge, ykdysady ösüşi çaltlandyrmaga we milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga ýardam edýär. Bu forumlarda döwletara söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegiň täze ýollarydyr gurallary kesgitlenilýär.

Berlindäki “Marriott” myhmanhanasynyň mejlisler zalyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we Türkmenistanyň esasy pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary ýygnandylar. Kabul edýän tarapdan bu çärä GFR-iň esasy ministrlikleriniň, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň, Kiçi we orta kärhanalaryň federal birleşiginiň wekilleri, iri banklaryň hem-de dürli ulgamlarda işleýän onlarça kompaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Germaniýaly hyzmatdaşlar üçin ýurdumyzda öndürilýän önümleriň sergisi guraldy. Sergide özara gatnaşyklaryň esasy ugurlary we geljegi beýan edilip, dokma we haly önümleriniň köp görnüşleri, milli amaly-haşam sungatynyň eserleri görkezildi.

Maslahaty alyp baryjylar duşuşygy açyp, nobatdaky Türkmen-german işewürlik maslahatynyň esasy maksadynyň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny anyklaşdyrmakdan we geljekki netijeli gatnaşyklary meýilleşdirmek üçin möhüm teklipleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybaratdygyny bellediler. Çykyş edenler ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada aýdyp, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň okgunly ösmeginiň döwletara dialogyň ýokary derejesiniň görkezijisi bolup durýandygyny kanagatlanma bilen bellediler. Şunda bilelikdäki Türkmen-german iş toparynyň işine we şeýle çärelere wajyp orun degişlidir.

Germaniýa ýurdumyzyň esasy işewür hyzmatdaşlarynyň hatarynda çykyş edýär. Iri german işewür düzümleri bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklar, şeýle hem çärä gatnaşyjylaryň giň düzümi GFR tarapyndan ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şunuň bilen birlikde, german kompaniýalarynyň türkmen bazaryna ilkinjileriň hatarynda gelendigi bellenildi. Olar indi ençeme ýyllardan bäri dürli ulgamlarda üstünlikli işleýärler. Häzirki güne çenli ýurdumyzda german maýasynyň gatnaşmagynda umumy möçberi ABŞ-nyň 1,6 milliard dollaryna golaý bolan maýa goýum taslamalarynyň we şertnamalarynyň 196-synyň bellige alnandygy muňa aýdyň mysaldyr. GFR-iň işewür toparlarynyň wekilleri, şol sanda “Siemens”, “Daimler”, “СLAAS”, “Rohde & Schwarz”, “Dresser-Rand” we beýleki kompaniýalar uzak möhletli bilelikdäki taslamalary amala aşyrmaga saldamly goşant goşýarlar.

Ýöne, nygtalyşy ýaly, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň diwersifikasiýalaşdyrylmagyny, ýokary tehnologiýaly önümçilikleriň giňden ornaşdyrylmagyny, işjeň sanlylaşdyrmagy, infrastrukturanyň okgunly ösdürilmegini nazara almak bilen, iki ýurduň mümkinçiliklerini has netijeli ulanyp bolar. Türkmenistanyň wekilleriniň çykyşlarynda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyna, dürli pudaklarda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmelere hemmetaraplaýyn baha berildi, bu ulgamlaryň has ähmiýetli görkezijileri we olary ösdürmegiň geljegi barada aýdyldy. Ykdysady özgertmeleriň innowasion ugruna, daşary ýurt kompaniýalarynyň netijeli işlemegi üçin amatly maýa goýum ýagdaýynyň hem-de oňaýly şertleriň bardygyna aýratyn üns berildi.

Taraplar ykdysady gatnaşyklaryň täze hili barada aýdyp, hyzmatdaşlygyň ýokary tehnologik we innowasion häsiýete eýe bolmalydygyny biragyzdan bellediler. Nygtalyşy ýaly, Türkmenistan ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda german kompaniýalarynyň netijeli işlemegi üçin oňaýly şertleri hödürlemäge taýýardyr. Türkmen ykdysadyýeti oňyn pikirler we teklipler, jogapkärli, ygtybarly hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdyr. Şu gezekki foruma hem uzak möhletli söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmekde möhüm ädim hökmünde garalýar.

GFR-iň iri holdingleriniň ýolbaşçylary we wekilleri dünýä ykdysadyýetiniň ählumumylaşmagy şertlerinde döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlary babatda öz garaýyşlaryny beýan etdiler. Hususan-da, çykyş edenler türkmen hyzmatdaşlaryna gurluşykda, ulag-kommunikasiýalarda we energetika ulgamlarynda, maliýe-bank ulgamynda özleriniň öňdebaryjy işläp taýýarlamalaryny, innowasion tehnologiýalaryny hödürlemäge taýýardyklaryny beýan etdiler. Bilim, ylym we medeniýet, saglygy goraýyş, syýahatçylyk baradaky meseleler hem içgin ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar medeni-ynsanperwer ulgamda hem bilelikde üstünlikli işlemegiň baý tejribesini topladylar, şol sanda türkmen we german alymlarynyň golýazma mirasyny aýawly saklamak, arheologik gözlegleri geçirmek ulgamyndaky netijeli gatnaşyklary ýola goýuldy.

Arakesmeden soňra, işewürlik maslahaty türkmen halkynyň Milli Lideriniň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda geçirildi. Ýygnananlar Gahryman Arkadagymyzy ör turup, şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar. Milli Liderimiz maslahata gatnaşyjylaryň öňünde giňişleýin çykyş etdi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetine şu duşuşygy gurandygy üçin minnetdarlyk bildirip, şeýle görnüşdäki forumyň indi ençeme gezek geçirilýändigini belledi.

Geçen ýyllaryň dowamynda iri german işewür toparlarynyň wekilleri ençeme gezek türkmen kärdeşleri bilen duşuşdylar, hyzmatdaşlygyň ugurlaryny we mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmen halkynyň Milli Lideri şu gün hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga hil taýdan täze itergi bermegiň, bilelikdäki işleri meýilleşdirmek üçin iki tarapyň hem anyk isleglerini öwrenmegi maksat edinýän netijeli dialogyň dowam etdiriljekdigine ynam bildirip, bu ýere ýygnanan dostlarymyzy, ozaldan gelýän hyzmatdaşlarymyzy — german kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny tüýs ýürekden mübärekledi.

Duşuşygyň şeýle wekilçilikli düzümde geçmegine ýurduň işewür toparlarynyň Türkmenistana bolan uly gyzyklanmasy, özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge bolan ymtylmasy hökmünde garalýar.

Umuman, türkmen-german gatnaşyklarynyň häzirki günde ähli esasy ugurlary öz içine alyp, işjeň ösdürilýändigini bellemek gerek. Dürli ýyllarda ikitaraplaýyn görnüşde, şeýle hem halkara formatlaryň çäklerinde geçirilen ýokary derejedäki duşuşyklar bar bolan hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm orny eýeleýär. Bu duşuşyklar syýasy hyzmatdaşlygyň esasy binýadyny goýdy, ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek, medeni-ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk etmek üçin amatly şertleri döretdi.

Men Germaniýa amala aşyran öňki saparlarymyň dowamynda Germaniýanyň ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşyklarymyzda gatnaşyklarymyzy ösdürmäge we pugtalandyrmaga bolan gyzyklanmany duýýardym diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy hem-de iki tarapyň tagallalarynyň anyk netijeleri berendigini, onuň häzirki günde hyzmatdaşlygymyzy ösdürmek üçin binýat bolup hyzmat edýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Ykdysadyýet GFR bilen gatnaşyklarymyzyň ileri tutulýan möhüm ugry bolup durýar. German kompaniýalaryna ygtybarly we uzak möhletleýin hyzmatdaşlar hökmünde garaýarys. Olar ýokary hünär derejesi, hyzmatdaşlyk meselelerine jogapkärli çemeleşýändikleri bilen tapawutlanýarlar hem-de Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň özara bähbitlidigine düşünýärler. Biz şeýle çemeleşmäni goldaýarys we german işewürleriniň türkmen bazaryndaky alyp barýan işlerini mundan beýläk-de höweslendireris. “Siemens”, “Daimler”, “СLAAS”, “MANN”, “Rohde & Sсhwarz” nemes kompaniýalarynyň Türkmenistandaky köpýyllyk we netijeli işini şeýle hyzmatdaşlygyň üstünlikli mysaly hökmünde getirmek bolar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri sözüni dowam etdi.

Umuman, ikitaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlyk yzygiderli we depginli ösdürilýär. Şunuň bilen birlikde, ilkinji nobatda, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň diwersifikasiýalaşdyrylmagyny, ýokary tehnologiýaly önümçilikleri giňden ornaşdyrmagy, infrastrukturany depginli ösdürmegi nazara almak bilen, bilelikdäki mümkinçilikleri has netijeli ulanyp boljakdygy äşgärdir. Täze maýa goýumlary çekmek, bilelikdäki kärhanalary döretmek, döwrebap hyzmatlary ýola goýmak üçin mümkinçilikleri açýan hem-de hakykatdan-da, ykdysady hyzmatdaşlygymyza itergi berjek giň gerimli bilelikdäki taslamalaryň gerek bolan tapgyryndadygymyza berk ynanýaryn diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, GFR-iň işewür düzümleriniň wekillerine hyzmatdaşlygyň anyk ugurlary boýunça işewürlik gatnaşyklaryny giňeltmegiň birnäçe mümkinçiliklerine garamak teklip edildi.

Energetika ulgamy möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň nebitgaz toplumy üçin Germaniýanyň kompaniýalarynyň tehnikalaryny we enjamlaryny getirmek meselesini ara alyp maslahatlaşmaga, Gün batareýalaryny peýdalanmak boýunça german tehnologiýalaryny Türkmenistanda ornaşdyrmagyň mümkinçiligini öwrenmäge taýýardygyny beýan etdi. Şeýle hem ýurdumyzda ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek maksady bilen, Germaniýanyň wodorod energetikasy boýunça tejribesini öwrenmäge isleg bildirildi.

Oba hojalyk pudagynda Türkmenistan bilen “СLAAS” kompaniýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň köpýyllyk oňyn tejribesini nazara almak bilen, innowasion çemeleşmeli, öňdebaryjy “ýaşyl” tehnologiýalary we sanly ulgamy işjeň ulanmak arkaly hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerine geçmek teklip edildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligi hem-de “СLAAS” kompaniýasy bilen bilelikde ýurdumyza oba hojalyk tehnikalarynyň, enjamlaryň we ätiýaçlyk şaýlaryň nobatdaky tapgyryny getirmek üçin önüm öndürijileriň birleşigi döredildi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen hünärmenleriniň bu kompaniýanyň täjirçilik teklibini amala aşyrmak meselelerine girişmäge taýýardyklary aýdyldy.

Çykyşynyň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri Germaniýanyň işewür toparlaryny Türkmenistanda döwrebap ulag infrastrukturalaryny we kommunikasiýalaryny gurmak boýunça taslamalara özleriniň gatnaşmak mümkinçiliklerini içgin öwrenmäge çagyrdy. Häzirki günde ýurdumyzda täze awtomobil we demir ýol ulag halkalarynyň, geçelgeleriň gurluşygy, howa we deňiz portlarynyň infrastrukturasynyň döwrebaplaşdyrylmagy giň gerimde alnyp barylýar diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy we iki ýurduň ulag edaralarynyň, assosiasiýalarynyň hem-de kompaniýalarynyň arasynda yzygiderli esasdaky iş duşuşyklaryny ýola goýmagy teklip etdi. Bellenilişi ýaly, duşuşygyň gün tertibine german kompaniýalarynyň Türkmenistanda ulag infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmaga, hyzmat ediş merkezlerini döretmäge, ulag ugry boýunça hünärmenleri taýýarlamaga gatnaşmagy ýaly meseleleri girizmek bolar.

Şeýle hem “Deutsche Bahn Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyga, şeýle hem üstaşyr ulag ulgamynda bar bolan kuwwaty we logistikanyň mümkinçiliklerini netijeli ulanmagyň hasabyna awtoulag, deňiz gatnawlary ulgamynda hyzmatdaşlyga gyzyklanma beýan edildi. Raýat awiasiýasy ulgamynda, hususan-da, iki ýurduň arasynda howa gatnawlaryny ösdürmek babatda, Türkmenistanyň howa menzillerini bilelikde dolandyrmak mümkinçiliklerini artdyrmakda, şol sanda bu taslamalary durmuşa geçirmek üçin degişli hukuk binýadyny taýýarlamakda hyzmatdaşlyk meselelerine aýratyn üns berildi.

Himiýa senagatynda german kompaniýalarynyň Türkmenistandaky “Tejenkarbamid” zawodynda abatlaýyş-dikeldiş hem-de bölekleýin döwrebaplaşdyrmak işlerini geçirmek boýunça taslama gatnaşmak mümkinçiligini öwrenmek teklip edildi. Meselem, “ThyssenKrupp” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk maksadalaýyk hasaplanýar. Şol bir wagtyň özünde, german hyzmatdaşlarymyz bilen Türkmenistanda Garlyk kaliý dag-magdan toplumyny taslama kuwwatlyklaryna çykarmak we ösdürmek boýunça täze toplumlaýyn taslamany durmuşa geçirmegiň mümkinçiligi baradaky gepleşikleri dowam etdirmegiň möhümdigi bellenildi. Mälim bolşy ýaly, bu ugurda eýýäm “Erсosplan”, “Ka-Utek”, “Sсhaсhtbau” german kompaniýalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk amala aşyrylýar.

Ykdysadyýetimizi ösdürmek we ýurdumyza maýa goýumlary çekmek boýunça konsalting ulgamynda german kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygymyzyň tejribesini hasaba almak bilen, gyzyklanma bildirýän kompaniýalar, hususan-da, “Goetz & Partners” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny döretmek boýunça işleri dowam etdirmek teklip edilýär. Bellenilişi ýaly, suw hojalyk ulgamynda häzirki wagtda türkmen tarapy Türkmenistanda suw üpjünçilik we suw paýlaýyş ulgamlaryny döwrebaplaşdyrmak meselesi boýunça german kompaniýalarynyň tekliplerine garaýar. Hususan-da, akabalary we gapdal kanallary betonlamak, suw sorujy stansiýalary döwrebaplaşdyrmak we giňeltmek, zeýkeş ulgamlaryny gurmak arkaly Garagum derýasynyň renowasiýa taslamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmak teklip edilýär.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen GFR-iň Ykdysadyýet we energetika ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesine esaslanyp, Türkmenistanyň dolandyryş işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak babatda hyzmatdaşlygy dowam etdirmek baradaky ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek teklip edildi.

German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň ugry boýunça hem hyzmatdaşlyk etmegiň oňat mümkinçilikleri bar. Şunda “ýaşyl” geçişi, şol sanda az uglerodly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, energetika we lukmançylyk geljegi uly ugurlar hasaplanýar. Gündogar komiteti bilen geçirilen duşuşyklaryň netijeleri boýunça 2023-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Berlin şäherinde wekilçilikli Türkmen-german işewürlik forumyny guramak teklip edilýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň beýan eden möhüm teklipleriniň hatarynda Arkadag şäherinde lukmançylyk we derman senagaty ulgamyny hem-de german tarapynyň gatnaşmagynda tehniki-hünär bilim edarasyny özünde jemleýän “Ýaşyl” bilim merkezini döretmek mümkinçiligini öwrenmek teklibi bar. Bu teklipler boýunça bilelikdäki tagallalary utgaşdyrmak üçin Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň işini işjeňleşdirmegi we indiki ýylyň başynda Berlin şäherinde bu toparyň nobatdaky mejlisini geçirmegi maksadalaýyk hasaplaýarys diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Häzirki günde Germaniýanyň we Türkmenistanyň özara Ykdysadyýet günlerini geçirmek tejribesini täzeden dikeltmek üçin mümkinçilikler açylýar diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy we şeýle duşuşyklaryň anyk möhletlerini, gün tertibini bilelikde pikirlenmegi teklip etdi.

Beýan edilen teklipleriň aglabasy ýakyn geljek üçindir diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi we Türkmenistanyň döwletara, hökümetara ylalaşyklara esaslanýan yzygiderli, uzak möhletli bilelikdäki işi maksat edinýändigini tassyklady. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu meselä aýratyn üns bermegi, türkmen-german işewürlik hyzmatdaşlygynyň halkara hukuk binýadynyň pugtalandyrylmagyna we giňeldilmegine, şol sanda ýurdumyzda iş alyp barmak üçin amatly şertleri döretmek arkaly ýardam bermegi maksat edinýärin diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. Türkmen tarapy netijeli pikirler we teklipler üçin açykdyr. Bu gün biz ykdysady gatnaşyklarymyzyň täze hili barada esaslanyp aýtmak bilen, bu gatnaşyklaryň ýokary tehnologiýaly, innowasion häsiýetli bolmalydygyna, ösüşiň häzirki zaman meýilleri bilen ugurdaş gitmelidigine we häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmelidigine ynanýarys hem-de biz muňa hemişe ýardam ederis diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy.

Halk Maslahatynyň Başlygy sözüni dowam edip, şu gün ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesiniň geçiriljekdigini belledi. Olaryň barşynda türkmen-german hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň meseleleri, bilelikdäki işiň geljekki meýilnamalary ara alnyp maslahatlaşylar.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow günüň birinji ýarymynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň Baştutanlarynyň GFR-iň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň agzalary, şeýle hem GFR-iň Federal Kansleri Olaf Şols bilen geçirilen duşuşyklarynyň netijeli häsiýete eýe bolandygyny kanagatlanma bilen belläp, şol çäreleriň barşynda öňe sürlen teklipleriň durmuşa geçiriljekdigine we olaryň altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine goşant goşjakdygyna ynam bildirdi.

Nygtalyşy ýaly, häzirki wagtda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ägirt uly “Galkynyş” gaz käniniň üçünji we dördünji tapgyrlaryny özleşdirmek boýunça işler dowam edýär. Her tapgyrda 30 milliard kub metr tebigy gazy çykarmak, geljekde bolsa, bu görkezijini 90 milliard kub metre çenli ýetirmek göz öňünde tutulýar.

Halk Maslahatynyň Başlygy Germaniýanyň birnäçe kompaniýalarynyň, aýratyn-da, “Siemens” kompaniýasynyň gaz turbinaly elektrik stansiýalaryny we beýleki desgalary gurmak boýunça taslamalary durmuşa geçirmäge uly goşandyny belledi. Şol taslamalary amala aşyrmaga ägirt uly möçberde maýa goýumlar goýuldy.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki duşuşygyň guralandygy we foruma gatnaşyjylaryň öňünde çykyş etmäge mümkinçiligiň döredilendigi üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirip, ýygnananlara iň gowy arzuwlaryny beýan etdi we bu ýerden ugrady.

***

Netijeli häsiýetde geçen Türkmen-german işewürlik maslahatynyň çäklerinde iki ýurduň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, döwlet we hususy kompaniýalarynyň wekilleriniň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. Olaryň dowamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy, özara gatnaşyklar üçin bilelikdäki tagallalary utgaşdyrmagyň möhüm ugurlary kesgitlenildi.

Bellenilişi ýaly, geljekki hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň ýola goýulmagy mundan beýläkki işiň ugurlaryny kesgitlemäge, wajyp başlangyçlaryň we haryt dolanyşygynyň ýurtlarymyzyň ýokary ykdysady kuwwatyna laýyk gelýän derejä çykarylmagyny üpjün etmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmäge ýardam etdi.

Türkmen-german işewürlik maslahatynyň çäklerinde iki ýurduň daşary syýasat düzümleriniň ugry boýunça, ulag-kommunikasiýa ulgamynda, şol sanda gämi gurluşygy, demir ýol ulagy ulgamynda, şeýle hem suw serişdelerini dolandyrmak, himiýa pudagy, senagat we gurluşyk önümçiligi ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge gönükdirilen pudagara ylalaşyklaryň ençemesine gol çekildi. Şunuň bilen bir hatarda, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň arasynda şertnamalara gol çekildi.

Şeýlelikde, ynanyşmak we özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda guralýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň okgunly häsiýeti, gazanylan täze ylalaşyklar hem-de beýan edilen teklipleriň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi “Türkmenistan — Germaniýa” formatyndaky giň gerimli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam berer.

29.09.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleri bilen duşuşygy

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow GFR-e iş saparynyň çäklerinde Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleri Olaf Şols bilen duşuşdy.

Germaniýanyň Federal Hökümetiniň Baştutany belent mertebeli myhmany ýene-de bir gezek mübärekläp, ikiçäk duşuşykda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdi. Bu gatnaşyklar häzirki günde has netijeli häsiýete eýe bolýar. Federal Kansler Olaf Şols hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa salamyny we iň gowy arzuwyny beýan edip, german-türkmen hyzmatdaşlygynyň giň mümkinçilikleriniň we uly kuwwatynyň bardygyny belledi hem-de öz ýurdunyň bu hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça mundan beýläk-de ösdürmäge ygrarlydygyny tassyklady.

Halk Maslahatynyň Başlygy Berline gelmäge çakylyk hem-de ýurdumyzyň wekiliýetiniň saparynyň ýokary derejede guralandygy üçin GFR-iň Federal Hökümetiniň Baştutanyna minnetdarlyk bildirip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň iň gowy salamyny we arzuwlaryny ýetirdi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan Germaniýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlyga barha artýan gyzyklanmasyny goldaýar we köpugurly hyzmatdaşlygy ikitaraplaýyn, köptaraplaýyn görnüşde işjeňleşdirmäge taýýardyr. GFR ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny ykrar eden ilkinji ýurtlaryň biri boldy diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi hem-de Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk derejesini üýtgewsiz goldaýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Duşuşygyň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri hem-de Germaniýanyň Federal Kansleri döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, taraplaryň däp bolan hyzmatdaşlygy häzirki döwrüň ýagdaýlaryna laýyk gelýän täze derejä çykarmaga özara gyzyklanma bildirýändiklerini tassykladylar. Şunuň bilen baglylykda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow we GFR-iň Federal Hökümetiniň Baştutany uzak möhletleýin esasda ýola goýulýan türkmen-german hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Syýasy-diplomatik hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşylan aýratyn mesele boldy. Mälim bolşy ýaly, häzirki günde dünýä gün tertibine zeper ýetirip biljek ählumumy derejedäki wakalar bolup geçýär. Bellenilişi ýaly, şeýle ýagdaýda bar bolan meseleleri çözmekde syýasy sowukganlylyk we jogapkärli çemeleşmek zerurdyr. Bitarap ýurt bolmak bilen, Türkmenistan Garaşsyzlygyny gazanan pursadyndan bäri bu syýasata yzygiderli eýerýär. Sebitde durnuklylygyň ykrar edilen merkezi bolmak bilen, ýurdumyz bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, işjeň daşary syýasaty durmuşa geçirýär. Türkmenistanyň teklibi boýunça 2023-nji ýylyň “Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly” diýlip yglan edilmegi, parahatçylyk döredijilik babatda beýleki teklipleri biziň parahatçylyga, durnuklylyga we hyzmatdaşlyga ygrarlydygymyzyň subutnamasydyr diýip, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzyň başlangyçlaryny, şol sanda Bitaraplyk, energiýa serişdeleriniň durnukly üstaşyr iberilmegi, ulag, ekologik meseleler babatda başlangyçlaryny hemişe goldaýandyklary üçin Germaniýanyň ýolbaşçy düzümine minnetdarlyk bildirip, öz gezeginde, Türkmenistanyň GFR bilen häzirki döwrüň möhüm meseleleri boýunça halkara hyzmatdaşlygy işjeň dowam etdirmäge taýýardygyny tassyklady. Söhbetdeşligiň dowamynda iki ýurduň daşary syýasat edaralary tarapyndan hyzmatdaşlygyň orta möhletleýin Maksatnamasyny taýýarlamak mümkinçiligine garamagyň zerurdygy nygtaldy.

Owganystandaky ýagdaý duşuşygyň aýratyn mowzugy boldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň Owganystandaky ýagdaý boýunça Germaniýanyň başlangyjy bilen kabul eden Kararnamalarynyň ençeme gezek awtordaşy bolup çykyş edendigi bellenildi. Bu meseläni ara alyp maslahatlaşmagyň dowamynda Halk Maslahatynyň Başlygy durmuş-ykdysady meseleleri çözmek üçin gaz geçirijileri, demir ýollary, elektrik geçirijileri, optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak ýaly sebit taslamalaryna Owganystany çekmegiň möhümdigini nygtady.

Türkmen-german söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy babatda aýdylanda, türkmen halkynyň Milli Lideri hem-de Federal Kansler bu hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurdygyny bellediler. Bu ugurdaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek maksady bilen, birnäçe geljegi uly ugurlar bellenildi. Energetika pudagy şolaryň iň ähmiýetlisidir. Şunuň bilen baglylykda, söhbetdeşler hyzmatdaşlygyň birnäçe anyk ugurlarynda tagallalary birleşdirmegiň mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, munuň özi german kompaniýalarynyň Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge gatnaşmaklaryna, şol sanda Germaniýadan maýa goýum we tehnologik tejribäni çekmek, tehniki-ykdysady esaslandyrmany geçirmek, hyzmatlary amala aşyrmak, enjamlary getirmek we bu ulgamda täze desgalary gurmak arkaly gatnaşmaklaryna degişlidir.

Halk Maslahatynyň Başlygy Hazar deňziniň ýalpaklygyny özleşdirmegiň wajypdygyny, bu ugurda iri german kompaniýalary, hususan-da, “Wintershall” we “RWE” kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesiniň toplanandygyny belläp, Türkmenistanyň germaniýaly hyzmatdaşlaryň anyk tekliplerine garamaga we bu kompaniýalaryň netijeli işlemekleri üçin ähli zerur şertleri döretmäge taýýardygyny aýtdy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Hazarüsti gaz geçirijisiniň ähmiýetine ünsi çekip, ýurdumyzyň bu taslama ygrarlydygyny hem-de Ýewropa Komissiýasynyň degişli düzümleri, aýry-aýry Ýewropa döwletleri bilen bu mesele boýunça dialogy täzeden ýola goýmaga meýillidigini tassyklady. Germaniýa bu ýurtlaryň arasynda möhüm orun eýeleýär.

Duşuşykda Türkmenistanda metan zyňyndylaryny azaltmak hem-de wodorod öndürmek babatda hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Bu ulgamlarda Germaniýa öňdebaryjy tehnologiýalara eýedir. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň iýul aýynda kabul edilen GFR-iň Milli wodorod strategiýasyny hasaba almak bilen, özara hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy.

Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Germaniýanyň Federal Hökümetiniň Baştutanynyň belleýişleri ýaly, ýokarda agzalan ugurlary 2024-nji ýylyň birinji ýarymynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-german iş toparynyň onunjy mejlisiniň gün tertibine girizmek maksadalaýyk bolar. Şeýle hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda bank ulgamy, himiýa we dokma senagaty, saglygy goraýyş, ulag, “ýaşyl” tehnologiýalar, suw hojalygy, sanlylaşdyrmak we konsalting ulgamlary görkezildi.

Saglygy goraýyş ulgamyna aýratyn üns çekildi. Bu ugurda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň baý tejribesi toplandy. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistandaky lukmançylyk edaralarynyň aglabasy, esasan, german kompaniýalarynyň enjamlary bilen üpjün edilendir. Iki ýurduň lukmançylyk edaralarynyň we ylmy-kliniki merkezleriniň wekilleriniň arasynda tejribe alşylýar, saglygy goraýyş boýunça Türkmen-german forumy üstünlikli hereket edýär. Nygtalyşy ýaly, umuman, ýurdumyzyň bu ugurdaky çemeleşmesi Germaniýanyň “Bitewi saglyk” çemeleşmesi bilen gabat gelýär. Onuň çäklerinde saglyk bilen daşky gurşawyň ýagdaýynyň özara baglanyşygy hasaba alynýar.

Halk Maslahatynyň Başlygy hem-de Federal Kansler şu günki geçirilen Türkmen-german işewürlik forumynyň netijeli häsiýete eýe bolandygyny kanagatlanma bilen belläp, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň we GFR-iň beýleki ugurdaş guramalarynyň işjeň ýardam bermeginde şeýle çäreleri geçirmegi dowam etdirmegiň maksadalaýykdygyny nygtadylar.

Duşuşygyň dowamynda bilim, medeniýet we arheologiýa ulgamlarynda türkmen-german hyzmatdaşlygynyň meselelerine deglip geçildi. Bu ugurda bilelikdäki taslamalary guramagyň oňyn tejribesi toplandy. Gýote merkezi, “DAAD”, “PAŞ” we “PAD” maksatnamalary bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlyk, 2018-2019-njy ýyllarda Germaniýada “Marguş —Türkmenistanyň çägindäki bürünç asyrynyň şalygy” atly serginiň üstünlikli geçirilmegi muňa aýdyň mysal hökmünde görkezildi. German jemgyýetçiligi tarapyndan bildirilen uly gyzyklanmany nazara almak bilen, söhbetdeşler bu serginiň ikinji tapgyryny, şeýle hem Parfiýa şalygynyň taryhy tapyndylarynyň we Seljuk mirasynyň görkezilişini geçirmegiň mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar we şu hem-de beýleki taslamalaryň iki halkyň mundan beýläk-de ýakynlaşmagyna ýardam berjekdigine ynam bildirdiler.

Duşuşygyň çäklerinde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Federal Kansler Olaf Şolsy özi üçin islendik amatly wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy. Çakylyk hoşallyk bilen kabul edildi.

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri hem-de Germaniýanyň Federal Hökümetiniň Baştutany taraplaryň köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegi maksat edinýändiklerini tassykladylar.

29.09.2023

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «Merkezi Aziýa + Germaniýa» görnüşindäki wekiliýetleriň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

Şu gün Berlin şäherinde iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Merkezi Aziýa + Germaniýa» görnüşindäki wekiliýetleriň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy.

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidentiniň başlyklyk etmeginde işewürlik ertirlik nahary görnüşinde geçirilen duşuşykda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşdylar.

Gahryman Arkadagymyz duşuşykda çykyş etmek bilen, Türkmenistan täze köptaraplaýyn formaty döretmek başlangyjyny goldaýandygyny hem-de gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny belledi.

Häzirki wagtda Merkezi Aziýa ýurtlary sebitiň halklarynyň abadançylygyny üpjün etmegiň bähbidine gönükdirilen özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegi maksat edinýär. Şunuň bilen baglylykda, howpsuzlygyň, durmuş-ykdysady ösüşiň, ekologiýa we halkara işlerinde ynsanperwerleşmegiň häzirki zamanyň iň esasy meseleleridigi nygtaldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri ykdysady ösüş meselesi barada aýtmak bilen, bu prosessiň ählumumy özara baglanyşyk häsiýete eýedigini belledi. Häzirki wagtda dünýä ykdysady ulgamy diýlende, diňe bir dürli ýurtlaryň ykdysadyýetleriniň ýakynlaşmagy göz öňünde tutulman, eýsem, onuň köpsanly düzüm bölekleriniň sazlaşykly işini hem aňladýar.

Olaryň hatarynda energetika, ulag pudaklary hem-de maliýe ulgamy ýaly öňden bar bolan ugurlar bilen bir hatarda, sanlylaşdyrmak, emeli intellekt we ýaşyl tehnologiýalar ýaly ykdysadyýetiň täze ugurlarynyň bardygy bellenildi.

Şeýle hem ýokary derejedäki duşuşygyň dowamynda ekologiýa we medeni-ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek barada pikir alşyldy.

29.09.2023

ISPANIÝA PATYŞALYGYNYŇ ILÇISI YNANÇ HATYNY GOWŞURDY

2023-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Ispaniýa Patyşalygynyň Türkmenistana bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Markos Gomes Martinesden ynanç hatyny kabul etdi. 

Milli parlamentiň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan ilçini ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça alyp barýan işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

 

Şeýle hem, Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy ilçini türkmen parlamentiniň düzümi hem-de köpugurly işi bilen tanyşdyrdy. Şunuň bilen baglylykda, geljekde parlamentara gatnaşyklary halkara parlament düzümleriniň çäklerinde hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge taýýardyklaryny beýan etdiler. 

 

Duşuşygyň ahyrynda Ispaniýa Patyşalygynyň Türkmenistana bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Markos Gomes Martines iki ýurduň bähbitlerine doly laýyk gelýän köpugurly we netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

29.09.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady

   Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady.

Häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan halkara hyzmatdaşlyk syýasatynyň hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde Türkmenistanyň dünýäniň islendik gyzyklanma bildirýän ýurdy bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary bilen ýola goýýan netijeli hyzmatdaşlygynyň ösüşiň täze derejesine çykandygyny bellemek gerek.

Gahryman Arkadagymyz Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugramak üçin paýtagtymyzyň Halkara howa menziline geldi. Bu ýerde türkmen halkynyň Milli Liderini resmi adamlar ugratdylar.

Halk Maslahatynyň Başlygy howa menzilinde Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi bilen söhbetdeş boldy.

Diplomat, öňi bilen, türkmen halkynyň Milli Liderini ýurdumyzyň durmuşynda uly ähmiýete eýe bolan Garaşsyzlyk baýramy hem-de bu şanly sene mynasybetli guralan giň möçberli dabaralar bilen gutlady we Gahryman Arkadagymyzyň saparynyň şowly bolmagyny arzuw etdi.

Milli Liderimiz gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary alyp barýan Germaniýanyň işewür düzümleriniň ýurdumyzda giň möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýandyklaryny, aýratyn-da, saglygy goraýyş, ýokary tehnologiýalar we oba hojalyk ulgamynda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň işjeň ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Nygtalyşy ýaly, bu sapar Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasyndaky köptaraply gatnaşyklaryň mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürilmegine kuwwatly itergi berer. Şeýle hem söhbetdeşligiň dowamynda iki ýurduň arasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň ähli ugurlar boýunça üstünlikli ilerlediljekdigine ynam bildirildi.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň uçary Germaniýa Federatiw Respublikasyna tarap ugur aldy.

Birnäçe sagatdan soňra, Milli Liderimiziň uçary Berlin şäheriniň «Berlin — Brandenburg» Halkara howa menziline gondy. Howa menzilinde Gahryman Arkadagymyzy dostlukly ýurduň resmi adamlary mähirli garşyladylar.

Şeýle hem howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Liderini Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary mähirli mübäreklediler.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary wagtynda özi üçin niýetlenen kabulhana tarap ugrady.

28.09.2023

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýaş parlamentariler toparynyň mejlisi geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýurdumyzyň daşary syýasy ugruny parlament diplomatiýasynyň üsti bilen dünýä ýaýmak, Türkmenistanyň Mejlisiniň dünýä döwletleriniň parlamentleri hem-de abraýly halkara guramalar bilen gatnaşyklaryny yzygiderli berkitmek, bu ugurda parlamentara dostluk toparlarynyň, ugurdaş komitetleriň, ýaş parlamentarileriň we zenan parlamentarileriň arasynda özara tejribe alyşmak babatda hyzmatdaşlygyň täzeçe iş usullaryny ýola goýmak barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen hem-de Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanylan Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023–2030-njy ýyllar üçin Strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde halkara ýaşlar parlamentarizmi ulgamynda alnyp barylmaly işlerden ugur alnyp, Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýaş parlamentariler toparynyň mejlisi geçirildi.

Ýaş parlamentariler toparynyň esasy maksady Türkmenistanyň Mejlisinde ýaş parlamentarileriň başlangyçlaryny açyp görkezmek üçin şertleriň döredilmegine, ýurdumyzyň ýaş raýatlarynda hukuk we syýasy medeniýetiniň kemala getirilmegine, ýaşlaryň döredijilik, raýatlyk işjeňliginiň ösdürilmegine ýardam etmek hem-de Türkmenistanda ýaşlar parlamentarizmini ösdürmek bolup durýar.

Ýaş parlamentariler toparynyň mejlisinde ýurdumyzda ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmekde alnyp barylýan işler, ýaşlaryň döwlet dolandyryş ulgamyndaky orny, ýaşlar babatda halkara hyzmatdaşlygyň ugurlary we ýaşlar parlamentarizmini ösdürmek bilen bagly beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň Parlamentara Bileleşigi (IPU), Ýewropada Howpsyzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Parlament assambleýasy, GDA-nyň Parlament Assambleýasy we beýleki halkara guramalar bilen işjeň hyzmatdaşlygy hem-de ikitaraplaýyn esasda döredilen parlamentara dostluk toparlary bilen alnyp barylýan işler barada bellenilip geçildi. 

28.09.2023

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy

  Şu gün agzybir we jebis halkymyz ýurdumyzyň baş baýramyny — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny aýratyn ruhubelentlik, şatlyk bilen garşylaýar.

Şanly baýram mynasybetli mähriban Watanymyzyň ähli künjeklerinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent döredijilik ruhuny, özgerdiji güýjüni alamatlandyrýan dabaralar ýaýbaňlandyryldy.

Şu günüň belentliginden ser salyp, Garaşsyzlygyň bütin dünýäde belent abraýdan peýdalanýan, kuwwatly, okgunly ösýän döwletiň ygtybarly binýadyny emele getirendigini ynamly aýtmak bolar. Türkmen halkynyň Gündogaryň beýik nusgawy şahyry hem-de meşhur akyldary Magtymguly Pyragynyň eserlerinde wasp eden berkarar döwlet baradaky köpasyrlyk arzuwy 1991-nji ýylyň güýzünde hasyl boldy. Hut şu ykbal özgerdiji pursatdan Watanymyzyň iň täze taryhy öz gözbaşyny alýar.

Türkmenistanlylaryň häzirki abadan durmuşy türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan hem-de häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýän düýpli özgertmeleriň ajaýyp miwesidir. “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer şygar bilen durmuşa geçirilýän giň gerimli, durmuş ugurly maksatnamalar netijesinde obalaryň we şäherleriň keşbi düýpli özgerdi, halkymyzyň bagtyýar durmuşda, parahatçylykda we asudalykda ýaşamagy, özüniň tutanýerli zähmetiniň hözirini görmegi üçin ähli şertler döredildi. Düýpli durmuş-ykdysady hem-de demokratik özgertmeleriň ýoly bilen ynamly öňe barýan ýurdumyzyň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösüşiniň möhüm ugurlaryny, açylýan giň mümkinçilikleri hasaba alnyp, döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meseleleri baýramçylygyň öň ýanynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen ählihalk forumyna gatnaşyjylaryň giň wekilçilikli düzümi döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz arabaglanyşygyna, asyrlaryň dowamynda kemala gelen milli ýörelgelere, ata-babalarymyzyň parasatly wesýetlerine ygrarlylygyň beýanyna öwrüldi. Mejlisiň dowamynda nygtalyşy ýaly, Garaşsyzlyk döretmek üçin güýç-kuwwat, parahatçylygy hem-de dost-doganlygy berkitmek üçin çäksiz ylham berýär. Geçen 32 ýylda demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň esaslaryny pugtalandyrmak boýunça ägirt uly işler geçirildi. Bularyň ählisi türkmenistanlylaryň kalbyny ata Watanymyza çäksiz buýsanç duýgusy bilen doldurýar, öňde goýlan belent sepgitlere ýetmäge ruhlandyrýar.

Ýurdumyz Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli senenamamyzyň nobatdaky şanly senesini täze zähmet ýeňişleri bilen garşylaýar. Olaryň her biri Garaşsyz Türkmenistanyň ýyl ýazgysyna aýratyn sahypa bolup ýazylýar.

...Däp bolşy ýaly, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli esasy dabaralar Döwlet münberi toplumynyň öňünde ýaýbaňlandyryldy. Baýramçylyk görnüşinde bezelen münber köp sanly myhmanlary garşylady.

Hökümet agzalary, Mejlisiň Başlygy we deputatlar, Halk Maslahatynyň agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyza gelen daşary ýurt wekiliýetleriniň agzalary münbere barýarlar.

Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ähli goşun görnüşleriniň harby gullukçylary nyzama düzülýär.

Sagat — 10:00. Ýygnananlar uly ruhubelentlik bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy garşylaýarlar.

Däp bolşy ýaly, baýramçylyk dabaraly harby ýörişden başlanýar. Onuň dowamynda Watanymyzyň goranyş kuwwaty, halkymyzyň parahat we asuda durmuşynyň, mukaddes serhetleriniň hem-de Garaşsyzlygymyzyň gazananlarynyň goragynda duran türkmen esgerleriniň ýokary hünär ussatlygy, başarjaňlygy görkezilýär.

Goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedowa ýüzlenip, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe başlamaga rugsat bermegini haýyş edýär.

Döwlet Baştutanymyz gözden geçirilişe başlamaga rugsat berýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýaýbaňlandyrylan we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän toplumlaýyn harby özgertmeleriň çäklerinde Ýaragly Güýçleriň goranyş ukyby hemmetaraplaýyn pugtalandyrylýar, maddy-enjamlaýyn binýady döwrebaplaşdyrylýar, ýokary hünärli işgärler taýýarlanylýar. Şunuň bilen bir hatarda, Ýaragly Güýçleriň düzümleriniň işine döwrebap usullar we sanly ulgamlar ornaşdyrylýar, harby gullukçylaryň gulluk etmegi, ýaşaýyş-durmuşy üçin zerur şertler döredilýär, Watan goragçylaryna hem-de olaryň maşgalalaryna niýetlenip, oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy alnyp barylýar. Ýurdumyzyň harby kuwwatynyň bir maksada gulluk edýändigini aýratyn bellemek gerek. Şol maksat parahatçylygy pugtalandyrmaga, Watanymyzyň howpsuzlygyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Çünki Türkmenistanyň Harby doktrinasy diňe goranyş häsiýetine eýedir.

...Dаbаrаly hаrby ýörişiň sеrkеrdеsi polkownik R.Aýazow goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýewe Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň şahsy düzüminiň gözden geçirilişe taýýardygy barada hasabat berýär.

Goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary hasabaty kabul edip, awtoulagda goşun bölümleriniň öňünden geçip, dabaraly harby ýörişiň düzüm bölümleriniň esgerlerini mübärekleýär. Ýörişe gatnaşýanlaryň düzüminde ýöriteleşdirilen ýokary okuw mekdepleriniň harby gullukçylary we harby talyplary, Milli goşunymyzyň esgerleridir serkerdeleri egin-egne berip durlar.

Soňra Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Baýdak sütüninde Türkmenistanyň Döwlet baýdagy belende galdyrylyp, ol bu ýere ýygnananlaryň kalbynda gülläp ösýän mähriban Watanymyza buýsanç duýgusyny artdyrýar. Mukaddes tugumyz asuda asmanymyzda parlap, hakyky watançylyk, ata Watanymyza çäksiz söýgi, halkymyzyň belent döredijilik ruhy ýaly mizemez gymmatlyklary alamatlandyrýar.

Meýdançada hatara nyzama düzülen türkmen harby gullukçylary — serkerdeler, esgerler we harby talyplar Watanymyza, halkymyza, hormatly Prezidentimize wepalylyk baradaky mukaddes kasamy aýdýarlar. Milli goşunymyzyň harby gullukçylary asyrlaryň dowamynda toplanyp, häzirki günlere ýetirilen şöhratly däpleri mukaddes saklamak bilen birlikde, ata-babalarymyzyň öwüt-ündewlerine wepalydyklaryny iş ýüzünde tassyklaýarlar. Watan goragçylary döwletimiziň hemişelik aladasyna mynasyp jogap hökmünde iň täze tehnikalara ussatlyk bilen erk edip, söweşjeň taýýarlygyň ýokary derejesini görkezýärler. Munuň aýdyň güwäsi hökmünde yzygiderli geçirilýän türgenleşik okuwlaryny, harby-syýasy taýdan terbiýelemek, beden taýýarlygyny kämilleşdirmek boýunça çäreleri görkezmek bolar.

Däp boýunça, baýramçylyk ýörişini baýdak göterijiler topary açýar. Olar dabaraly ýörişiň owazy astynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hem-de ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň goşun görnüşleriniň baýdaklary bilen münberiň öňünden ynamly gadamlar bilen geçýärler.

Soňra münberiň öňünden Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylary sazlaşykly we ynamly gadam urup geçýärler.

Hakyky ussat mugallym, gaýduwsyz esger, döwlet Baştutanymyzyň garry atasy — Berdimuhamet Annaýew, Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Permany bilen, Watany goramakda we Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda harby borjy ýerine ýetirmekde görkezen şahsy edermenligi, batyrlygy hem-de gaýduwsyzlygy üçin Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagyna — “Edermenligi üçin” diýen medala mynasyp boldy. Ol ýaş esgerler hem-de Türkmenistanyň ähli kysymly goşunlarynyň şahsy düzümi üçin edermenligiň nusgasydyr.

Nyzamly hatarlaryň yzy bilen zenan harby gullukçylar gelýärler. Olar ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda mähriban Watanymyza asylly gulluk edýärler, ýurdumyzyň parahatçylygyny we asudalygyny üpjün etmek işine saldamly goşant goşýarlar. Olaryň yz ýanyndan meýdançadan serkerdeler batalýony — Milli goşunyň, Döwlet gümrük gullugynyň, Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylary geçýärler.

Bilimiň we ylmyň gazananlary esasynda harby gullukçylaryň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak, ýaş esgerleri Watana çäksiz söýgi ruhunda terbiýelemek Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda bitewi harby bilim ulgamy döredildi. Onuň esasy wezipesi häzirki zaman tehnikalaryny we enjamlaryny dolandyrmagyň başarnyklaryny ele alýan serkerdeleriň ýaş neslini kemala getirmekden ybaratdyr. Harby institutyň we harby-deňiz institutynyň alyp barýan işleri hem öňde goýlan şol maksada ýetmäge gönükdirilendir. Bu harby ýokary okuw mekdepleriniň harby talyplary meýdançada nyzamly ädimler bilen geçýärler. Beýleki ýokary okuw mekdeplerinde bolşy ýaly, bu institutlarda hem okuw-terbiýeçilik işleri häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelýär.

Içeri işler ministrliginiň institutynyň, Milli howpsuzlyk institutynyň, Serhet institutynyň talyplary hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň nobatdaky senesi mynasybetli gözden geçirilişe gatnaşdylar.

Motoatyjylar batalýonynyň esgerleri-de ajaýyp taýýarlygyň we ýokary ussatlygyň nusgasyny görkezýärler. Olaryň yzy bilen asmanda Harby-howa güýçleriniň uçarmanlary peýda bolýarlar. Türkmen uçarmanlary Watanymyzyň asuda asmanyny ygtybarly goraýarlar.

Soňra meýdançadan tankçylar batalýony geçýär. Olar iň häzirki zaman kuwwatly tanklaryny dolandyrmaga ussatlarça erk edýärler. Soňra artilleriýa we asmana atyjylar diwizionlarynyň harby gullukçylary, şeýle hem deňiz-pyýada batalýony geçýär. Olar harby okuw-türgenleşik çäreleriniň dowamynda ýokary ussatlygyny görkezýärler.

Türkmenistanyň Goranmak, Içeri işler we Milli howpsuzlyk ministrlikleriniň hem-de Döwlet serhet gullugynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly batalýonlarynyň esgerleri hem bu günki dabaraly harby ýörişe gatnaşdylar. Olar halkymyzyň taryhynda öçmejek yz goýan Görogly beg, Togrul beg, Çagry beg, Alp Arslan, Mälik şa, Soltan Sanjar, Baýram han, Soltan Jelaleddin ýaly beýik söweşjeň serkerdelerimiziň şöhratyna mynasyp nesillerdir. Toparlaryň ygtybarlylygy we ykjamlygy olaryň öňlerinde goýlan söweşjeň wezipeleri takyk, dessin ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Harby ýöriş ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň atly bölümleriniň baýramçylyk ýörişi bilen dowam edýär.

Mälim bolşy ýaly, ady rowaýata, tarypy dessana giren, özi bolsa türkmen durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülen behişdi bedewlerimiziň ýyndamlygy ýeller bilen deňeşdirilýär. Parasatly halkymyz ýüwrükligini ýelden hem zyýada görüp, olary «ganatly bedewler» diýip atlandyrýar. Bu günki gün türkmen bedewleriniň at-owazasy älem-jahana ýaýylýar. Türkmen topragynda kemala getirilen bedewler gözelligiň, ýyndamlygyň nyşany hökmünde biziň buýsanjymyz, milli gymmatlygymyz bolup durýar.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Ak bugdaý etrabynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň täze, döwrebap atçylyk toplumy açylyp ulanmaga berildi. Gahryman Arkadagymyzyň howandarlygynda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda behişdi bedewlerimiziň tohum arassalygyny saklamak, baş sanyny hem-de şöhratyny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler türkmen gerçekleriniň buýsançly başyny göge ýetirýär. Behişdi bedewlere atlanan harby gullukçylar mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli dabaralaryň hakyky bezegine öwrüldi.

Ýurdumyzyň Harby-deňiz güýçleriniň harby gämileriniň gözden geçirilişi baýramçylygyň tapawutly aýratynlygy boldy. Döwlet münberiniň meýdançasynda gurnalan ýörite uly ekran arkaly göni ýaýlymda çärä gatnaşyjylar bir wagtyň özünde Hazar deňzinde geçirilýän deňiz flotunyň baýramçylyk ýörişini synladylar.

...Harby-deňiz güýçlerine gelip gowşan, döwrebap takyk ýaraglar bilen enjamlaşdyrylan «Deňiz han» atly korwet söweşjeň gämisi baýramçylyk gözden geçirilişini açýar. Olaryň yzy bilen «Edermen» we «Gaýratly» raketa gämileri dabaraly ýüzüşi dowam edýär. Olar ýurdumyzyň deňiz serhetleriniň howpsuzlygyny üpjün edýärler.

Tomaşaçylar ekranda “Galkan” kysymly serhet gorag gämilerini synlaýarlar. Bu gämiler Watanymyzyň deňiz araçäklerini goramakda özüni oňat tarapdan görkezdi.

Soňra Milli goşunyň düzüminde duran häzirki zaman harby tehnikalarynyň nobaty gelip ýetýär. Meýdançada biri beýlekisiniň yzy bilen goşunlaryň dürli kysymlarynyň tehnikalary hereket edýärler. Dabaraly harby ýörişiň öňüni «TITAN DS» kysymly harby awtoulag çekýär. Onuň yz ýany bilen «Türkmen edermen» ýörite maksatly bölümler üçin niýetlenen «XP-1000» we «MV-850» kysymly motoulaglar geçýärler. Olaryň üstünde döwrebap ýaraglar gurnalandyr.

Soňra meýdançadan «MRZR-2», «MRZR-4» kysymly harby awtoulaglar geçýärler. Olaryň üstünde ýokary söweşjeň takykly ýaraglar gurnalan. Watan goragçylary «DAGOR» kysymly harby awtoulaglarda wepaly ýoldaşlary bolan türkmen alabaýlary bilen harby ýörişi geçýärler. Dabaraly harby ýöriş «Land Rover» we «Bars» kysymly ýeňil harby awtoulaglaryň, «NIMR» hem-de «Al SHIBL2» kysymly sowutlanan awtoulaglaryň görkezilişi bilen dowam edýär. Bu tehnikalaryň kömegi bilen «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlaryň harby gullukçylary sazlaşykly hereket edip, öňlerinde goýlan wezipeleri üstünlikli çözýärler.

Baýramçylyk mynasybetli dabaraly ýöriş suwda ýüzüji “BTR-80A” kysymly söweşjeň harby awtoulaglaryň hem-de pulemýotlar we göçme asmana atyjy raketa toplumlary bilen ýaraglanan «TITAN-DS» we «BMC KIRPI MRAP» kysymly sowutlanan tehnikalaryň hereketi bilen dowam edýär.

Ikinji mehanizirlenen kerweniň öňüni «Taýfun» kysymly köpmaksatly sowutlanan awtoulag çekip gelýär. Onuň yzy bilen “T-90S” tanklary, “BMP-2D” we “BMP-3” kysymly häzirki zamanyň iň kämil tehnikalary bolan pyýada goşunyň söweşjeň ulaglary geçýärler.

Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän harby özgertmeleriň netijesinde raketa we artilleriýa goşunlary kuwwatly öňdebaryjy tehnikalar bilen üpjün edilip döwrebaplaşdyrylýar. Munuň mysaly hökmünde bu goşun bölümlerinde ulanylýan artilleriýa goşunlarynyň «2S-1 Gwozdika» kysymly özi hereket edýän söweş tehnikalaryny görkezip bolar. Şol tehnikalar münberiň öňünden geçýärler.

Meýdançada «KamAZ» kysymly awtoulagyň çekijisinde alnyp barylýan «D-30» kysymly toplar, «BM 21A BELGRAD» hem-de «Smerç» kysymly reaktiw ulgamlar görkezilýär. Olar ýokary söweşjeň mümkinçiligi, takyklygy we kuwwaty bilen tapawutlanýar. Meýdança üçünji kerweniň tehnikalary çykýar. Olaryň başyny «TITAN DS» kysymly harby awtoulag çekýär. Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe «Baýraktar TB2» we «Falko» kysymly söweşjeň uçarmansyz uçýan enjamlary hem gatnaşýar. Şeýle-de dabara gatnaşyjylara «SKY STRIKER» söweşjeň uçarmansyz uçýan enjam, «ORBITER-2B» we «CW-15D» kysymly uçarmansyz uçýan enjamlary görkezildi. Dabaraly harby gözden geçirilişiň üstünde «Rode Şwars» kysymly aragatnaşyk toplumy hem-de «DWL» kysymly radioelektron gözegçilik ediş toplumy gurnalan «Land Rover» kysymly awtoulaglary dowam edýär. Olar bu günki günde ýurdumyzyň howa giňişliginiň goragyny ygtybarly üpjün edýärler.

Olaryň yz ýany bilen «KS-1A», «FD-2000», «Peçora-2BM» we «FM-90» kysymly iň kämil asmana atyjy raketa toplumlarynyň kerweni barýar. Olar häzirki zaman howa hüjümlerine garşy goranmak ulgamlarynyň arasynda iň öňdebaryjylaryň biridir.

Soňra meýdançadan dördünji mehanizirlenen kerweniň düzüminde Döwlet serhet gullugynyň “KIA KLTV 141” kysymly harby awtoulaglary hem-de “Motowezdehod” kysymly häzirki zaman motoulaglary geçýär. Münberiň öňünden üstünde merdana serhetçiler hem-de olaryň wepaly ýoldaşy bolan türkmen alabaýlary oturan “TOYOTA HILUХ” awtoulaglary geçýärler. Olaryň yzy bilen «KIA KLTV 141» hem-de «COBRA» kysymly döwrebap, köpmaksatly, sowutlanan söweşjeň awtoulaglar barýar. Bu ulag serişdeleri Watanymyzyň mukaddes serhetlerini goramak üçin netijeli ulanylýar.

Dabaraly harby ýörişden Serhet goşunlarynyň «Mantra» kysymly awtoulagynda 120 mm kalibrli minomýotlar hem-de «BMC KIRPI MRAP» kysymly sowutlanan harby awtoulaglar geçýär. Dabaraly ýörişi “IWEKA” kysymly awtoulaglar dowam edýär. Olaryň binýadynda pesden uçýan howa nyşanlaryny ýok etmek üçin niýetlenen “ZU-23” kysymly asmana atyjy raketa toplumlary hem-de «Simbat» raketa uçurma ulgamy, “ORBITER 2B” kysymly uçarmansyz uçýan enjamlar ýerleşdirilendir.

Döwlet serhet gullugynyň «Honda» kysymly motoulaglaryndaky harby gullukçylaryň topary baýramçylyk harby ýörişiniň özboluşly bezegine öwrüldi. Olar Watanymyzyň şanly toýunyň hormatyna «XXXII» diýen ýazgyny emele getirip geçýärler.

Türkmenistanda amala aşyrylýan harby özgertmeleriň netijesinde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ähli kysymly goşunlary, şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň düzümi täze tehnikalar we enjamlar bilen üpjün edilýär, maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar.

Şu gün bäşinji mehanizirlenen kerweniň düzüminde dabaraly ýörişde «IVECO M65» kysymly ýörite enjamlaşdyrylan sowutlanan söweşjeň awtoulagy hem-de «ŞTORM RIDER» söweşjeň awtoulagy we «LAZAR III» kysymly sowutlanan tehnikalary görkezildi. Altynjy mehanizirlenen kerweniň başyny «INKAS SENTRY» kysymly sowutlanan söweşjeň awtoulag çekýär. Onuň yzy bilen Içeri işler ministrliginiň «FORD HENNESSEY» kysymly awtoulaglary gelýär. Şeýle hem IIM-niň ygtyýarynda «FORD ATLAS», «TOYOTA TUNDRA», «GMS Sierra», «PMV-SURVIVOR II» hem-de «INKAS SENTRY» kysymly sowutlanan awtoulaglar bar. Bu döwrebap awtoulaglar halkymyzyň asudalygyny we rahatlygyny, hukuk we jemgyýetçilik tertibini üpjün etmek üçin hyzmat edýär.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli geçirilýän dabaraly harby ýöriş howa giňişliginde dowam edýär. Howadaky dabaraly ýörişi «Mi-17W-5» kysymly dikuçarlar açýarlar. Bu dikuçarlar guryýer goşunlarynyň söweş hereketlerini howadan goldamak, goşunlary we harby tehnikalary daşamak üçin niýetlenendir. Onuň yz ýany bilen «Mi-24» hem-de «Mi-17W-5» kysymly söweşjeň dikuçarlar uçup geçýär. Guryýer goşunlarynyň bölünmeleriniň ot açyş güýjüni we olaryň hereketini goldamak üçin niýetlenen bu dikuçarlar ýerüsti, howa nyşanalary ýok etmek üçin dürli görnüşli ýokary takyklyga eýe bolan ýaraglar bilen ýaraglandyrylandyr.

Içeri işler ministrliginiň «Eurocopter-145» hem-de Milli howpsuzlyk ministrliginiň «Eurocopter-365» kysymly dikuçarlary asman giňişliginde harby ýörişi dowam edýär. Bu dikuçarlaryň her biri ýokary söweşjeň häsiýetnamalara eýedir. Olar ýurdumyzyň Harby doktrinasyna laýyklykda, Türkmenistanyň goranyş kuwwatynyň aýdyň nyşany bolup durýar.

Döwlet serhet gullugynyň «Agusta-139» hem-de «Agusta-109» kysymly häzirki zaman dikuçarlary dabaranyň bezegine öwrüldi. Bu dikuçarlar ýurdumyzyň dost-doganlyk serhedi bolup durýan mukaddes araçäklerini ygtybarly goramakda we eldegrilmesizligini üpjün etmekde netijeli ulanylýar. Baýramçylyk harby gözden geçirilişine «A-29 SuperTucano» kysymly uçarlar hem gatnaşýarlar. Bu tehnikalaryň maksady guryýer goşunlarynyň söweş hereketlerini dürli howa şertlerinde gije we gündiz ot açyş bilen goldamakdan ybaratdyr. Olaryň yzy bilen «Su-25» kysymly söweşjeň uçarlar, «С-27J SPARTAN» kysymly häzirki zaman harby-ulag uçary geçýär. Türkmen uçarmanlary söweşjeň uçarlary we dikuçarlary ussatlyk bilen dolandyryp, ýokary hünär derejelerini görkezýärler. Bu bolsa Watanymyzyň asmanynyň asudalygyny goramagyň ygtybarly ellerdediginiň kepilidir.

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk harby ýörişine gatnaşýan iň häzirki zaman ýerüsti we harby howa tehnikalary hem-de ýaragly düzümleri ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak, Ýaragly Güýçlerini döwrebaplaşdyrmak, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini kämilleşdirmek meselelerine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli üns berýändiginiň aýdyň güwäsidir. Şu gün görkezilen häzirki zamanyň iň kämil harby howa tehnikalarynyň hatarynda «M-346» kysymly uçarlar hem bar. Bu kysymdaky uçarlaryň birinde ilkinji synag uçuşyny Gahryman Arkadagymyzyň amala aşyrandygyny bellemek gerek. “M-346” kysymly uçarlaryň toparynyň görkezen çylşyrymly we täsin uçuş emelleri harby uçarmanlarymyzyň ýokary hünär ussatlyklarynyň aýdyň güwäsine öwrüldi. Iň kämil we sesden hem çalt uçýan «MiG-29» kysymly söweşjeň uçarlar howa giňişligindäki ýörişi jemleýär. 2008-nji ýylda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň şeýle uçarlaryň birinde uçuşy amala aşyrandygyny ýatlamak ýerlikli bolar.

Soňra baýramçylyk dabaralary ýene-de ýerde dowam etdi: Döwlet münberiniň öňündäki meýdança Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aýratyn hormat garawuly batalýony gelýär. Esgerler ellerindäki ýaraglary bilen nyzam emellerini ýerine ýetirmekde deňsiz-taýsyz başarnyklaryny we ýokary ussatlyklaryny görkezip, meýdançada ýatdan çykmajak şekili — täze Arkadag şäheriniň gözel künjeginde bina edilen “Akhan” binasynyň şekilini emele getirýärler. Mälim bolşy ýaly, meşhur Akhan atly bedew 2018-nji ýylda çarpaýa galyp, yzky aýaklarynda 10 metr aralyga ýöremek boýunça Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi.

Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Birleşen harby orkestri şöhratly baýramçylygymyzyň hormatyna joşgunly ajaýyp sazly sowgady taýýarlapdyrlar. Olaryň çykyşy dabaraly harby ýörişe aýratyn öwüşgin çaýdy.

...Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli ajaýyp dabaralar dowam edýär.

Köp sanly myhmanlaryň hem-de dabara gatnaşyjylaryň nazary ýene-de baýramçylyk meýdançasyna gönükýär. Bu ýerde milli lybasdaky iki çapyksuwar at esbaplary — şaý-sepler bilen bezelen ajaýyp ahalteke bedewini meýdança çykarýar. Munuň özi behişdi bedewiň hakyky gözelligini açyp görkezýär.

Gün şöhlesine lowurdaýan Arkaly atly bu naýbaşy bedew ahalteke bedewleriniň muşdaklarynyň arasynda giňden tanalýan Meleguş we Elwan diýen bedewleriň neslindendir.

Ady rowaýata öwrülen naýbaşy ahalteke tohumyna degişli bu bedew Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeler, türkmen halkynyň bagtyýarlygy hem-de abadançylygy, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda hemişelik aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallygyň nyşany hökmünde Hökümet agzalarynyň adyndan döwlet Baştutanymyza sowgat berilýär.

Gözelligi hem-de beden gurluşy bilen haýran galdyrýan bu bedew köp sanly tomaşaçylara buýsanç bilen görkezilýär.

Soňra elleri baýdakly türkmen çapyksuwarlarynyň ýörişi başlanýar. Ol ýurdumyzyň Garaşsyzlygyň ýoly bilen belent sepgitlere ynamly barýandygyny alamatlandyrýar.

Soňra bu ýerde ýerine ýetirilen edebi-sazly kompozisiýanyň dowamynda ahalteke bedewleriniň meşhur nesil ugurlaryny döreden ussat seýis Aba Annaýewiň keşbi janlandyryldy. Häzirki wagtda atçylyk we atly sport üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlaýan sebitdäki ilkinji halkara akademiýa Aba Annaýewiň adyny göterýär.

Gadymyýetde bolşy ýaly, häzirki günde hem ýurdumyzda ähli milli baýramlar behişdi bedewleriň gatnaşmagynda geçýär. Olar halkymyzyň taryhynyň we döwürleriňdir nesilleriň aýrylmaz baglanyşygynyň janly nyşanyna öwrüldi.

Ine, bu gün hem türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň seýislän, ady rowaýata öwrülen Akhan bedewi bilen bilelikde meýdança çykan ahalteke atlary dabara gatnaşyjylarda uly buýsanç döretdi. Akhan çarpaýa galyp, bu ýere ýygnananlara ajaýyp pursatlary sowgat berdi. 2018-nji ýylda Akhan 10 metr aralygy çarpaýa galyp, 4,19 sekuntda geçdi we bu netije Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Bu gün biz türkmen halkynyň buýsanç we ylham çeşmesi bolan behişdi bedewleriň şöhratynyň täze belentliklere galýandygynyň şaýady bolýarys. “Türkmen atlary” döwlet birleşigi hem-de diňe bir ýurdumyzda däl, daşary ýurtlarda hem şöhrat gazanan “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar topary tarapyndan taýýarlanylan täsin atly tomaşa görkezilýär. At üstünde haýran galdyryjy tilsimleri ýerine ýetirmekde dünýäde meşhur bolan türkmen çapyksuwarlary ýörite maksatnama bilen çykyş edýärler. Çapyksuwarlaryň at üstünde emele getiren özboluşly akrobatik piramidasy tomaşaçylary haýran galdyrdy. Onuň depesinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagy pasyrdaýar. Çapyksuwarlaryň görkezen ussatlygy bu ýere ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalaryna mynasyp boldy.

Täsin atly ýörişden soňra, “Şöhrata beslenýär, şana beslenýär, beýik döwrüň şanly Garaşsyzlygy” atly edebi-sazly çykyş başlanýar.

Meýdança teatr artistleri çykýarlar. Olar Alp Arslanyň, Magtymgulynyň we meşhur ata-babalarymyzyň keşplerini janlandyrýarlar, olar baradaky hakyda ýüzýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçirilýär. Türkmen halkynyň şöhratly ogullary berkarar Watanymyzyň at-abraýyny belende götermek wezipesi öňünde durýan häzirki nesillere joşgunly çagyryş bilen ýüzlenýärler hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Gahrymany diýlen belent adyň dakylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýarlar.

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralar dowam edýär. Häzirki zaman telekommunikasiýa we internet serişdeleriniň mümkinçilikleri arkaly dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan köp sanly watandaşlarymyz we beýleki döwletleriň ýaşaýjylary türkmenistanlylaryň baýramçylyk şatlygyny göni ýaýlymda paýlaşmaga mümkinçilik aldylar.

Baýramçylyk ýörişini Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular açýarlar. Ak reňkli şarlaryň ýüzlerçesi asmana uçurylýar. Milli nyşanlar bilen bezelen awtoulagyň üstündäki Döwlet tugrasynyň we baýdagynyň ýanyndaky pannoda ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň şekili hem-de Watanymyzyň binagärlik nyşany — paýtagtymyzdaky Konstitusiýa binasynyň kiçeldilen nusgasy goýlupdyr.

Milli parlament we jemgyýetçilik guramalary berkarar Türkmenistanyň okgunly ösüşinde, jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmakda, döwletimiziň hukuk we dünýewi binýatlaryny berkitmekde hem-de milli kanunçylygy döwrüň talaplaryna laýyklykda döwrebaplaşdyrmakda möhüm orny eýeleýär. Şu ýyl bäsdeşlik, açyklyk hem-de erkin erk-isleg gurşawynda Türkmenistanyň Mejlisiniň täze düzüminiň, halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi demokratik ýörelgeleriň aýdyň ýüze çykmasyny alamatlandyrýan taryhy waka boldy. Şol saýlawlar syýasy ulgamyň döwrebaplaşdyrylýandygyny, raýatlarymyzyň aňyýetiniň, syýasy-jemgyýetçilik işjeňliginiň ýokarlanýandygyny görkezdi.

Arkadag şäher häkimliginiň baýramçylyk görnüşinde bezelen awtoulag platformasy meýdança çykýar. Ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady, maýa goýum kuwwatyny alamatlandyrýan geljegiň şäheri Watanymyzyň buýsanjyna we şöhratyna öwrüldi. Mälim bolşy ýaly, kanun esasynda döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesine eýe bolan täsin “akylly” şäheriň gurluşygynda öňdebaryjy sanly, maglumat-kommunikasiýa hem-de “ýaşyl” tehnologiýalar giňden ulanyldy. Sebitde ilkinji “akylly” şähere «Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde durnukly, «ýaşyl», howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherleri ösdürmek» taslamasyna goşulandygy hakynda şahadatnamanyň gowşurylmagy bu ulgamda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülýändiginiň subutnamasydyr.

Halkara guramalaryň we meşhur daşary ýurt kompaniýalarynyň şahadatnamalarynyň we diplomlarynyň 20-den gowragyna mynasyp bolan Arkadag şäheri ýakyn geljekde ylym-bilim, medeni we halkara hyzmatdaşlygyň iri merkezine öwrüler. Ýaşamak üçin has amatly şertler döredilen bu ajaýyp şähere iň gowy tans toparlarynyň hem-de türkmen estradasynyň belli aýdymçylarynyň aýdym-sazly çykyşlary bagyşlandy. “Arkadag şäheri — bagtyň şäheri” aýdymy we Garaşsyz Watanymyzyň, türkmen halkynyň Milli Lideriniň, hormatly Prezidentimiziň şanyna gutlaglar ýaňlanýar.

Soňra ýüzlerçe zähmetkeşleriň ýörişi bilen utgaşýan Aşgabat şäher häkimliginiň paýtagtymyzyň binagärlik nyşanlary bilen bezelen awtoulagy münberiň öňünden geçýär.

Myhmansöýer türkmen paýtagtynyň ýurdumyzyň ajaýyp binagärlik keşbini alamatlandyrýan köp sanly desgalarynyň dürli ýyllarda Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilendigini bellemek gerek. Okgunly ösýän döwrebap şäher gözelligi we amatlylygy, binagärligiň, inženerçilik-tehniki pikiriň öňdebaryjy gazananlaryny, milli binagärligiň iň gowy ýörelgelerini özünde jemleýär. Ak mermerli Aşgabat ýurdumyzyň barha artýan kuwwatynyň hem-de täze taryhy döwürde amala aşyrylýan özgertmeleriň üstünlikleriniň beýanyna öwrüldi. Ak mermerli belent jaýlar, iri desgalar gözüňi dokundyrýar. Olar soňky ýyllarda giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň çäklerinde bina edildi. Bu ýyl şolaryň hataryna Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň binalar toplumy hem goşuldy.

Soňra ýöriş ýurdumyzyň bäş welaýatyna wekilçilik edýän toparyň geçmegi bilen dowam etdi. Biri-biriniň yzy bilen hatarlanyp barýan Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň awtoulag platformalarynda ýerleşdirilen suratly pannoda geçmişiň dünýä belli taryhy-binagärlik ýadygärlikleri hem-de häzirki döwrüň iri desgalary, sebitleriň ajaýyp künjeklerinde ýerleşýän binalaryň şekilleri görkezilýär. Welaýatlaryň her biri eziz Watanymyzyň ösüşine mynasyp goşant goşýar.

Hormatly Prezidentimizi we köp sanly myhmanlary awtoulaglarda barýan ýaşulular hem-de ýaş nesliň wekilleri mübärekleýärler.

Joşgunly aýdym-sazlar, asmana göterilýän dürli öwüşginli şarlar aýratyn baýramçylyk ruhuny döredýär. Baýramçylyk tomaşasyny ýörite bezelen awtoulaglaryň kerweni dowam edýär. Olarda ýerleşdirilen şekiller ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynyň ýeten sepgitlerini we üstünliklerini açyp görkezýär.

Baş meýdançadan milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň wekilleri geçýärler.Olar Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň nobatdaky senesine mynasyp zähmet sowgatlaryny taýýarladylar. Şolaryň hatarynda önümçiligiň öňdebaryjylary, tanymal ussatlar hem-de ýaş hünärmenler bar.

Baýramçylyk ýörişi milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň her biriniň ýeten sepgitleri we üstünlikleri barada ýaňlanýan söhbet bilen utgaşýar, ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşi häzirki döwrüň aýdyň nyşanyna öwrüldi.

Ýurdumyzyň baş meýdançasyndan gurluşyk-senagat toplumynyň işgärleri geçýärler. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň hem-de Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň awtoulag platformasy belent ýaşaýyş jaýlarynyň, köprüleriň, häzirki zaman awtomobil ýollarynyň şekilleri, kuwwatly gurluşyk tehnikalarynyň nusgalary bilen bezelipdir.

Gurmak we döretmek Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň baş şygarydyr. Muňa giň gerimli şähergurluşyk syýasaty hem şaýatlyk edýär. Onuň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde obalaryň we şäherleriň keşbi tanalmaz derejede özgerdi. Iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegi, gurluşyk senagatynyň toplumlaýyn ösdürilmegi düýpli döwlet goldawyna eýedir. Ýurdumyzda iň täze enjamlar hem-de döwrebap tehnologiýalar bilen üpjün edilen häzirki zaman kärhanalary gurulýar. Bar bolan önümçilikleriň kuwwaty artdyrylýar. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň işgärleri ýeten sepgitlerini görkezýärler. Bu konserniň kärhanalary ýerli çig mal esasynda ýokary hilli, eksport ugurly önümleri öndürýärler.

Gurluşyk-senagat toplumynyň wekilleriniň yzysüre Energetika ministrliginiň işgärleri geçýärler.

Şu ýyllaryň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan elektroenergetika pudagyny döwrebaplaşdyrmak we maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça netijeli çäreler amala aşyrylýar. Türkmenistanyň elektroenergetika pudagyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň çäklerinde ýurdumyzyň dünýäniň energiýa ulgamyna goşulyşmagy boýunça anyk işler amala aşyryldy. Täze desgalaryň, elektrik geçiriji ulgamlaryň, ýurdumyzyň halkalaýyn energiýa ulgamynyň gurluşygy batly depginler bilen dowam edýär. Bularyň hemmesi diňe bir Türkmenistanyň energetika garaşsyzlygyny üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, elektrik energiýasynyň eksport mümkinçiliklerini giňeltmäge hem ýardam berýär.

Soňra meýdança Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň baýramçylyk görnüşinde bezelen awtoulagy we köp sanly türgenler çykýarlar. Şolaryň hatarynda sportuň dürli görnüşleriniň ussatlary, milli we halkara derejedäki ýaryşlaryň ýeňijileri, olaryň tälimçileri bar. Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty, Olimpiýa hereketini ösdürmek, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň türgenleri döwletimiziň özleri barada edýän aladasyna jogap edip, iri sport çärelerinde ýeňiş gazanýarlar hem-de dürli derejedäki medallara mynasyp bolýarlar.

Döwlet münberiniň öňünden bilim ulgamynyň baýramçylyk äheňinde bezelen awtoulaglary hem-de wekilleri geçýärler.

Ýurdumyzda bilim ulgamynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, onuň täze derejä çykarylmagyna aýratyn üns berilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Aşgabatda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň, Türkmenabat şäherinde Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň döwrebap binagärlik toplumynyň, Mary şäherinde Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň çäginde goşmaça okuw binasynyň we beýleki desgalaryň gurluşyklarynyň düýbi tutuldy. Arkadag şäherinde we ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde gurlup ulanmaga berlen döwrebap bilim edaralary, mekdepler, çagalar baglary Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyna ajaýyp sowgat boldy.

Ýokary bilimli ýaş nesli terbiýelemek ýurdumyzyň durnukly we hemmetaraplaýyn durmuş-ykdysady ösüşinde ýaşlaryň eýeleýän ornuny nazara almak bilen, döwlet ösüşiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanda ýaşlara döwrebap bilim almak, öz mümkinçiliklerini açyp görkezmek, ylym we döredijilik işi bilen meşgullanmak üçin giň şertler döredilýär. Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň we talyplarynyň abraýly halkara bäsleşiklerde, olimpiadalarda gazanýan üstünlikleri, mynasyp bolýan medallary bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolýandygyny görkezýär.

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” atly aýdym-sazly çykyş şu günki şanly senä bagyşlanan döredijilik sowgady boldy.

Soňra meýdança saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri çykýarlar. Adam, onuň bagtyýarlygy we rowaçlygy baradaky alada ýurdumyzda alnyp barylýan durmuş ugurly döwlet syýasatynyň baş maksady bolup durýar. Ýokary derejeli lukmançylyk hyzmatlaryny amala aşyrýan döwrebap merkezleriň we hassahanalaryň soňky ýyllarda döredilen ulgamy munuň aýdyň subutnamasydyr.

Şu ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlaryna laýyklykda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ak pata bermeginde paýtagtymyzda Halkara pediatriýa merkeziniň, Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Stomatologiýa merkeziniň gurluşygyna badalga berildi. “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, pudagyň infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak, derman senagatyny ösdürmek maksatlaryna gönükdirilen çäreler yzygiderli durmuşa geçirilýär. “Il saglygy — ýurt baýlygy” şygary astynda geçirilýän köpugurly işler Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň baýramçylyk görnüşinde bezelen awtoulagynda özüniň mynasyp beýanyny tapdy.

Maliýe-bank ulgamynyň baýramçylyk görnüşindäki iki awtoulagynda ýerleşdirilen pannolar we maketler Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşiniň depginini görkezýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ulgamyny kämilleşdirmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmagyň çäklerinde bank hyzmatlarynyň görnüşleri giňeldilýär. Elektron tölegleriň sanawynyň üsti täze görnüşler bilen ýetirilýär, nagt däl görnüşdäki hasaplaşyklaryň möçberi artýar.

Soňra Dokma senagaty ministrliginiň we “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň ösüşini görkezýän pannolar bilen bezelen awtoulagyň dabaraly ýörişi dowam etdi. Onda ajaýyp gölli halylar has-da gözel görünýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gadymy halyçylyk sungatyny ösdürmäge täze itergi berildi. Onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak we işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, täze kärhanalar açylýar, olarda netijeli zähmet üçin ähli şertler döredilýär. Milli ykdysadyýetimiziň çalt depginler bilen ösýän pudaklarynyň biri hem dokma senagatydyr. Onuň ýokary hilli önümlerine içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýär.

Ýurdumyzyň meşhur döredijilik toparlarynyň biri bolan “Dokmaçylar” folklor-etnografiýa toparynyň ýerine ýetiren “Arkadagly Serdarym bilen geljege ak ýol göründi” atly aýdym-sazly kompozisiýasy pudagyň işgärleriniň dabaraly ýörişine aýratyn öwüşgin çaýdy. Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň, Watanymyzyň hem-de halkymyzyň şanyna alkyşlar ýaňlanýar.

Soňra meýdança söwda ulgamynyň — Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we Söwda-senagat edarasynyň wekilleri çykýarlar. Olaryň alyp barýan işi “Türkmenistanda öndürildi” haryt nyşanly önümleriň dünýä bazarlarynda ilerledilmegine gönüden-göni ýardam berýär. Türkmenistan bazar gatnaşyklaryny ösdürmegi ugur edinip, telekeçilik işini hemmetaraplaýyn höweslendirýär. Häzirki günde döwletimiz kiçi we orta telekeçiligi sazlaşykly hem-de netijeli ösdürmek, hususy başlangyçlary goldamak üçin hukuk, ykdysady, maliýe, durmuş şertlerini döretdi. Milli ykdysadyýetimiziň hususy böleginiň ýeten sepgitleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň diwarlygynda şöhlelendirilýär.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri öndürmek, azyk bolçulygyny üpjün etmek, innowasion tehnologiýalara esaslanýan senagat kärhanalaryny, ýaşaýyş jaýlaryny, awtomobil ýollaryny gurmak boýunça öňde goýlan wezipeleri çözmekde uly orun degişlidir.

Soňra nebitgaz toplumynyň işgärleri ählihalk baýramçylygynyň myhmanlaryny mübärekleýärler. Milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagynyň gazanýan üstünlikleri “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň baýramçylyk görnüşindäki awtoulaglarynda aýdyňlygy bilen görkezildi. Türkmenistan energiýa serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolmak bilen, ýangyç-energetika toplumynyň kuwwatyny ynamly artdyrýar, nebit we gaz känlerini senagat taýdan özleşdirmek, dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önümleri öndürmek üçin nebiti we gazy gaýtadan işlemek, tebigy gazyň dünýä bazarlaryna eksportyny diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça giň möçberli işleri amala aşyrýar.

Soňra meýdança «Türkmendeňizderýaýollary” we “Türkmendemirýollary” agentlikleriniň gämi we teplowoz görnüşinde bezelen awtoulaglary çykýar. Ýurdumyzda ýolagçy we ýük daşamalaryň işini döwrebaplaşdyrmak, pudagyň infrastrukturasyny täzelemek boýunça maksatnamalaýyn çäreler amala aşyrylýar.

Ýurdumyzyň baş baýramyny aragatnaşyk ulgamynyň kärhanalarynyň işgärleri hem uly zähmet ýeňişleri bilen garşylaýarlar. “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň baýramçylyk görnüşinde bezelen awtoulagynda bu pudagyň gazanan üstünlikleri öz beýanyny tapdy. Pudaga täze tehnologiýalar, öňdebaryjy ylmy-tehniki işläp taýýarlamalar işjeň ornaşdyrylýar.

Soňra “Türkmenawtoulaglary” we “Türkmenhowaýollary” agentlikleriniň baýramçylyk görnüşindäki awtoulaglary hem-de baýramçylyk lybasyndaky işgärleri geçýärler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň amatly geosyýasy ýagdaýyny nazara almak bilen, ulaglaryň ähli görnüşiniň ösdürilmegine, bu pudaklaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, üstaşyr ulag kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna uly üns berilýär. Halkara ulag geçelgeleriniň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak, ýurdumyzyň ulag ulgamynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, üstaşyr geçirilýän ýükleriň möçberini artdyrmak boýunça giň möçberli işler amala aşyrylýar.

Soňra Döwlet münberiniň öňünden Oba hojalyk ministrliginiň ajaýyp bezeglere beslenen ulagy we pudagyň köp sanly zähmetkeşleri geçýärler.

Tomaşaçylara türkmen topragynyň datly miweleri hem-de oba hojalygynda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler netijesinde uly üstünlikleri gazanýan önüm öndürijileriň önümleri görkezilýär. Azyk bolçulygyny doly üpjün edýän Türkmenistan ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň önümçiligini ýylsaýyn artdyrýar, pudagyň düzümleri giňeldilýär we döwrebaplaşdyrylýar, iri möçberli taslamalar amala aşyrylýar.

Soňra baýramçylyk görnüşinde bezelen awtoulagda Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti hem-de “Türkmen atlary” döwlet birleşigi öz ýeten belent sepgitlerini görkezýärler. Ýurdumyzda daşky gurşawy goramak, tebigy serişdelerden rejeli peýdalanmak, “ýaşyl” ykdysadyýeti ösdürmek boýunça maksada gönükdirilen çäreler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň ösüşiň we abadançylygyň belentliklerine tarap ynamly öňe gitmeginiň nyşany bolan ahalteke bedewleriniň şöhratyny has-da artdyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar.

Döwletimiz döredijilik işgärleri üçin ajaýyp şertleri we mümkinçilikleri döredip, bu möhüm ulgamyň ösdürilmegine aýratyn üns berýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň şu ýyl neşir edilen “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly ajaýyp kitaby täze eserleri döretmek hem-de mähriban topragymyzda bolup geçýän taryhy wakalary şöhratlandyrmak üçin egsilmez ylham çeşmesi boldy.

Şöhratly pederlerimizden miras galan milli gymmatlyklar, dürli sungat we senetçilik görnüşleri halkara derejede ykrar edilýär. ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna türkmen keşdeçilik sungatynyň, ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleriniň, molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbiniň girizilmegi milli mirasymyzyň dünýäde dabaralanýandygyna şaýatlyk edýär.

Şu ýyl Aşgabatda Medeniýet hepdeligi üstünlikli geçirildi. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen her ýylda guralýan bu giň gerimli forum halkymyzyň ruhy mirasyny we däp-dessurlaryny gorap saklamaga, çuňňur öwrenmäge, giňden wagyz etmäge, döredijilik işgärlerini höweslendirmäge, täze zehinleri ýüze çykarmaga gönükdirilendir. Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda guralan Türki döwletleriň Medeniýet hepdeligi hem medeniýet we sungat ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam berdi. Medeniýet we sungat işgärleri şanly wakalar mynasybetli Aşgabat hem-de Arkadag şäherlerinde, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde geçirilýän baýramçylyk dabaralaryna işjeň gatnaşýarlar.

Ýurdumyzyň baş meýdançasyndaky dabaralar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne, Watanymyzyň häzirki bagtyýar gününe we röwşen geljegine bagyşlanan “Arkadagly Gahryman Serdaryň ak ýoly bilen öňe!” atly aýdym-sazly kompozisiýa bilen tamamlanýar.

Ösüp gelýän ýaş nesliň wekilleri şu günki waka mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen ýadygärlik surata düşdüler.

Aşgabatda badalga alan baýramçylyk dabarasy ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dowam etdi.

***

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar köpöwüşginli feýerwerk şüweleňi bilen tamamlandy.

28.09.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

  Şu gün agzybir türkmen halky Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şöhratly 32 ýyllygyny uly buýsanç bilen belleýär.

Asylly däbe görä, esasy baýramçylyk çäreleri häzirki we geljek nesilleriň ýadynda müdimilik galjak taryhy wakanyň — Watanymyzyň özygtyýarlylygynyň binagärlik nyşanyna — Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy bilen başlandy. Bu çärä hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem gatnaşdy.

Garaşsyzlyk güni ýurdumyzyň özygtyýarly ösüşindäki şöhratly ýolunyň şu gezekki tapgyrynyň jemini jemleýän we täze meýilnamalary düzýän sepgitdir. Watandaşlarymyz Garaşsyzlygyň 32 ýyllygyny baýram etmäge mynasyp taýýarlandylar. Türkmen döwletiniň berkararlygynyň nobatdaky tapgyryny dabaralandyrýan üstünlikler muňa şaýatlyk edýär. 24-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi munuň aýdyň mysalydyr. Foruma gatnaşan wekiller türkmen jemgyýetini mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga, durmuş-ykdysady özgertmeleri üstünlikli dowam etdirmäge hem-de halkymyzyň rowaçlygyny has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen wezipeleri ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet Baştutanymyz forumda çykyş edip, Türkmenistanyň ösüşiniň häzirki tapgyrynda ýetilen belent sepgitleriň ähmiýetini we düýp many-mazmunyny belledi, ýurdumyzyň parahatçylygyň, abadançylygyň ýoly bilen öňe gitmeginiň ugurlaryny kesgitledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki çykyşynda belleýşi ýaly, 1991-nji ýyldan bäri geçen 32 ýylyň dowamynda biziň demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň binýadyny pugtalandyrmakda örän köp işler amala aşyryldy. Bu döwür möhüm wakalar we ägirt uly üstünlikler bilen şöhratlandy. “Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň at-abraýyny belent derejelere göteren türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda ata Watanymyz ösüşiň we abadançylygyň aýdyň ýoly bilen täze belentliklere ýetdi” diýip, Arkadagly Serdarymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna iberen Gutlagynda bolsa: “Garaşsyzlyk ata Watanymyzyň berkararlygyny, şan-şöhratyny we abraý-mertebesini dünýä ýaýýan beýik gymmatlygymyzdyr. Mundan 32 ýyl ozal Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygy dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilip, şu günki ösüşlerimiziň we üstünliklerimiziň binýady berkden tutuldy. Geçen ýyllarda merdana halkymyzyň ägirt uly döredijilik hem-de gurujylyk güýji netijesinde berkarar Watanymyz hemmetaraplaýyn ýokary depginde ösýän döwlete öwrüldi. Gysga döwürde gazanylan syýasy we ykdysady ösüşler, medeni-durmuş özgertmeleri raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini düýpli ýokarlandyrdy, gurýan we özgerýän döwletimiziň güýç-kuwwatyny artdyryp, berkararlygyny pugtalandyrdy” diýlip bellenilýär.

  Ir säher bilen Garaşsyzlyk binasynyň öňünde ildeşlerimiz hem-de baýramçylyk çärelerine gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen myhmanlar ýygnandylar. Pasyrdaýan baýdaklar, gül desseleri baýramçylygyň dabarasyny has-da artdyrýar.

Hormatly Prezidentimiziň awtoulagy Garaşsyzlyk binasynyň öňündäki baýramçylyk görnüşinde bezelen meýdança gelýär. Hemmeler uly ruhubelentlik bilen döwlet Baştutanymyzy mübärekleýärler.

Döwlet Baştutanymyz haly ýodajygyndan ýöräp, ýörite taýýarlanan ýere geçýär. Onuň ugrunda Watan goragçylary nyzama düzüldi. Ýaş nesliň wekilleriniň öňünde Türkmenistanyň Döwlet baýdaklary bar.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Hormatly Prezidentimiz dabaraly ýagdaýda türkmen halkynyň täze taryhy eýýamynyň beýik üstünlikleriniň nyşany bolan ýadygärlik toplumynyň öňünde gül dessesini goýdy.

Soňra döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, Aşgabat hem-de Arkadag şäherleriniň häkimleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň ýolbaşçylary, talyp ýaşlar, paýtagtymyzyň köp sanly ýaşaýjylary we myhmanlary gül desselerini goýdular.

Dabaraly çäre tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşdy we bu ýerden ugrady.

Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan baýramçylyk dabaralary ýurdumyzyň ähli künjeklerinde-de ýaýbaňlandyryldy.

28.09.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Beata Peksany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Diplomat türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, hormatly Prezidentimize Ýewropa Geňeşiniň başlygy Şarl Mişeliň we Ýewropa Komissiýasynyň Başlygy Ursula fon der Lýaýeniň iberen mähirli salamyny, iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Mümkinçilikden peýdalanyp, ilçi döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ilçini mähirli mübärekläp, baýramçylyk mynasybetli gutlaglary we hoşniýetli arzuwlary üçin minnetdarlyk bildirdi we hanym Beata Peksany ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlady. Döwlet Baştutanymyz Ýewropa Bileleşiginiň ýolbaşçylaryna iň gowy arzuwlaryny aýdyp, Türkmenistanyň daşary syýasatyny durmuşa geçirmekde Ýewropa Bileleşigi bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýändigini belledi.

Duşuşygyň dowamynda şu ýyl Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl bolandygy nygtaldy we şol geçen ýyllaryň dowamynda däp bolan dostlukly gatnaşyklar özara ynanyşmak we açyklyk ýörelgeleri esasynda üstünlikli ösdürildi. Şunuň bilen baglylykda, soňky ýyllarda ýokary derejede geçirilýän gepleşikleriň has işjeň häsiýete eýe bolýandygy aýratyn bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýaňy-ýakynda Nýu-Ýork şäherinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň çäklerinde Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişel bilen bolan duşuşygynda hyzmatdaşlygyň giň ugurlary boýunça pikir alyşmalaryň bolandygyny, şunda özara gatnaşyklaryň ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygyny belledi. Ulag ulgamy, energetika we «ýaşyl» tehnologiýalar hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar ikitaraplaýyn görnüşde, şeýle hem «Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi» görnüşinde yzygiderli ösdürilýär. Şunuň bilen birlikde, kanun çykaryjylyk ulgamynda hem netijeli hyzmatdaşlyk alnyp barylýar. Türkmenistanyň Mejlisiniň we Ýewropa Parlamentiniň arasynda parlamentara dialog ýola goýuldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda ylym-bilim, ekologiýa, kanunçylygy kämilleşdirmek, energetika we beýleki ulgamlarda Ýewropa Bileleşiginiň tehniki taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilendigini belledi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlyga ýokary baha berýändigini belläp, netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga taýýardygyny tassyklady.

Duşuşygyň ahyrynda wagt tapyp kabul edendigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Beata Peksa Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň mundan beýläk-de giňeldilmegi üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

26.09.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany bilen duşuşdy

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow bilen duşuşdy.

Myhman mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Gahryman Arkadagymyzy Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen gutlady we şu baýramçylyk günlerinde doganlyk Türkmenistana ýene-de gelmäge dörän mümkinçilige örän şatdygyny nygtady. Bellenilişi ýaly, Tatarystan Respublikasynda türkmen halkynyň Milli Lideriniň dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna esaslanýan netijeli dialogyň pugtalandyrylmagyna goşan saldamly şahsy goşandyna ýokary baha berilýär.

Gahryman Arkadagymyz belent mertebeli myhmany gadymy we myhmansöýer türkmen topragynda mähirli mübärekläp hem-de gutlaglarydyr hoşniýetli arzuwlary üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Tatarystan Respublikasy bilen gatnaşyklarynyň okgunly we netijeli häsiýetini belledi. Şol hyzmatdaşlyk Russiýa Federasiýasy bilen döwletara dialogyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýär. Bellenilişi ýaly, Tatarystan ýurdumyzyň has işjeň we ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biridir. Ýokary derejede yzygiderli geçirilýän duşuşyklar we gepleşikler däp bolan gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam edýär.

Duşuşygyň dowamynda söwda-ykdysady ulgamda köptaraply türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljegi uly ugurlary barada düýpli pikir alşyldy. Türkmenistanyň Tatarystanyň iri kompaniýalary — “KamAZ” açyk paýdarlar jemgyýeti we “Tatneft”, “KER-Holding”, “Kazanskiý wertolýotnyý zawod” kompaniýalary bilen köpýyllyk üstünlikli hyzmatdaşlygy munuň aýdyň mysalydyr. Tatarystanyň işewür toparlarynyň geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge gyzyklanma bildirýändiklerini aýdyp, Rustam Minnihanow ýurdumyzda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýynyň hem-de öz üstüne alan borçnamalaryna berk eýerýän ygtybarly hyzmatdaş hökmünde Türkmenistanyň halkara giňişlikdäki belent abraýynyň muňa ýardam edýändigini belledi.

Nygtalyşy ýaly, söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek babatda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň işine möhüm orun degişlidir. Bu topar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlarynyň seljermesini geçirýär. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistany we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyny ynsanperwer ulgamda öňden gelýän netijeli gatnaşyklaryň baglanyşdyrýandygy nygtaldy. Bu babatda ylym, bilim we medeniýet ugurlary, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak boýunça özara gatnaşyklaryň baý tejribesi toplandy.

Bellenilişi ýaly, Tatarystanyň wekiliýetleri, alymlary, medeniýet işgärleri ýurdumyzda geçirilýän iri halkara maslahatlara, döredijilik festiwallaryna işjeň gatnaşýarlar.

Gahryman Arkadagymyz şu günki duşuşygyň türkmen-tatar dostlugyny we hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak işinde ýene-de bir ädim boljakdygyna ynam bildirip, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowa berk jan saglyk, abadançylyk, jogapkärli döwlet işinde mundan beýläk-de üstünlikleri, Tatarystanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk we rowaçlyk arzuw etdi.

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow mümkinçilikden peýdalanyp, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine hem-de Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustine mähirli salamyny, iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

***

Şu gün Türkmenistanda bolmagynyň maksatnamasynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekde ýerleşýän Arkadag şäherine baryp gördi. Tatarystanyň Baştutany ekologiýa, durmuş düzümine we binagärlik keşbine bildirilýän ýokary talaplara laýyklykda gurlan ýurdumyzyň taryhyndaky ilkinji “akylly” şäheriň medeni merkezleri, ajaýyp ýerleri bilen tanyşdy.

Belent mertebeli myhman täze şäheriň ajaýyp binagärligine, ýerli gözel tebigat bilen sazlaşyk döreden binalaryň we desgalaryň özboluşlylygyna haýran galýandygyny aýtdy. Bu şäher okgunly ösýän, döredijiligiň, ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan Türkmenistanyň täsin bezegine öwrüldi.

 

26.09.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi

     Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi.

Russiýanyň iri sebitiniň ýolbaşçysy türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlady. Şeýle hem I.Babuşkin Türkmenistana gelmäge örän şatdygyny belläp, Astrahan oblasty bilen Türkmenistany ozaldan gelýän dostluk hem-de dürli ugurlar boýunça ösdürilýän netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň baglanyşdyrýandygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin myhmana minnetdarlyk bildirip, Russiýa, şol sanda onuň sebitleri bilen netijeli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagynyň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini aýtdy. Özara hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ileri tutulýan ugurlary barada pikir alyşmalaryň dowamynda hormatly Prezidentimiz hem-de RF-niň iri sebitiniň ýolbaşçysy Türkmenistan bilen Astrahan oblastynyň arasyndaky özara hyzmatdaşlygyň işjeň häsiýeti bilen tapawutlanýandygyny kanagatlanma bilen bellediler.

Döwlet Baştutanymyz Astrahan oblastynyň köp sanly motosikletçilerini bir ýere jemlän “Hazar — dostluk deňzi” atly motoýörişiň çäklerinde şu ýylyň aprel aýynda bolan duşuşygy ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny aýdyp, şeýle çäreleriň özara düşünişmegi pugtalandyrmaga hem-de hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryny açmaga ýardam berýändigini nygtady.

Myhman hem öz gezeginde, hormatly Prezidentimiz bilen bolan şol duşuşygyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze derejä çykarylmagynda möhüm ähmiýetiniň bolandygyny buýsanç bilen belledi.

Duşuşygyň dowamynda özara haryt dolanyşygynda harytlaryň görnüşlerini giňeltmek babatda umumy maksatlaryň bardygy aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň işewür toparlaryň arasynda has ýakyn gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna gyzyklanma bildirýändigi nygtaldy.

Duşuşygyň barşynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň kuwwatynyň doly derejede durmuşa geçirilmeginiň uly geljeginiň bardygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Astrahan oblastynyň portlarynyň arasyndaky üstaşyr ulag mümkinçiliklerini ulanmak boýunça netijeli tekliplere garamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz maýa goýum hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin ýurdumyzyň edaralarynyň we hususy bölegiň wekilleriniň Astrahanyň aýratyn ykdysady zolaklarynyň mümkinçiliklerini öwrenmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny nygtady we Türkmenistanyň Astrahan oblasty bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegi maksat edinýändigini aýtdy.

Myhman amatly maýa goýum ýagdaýy döredilen Türkmenistanda meşhur rus kompaniýalarynyň işleýändiklerini kanagatlanma bilen belledi. Bu kompaniýalar bilen dürli ulgamlarda birnäçe möhüm taslamalar bilelikde amala aşyryldy we hyzmatdaşlygy ähli ulgamlarda giňeltmek hem-de diwersifikasiýalaşdyrmak üçin oňat mümkinçilikler bar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin däp bolan dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

25.09.2023
1 ... 5 6 7 8 9 10 11