Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Çykyşlar we makalalar

GATNAŞYKLARYŇ TÄZE SAHYPALARY

 

Türkmenistanyň daşary syýasatda öňe sürýän başlangyçlary dünýä döwletleri bilen gatnaşyklary täze belentliklere çykarmaga giň şertleri döredýär. Ýurdumyz dünýä ýüzünde ynsanperwerlige ýugrulan pikirleri öňe sürýänligi bilen ençeme döwletleriňdir halkara guramalaryň goldawyny gazandy. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan ençeme tutumlary dünýä döwletleriniň aglabasy tarapyndan goldanyldy. Şeýle tagallalar häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. Bu gün Türkmenistanyň daşary döwletlere uzaýan dostluk köprüleri has alyslary nazarlaýar. 

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty ýurdumyzyň Konstitusiýasy, konstitusion kanunlary, beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen ýörelgeleri we kadalary, şeýle hem döwletimiziň gatnaşýan halkara şertnamalary we konwensiýalary esasynda amala aşyrylýar. 

Döwletimiz dostluk, ynanyşmak hem-de özara düşünişmek ýörelgeleri esasynda köp ýyllaryň dowamynda alnyp barylýan türkmen-ýapon döwletara gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Ýokary derejedäki gatnaşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginde we pugtalandyrylmagynda aýratyn orun eýeleýär. Bilşimiz ýaly, Türkmenistan Ýaponiýa bilen 1992-nji ýylyň 22-nji aprelinde diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. 2013-nji ýylyň maý aýynda Ýaponiýada Türkmenistanyň ilçihanasy açyldy. Türkmen-ýapon gatnaşyklary ähli ugurlarda netijeli ösdürilýär. Biz muňa 2022-nji ýylyň sentýabrynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Ýaponiýa amala aşyran iş saparynyň mysalynda hem aýdyň göz ýetirýäris. Ýeri gelende bellesek, «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» dialogy görnüşinde türkmen-ýapon parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek, bu ugurda halkara forumlary geçirmek baradaky başlangyçlar, ilkinji nobatda, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza degişlidir. 

Şu nukdaýnazardan ugur alyp, 2024-nji ýylyň fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Ýaponiýanyň Tokio şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamynda türkmen-ýapon parlamentara dostluk toparynyň Baş sekretary, Ýaponiýanyň Parlamentiniň Geňeşdarlar Palatasynyň agzasy hem-de deputatlary bilen geçirilen duşuşykda iki dostlukly ýurduň arasynda dürli ugurlarda ýola goýlan gatnaşyklarda parlamentara hyzmatdaşlygynyň möhüm orny, ikitaraplaýyn esasda parlamentara dostluk toparlarynyň işiniň kämilleşdirilmegi hem-de ugurdaş komitetleriň arasynda gatnaşyklaryň ýola goýulmagy barada pikir alşyldy. Şeýle hem Ýaponiýanyň Ministrler Kabinetiniň Baş sekretary bilen geçirilen duşuşykda Türkmenistanyň döwlet syýasatynda dünýä döwletleri, aýratynda, Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ähli ugurlarda yzygiderli ösdürmäge uly ähmiýet berilýändigi, türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýändigi bellenilip, bu ugurda «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» dialogynyň işine aýratyn üns berildi. Medeni-ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň yzygiderli häsiýetde ösdürilýändigi bellenilip, iki ýurduň ýokary okuw mekdeplerinde türkmen we ýapon dilleriniň okadylmagynyň ähmiýetiniň uludygy nygtaldy. 

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabynyň «Ýagşy adam ýatdan çykmaz» atly bölüminde türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyna ýokary baha berilýändigi buýsançly nygtaldy. 

Ýurdumyzyň Mejlisiniň agzalarynyň Ýaponiýada bilim alýan türkmen ýaşlary bilen geçiren duşuşygynda hormatly Prezidentimiziň halkymyza peşgeş beren ilkinji eseri bolan «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabynyň mazmuny bilen tanyşdyryldy. Mundan başga-da, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýapon diline terjime edilen «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabynda beýan edilen türkmen-ýapon dostlukly gatnaşyklary dogrusynda gürrüň berildi. 

Şeýle hem «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň şygarynyň ähmiýeti hem-de ýurdumyzda ýaşlara döredilýän mümkinçilikler barada söhbet edildi. «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine girizilen kadalara laýyklykda, ýaşlara bilim almaga, hünär öwrenmäge, işlemäge we durmuş goldawlaryny almaga döredilýän mümkinçilikler barada bellenildi. 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň bu iş sapary döwletara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny parlament diplomatiýasynyň üsti bilen goldamakda tagallalary birleşdirmäge, kanun çykaryjylyk we parlament işini kämilleşdirmekde tejribe alyşmaga, öňde durýan wezipeleri durmuşa geçirmegiň guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga amatly mümkinçilikleri döretdi. 

Türkmenistanyň halkara abraýyny has-da ýokary göterip, dünýä döwletleri bilen hoşniýetli, ynsanperwer, dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmak babatda taýsyz tagallalary edýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, nurana geljegi nazarlaýan tutumlary rowaç bolsun! 

 

Enejan ATAÝEWA, 

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, 

Halkara we parlamentara aragatnaşyklar 

baradaky komitetiniň agzasy

01.03.2024 Giňişleýin

MAKSATLY TUTUMLAR — ROWAÇLYGYŇ KEPILI

 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda her bir raýatyň syýasy, ykdysady, durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmek, döwletiň we jemgyýetiň demokratik kadalaryny, hukuk esaslaryny berkitmek babatdaky giň gerimli işler jemgyýetimiziň öňünde täze wezipeleri goýýar. «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynda» hem Garaşsyz Watanymyzy mundan beýläk-de depginli ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini iň ýokary derejelere çykarmak ýaly belent wezipeleri kesgitlenilýär. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň 22-nji fewralda geçirilen mejlisinde bu Maksatnamany üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ýerine ýetirilmeli işleriň esasy ugurlary boýunça çäreleriň Meýilnamasy ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Gahryman Arkadagymyzyň mejlisde eden çykyşynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyndan», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan» ugur alnyp işlenilip düzülen Maksatnamany amala aşyrmakda öňde duran wezipeleri birnäçe aýratynlyklar boýunça kesgitledi. Olarda önümçilik kärhanalarynyň kuwwatlyklarynyň doly işledilmegini gazanmak, gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek, eksporty artdyrmak we importyň ornuny tutýan önümçilikleri ösdürmek, ekologik taýdan arassa, ýokary hilli önümleriň öndürilişini artdyrmak, amatly işewürlik gurşawyny döretmek esasy wezipeleriň hatarynda görkezilýär. Gahryman Arkadagymyz Maksatnama boýunça amala aşyrylmaly işleriň öňdebaryjy tehnologiýalary, sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmaklyga, amatly işewürlik gurşawyny döretmeklige, döwlete dahylsyz bölegi ösdürmeklige esaslanmalydygyny aýratyn belläp geçdi. Akyldar Pyragynyň wesýetlerini kalbyna guýup, bir başa uýýan halkymyzyň agzybirlikli zähmeti netijesinde ýurdumyzda 2009-njy ýyldan bäri ortaça 6 göterimden ýokary ösüşiň gazanylandygy, soňky 15 ýylyň dowamynda jemi içerki önümiň möçberiniň 3,7 esse artandygy, öndürilýän önümleriň görnüşleriniň barha artmak bilen, hil babatda dünýä ölçeglerine laýyk gelýändigi, geçen ýyllar bilen deňeşdirilende, 2023-nji ýylda öndürilen senagat önümleriniň möçberiniň 3 esseden gowrak köpelendigi maksatly aşylan menzilleriň ajaýyp miwe berýändiginiň buýsandyryjy mysalydyr. 

Ýurdumyzyň içerki we daşarky ösüşleri bilen bir hatarda türkmen halkynyň Milli Lideri, hormatly Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan Maksatnamada göz öňünde tutulan, ykdysady, maliýe, durmuş, önümçilik, kanunçylyk ulgamlaryna degişli ýerine ýetirilmeli işleriň çäklerinde howandarlyga mätäçlere hemaýat bermegi ösdürmek, her bir adamyň, ylaýta-da, çagalaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek babatdaky başlangyçlary kanunçylyk taýdan berkitmegi möhüm meseleleriň biri hökmünde kesgitledi. Bu kesgitlenilen wezipeleri halkymyz «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň dowamynda ýurdumyzyň ösüşiň täze belentliklerine çykjakdygynyň, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokary galjakdygynyň ýolgörkezijisi hökmünde kabul etdi. 

Gahryman Arkadagymyz «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» durmuşa geçirmegiň çäklerinde kanunçylygy kämilleşdirmekligi guramaçylykly dowam etdirmek bilen baglanyşykly ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek hakdaky aýdanlary Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň her bir raýaty üçin geljekki ädimleriň şamçyragyna öwrüler. Bu şeýle-de bolar. Çünki ajaýyp zamanamyzda durmuşa geçirilýän işlerde hemişe halkyň ýürek isleginden ugur alynýar. Munuň şeýledigini Gahryman Arkadagymyzyň öz taryhy çykyşynda il-ýurt bähbitli taryhy başlangyçlar, kabul edilen resminamalar babatda wagyz-nesihat işleriniň, duşuşyklaryň, maslahatlaryň geçirilmeginiň, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde täsirli çykyşlaryň guralmagynyň wajypdygyna ünsi çekmegi hem ýene bir ýola aýdyň görkezdi. 

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň barha gülläp ösmegi, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy üçin giň möçberli özgertmeleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, gadamlary şowly bolsun! 

 

Perman SAPAROW, 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty 

baradaky komitetiniň baş hünärmeni

01.03.2024 Giňişleýin

PARAHATÇYLYGY BERKITMEKDE PARLAMENT DIPLOMATIÝASYNYŇ MÖHÜM ORNY

 

Türk­me­nis­tan «Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy: Türk­menis­ta­ny 2022­ –­ 2052-­nji ýyl­lar­da durmuş­-yk­dy­sa­dy taý­dan ösdür­me­giň Mil­li mak­sat­na­ma­syn­da» kes­git­le­nen, Türk­me­nis­ta­nyň Prezi­den­ti­niň der­waýys baş­lan­gyç­la­ryn­dan ge­lip çyk­ýan, Türkmenistanyň Hö­kü­me­ti ta­ra­pyndan da­şa­ry sy­ýa­sa­tyň ös­dü­ril­me­ginde ile­ri tu­tul­ýan uzak­-möh­let­le­ýin we gys­ga­ möh­let­le­ýin mak­sat­la­ryň hem-de we­zi­pe­le­riň na­zar­da tu­tul­ma­gyn­da hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­ly­ga, deňhukuk­lylyk we bi­rek­-bi­re­ge hor­mat goý­mak, öza­ra bäh­bit­li­lik ýörelge­le­ri­ne esas­lanýan hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy alyp barýar. Şu­nuň bilen bag­ly­lyk­da, go­laý­da Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­sin­de gib­rid gör­nü­şin­de Bi­ta­rap­ly­gyň dost­la­ry topa­ry­na ag­za ýurt­la­ryň par­la­ment­le­riniň ýolbaşçy­la­ry­nyň «Pa­ra­hat­çy­ly­gy we dia­lo­gy ber­kit­mek­de par­la­ment hyz­mat­daş­ly­gy­nyň or­ny» at­ly il­kin­ji du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di.

 Bi­ta­rap­ly­gyň dost­la­ry to­pa­ry 2020­-nji ýy­lyň sent­ýab­ryn­da Türkme­nis­tanyň­­ baş­lan­gy­jy bi­len pa­ra­hat­çy­ly­gyň, howp­suz­ly­gyň we dur­nuk­ly ösü­şiň bäh­bi­di­ne dö­re­dil­di. Bu to­par Bir­le­şen Mil­let­ler Gurama­sy­na ag­za döw­let­lere se­bit we äh­lu­mu­my de­re­je­de hyzmatdaşlygyň dür­li ugur­la­ry bo­ýun­ça oňyn pi­kir alyş­mak üçin mümkin­çilik dö­red­ýär. Bu köp ­ta­rap­ly dia­lo­gyň çäk­le­rin­de yzy­gi­der­li ge­çi­ril­ýän duşu­şyk­lar hal­ka­ra gat­na­şyk­lar­da Bi­tarap­lyk ýö­rel­ge­le­ri­ni öňe iler­let­mek, äh­lu­mu­my pa­ra­hat­çy­ly­gy, howp­suzly­gy we aba­dan­çy­ly­gy üp­jün et­me­giň bäh­bi­di­ne ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gy pugta­lan­dyr­mak babatda dur­nuk­ly­­ sy­ýasy ­dip­lo­ma­tik gu­ral­la­ry iş­läp taý­ýar­lama­ga ýardam ber­mä­ge gö­nük­di­ri­len. Hä­zir­ki wagt­da BMG­-niň 20­-den gowrak ag­za­sy bu to­pa­ra go­şul­dy.

 Du­şu­şy­gyň­ esa­sy­ mak­sa­dy­ Türkme­nis­ta­nyň­ baş­lan­gy­jy­ bo­ýun­ça BMG-­niň­ çäk­le­rin­de ­pa­ra­hat­çy­ly­gyň,­ howp­suz­ly­gyň­ we­ dur­nuk­ly­ ösü­şiň bäh­bi­di­ne­ dün­ýä­de­ giň­ gol­da­wa­ eýe bol­ýan­ Bi­ta­rap­ly­gyň­ dost­la­ry­ topary­na ­ag­za ­döw­let­le­riň ­par­la­ment­ wekil­le­ri­ni­ ýur­du­my­zyň­ parahatçylygy we­ howp­suz­ly­gy­ üp­jün­ et­mek­de,­ köp­ta­rap­la­ýyn­ ne­ti­je­li,­ deň­hu­kuk­ly hyz­mat­daş­ly­gy­ ös­dür­mek­de­ top­lan tej­ri­be­si­ bi­len­ tanyşdyrmak­dan,­ şeýle­ hem,­ döw­le­ti­mi­ziň­ yn­san­per­wer sy­ýa­sa­ty­ny­ parla­ment­ dip­lo­ma­ti­ýasy­nyň ­üs­ti­ bi­len­ gol­da­mak­dan, ­pa­rahat­çy­lyk­ döredi­ji­lik­ müm­kin­çi­lik­le­rini­ dur­mu­şa­ ge­çir­mek­de­ hyz­mat­daş ýurt­lar­ bilen ­öza­ra ­pi­kir­ alyş­mak­dan,­ ýo­la ­goý­lan ­gat­na­şyk­la­ryň­ tä­ze­ gurallaryny ­iş­läp­ düz­mek­den ­yba­rat­ bol­dy.

Du­şu­şy­gyň do­wa­myn­da BMG-­niň Mer­ke­zi Azi­ýa üçin öňü­ni alyş dip­loma­ti­ýa­sy bo­ýun­ça se­bit mer­ke­zi­niň ýol­baş­çy­sy­nyň, BMG-­niň Türk­me­nistan­da­ky He­mi­şe­lik ut­gaş­dy­ry­jy­sy­nyň, Par­la­men­ta­ra Bileleşigi­niň Baş Sek­reta­ry­nyň (wi­deo­ýüz­len­me), GDA-­nyň Parlamenta­ra As­samb­le­ýa­sy­nyň Geňe­şi­niň baş­ly­gy we Rus­si­ýa Federasiýa­sy­nyň Fe­de­ral Ýyg­na­gy­nyň Fe­dera­si­ýa Ge­ňe­şi­niň başlygynyň, Be­la­rus Res­pub­li­ka­sy­nyň Mil­li Ýyg­na­gy­nyň Res­pub­li­ka Ge­ňe­şi­niň, Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň Halk We­kil­le­ri­niň Äh­li­hy­taý Ýyg­na­gy­nyň he­mi­şe­lik komi­te­ti­niň (wi­deo­ýüz­len­me), Ga­na Respublikasy­nyň par­la­men­ti­niň, ŞriLan­ka De­mok­ra­tik Res­pub­li­ka­sy­nyň par­la­men­ti­niň, Öz­be­gis­tan Res­publi­ka­sy­nyň Oliý Maj­li­si­niň Se­na­ty­nyň (wi­deo­ýüz­len­me), Gyr­gyz Res­pub­lika­sy­nyň Žogorku Keneşiniň, Marokko Pa­ty­şa­ly­gy­nyň We­kil­ler Pa­la­ta­sy­nyň, Ka­tar döw­le­ti­niň Şu­ra Ge­ňe­şi­niň, Russi­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Fe­de­ral Ýyg­nagy­nyň Döw­let Duma­sy­nyň, Ga­za­gystan Res­pub­li­ka­sy­nyň par­la­men­ti­niň, Par­la­men­ta­ra Bi­le­le­şi­gi­niň par­la­mentler bi­len iş­le­mek we da­şa­ry gat­na­şyk­lar bo­ýun­ça ýol­baş­çy­la­ry­nyň wi­deoa­ragat­na­şyk ar­ka­ly çy­kyş­la­ry hem­-de wideoýüzlen­me­le­ri diň­le­nil­di. 

Du­şu­şy­gyň­ ahy­ryn­da­ Jem­leý­ji res­mi­na­ma ­ka­bul­ edil­di. ­Bu resminama­da­ Bi­ta­rap­ly­gyň­ dost­la­ry­ to­pa­ryna­ ag­za­ ýurt­la­ryň­ parlamentle­ri­niň ýol­baş­çy­la­ry­nyň ­bi­rin­ji­ du­şu­şy­gy­nyň par­la­ment­ hyzmat­daş­ly­gy­ny­ iler­letmek­de­ mö­hüm­ or­ny­ bel­le­nil­di,­ şeýle­ hem­ Garaşsyz,­ he­mi­şe­lik­ Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň­ pa­ra­hat­çy­ly­gy­ we dia­lo­gy­ ber­kit­mek­ işi­ne­ ta­gal­la­la­ry we ­go­şan­dy­ aý­ra­tyn­ nyg­tal­dy. 

 

Ene­jan ATAÝEWA, 

Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Hal­ka­ra we par­la­men­ta­ra

ara­gat­na­şyk­lar ba­ra­da­ky ko­mi­te­ti­niň ag­za­sy

01.03.2024 Giňişleýin

TÜRKMEN –ÝAPON PARLAMENTARA GATNAŞYKLARYŇ TÄZE SAHYPALARY

 

Türkmenistanyň daşary syýasatda alyp barýan meýilleri, başlangyçlary dünýä döwletleri bilen täze gatnaşyklary ýola goýmaga giň şert döredýär. Ýurdumyz dünýä arenasynda ynsanperwerlige ýugrulan pikirleri öňe sürýänligi bilen ençeme döwletleriňdir halkara guramalarynyň goldawyny gazandy. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan ençeme tutumlary dünýä döwletleriniň aglabasy tarapyndan goldanyldy. Şeýle tagallalar häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. Bu gün Türkmenistanyň daşary döwletlere uzaýan dostluk köprüleri has alyslary nazarlaýar.

Garaşsyz, Hemişelik bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty Türkmenistanyň Konstitusiýasy, Türkmenistanyň konstitusion kanunlary, beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen ýörelgeleri we kadalary, şeýle hem Türkmenistanyň gatnaşýan halkara şertnamalary we konwensiýalary esasynda amala aşyrylýar.

Türkmenistan dostluk, ynanyşmak hem-de özara düşünişmek ýörelgeleri esasynda köp ýyllaryň dowamynda alnyp barylýan türkmen-ýapon döwletara gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Ýokary derejedäki gatnaşyklaryň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginde we pugtalandyrylmagynda aýratyn orun eýeleýär. Bilşimiz ýaly, Türkmenistan Ýaponiýa bilen 1992-nji ýylyň 22-nji aprelinde diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. 2013-nji ýylyň maý aýynda Ýaponiýada Türkmenistanyň Ilçihanasy açyldy. Türkmen-ýapon gatnaşyklary ähli ugurlarda netijeli ösdürilýär. Biz muňa 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Ýaponiýa amala aşyran iş saparynyň mysalynda hem aýdyň göz ýetirýäris. Ýeri gelende bellesek, «Merkezi Aziýa– Ýaponiýa» hyzmatdaşlyk görnüşinde türkmen-ýapon parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek, bu ugurda halkara forumlary geçirmek baradaky başlangyçlar hem, ilkinji nobatda, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza degişlidir. 

Şu nukdaýnazardan ugur alyp 2024-nji ýylyň fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Ýaponiýanyň Tokio şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamynda ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň Baş sekretary, Ýaponiýanyň Parlamentiniň Geňeşdarlar Palatasynyň agzasy hem-de deputatlary bilen geçirilen duşuşykda iki dostlukly ýurduň arasynda dürli ugurlarda ýola goýlan gatnaşyklarda parlamentara hyzmatdaşlygynyň möhüm orny, ikitaraplaýyn esasda parlamentara dostluk toparlarynyň işiniň kämilleşdirilmegi hem-de ugurdaş komitetleriň arasynda gatnaşyklaryň ýola goýulmagy barada pikir alyşdylar.

Şeýle hem, Ýaponiýanyň Ministrler Kabinetiniň Baş sekretary bilen geçirilen duşuşykda Türkmenistanyň döwlet syýasatynda dünýä döwletleri, aýratynda Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ähli ugurlarda yzygiderli ösdürmäge uly ähmiýet berilýändigi, türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýändigi bellenilip bu ugurda «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» dialogynyň işine aýratyn üns çekildi. Medeni-ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň yzygiderli häsiýetde ösdürilýändigi bellenilip, iki ýurduň ýokary okuw mekdeplerinde türkmen we ýapon dilleriniň okadylmagyň ähmiýetiniň uludygy nygtaldy. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabynyň «Ýagşy adam ýatdan çykmaz» atly bölüminde türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyna ýokary we oňyn baha berilýändigi barada aýratyn üns çekildi.

Ýurdumyzyň Mejlisiniň agzalary Ýaponiýada bilim alýan türkmen ýaşlary bilen geçiren duşuşygynda Hormatly Prezidentimiziň halkymyza peşgeş beren ilkinji eseri «Ýaşlar-Watanyň daýanjy» atly kitabynyň mazmuny bilen tanyşdyryldy. Mundan başga-da, Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýapon diline terjime edilen «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabynda beýan edilen türkmen-ýapon dostlukly gatnaşyklary dogrusynda gürrüň berildi. 

Şeýle hem, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň şygarynyň düýp pikir we ähmiýeti hem-de ýurdumyzda ýaşlara döredilýän mümkinçilikler barada söhbet edildi. Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine girizilen kadalara laýyklykda ýaşlara bilim almaga, hünär öwrenmäge, işlemäge we durmuş goldawlaryny almaga döredilýän mümkinçilikler barada bellenildi. 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň bu iş sapary döwletara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyzyň parlament diplomatiýasynyň üsti bilen goldamakda tagallalary birleşdirmäge, kanunçykaryjylyk we parlament işini kämilleşdirmekde tejribe alyşmaga, öňde durýan wezipeleri durmuşa geçirmegiň guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga amatly mümkinçilikleri döretdi.

 Türkmenistanyň halkara abraýyny ýokary göterip, dünýä döwletleri bilen hoşniýetli, ynsanperwer, dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmak babatda taýsyz tagallalary edýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, nurana geljegi nazarlaýan tutumlary rowaç bolsun!

 

Enejan Ataýewa 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we 

parlamentara aragatnaşyklar 

baradaky komitetiniň agzasy.

28.02.2024 Giňişleýin

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА: АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

 

В стране продолжается широкое обсуждение заседания Президиума Халк Маслахаты Туркменистана, которое 22 февраля провёл Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Депутаты Меджлиса, члены велаятских, этрапских и городских халк маслахаты, общественно-политические организации проводят встречи с населением, разъясняя значение состоявшегося заседания Президиума Халк Маслахаты Туркменистана для реализации «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году». Редакция газеты «Нейтральный Туркменистан» организовала «круглый стол», за который пригласила депутата Меджлиса Сердара Дурдыева, члена халк маслахаты Копетдагского этрапа города Ашхабад Эджегуль Аннагурбанову и председателя Ашхабадского городского комитета Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана Сетдара Сетдарова. 

«НТ»: Bыступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана на заседании Президиума Халк Маслахаты по сути является комплексной программой для решения приоритетных задач. Уделив особое внимание деятельности национального Парламента, Герой Аркадаг разработал, можно сказать, «дорожную карту» законотворческой деятельности меджлиса. В этой связи мой вопрос к депутату Меджлиса Сердару Дурдыеву: какие аспекты из выступления Героя-Аркадага вы выбрали для себя, как член комитета по работе с органами местной представительной власти и самоуправления? 

– В своей речи Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, с одной стороны, подытоживает достижения страны, представив наглядно это в цифрах и фактах, а с другой – определяет чёткие векторы дальнейшего развития. И в этом непреходящее значение состоявшегося заседания Президиума Халк Маслахаты. 

Наряду с поставленными социально-экономическими задачами Герой - Аркадаг отметил, что много работы нужно сделать и по вопросам законодательной поддержки инициатив Президента Сердара Бердымухамедова в области внутренней и внешней политики. Как член Комитета по работе с органами местной представительной власти и самоуправления я отметил для себя то, что касается деятельности органов местной представительной власти и самоуправления. 

Халк маслахаты велаятов, этрапов и городов, а также члены Генгеша играют важную роль в реализации Президентских программ на местах. Они знают, какие программы реализованы в их регионе и какова их эффективность. Они располагают информацией об имеющихся проблемах. Использование сил и возможностей местной представительной власти и самоуправления для выполнения Президентской сельской программы является самым верным путём. 

Подчёркивая, что в государственной политике и реализуемых программах уделяется большое внимание вопросам развития регионов, расширению возможностей органов местной представительной власти и самоуправления, оказанию им организационно-методической помощи, Герой-Аркадаг поставил ряд конкретных задач. Они связаны как с организацией деятельности этих органов, так и содержанием проводимой ими работы. В этой связи перед нашим Комитетом поставлена конкретная задача: совершенствовать организационно-методическую помощь велаятским, этрапским, городским халк маслахаты и Генгешам в законодательной области, провести с ними методико-практические совещания. В Комитете мы уже обсудили, как будем над ней работать, наметили конкретный план, который включает поездки в регионы, встречи с членами велаятских, этрапских и городских халк маслахаты, членами Генгешей, а также составили тематику совещаний.

28.02.2024 Giňişleýin

MILLI DÖWLETLILIGIŇ WE HALK HÄKIMIÝETLILIGINIŇ ÝOLY

 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly belent maksatlar we beýik tutumlar bilen badalga aldy. Muňa hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň 2023-nji ýylyň jemlerine bagyşlap geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň, şeýle-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň başlyklygynda geçirilen Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisiniň jemleri, olarda kabul edilen resminamalar we öňde goýlan wezipeler hem aýdyň şaýatlyk edýär. 

Berk hukuk binýatly döwletimizde parahatçylyk, asudalyk, abadançylyk, agzybirlik höküm sürýär, halkymyz bagtyýar we bolelin durmuşda ýaşaýar. Bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryna, ekologik abadançylyga aýratyn üns berlip, adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan iň möhüm ugurlarynyň hatarynda durýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde-de muňa ýene bir ýola aýdyň göz ýetirdik. Onda kabul edilen döwlet ähmiýetli möhüm çözgütler halkyň bähbitlerini, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşlerini nazarlaýar. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer ýörelgesiniň, peder ýoluny mynasyp dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen baş şygarynyň esasynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň her bir raýatyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamagyna, şunda adamlar üçin döredilýän şertleriň has-da döwrebaplaşdyrylmagyna gönükdirilendiginiň ýene bir aýdyň güwäsidir. 

Türkmenistan geçmişi şöhratly, şu güni beýik we kuwwatly, geljegi berk binýatly döwlet. Bu beýik döwletde belent maksatlar, Watanyň, halkyň bähbidini araýan döwletli tutumlar durmuşa geçirilýär. Gazanylan üstünlikler, ýetilen sepgitler öňde täze maksatlary goýmak üçin esas bolup çykyş edýär. Beýik maksatlar we belent tutumlar bolsa döwletiň beýikdigini görkezýär. Şunda döwletiň kuwwatyny has-da artdyrmak, halkyň hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de gowulandyrmak esasy maksatlar hökmünde kesgitlenýär. Şol maksatlara ýetmegiň ýolunda döwlet tarapyndan gysga we uzak möhletleýin maksatnamalar kabul edilýär. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak boýunça giň möçberli taslamalary amala aşyrmaga esas bolup durýar. Milli Liderimiziň «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet kadalaşdyrylyşy» atly okuw gollanmasynda bellenilişi ýaly, Türkmenistanda başy başlanan düýpli özgertmeleriň ileri tutulýan ugurlary we bu işde bellenilen esasy maksatlar raýatlaryň girdejilerini artdyrmakdan, ilaty durmuş taýdan goramakdan, medeni-durmuş ulgamyny netijeli ösdürmekden, ýaşaýyş jaý üpjünçiliginden, daşky gurşawy goramakdan ybaratdyr. Bularyň ählisi sazlaşykly ýerine ýetirilende, ýurt ösýär, özgerýär, öňe gidýär. 

Hormatly Prezidentimiz Hökümetiň giňişleýin mejlisinde degişli Karara gol çekip, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda öňde durýan wezipeleri, döwlet maksatlaryny nazarlaýan «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» tassyklady. Maksatnama laýyklykda, şu ýyl halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak maksady bilen, paýtagtymyz Aşgabatda we welaýatlarda iri gurluşyk işlerini üstünlikli dowam etdirmek meýilleşdirilýär. Uly möçberli, köp sanly taslamalary maliýeleşdirmek üçin ýeterlik serişdeleriň bolmagy döwletiň artýan maýa goýum mümkinçiliklerini görkezýär. Şeýle-de bu döwlet maksatnamasynda 2024-nji ýylda ýetilmeli makroykdysady görkezijiler, ähli pudaklar boýunça önümçilik meýilnamalary beýan edildi. Ýurdumyz boýunça ýerine ýetirilmeli işler, durmuş-ykdysady ösüşiň hem-de maýa goýumlaryň görkezijileri bellenildi. Ilatyň girdejilerini yzygiderli artdyrmak, ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak bilen bagly çäreler göz öňünde tutuldy. Iň esasy zat bolsa, olary maliýeleşdirmegiň ygtybarly çeşmeleri anyk kesgitlendi. 

Şu ýerde bir zada aýratyn ünsi çekmeli. Gahryman Arkadagymyz hem, Arkadagly Gahryman Serdarymyz hem öz çykyşlarynda, döwlete, halka dahylly belent maksatlarynda ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga aýratyn ähmiýet berýärler. Hormatly Prezidentimiziň geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde berlen hasabatlardan hem mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň düzüminde durmuş maksatly ulgama gönükdirilýän serişdeleriň 77,3 göterim bolmagy, ýagny olaryň saglygy goraýyş, bilim, medeniýet ulgamlaryny, ýaşaýyş jaý, jemagat hojalygyny maliýeleşdirmäge, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp haklarynyň möçberleriniň köpeldilmegine, bu ugra degişli taslamalary amala aşyrmaga gönükdirilýändigi hem munuň aýdyň güwäsidir. Şeýle-de ýurdumyzda dünýä ölçeglerine laýyklykda, ilat üçin ýaşaýyş jaý-jemagat we ulag hyzmatlaryna iň pes bahalar kesgitlenendir. 

Gahryman Arkadagymyz hem-de hormatly Prezidentimiz kömege, howandarlyga mätäçlere goldaw-hemaýatlary bermek babatda döwletli işleri durmuşa geçirip, ynsanperwerligiň belent nusgasyny görkezýärler. Şeýle adamlar döwlet tarapyndan aýratyn hemaýat-goldaw, mähir bilen gurşalýar. Ýurdumyzda raýatlaryň aýratyn toparlary, weteranlar we maýyplar, ata-enesiniň howandarlygyndan galan çagalar üçin goşmaça durmuş ýeňillikleriniň döredilmegi, Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakyndaky Kodeksine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň we maýyplara durmuş kömekleriniň görnüşleriniň artdyrylmagy, maýyplaryň kömek pullarynyň möçberiniň köpeldilmegi munuň aýdyň güwäsidir. Ýurdumyzda çaga doglanda, üç ýaşa çenli oňa ideg etmek üçin berilýän döwlet kömek pullarynyň möçberiniň artdyrylmagy, ekleýjiniň bolmadyk halatynda hem döwlet tarapyndan kömek pullarynyň berilmegi, durmuşy kömek pullarynyň berilmegine bolan hukugyň göz öňünde tutulmagy ýaş nesiller, ýaş eneler, umuman, halkymyz hakyndaky aladalaryň aýdyň mysallarydyr.

Türkmenistanda azyk harytlarynyň, aýratyn hem, çagalar üçin niýetlenen önümleriň hiline we howpsuzlygyna berk gözegçilik ýola goýlan. Ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işleriň gerimi hem giňeldildi. 2019-njy ýylda «Türkmenistanyň ilatynyň 2020-2025-nji ýyllarda sagdyn iýmitlenmegi boýunça Milli maksatnama» kabul edildi. Bu bolsa halkymyzyň, ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlaryň saglygy hakyndaky aladalary döwletiň birjik-de ünsden düşürmeýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. 

Ýurdumyzyň esasy durmuş-ykdysady ösüşiniň görkezijileri adam hakyndaky aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyny tassyklaýar we raýatlaryň durmuş goraglylygynyň ýokary derejesini üpjün edýän ýurt hökmünde Türkmenistanyň halkara abraýyny has-da ýokarlandyrýar. Eger islendik ýurtda özgertmeleri yzygiderli dowam etmek mümkinçiligi bar bolsa, onda ol ýurt güýçlüdir, kuwwatlydyr, onuň ösüş mümkinçilikleri bardyr, geljegi uludyr, ertire ynamy pugtadyr diýip aýdyp bolar. Ýurdumyzda ägirt uly taslamalar durmuşa geçirilip, mähriban halkymyzyň bagtyýar geljeginiň binýady berkden tutulýar. Türkmenistan özüniň ägirt uly ykdysady mümkinçiliklerini görkezip, ählumumy integrasiýa goşulyşýan ýurt hökmünde tanalýar. Türkmenistan dünýä döwletleriniň arasynda durnukly ösýän ýurtlaryň hataryna girýär.

 Milli Liderimiziň ýakynda geçiren Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde 2024-nji ýylda ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasy» hem tassyklanyldy. Oňa laýyklykda, öňümizde belent wezipeler dur. Ilkinji nobatda, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kanun çykaryjylyk başlangyçlaryna bolan hukugyny netijeli durmuşa geçirmek bilen, ýurdumyzyň ösüşlerine dahylly kanunçylygy kämilleşdirmek işlerini alyp barmagyň, degişli seljerme işlerini geçirmegiň möhüm ähmiýeti bardyr. Şunda bir zady aýratyn bellemeli. Kanunlaryň durmuşyň akymyna, ykballara oňyn täsiri bar. Olaryň ykbal çözüji häsiýeti bar. Kabul edilýän kanunlar ýurdumyzyň, halkymyzyň ykbalyna, geljegine täsir edýär. Biziň ýurdumyzda hereket edýän kanunlar bilen döredilen şertler adamlary döredijilikli zähmete höweslendirmek üçin amatly hukuk giňişligini emele getirýär. Gahryman Arkadagymyzyň tabşyryklary esasynda, bu ugurda alnyp barylýan işleri has-da kämilleşdirmek maksady bilen, iş hem-de hukuk-bilermenler toparlarynyň döredilmegi, duşuşyklaryň geçirilmegi, ýokary taýýarlykly, ökde hünärmenleriň bu işlere işjeň çekilmegi kanunçylyk işiniň kämilleşdirilmeginde möhüm ähmiýete eýe bolar. 

Mejlisde eden çykyşynda: «Durmuş goraglylygyny üpjün etmegiň çäklerinde howandarlyga mätäçlere hemaýat bermek işini ösdürmek, döwletiň her bir adamyň, ylaýta-da, çagalaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek babatdaky başlangyçlaryny, ägirt uly aladalaryny kanunçylyk taýdan berkitmek möhüm soraglaryň biridir» diýmek bilen, Milli Liderimiz bu ugurda kanunçylyk işlerini mundan beýläkde kämilleşdirmek boýunça belent wezipeleri öňde goýdy. Gahryman Arkadagymyz bu babatda «Hossarlyk we howandarlyk hakynda» Türkmenistanyň Kanuny bilen kesgitlenen kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň döwrüň talabyna laýyk işlenip taýýarlanylmagynyň Kanunyň talaplarynyň ýerine ýetirilmegi nukdaýnazaryndan uly ähmiýete eýedigine aýratyn ünsi çekdi. 

Şeýle-de tassyklanan Meýilnama laýyklykda, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlislerine taýýarlyk görmek we olary geçirmek boýunça hem möhüm wezipeler öňde goýuldy. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlislerinde kabul edilen çözgütleriň, berlen tabşyryklaryň, hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän başlangyçlarynyň, tabşyryklarynyň durmuşa geçirilişi barada soraglary işläp taýýarlamak, olary Prezidiumyòň mejlisiniň gün tertibine girizmek, gysga we uzak möhletleýin maksatnamalardan gelip çykýan wezipeleri hem-de tabşyryklary ýerine ýetirmek, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlislerine ýokary derejede taýýarlyk görmek möhüm wezipeleriň hatarynda bellenilýär. 

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň sebitleýin ösüş meseleleri we wekilçilikli häkimiýetiň ýerli edaralaryna hem-de öz-özüňi dolandyryş edaralaryna guramaçylyk-usuly taýdan kömek bermek boýunça beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksadynda, Türkmenistanyň Mejlisiniň komitetleri bilen welaýatlarda göçme maslahatlary geçirmek hem Halk Maslahatynyň 2024-nji ýylda alyp barjak işleriniň möhüm ugurlarynyň biridir. Munuň özi döwletiň ýerli edaralarynyň hem işjeň, özbaşdak, netijeli işlemegine döwlet tarapyndan goldaw berilýändigini görkezýär.

 Ozaly bilen, sebitleri ösdürmek, halkyň hal-ýagdaýy bilen yzygiderli gyzyklanmak, ýerlerde raýatlar, zähmetkeşler bilen duşuşmak, halka ýakyn bolmak, daýhanlaryň armasyny ýetirmek Gahryman Arkadagymyzyň aýratyn ähmiýet berýän işleriniň hataryndadyr. Milli Liderimiz hemişe halka ýakyn bolup, «Halkyň ýoly — Hakyň ýoly» diýip, ykbalyny Watanyna, halkyna, milletine, onuň şu gününe we ertirine baglap, ýurtda uly işleri durmuşa geçirmek bilen, eziz Watanymyzy dünýä tanadan beýik şahsyýetdir. Gahryman Arkadagymyz döwletimizi beýgelden Liderdir. Arkadagly Gahryman Serdarymyz hem Milli Liderimiziň döwletli başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirýär. Ýurdumyzda döwletlilik höküm sürýär. Döwlet derejesinde halk üçin yhlas edilýär. Ähli ýerde, ähli işde il-ýurt barada edilýän çäksiz yhlasyň miwelerini görýäris. Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde alyp barýan beýik işleri tutuş halkymyzyň ruhuny belende göterýär. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde garalan meseleler, kabul edilen resminamalar hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär. 

Berkarar, asuda, bagtyýar döwrümizi, ösüşlerimizi, özgertmelerimizi wasp etmek, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda öňde goýlan belent maksatlary we tutumlary wagyz etmek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň alyp barýan işleriniň esasy ugurlarynyň hataryndadyr. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, biziň ählimiziň iň esasy maksadymyz jandan eziz görýän Watanymyzy beýik geljege tarap ynamly öňe alyp barmakdan ybaratdyr. Şoňa görä-de, mukaddes Watanymyzy beýgeldýän beýik başlangyçlary wagyz etmek, halkymyzy bu işlere ruhlandyrmak borjumyzdyr. 

Milli Liderimiziň öňde goýan wezipeleriniň ählisi bir maksada gulluk edýär. Olar halkymyzyň bagtyýarlygyny, asudalygyny, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Galyberse-de, at-owazasy dünýä ýaýylan beýik şahyrymyz bilen bagly «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyny mynasyp dabaralandyrmakdan, onuň waspyny ýetirmekden, ýurdumyzyň sebitlerini ösdürmekden, kanunçylyk işini kämilleşdirip, döwletiň ösüşlerine, halkyň bagtly durmuşyna gönükdirilen kanunlary işläp taýýarlamakdan ybaratdyr. 

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň: «Men halkymyz bilen bilelikde tutanýerli zähmet çekip, 2024-nji ýylda bellän sepgitlerimize, maksatlarymyza ýetjekdigimize berk ynanýaryn» diýen belent ynamyndan ruhlanyp, ýurdumyzy mundan beýläk hem belent derejelere ýetirmek ugrundaky taryhy işlere, Watanymyzyň ösüşlerine goşant goşmakda tutanýerli zähmet çekeris. Garaşsyz döwletimizi gülledýän, bagtyýar türkmen halkyny beýgeldýän Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, döwletli işleri hemişe rowaç bolsun! 

 

Kasymguly BABAÝEW, 

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň 

iş dolandyryjysy, Mejlisiň deputaty

27.02.2024 Giňişleýin

KALPLARY NURLANDYRÝAN ÝÖRELGE

 

Ýa­kyn­da türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Türk­menis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyn­da ge­çi­ri­len Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Prezidiu­my­nyň mej­li­sin­de «Türk­me­nis­ta­ny 2024-nji ýyl­da dur­muş-ykdy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň we ma­ýa go­ýum Maksatnamasyndan» gelip çykýan wezipeler we olary ýe­ri­ne ýe­tir­me­giň ugur­la­ry ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy. 

Hä­zir­ki dö­wür­de hal­ky­my­zyň yn­san­per­wer ýörel­ge­le­ri türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz ta­ra­pyn­dan ba­şy başlanan hem-de Arka­dag­ly Gah­ry­man Ser­da­ry­my­zyň baş­tu­tan­lygyn­da üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän döw­let sy­ýasa­tyn­da öz be­ýa­ny­ny tap­ýar.

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ady­ny gö­ter­ýän ho­wan­dar­ly­ga mä­täç ça­ga­la­ra he­ma­ýat ber­mek bo­ýun­ça ha­ýyr-sa­ha­wat gaz­na­sy­nyň dö­re­di­lip, bu gaz­na­nyň ha­sa­by­na bir­nä­çe so­gap­ly iş­le­riň ama­la aşy­ry­lan­dy­gy­ny bel­le­mek bol­sa has-da buý­sançly­dyr. Ýag­şy­lyk et­mek, ha­ýyr-sa­ha­wat, yn­sanper­wer­lik, mä­tä­je gol­daw ber­mek ýa­ly ýö­rel­ge­ler türk­me­niň ganyna, ru­hu­na si­ňen ýö­rel­ge­ler­dir. Gah­ryman Arka­da­gy­myz «Öm­rü­miň ma­ny­sy­nyň do­wa­ma­ty» at­ly ki­ta­byn­da bir ada­ma ýag­şy­lyk et­seň, mä­tä­je gol­daw ber­seň, ha­lal ga­zan­jyň bel­li bir möç­be­ri­ni ha­ýyr-sa­ha­wa­ta bagyş­la­saň, öýüň rys­ga­ly­nyň, be­re­ke­di­niň art­ýan­dy­gy­ny be­ýan ed­ýär. Şeý­le-de Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz şol ki­ta­byn­da: «Ata-baba asylly ýörelgelerimizde haýyr-yhsan et­mek, ba­şar­dy­gyň­dan sa­ha­wat­ly bol­mak maş­ga­la ag­zy­bir­li­gi­ni, iş­le­riň öňe iler­le­me­gi­ni üp­jün ed­ýän, hatda göz-dilden, howp-­hatardan, bela­-beterden gora­ýan iň ne­ti­je­li ýol hasaplanylýar» di­ýip bel­le­ýär. 

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz: «Go­wy hä­si­ýet­le­riň için­de hem iň gowula­ry­nyň bi­ri ýag­şy­lyk et­mek, biri­ni be­gen­di­rip bil­mek­dir» di­ýip bel­le­ýär. Gahryman Ar­ka­da­gy­myz müň­ler­çe ça­ga­la­ry we ola­ryň maşgala­la­ry­ny be­gen­dir­ýär. Ho­wan­dar­ly­ga mä­täç ça­ga­laryň sag­ly­gy dikel­dil­ýär, dür­li gör­nüş­li ope­ra­si­ýa­lar şow­ly ge­çi­ril­ýär. Bu gün­ki gün şol ça­ga­lar bag­ty­ýar dur­muş­da ýa­şa­ýar. Yn­san­per­wer­lik, mä­tä­je gol­daw ber­mek, eji­ziň ar­ka­syn­da dur­mak ýa­ly ata-ba­ba­la­rymyz­dan gel­ýän ýörelge­le­re ýaş­la­ryň yg­rar­ly bol­ma­lydy­gy ba­ra­da Gah­ry­man Arkadagymyz özü­niň ta­ry­hy çy­kyş­la­ryn­da he­mi­şe nyg­ta­ýar. Bu ba­ra­da ýaş­la­ra gym­mat­ly mas­la­hat­la­ry­ny ber­ýär. 

Gaz­na­nyň ýa­nyn­da ýa­şu­lu­lar ge­ňe­şi­niň dö­re­dilme­gi uly äh­mi­ýe­te eýe bol­dy. Se­bä­bi Gah­ry­man Ar­ka­da­gymyz: «Ýa­şu­ly nes­liň pä­him-paýha­sy bi­len ýaş nes­liň tä­ze­çil ga­ra­ýyş­la­ry­nyň saz­la­şan ýe­rin­de ýetilme­jek sep­git ýok­dur» di­ýip bel­le­ýär. Ha­ky­katdan-da, hä­zir­ki döwür­de ýaşlarymyz ýa­şu­ly nes­liň pä­him-paý­ha­sa ýug­ru­lan gym­mat­ly maslahatla­ry­ny baý­dak edi­nip, döw­re­bap pi­kir­le­nip, döw­re gö­rä täze­çil pi­kir­le­ri öňe sü­rüp, Wa­ta­ny­my­zyň ös­me­gi­ne my­na­syp go­şant goş­ýar.

Bu gün­ki gün Ar­ka­dag­ly Gah­ry­man Ser­da­ry­myz yn­san­per­wer­lik sy­ýa­sa­ty­ny dur­mu­şa ge­çir­mek­de, ha­ýyr-sa­ha­wat gaz­na­sy­nyň işi­ni kämilleş­dir­mek­de giň ge­rim­li iş­le­ri ama­la aşyr­ýar. Şol ha­ýyr­ly, so­gap­ly iş­le­ri dur­mu­şa ge­çir­mek­de bi­ti­ren be­ýik iş­le­ri üçin Türk­me­nis­ta­nyň Mejli­si­niň ka­ra­ry bi­len hal­ky­myzdan ge­lip gow­şan tek­lip­ler esa­syn­da, Arkadag­ly Gah­ry­man Ser­da­ry­my­zyň «Ar­ka­dag» me­da­ly bi­len sylaglanan­dy­gy­ny uly buý­sanç bi­len bel­le­mek ge­rek. Bu bol­sa geljekde-de ha­ýyr-sa­ha­wat gaz­na­sy­nyň işiniň has-da iler­le­jek­di­gi­ni, onuň hasabyna bir­nä­çe haýyr­ly iş­le­riň ama­la aşy­ryl­jak­dy­gy­ny aý­dyň görkezýär. 

Biz hem Mej­li­siň de­pu­tat­la­ry bo­lup, mil­li ka­nun­çy­lyk ul­ga­my­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak­da, Gahry­man Ar­kadagymy­zyň, Ar­ka­dag­ly Gahryman Serdarymyzyň be­ýik iş­le­ri­ni hal­kyň ara­syn­da wa­gyz et­mek­de hem-de ony dün­ýä ýaý­mak­da öz gu­jur-gaýra­ty­my­zy gaý­gyr­man zäh­met çe­ke­ris. 

 

Çemen AKYÝEWA, 

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, 

Mejlisiň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny 

goramak baradaky komitetiniň agzasy

27.02.2024 Giňişleýin

HALKA DAÝANYP, HALKYŇ BÄHBIDINE

 

— «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda-da ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz 9-njy fewralda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» tassyklamak baradaky Karara gol çekdi.

Maksatnama laýyklykda, şu ýylda jemi içerki önümiň ösüş depginini 6,3 göterimde saklamak, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny, ýurdumyzyň sebitlerini durnukly ösdürmek, önümçilik kärhanalarynyň doly güýjünde işledilmegini gazanmak, täze kärhanalary gurmagyň hasabyna 3 müňe golaý täze iş orunlaryny döretmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, daşary söwda dolanyşygynyň möçberini 20,7 milliard amerikan dollaryna ýetirmek, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, jemi içerki önümiň düzüminde hususy pudagyň paýyny 71,4 göterime ýetirmek, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp haklarynyň möçberini 10 göterim ýokarlandyrmak arkaly ilatyň girdejilerini artdyrmak, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak göz öňünde tutulýar. Mundan başga-da, 2024-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýetine maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna jemi 38,5 milliard manat möçberinde maýa goýumlary gönükdirmek meýilleşdirilýär. 

Maksatnamanyň amala aşyrylmagy 2024-nji ýylda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösüşini üpjün etmäge, pudaklaryň we sebitleriň kuwwatyny berkitmäge, ilatymyzyň iş üpjünçiligini we ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga hem-de beýleki ösüş maksatnamalarynyň netijeli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. 

Gahryman Arkadagymyz Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde çuň many-mazmunly, maksatnamalaýyn çykyş edip, «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça öňümizde durýan möhüm wezipeler bilen baglylykda, gymmatly maslahatlaryny berdi. Bu resminamada öňde goýlan wezipelerden we maksatlardan gelip çykýan aýratynlyklar barada birin-birin belläp geçdi. Biz hem hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna, Milli Liderimiziň gymmatly maslahatlaryna, öňümizde goýan möhüm wezipelerine laýyklykda, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan gülledip ösdürmek ugrunda mundan beýläk-de yhlasly zähmet çekeris.

 

Gu­wanç­my­rat­ AGA­ÝEW,­

Türk­me­nis­ta­nyň ­Mej­li­si­niň­ Yk­dy­sa­dy mesele­ler­ 

ba­ra­da­ky­ ko­mi­te­ti­niň ­baş­ly­gy

 

24.02.2024 Giňişleýin

SAGDYN JEMGYÝET — BERKARAR DÖWLET

 

Be­den­ter­bi­ýe we sport jem­gy­ýe­tiň aba­dan­çy­ly­gyn­da, döw­letiň gülläp ösü­şin­de mö­hüm or­ny eýe­le­ýär. Ýur­du­myz­da hem nu­ra­na geljegi­mi­ziň eýe­le­ri bo­lan ýaş nes­liň be­den we ru­hy taý­dan kä­mil­li­gi­ni ga­zan­mak üçin köp­çü­lik­le­ýin be­denter­bi­ýe-sa­gal­dyş he­re­ke­ti ös­dü­ril­ýär. Bu ugur­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty ra­ýat­la­ryň dur­mu­şy­nyň hi­li­ni ýokarlandyrma­ga, sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ni ke­ma­la ge­tir­mä­ge, be­den we ru­hy taý­dan kä­mil nes­li ter­bi­ýe­le­mä­ge, hal­ka­ra sport ýaryş­la­ryn­da üs­tün­lik­li çy­kyş ed­ýän tür­gen­le­ri taý­ýar­la­ma­ga gö­nük­di­ri­len maksatnama­la­ýyn iş­le­ri öz içi­ne al­ýar. 

Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabyndaky: «Biz ynsan saglygyny ähli zatdan ileri tutup, beden we ruhy taýdan kämil nesli kemala getirmäge uly ähmiýet berýäris. Döwletimiziň bu asylly maksatlarynyň amala aşyrylmagynda sport esasy orunlaryň birini eýeleýär. Täze taryhy eýýamda sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýän ildeşlerimiziň hatary yzygiderli artýar, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketi barha rowaçlanýar. Munuň özi nesil sagdynlygyny gazanmakda ähmiýet berilmeli ýagdaýdyr» diýen jümlelerde ýurdumyzda işjeň ösdürilýän bedenterbiýe we sport hereketiniň baş maksady öz beýanyny tapýar. 

Jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmakda giň gerimli hem-de anyk maksada gönükdirilen çäreleriň yzygiderli geçirilmegine hem aýratyn ähmiýet berilýär. Köpçülikleýin welosipedli ýörişleriň, orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň, ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda zähmet çekýän hünärmenleriň arasynda ýaryşlaryň yzygiderli geçirilmegi oňyn netije berýär. Iri halkara ýaryşlaryň yzygiderli geçirilmegi hem sporta we sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýän ildeşlerimiziň hatarynyň artmagyna itergi berýär. Paýtagtymyz Aşgabatda soňky ýyllarda üstünlikli geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary, Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty, Kuraş boýunça dünýä çempionaty ýaly iri ýaryşlaryň tejribesi hem muňa doly şaýatlyk edýär. Şol ýaryşlarda türkmen türgenleriniň gazanan ýeňişleri ildeşlerimiziň, aýratyn-da, ýaşlaryň kalbyna ylham berdi. Ýurdumyzda döredilen giň gerimli mümkinçilikler bolsa bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga ýardam edýär. 

Halkymyzyň sagdyn we bagtyýar durmuşy, ýaşlaryň abadan geljegi ugrunda uly tagallalary edýän hormatly Prezidentimiziň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, il-ýurt we umumadamzat bähbitli işleri rowaçlyga beslensin! 

 

Be­genç­gel­di BAÝ­RAM­MY­RA­DOW, 

TSTP-niň Ahal we­la­ýat ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­ta­ty

24.02.2024 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 33