Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Çykyşlar we makalalar

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ ROWAÇLYGY

Gadymy halkymyzyň köp asyrdan bäri durmuşyň wajyp meselelerini halkyň içinden sylanýan, hormatlanýan adamlar bilen maslahatlaşyp, sala salyp çözendigi taryhdan mälimdir. Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyz öňden dowam edip gelýän bu däpleri Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň jemgyýetçilik-syýasy gurluşynyň esasy ýörelgeleriniň birine öwrüp, ony zamanabap talaplar esasynda ösdürýär. Halk Maslahaty döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz arabaglanyşygyny, halkymyzyň ata-babalarymyzyň parasatly wesýetlerine hem demokratik däplerine üýtgewsiz ygrarlydygyny alamatlandyrýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döwletimizde eýeleýän ornuny ýokarlandyrmak babatda öňe süren başlangyjynyň hukuk ýagdaýyny pugtalandyrmak ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahaty geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň işiniň bes edilmegi we kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaranyň bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwrülmegi bilen bagly meseleler hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki Karary hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem umumylaşdyrmak boýunça konstitusion topary döretmek, onuň düzümini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary kabul edildi. Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Konstitusion kanunyny kabul etmek baradaky Karara gol çekmegi uly taryhy waka boldy. 

Ýurdumyzyň döwlet gurluşynyň esaslaryny kesgitleýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 3-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň özygtyýarlylygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Halk döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşydyr. Türkmenistanyň halky öz häkimiýetini gös-göni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üsti bilen amala aşyrýar. Hemme wekilçilikli edaralaryň demokratik esasda saýlawlylygy halk bilen häkimiýetiň özara ynamynyň, jemgyýetiň, döwletiň işini dolandyrmaga gatnaşmak üçin raýatlaryň öz konstitusion hukuklaryny işjeň durmuşa geçirýändiginiň, raýat jemgyýetiniň yzygiderli kämilleşýändiginiň alamatydyr. 

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň ýolbaşçylygynda 2023-nji ýylyň 18-nji iýulynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde, döwletimiziň şanly Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatyny guramaçylykly geçirmek barada degişli ýolbaşçylaryň öňünde anyk wezipeleri kesgitläp berdi. Şeýle-de «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda» Karara we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşiniň Düzgünnamasyny hem-de onuň düzümini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Kararyna gol çekdi. Karara laýyklykda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisini 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde Maslahat köşgünde geçirmek bellenildi. Bu resminamanyň esasy maksady ata-babalarymyzyň parasatly wesýetlerine we asylly ýörelgelerine eýerip, türkmen halkynyň döwleti dolandyrmakda toplan köpasyrlyk tejribesine daýanyp, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga hem-de çözgütleri kabul etmäge jemgyýetimiziň ygtyýarly wekilleriniň giňden gatnaşmagyny üpjün etmek, ähli üstünliklerimiziň we ýeňişlerimiziň girewi bolan agzybirligi, jebisligi has-da berkitmek, milli demokratiýany ösdürmek boýunça gazanylan üstünlikleri döredijilikli kämilleşdirmek, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek wezipelerini çözmäge gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň döwletlilik taglymaty adamzat jemgyýetiniň ösüşinde ýetilen sepgitleri we halkymyzyň taryhyny, milli mirasyny, häzirki zaman tejribesini hasaba almak we olary döwrümiziň nukdaýnazaryndan özleşdirmek esasynda işlenip düzülen ynsanperwer garaýyşlaryň ulgamydyr. 

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň üstünlikli geçirilmegine gönükdirilen resminamanyň kabul edilmegi Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda özgertmeleriň durmuşa ornaşdyrylmagy boýunça netijeli işleriň alnyp barylýandygyny aýdyň şöhlelendirýär. Öňden gelýän däplere görä, Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda ählihalk maslahaty geçirilýär. Halk Maslahaty wekilçilikli edara bolup, onuň işi demokratiýa, aýanlyk, adalatlylyk, kanunyň hökmürowanlygy, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryny ileri tutmak, adamyň we raýatyň kanunyň öňündäki deňligi, adamyň hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmak, çözgütleri erkin ara alyp maslahatlaşmak we kabul etmek, jemgyýetçilik pikirini nazara almak ýaly mizemez ýörelgelere esaslanýar. Halkyň agzybirliginiň aýdyň ýüze çykmasyna öwrülen bu maslahatda halkyň bagtyýar geljegine gönükdirilen meseleleriň ençemesine garalar. Olara degişli pikir-garaýyşlar, teklipler orta atylar. 

Halk Maslahatynyň esasy aýratynlygy, onda jemgyýetiň ähli gatlaklaryndan bolan, dürli ýaşdaky, dürli kärdäki raýatlaryň öz pikir-garaýşyny beýan etmäge mümkinçiliginiň bardygydyr. 

Hawa, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine sanlyja gün galdy. Häzirki wagta çenli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň düzümine jemgyýetçiligiň wekillerini saýlamak, olaryň şahsy we işjeň häsiýetlerini öwrenmek, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Mejlisine taýýarlyk görmek we ony geçirmek bilen bagly işlerde welaýatlaryň, etraplaryň hem-de şäherleriň halk maslahatlaryna guramaçylyk usuly taýdan ýardam bermek boýunça işler alnyp baryldy. Munuň özi möhüm we jogapkärli wezipeleriň biridir. Çünki halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasyna il içinde zähmeti, görüm-göreldesi bilen tapawutlanýan, sarpaly adamlar saýlanylmalydyr. Bu işde etrap, şäher, welaýat halk maslahatlaryna, ýurdumyzyň syýasy partiýalaryna, jemgyýetçilik birleşiklerine uly orun degişlidir. 

Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesini «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýip, rowaçlyklara beslenýän hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiziň içeri hem-de daşary syýasaty täze menzilleri nazarlaýar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda il-günümiziň, tutuş adamzadyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, jemgyýetimiziň dünýä bilen sazlaşykly ösüşini üpjün etmek ugrunda bimöçber işleri alyp barýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan döwletli tutumlary rowaçlyklara beslensin. 

Orazdurdy ABDYÝEW, 

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty,

 mejlisiň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar 

syýasaty baradaky komitetiniň agzasy.

22.09.2023 Giňişleýin

Arkadag şäheri — bagtyýar ýaşlaryň mekany

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň beýik gurluşygy bolan Arkadag şäheri ýurdumyzyň täze döwrüniň şamçyragydyr. Täze şäheriň «Arkadag» diýlip atlandyrylmagy il-günümiziň türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza bolan belent söýgüsiniň dabaralanmasydyr. Şöhratly taryhy müňýyllyklara uzaýan türkmen halky gurmak, döretmek babatda dünýä özüni tanadan halkdyr. 

Arkadag şäheriniň dabaraly açylyşynyň owazasy dünýä doldy. Hormatly Prezidentimiz bu barada: «Köpetdagyň gözel künjeginde ak binalary lowurdap duran şäheriň peýda bolmagy türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasynyň gudratydyr» diýip belleýär. Türkmenistanyň at gazanan arhitektory, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan giň möçberli şähergurluşyk taslamasy esasynda döredilen döwlet ähmiýetli Arkadag şäheri halkymyzyň kalplarynda buýsanç duýgularyny döredýär. Şeýle şatlykly günlerde Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabynyň hem-de Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan çap edilen «Arkadag şäheri — geljegiň şäheri» atly kitabyň halk köpçüligine ýetirilmegi her birimiziň şatlygymyza şatlyk goşup, halkymyz üçin toý sowgadyna öwrüldi. 

Milli kanunçylygymyzyň esasy bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynda: «Jemgyýetiň iň gymmatly baýlygy adamdyr» diýlip bellenilmeginiň subutnamasyny, raýatlarymyz hakyndaky aladany bu şäherde döredilen oňaýly şertlerde hem görmek bolýar. Arkadag şäheriniň hukuk ýagdaýy 2023-nji ýylyň mart aýynda kabul edilen «Arkadag şäheri hakynda» Türkmenistanyň Kanuny esasynda kesgitlenilýär. Bu Kanunyň 1-nji maddasynda: «Arkadag şäheri üçin döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýy bellenilýär» diýilýär. 4 bapdan we 13 maddadan ybarat bolan bu Kanunda şäheriň çäginiň, ilatynyň, eýeçiliginiň, döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralarynyň, ýerine ýetiriji häkimiýetiň, kazyýet häkimiýetiniň hukuk ýagdaýy kesgitlenilýär. 

Şu ýylyň 16-njy iýunynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda täze şäheriň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasynyň geçirilendigini hem belläp geçsek, ýerlikli bolar. Arkadag şäheri tutuşlygyna «akylly» şäher konsepsiýasy esasynda bina edilen, daş-töweregi ýaşyl zolaklara bürelen, energiýany tygşytlaýan enjamlar bilen üpjün edilen desgalardyr binalar, ekologiýa talaplar esasynda gurulýan «ýaşyl» şäherdir. Şäheriň ýol-ulag düzüminde ekologik taýdan arassa jemgyýetçilik ulaglary bolan elektrobuslar we elektrotaksiler hereket edýär. 

Arkadag şäheri öz tehniki we tehnologik häsiýeti boýunça tapawutlanýan, täze ölçeglere esaslanýan «akylly» şäheriň kämil nusgasydyr. Arkadag şäherinde döredilen ýaşyl zolaklar, ekilen baglar bu şäheriň görküne görk, gözelligine gözellik goşýar. Şäherde medeni-durmuş we önümçilik maksatly binalardyr desgalar bilen birlikde, medeni-seýilgäh zolaklarynyň döredilmegi, owadan suw çüwdürimleriniň gurulmagy bu ýerde dynç almak üçin döredilen şertleriň biridir. Munuň özi täze şäheriň gurluşygynda ekologiýa talaplarynyň berk berjaý edilendiginiň, adamlaryň bagtyýar we uzak ömür sürmegi üçin arassa howa gurşawynyň döredilendiginiň mysalydyr. Arkadag şäheriniň gurluşyk taslamasynda göz öňünde tutulan özgertmeler — oňaýly ýaşaýyş şertleri, energiýa serişdeleriniň kadaly üpjünçiligi, häzirki zaman infrastrukturasy, IT ulgam, ulag, saglygy goraýyş, bilim ulgamy ýaly «akylly» şäher konsepsiýasy esasynda gurlan desgalaryň möhüm pudaklarynyň arabaglanyşygyny üpjün edýär. Arkadag şäheriniň «akylly» şäherleriň hatarynda mynasyp orun aljakdygyna şek-şübhe ýok. 

Ýaşlar üçin şeýle ajaýyp şäheri gurduryp beren hormatly Prezidentimize, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza alkyşlarymyz çäksizdir. 

 

Nepes ROZYÝEW, 

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, 

Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar 

syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

22.09.2023 Giňişleýin

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ ROWAÇLYGY

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk baýramynyň bellenil- ýän günlerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirmek bilen, bu mejlisde döwletimiziň ösüşinde gazanylan üstünlikleriň, ýetilen sepgitleriň, ýerine ýetirilen işleriň jemini jemläris, şeýle hem häzirki talaplardan, täze ykdysady şertlerden ugur alyp, täze taryhy döwürde öňümizde durýan möhüm wezipeleri ara alyp maslahatlaşarys.

 

Gadymy halkymyzyň köp asyrdan bäri durmuşyň wajyp meselelerini halkyň içinden sylanýan, hormatlanýan adamlar bilen maslahatlaşyp, sala salyp çözendigi taryhdan mälimdir. Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyz öňden dowam edip gelýän bu däpleri Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň jemgyýetçilik-syýasy gurluşynyň esasy ýörelgeleriniň birine öwrüp, ony zamana bap talaplar esasynda ösdürýär. Halk Maslahaty döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz arabaglanyşygyny, halkymyzyň ata-babalarymyzyň parasatly wesýetlerine hem demokratik däplerine üýtgewsiz ygrarlydygyny alamatlandyrýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döwletimizde eýeleýän ornuny ýokarlandyrmak babatda öňe süren başlangyjynyň hukuk ýagdaýyny pugtalandyrmak ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahaty geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň işiniň bes edilmegi we kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaranyň bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwrülmegi bilen bagly meseleler hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki Karary hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem umumylaşdyrmak boýunça konstitusion topary döretmek, onuň düzümini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary kabul edildi. Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Konstitusion kanunyny kabul etmek baradaky Karara gol çekmegi uly taryhy waka boldy.

Ýurdumyzyň döwlet gurluşynyň esaslaryny kesgitleýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 3-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň özygtyýarlylygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Halk döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşydyr. Türkmenistanyň halky öz häkimiýetini gös-göni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üsti bilen amala aşyrýar. Hemme wekilçilikli edaralaryň demokratik esasda saýlawlylygy halk bilen häkimiýetiň özara ynamynyň, jemgyýetiň, döwletiň işini dolandyrmaga gatnaşmak üçin raýatlaryň öz konstitusion hukuklaryny işjeň durmuşa geçirýändiginiň, raýat jemgyýetiniň yzygiderli kämilleşýändiginiň alamatydyr.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň ýolbaşçylygynda 2023-nji ýylyň 18-nji iýulynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde, döwletimiziň şanly Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatyny guramaçylykly geçirmek barada degişli ýolbaşçylaryň öňünde anyk wezipeleri kesgitläp berdi. Şeýle-de «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda» Karara we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşiniň Düzgünnamasyny hem-de onuň düzümini tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Kararyna gol çekdi. Karara laýyklykda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisini 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde Maslahat köşgünde geçirmek bellenildi. Bu resminamanyň esasy maksady ata-babalarymyzyň parasatly wesýetlerine we asylly ýörelgelerine eýerip, türkmen halkynyň döwleti dolandyrmakda toplan köpasyrlyk tejribesine daýanyp, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga hem-de çözgütleri kabul etmäge jemgyýetimiziň ygtyýarly wekilleriniň giňden gatnaşmagyny üpjün etmek, ähli üstünliklerimiziň we ýeňişlerimiziň girewi bolan agzybirligi, jebisligi has-da berkitmek, milli demokratiýany ösdürmek boýunça gazanylan üstünlikleri döredijilikli kämilleşdirmek, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek wezipelerini çözmäge gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň döwletlilik taglymaty adamzat jemgyýetiniň ösüşinde ýetilen sepgitleri we halkymyzyň taryhyny, milli mirasyny, häzirki zaman tejribesini hasaba almak we olary döwrümiziň nukdaýnazaryndan özleşdirmek esasynda işlenip düzülen ynsanperwer garaýyşlaryň ulgamydyr.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň üstünlikli geçirilmegine gönükdirilen resminamanyň kabul edilmegi Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda özgertmeleriň durmuşa ornaşdyrylmagy boýunça netijeli işleriň alnyp barylýandygyny aýdyň şöhlelendirýär. Öňden gelýän däplere görä, Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda ählihalk maslahaty geçirilýär. Halk Maslahaty wekilçilikli edara bolup, onuň işi demokratiýa, aýanlyk, adalatlylyk, kanunyň hökmürowanlygy, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryny ileri tutmak, adamyň we raýatyň kanunyň öňündäki deňligi, adamyň hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmak, çözgütleri erkin ara alyp maslahatlaşmak we kabul etmek, jemgyýetçilik pikirini nazara almak ýaly mizemez ýörelgelere esaslanýar. Halkyň agzybirliginiň aýdyň ýüze çykmasyna öwrülen bu maslahatda halkyň bagtyýar geljegine gönükdirilen meseleleriň ençemesine garalar. Olara degişli pikir-garaýyşlar, teklipler orta atylar.

Halk Maslahatynyň esasy aýratynlygy, onda jemgyýetiň ähli gatlaklaryndan bolan, dürli ýaşdaky, dürli kärdäki raýatlaryň öz pikir-garaýşyny beýan etmäge mümkinçiliginiň bardygydyr.

Hawa, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine sanlyja gün galdy. Häzirki wagta çenli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň düzümine jemgyýetçiligiň wekillerini saýlamak, olaryň şahsy we işjeň häsiýetlerini öwrenmek, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Mejlisine taýýarlyk görmek we ony geçirmek bilen bagly işlerde welaýatlaryň, etraplaryň hem-de şäherleriň halk maslahatlaryna guramaçylyk usuly taýdan ýardam bermek boýunça işler alnyp baryldy. Munuň özi möhüm we jogapkärli wezipeleriň biridir. Çünki halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasyna il içinde zähmeti, görüm-göreldesi bilen tapawutlanýan, sarpaly adamlar saýlanylmalydyr. Bu işde etrap, şäher, welaýat halk maslahatlaryna, ýurdumyzyň syýasy partiýalaryna, jemgyýetçilik birleşiklerine uly orun degişlidir.

Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesini «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýip, rowaçlyklara beslenýän hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiziň içeri hem-de daşary syýasaty täze menzilleri nazarlaýar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda il-günümiziň, tutuş adamzadyň bagtyýar durmuş- da ýaşamagy, jemgyýetimiziň dünýä bilen sazlaşykly ösüşini üpjün etmek ugrunda bimöçber işleri alyp barýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan döwletli tutumlary rowaçlyklara beslensin.

Orazdurdy ABDYÝEW, Türkmenistanyň 

Mejlisiniň deputaty, 

mejlisiň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar 

syýasaty baradaky komitetiniň agzasy.

 

22.09.2023 Giňişleýin

BÄHBITLI IŞLERIŇ SUBUTNAMASY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Diýarymyzda Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli işler yzygiderli durmuşa ornaşdyrylýar. Halkyň asuda, parahat, bolelin durmuşda ýaşamagy üçin düýpli aladalar edilýär. Şeýle beýik maksatlar göz öňünde tutulyp, ata-babalarymyzyň “Maslahatly biçilen don gysga bolmaz” diýen ajaýyp jümlesinden ugur alnyp, ýylyň ýylyna mukaddes Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirilýär. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň gün tertibine ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge, halkymyzyň bagtyýar we abadan ýaşaýşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleriň durmuşa geçirilişi baradaky ileri tutulýan wezipeler girizilip, onda il-ýurt bähbitli kararlar kabul edilýär. 

Türkmenistanyň Halk Maslahaty Esasy Kanunymyza laýyklykda, hem-de umumy ykrar edilen demokratik ýörelgeleriň esasynda hereket edýän ýokary wekilçilikli edara bolup, döwürleriň we nesil dowamatynyň aýrylmaz özara baglanyşygyny, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň hakyky halk häkimiýetliliginiň gadymy däplerine, saýlanyp alnan döredijilik ýoluna ygrarlydygyny alamatlandyrýar. Merdana ata - babalarymyzyň parasatly wesýetlerine we asylly ýörelgelerine eýerip hem-de döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna degişli wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, Garaşsyz Watanymyzda ýetilen sepgitleri, halkymyzy agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek, milli demokratiýany ösdürmek boýunça gazanan üstünliklerimizi täze derejelere ýetirmek maksady bilen geçirilýän umumy milli bu forum geljekde türkmen halkynyň asuda, parahat durmuşyny üpjün eder. 

Arkadagly Serdarymyz ýurt başyna geçen gününden “Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!” diýen ajaýyp jümleleri ýöne ýerden öňe sürlen däldir. Bu ajaýyp setirler döwletiň gülläp ösmeginde halkyň goşandynyň uludygyny, halkymyz agzybir bolup, beýik işlere baş goşsa, döwletiň abraý-mertebesiniň artjakdygyny alamatlandyrýar. Şu günler ýene az wagtdan geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine we mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygynyň baýramyna uly taýýarlyk görülýändigini, umumy milli forumda il-ýurt bähbitli Kararlaryň kabul ediljekdigini aýratyn bellemek gerek. Biz hem öz gezegimizde ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda alnyp barylýan işlere mynasyp goşandymyzy goşup, halkyň bähbidi üçin gönükdirilen uly başlangyçlaryň üstünlikli durmuşa ornaşdyrylmagy üçin jan aýaman zähmet çekjekdigimize ynandyrýarys.

 

 Allamyrat GURBANMYRADOW. 

Türkmengala etrabyndaky 11-nji orta mekdebiň 

müdiri, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty

21.09.2023 Giňişleýin

«DÖWLET DIŇE HALKY BILEN DÖWLETDIR!»

Türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda ýöredip gelýän asylly ýörelgeleriniň naýbaşysy ýurt ähmiýetli, halk bähbitli meseleleri maslahatlaşyp, agzybirlikde çözmek dessurydyr. Halk Maslahatynyň mejlisi döwletimizi hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmegiň täze gözýetimlerini açýar. 

Halk­ Mas­la­ha­ty­ny­ döw­let­li­lik­ ýo­ly,­ bag­ty­ýar­lyk­ ýo­ly­ ha­sap­ ed­ýän­ pähim­dar­ pe­der­le­ri­mi­ziň­ paý­has­ly ýol-ýö­rel­ge­le­rin­den, ­ýa­şu­ly­ nes­liň döw­rüň sy­na­gyn­dan­ ge­çen­ bu­ baý­ dur­muş­ tej­ribe­le­rin­den­­ giň­den­ peýdalan­ýan­ eziz ­Diýa­ry­myz­da­ her­ ýyl­da­ Halk­ Mas­la­ha­ty­nyň mej­li­si­ geçi­ri­lip,­ on­da­ ýur­du­myz­da­ ýe­ri­ne ýe­ti­ri­len ­iş­le­re­ sel­jer­me ­ber­lip,­ eziz Wa­tany­my­zyň­ gel­jek­ki­ ösüş­le­ri­ni­ üp­jün­ ed­ýän ägirt­ uly­ iş­le­riň­ amal­ bolma­gy­na­ esas bol­ýan ­we­zi­pe­ler ­kes­git­le­nil­ýär.­ Ola­ry ­üstün­lik­li­ durmuşa ­ge­çir­me­giň ­ýol­la­ry ­açy­lyp gör­ke­zil­ýär.­ Arkadagly Serdarymyzyň­ ýurt başyna ­geçmegi ­bilen ­göz­ba­şy­ny­ asyr­la­ryň jümmüşin­den ­alyp­ gaýd­ýan­ mad­dy­ we­ ru­hy gym­mat­lyk­la­ry­myz,­ nesiller­den ne­sil­le­re ge­çip­ gel­ýän ­be­ýik ­yn­san­per­wer­ däp­le­ri­miz do­wam­ et­di­ril­di.­ Döw­let­ we­ jem­gy­ýet­çi­lik dur­mu­şyn­da­ hal­ky­my­zyň ­asyl­ly ýörel­ge­le­ri esa­syn­da ­döw­rüň­ de­mok­ra­ti­ýa­sy­nyň­ ka­dala­ry ­giň­den ýaýbaň­lan­dy­ryl­dy. 

Bu­ ta­ry­hy­ äh­mi­ýet­li­ mej­li­se­ ta­lyp­ ýaşla­ryň­ hem­ gat­naş­dy­ryl­ma­gy­ aý­ra­tyn ma­ny-maz­mu­na­ eýe­dir.­ «Ýaş­lar­ bi­ziň gel­je­gi­miz­dir!­ Gel­jek­de­ eziz­ Wa­ta­ny­myzyň­ ösü­şi,­ ga­zan­jak­ üs­tün­lik­le­ri­ we­ bü­tin dün­ýä­de­ halkara­ ab­ra­ýy­ ýaş­la­ra­ bag­lydyr»­ di­ýip, ­Milli­ Liderimiziň ­jaý­dar ­bel­leýşi ýa­ly,­ 30­ ýyl­lyk­ mak­sat­na­ma­nyň­ üs­tün­likli dur­mu­şa­ ge­çi­ril­me­gi­ ýaş­la­ra,­ ola­ryň­ tutan­ýer­li­ zäh­me­ti­ne,­ yh­la­sy­na­ bag­ly­dyr.­ Hä­zir­ki­ dö­wür­de­ islendik­ ýur­duň­ ösü­şi üçin­ dur­nuk­ly­lyk,­ pa­ra­hat­çy­lyk­ we­ ag­zybir­lik zerur­.­ Gahryman ­Arkadagymyz­ ta­rapyn­dan­ iş­le­ni­lip ­taýýarlanylan, Arkadagly Serdarymyz­ ta­ra­pyn­dan­ üs­tün­lik­li­ do­wam et­di­ril­ýän­ ýurdumy­zy­ mun­dan­ beý­läk-de ös­dür­mek­ ba­ra­da­ky­ mak­sat­na­ma­lar­da hem ­hä­zir­ki za­man ­şert­le­rin­de­ wa­jyp­ bo­lan şeý­le­ ýö­rel­ge­ler ­jem­len­ýär. Ola­ryň ­äh­li­si-de ata ­Wa­ta­ny­my­zyň­ yk­dy­sa­dy­ kuw­wa­ty­nyň bin­ýa­dyn­da­ döw­le­ti­mi­ziň,­ hal­ky­my­zyň,­ jem­gy­ýe­ti­mi­ziň,­ her­ bir­ ada­myň­ bäh­bit­leri­ne ­esas­lan­ýar.­ 

Döw­let,­ halk­ bäh­bit­li­ mak­sat­na­ma­lar­ uly öz­gert­me­le­re,­ buý­sanç­ly ösüş­le­re ­ba­dal­ga bo­lup, türk­men ­hal­ky­nyň­ bi­te­wi,­ Ga­raş­syz,­ ba­ky­ Bitarap,­ yk­dy­sa­dy­ taý­dan­ kuw­watly­ hem-de­ gül­läp­ ös­ýän­ döw­let­ baradaky kö­p a­syr­lyk­ ar­zuw­la­ry­nyň­ dur­mu­şa­ ge­çi­rilme­gi­ne­ ýar­dam­ edýär.­ Tä­ze­ eý­ýa­myň ­her bir­ gü­ni­ türk­me­nis­tan­ly­la­ryň­ eziz­ Watanymyzyň­ gül­läp­ ös­me­gi­niň­ bäh­bi­di­ne­ çekýän­ tu­tan­ýer­li­ we­ dörediji­lik­li­ zäh­me­tin­de ga­zan­ýan­ aja­ýyp ­üs­tün­lik­le­ri­ne ­bes­len­ýär. 

 

Perman SAPAROW, 

Türkmenistanyň Mejlisiniň 

durmuş syýasaty baradaky 

                                                           komitetiniň baş hünärmeni.

21.09.2023 Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI — AJAÝYP ÖSÜŞLI GELJEGE TARAP MÖHÜM ÄDIM

Häzirki täze taryhy döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Garaşsyzlygyň binýadyndaky esasy gymmatlyklaryň hatarynda halkymyzyň we Watanymyzyň birligi durýar. Halk özboluşly hereketlendiriji güýç hökmünde jemgyýetiň taryhyny goldap, onuň gönezligini şu güne ýetirip, täze döwrüň ösüş aýratynlyklary bilen baýlaşdyrýar. Halk öz tutanýerli zähmeti, egsilmez hyjuwy bilen jemgyýeti, şeýle hem döwleti kämilleşdirýär. 

Bil­şi­miz ýa­ly, «Ge­ňeş­li il­ - ýe­ňiş­li  il» di­ýen pä­him bar, ine, şu ýy­lyň 21­-nji ýan­wa­ryn­da Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde türkmen halkynyň döwlet gurluşy babatda köpasyrlyk taryhynda toplan tejribesini hemmetaraplaýyn nazara alnyp, ata-babalarymyzyň ygtyýarly jemgyýetçilik wekilleri bilen ählihalk ýygnaklarynda iň wajyp syýasy, ykdysady, durmuş meseleleri çözmek baradaky asylly däplerinden ugur alyp, umumy ykrar edilen demokratik ýörelgelere eýerip, şeýle hem ilatyň giň gatlaklarynyň möhüm jemgyýetçilik-syýasy çözgütleriň kabul edilmegine gatnaşmagyny üpjün etmek maksady bilen, halk hä­ki­mi­ýe­ti­niň ýo­ka­ry we­kil­çi­lik­li eda­ra­sy­ - «Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty ha­kyn­da» Türkmenistanyň Konstitusion kanuny kabul edildi. 

«Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň 1-nji maddasy Halk Maslahatyny Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda hereket edýän we Türkmenistanyň halkynyň bähbitlerine wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edara hökmünde kesgitledi. Halk Maslahaty Garaşsyzlyk ýyllarynyň bütin dowamynda halk bilen häkimiýetiň arasyndaky köpri, döwlet dolandyryşynyň ygtybarly guraly hökmünde dürli gurluşda hereket edip geldi. «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kadalary halkara we milli tejribä laýyklykda sazlaşykly beýan edildi hem-de ata-babalarymyzyň döwlet, jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm meselelerini geňeşip çözmek tejribesine eýermek bilen taryhy köklerimize daýanyldy. Konstitusion kanunda Türkmenistanyň halkynyň bähbitlerine wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edaranyň baş maksadyna hem-de esasy wezipelerine döwlet ähmiýetli meseleleri çözmäge, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň, durmuş-ykdysady maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine halk köpçüligini giňden çekmek, teklipleri işläp taýýarlamak, maslahatlary bermek, halkymyzyň agzybirligini, bitewüligini, jebisligini berkitmek hem-de döwletimiziň täze taryhy döwürde beýik özgerişler ýoly bilen depginli ösmegine we has-da kuwwatlanmagyna ýardam bermegiň degişli bolup durýandygy kesgitlenildi. 

«Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi ýurdumyzyň milli döwlet gurluşynyň däpleýin sütünlerini kämilleşdirmekde, döwletimiziň, jemgyýetimiziň bähbitlerine halk häkimiýetini täze derejelere çykarmakda hem-de milli demokratik institutlar ulgamyny has-da berkitmekde möhüm ähmiýete eýe boldy. Şahsyýet döwlet hyzmatdaşlygynyň täze sahypasyny açdy. Halkylyk Türkmenistan döwletiniň häsiýetli aýratynlygydyr, döwlet, jemgyýet, şahsyýet gatnaşyklarynyň bitewüliginiň beýanydyr. 

Bi­ziň döw­rü­miz­ - ta­ry­ha daýa­nyp, gel­je­giň giň göz­ýe­tim­le­ri­niň açyl­ýan za­ma­na­sy. Ata Watanymyz durmuş-ykdysady ösüşiň belentliklerine tarap batly depginde öňe barýar. Şunda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda iýul aýynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisiniň möhüm ähmiýete eýe bolandygy aýratyn bellärliklidir. Bu döwletli mejlisde Gahryman Arkadagymyzyň sentýabr aýynda geçiriljek Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görmek bilen bagly öňe süren başlangyçlary demokratik özgertmeleriň täze tapgyryny alamatlandyrmak bilen, ýeneki ösüşleriň badalgasyna öwrüldi. Türkmen halkynyň Milli Lideri Prezidiumyň mejlisinde döwrüň talaplary bilen baglanyşykly ata Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde ileri tutulýan wezipeler hakynda durup geçdi we döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan özgertmeler syýasatyny amala aşyrmaga ýardam bermekde esasy çärelere ünsi çekdi. 

Bu gün her bir adamyň, bütin halkymyzyň öňünde bir maksat, ýagny ata Watanymyzyň gülläp ösmegini, raýatlaryň abadan we bagtyýar ýaşamagyny üpjün etmek wezipesi durýar. Bütin halkyň bähbitlerine wekilçilik edýän Halk Maslahaty halkyň jebisliginiň möhüm instituty bolup durýar. Adamlaryň döredijilik we gurujylyk kuwwatynyň ýokarlanmagynda Halk Maslahatyna uly orun degişlidir. 

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda, şu ýylyň 24-nji sentýabrynda geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işine uly üstünlikleri arzuw edýäris! Döwletli maslahat oň bolsun! Ata Watanymyzda demokratiýany ösdürmekde, hukuk ulgamyny kämilleşdirmekde taýsyz tagallalary durmuşa geçirýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman, il-ýurt bähbitli tutumly işleri hemişe rowaç bolsun! 

 

Jennet ÖWEKOWA, 

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, 

Mejlisiň Kada-kanunçylyk baradaky 

komitetiniň agzasy.

 

21.09.2023 Giňişleýin

SÖZ USSADY MAGTYMGULY PYRAGY

Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkynyň medeniýetini, onuň ruhy dünýäsini, medeni mirasyny dünýä tanatmak ugrundaky taýsyz tagallalary esasynda beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligi giňden öwrenilip, akyldaryň ady dünýä doldy. Şygryýet äleminiň şasy Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň buýsanjy bolmak bilen, ol diňe türkmen edebiýatynyň däl, eýsem, dünýä edebiýatynyň taryhynda-da uly yz galdyran akyldarlaryň biridir. 

Hakykatdan-da, şahyr ýüregi örän duýgur bolýar. Mu­ny Gah­ry­man­ Ar­ka­da­gy­my­zyň aja­ýyp ese­ri bo­lan «Pä­him-paý­has um­ma­ny Magtymgu­ly Py­ra­gy» at­ly goşgusynda hem do­ly du­ýup bil­ýä­ris.­ Öz­ döw­rü­niň be­ýik şah­sy­ýe­ti bo­lan Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy hem ýa­şap ge­çen dur­mu­şy­nyň äh­li pur­sat­la­ryn­da ili­mi­ziň ag­zy­bir­li­gi­ni, asu­da­ly­gy­ny, jebis­li­gi­ni, aba­dan­çy­ly­gy, ha­lal­ly­gy, wa­tansö­ýü­ji­li­gi ün­de­mek bi­len, türk­me­ni bir sup­ra­da jem­le­mek ug­run­da be­ýik iş­le­ri bi­ti­rip­dir.­ Bu­ gün­ki gün Gah­ry­man Arkadagymyz hem öz halkyny agzybir, abadan, bagtyýar ýaşatmak ugrunda yzygiderli tagallalary edýär. Gahryman Arkadagymyzyň bu ala­da­la­ry di­ňe bir türk­me­nis­tan­ly­lar üçin däl-de, eýsem, äh­li dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi­ni ag­zy­bir­lige, yna­nyş­mak­ly­ga çagyrýar.­­­ 

Mag­tym­gu­ly Py­ra­gynyň eserleri türk­men di­li­niň kämilleşmeginde uly ähmiýete eýe boldy. Ata-babalarymyz Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň eserle­ri­ni köp­çü­lik­de, toýda-to­ma­şa­da ga­zal hök­mün­de ýa-da du­ta­ra salyp, aý­dym hök­mün­de oba­dan-oba, il­ler­den-il­le­re, ne­sil­ler­den-nesillere ýe­ti­rip ge­lip­dir­ler.­­ 

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň döredijiligine ýoka­ry ba­ha be­rip: «Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy sö­züň güý­ji, gud­ra­ty bi­len şygry­ýet äle­min­de ady ar­şa ga­lan be­ýik akyl­dar şa­hyr­dyr. Magtymgulynyň şyg­ry­ýet äle­mi­ - türk­men ede­bi­ýa­ty­nyň bul­du­rap akýan, çuň­ňur ma­na we çe­per sö­ze teş­ne kalp­la­ry gan­dyr­ýan çeş­me­si» di­ýip bel­le­ýär.

 Söz­ - ­gud­rat­ly güýç, yn­sa­na ber­len nyg­mat. Ony gerek ýe­rin­de dog­ry ulan­mak köp za­dy öz­ger­dip bil­ýär. Sözüň gud­ra­ty ar­ka­ly ýat­lar tan­şa, ta­nyş­lar ýa­ky­na, dost­lar do­ga­na öw­rü­lip bil­ýär.

Şa­hyr: «Mag­tym­gu­ly, sö­züm gys­ga, şer­hi köp» diý­mek bi­len, şygyrlarynyň many-mazmunynyň çuňňurdygyny şahyrana beýan edipdir. Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň­­ eser­le­ri şy­gyr us­sat­la­ry­nyň ýol-ýörelge­si­ne öw­rü­lip­dir. 

Türk­men ede­bi­ýa­tyn­da yz gal­dy­ran şa­hyr­la­ry­my­zyň bi­ri bo­lan Nur­my­rat Sa­ry­ha­no­wyň­ «ki­tap» he­ka­ýa­synda türk­me­niň be­ýik şa­hy­ry Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň edebi mi­ra­sy ba­ra­da­ söhbet­ açylýar. He­ka­ýa­nyň baş gah­ryma­ny­ Wel­my­rat aga­nyň keşbi arkaly­­ türk­men hal­ky­nyň Magtym­gu­ly Py­ra­ga hem-de onuň dür­dä­ne dö­re­di­ji­li­gine bo­lan söý­gü­si ynan­dy­ry­jy su­rat­lan­dy­ryl­ýar. He­ka­ýa­da Wel­my­rat aganyň bü­tin maşgala­sy­nyň gu­wan­jy, ola­ryň maş­ga­la ek­len­ji­niň çeş­me­si bo­lan düýesi­ni ki­tap bi­len çalyş­ma­gy, ol ki­ta­ba gu­wan­ma­gy, onuň her bir setiri­ni bir dü­ýä de­ňe­me­gi oky­jy­da uly tä­sir gal­dyr­ýar. 

Py­ra­gy­nyň şy­gyr­la­ryn­da, esa­san, wa­tan­çy­lyk, ba­tyr­lyk, gahrymançy­lyk,­­ dost­luk, päk ahlaklylyk ýaly pikirler öňe sü­rül­ýär.­­ 

Gah­ry­man­ Ar­ka­da­gy­myz: ­«Aja­ýyp şy­gyr­la­ry bi­len ynsan kal­by­ny ýag­şy­lyk nu­ru­na be­zän türk­me­niň akyl­dar og­ly Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň mer­te­be­si türk­men hal­ky üçin iň be­lent­de go­ýul­ýan mu­kad­des­lik­le­riň biri­dir» di­ýip belleýär. 

Gah­ry­man­ Ar­ka­da­gy­my­zyň şol aja­ýyp jüm­le­le­ri­niň do­wa­ma­ty bolan «Pä­him-paý­has um­ma­ny Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy» at­ly şygrynda hem söz us­sa­dy Mag­tym­gu­ly Pyra­gy­nyň be­ýik şah­sy­ýet­li­gi­ni ýe­ne-de bir gezek açyp görkez­mek bi­len: 

Üç ­asy­ryň do­wa­myn­da ge­çen ýo­ly ulu­dyr, 

Hal­ky­nyň hem adam­za­dyň sa­dyk-syt­dyh gu­lu­dyr, 

He­mi­şe we hem­me ýer­de şol bir Mag­tym­gu­lu­dyr, 

Pä­him-paý­has um­ma­ny Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy. 

Onuň­ Aly­je­na­by Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­— 

di­ýip bel­le­ýär. Gah­ry­man ­Ar­ka­da­gy­myz Mag­tym­gu­ly Pyra­gy­nyň eser­le­ri­niň dür­li dil­le­re ter­ji­me edil­me­gi, dür­li ýurt­lar­da da­na şahyrymyzyň ýa­dy­gär­li­gi­niň di­kel­dil­me­gi, baý­ ede­bi mi­ra­sy­nyň çuň­ňur öw­re­nil­me­gi ug­run­da hem uly tagallalar edýär. 

Gah­ry­man­ Ar­ka­da­gy­my­zyň «Pä­him-paý­has um­ma­ny Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy» at­ly­ ajaýyp ­şygry bol­sa Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň dog­lan gününiň 300 ýyl­lyk şan­ly se­ne­si­ne uly sow­gat bol­dy. 

 

Gurbangeldi AŞYROW, 

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, 

Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy

20.09.2023 Giňişleýin

ROWAÇLYGA BESLENÝÄN IŞLER

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan ösüşiň täze belentliklerine barýar. Halkymyzyň asylly ýörelgeleriniň biri-de il-ýurt bähbitli wajyp meseleleri maslahatlaşyp çözmekdir. Bu biziň milli däp-dessurymyzdyr. Bu asylly ýörelge häzirki wagtda dowam edýär.

 

 

 

Döwleti dolandyrmakda demokratik, adalatly jemgyýeti gurmak boýunça köp asyrlyk milli ýörelgäniň dowam edýändigi guwandyryjydyr. Häzirki wagtda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyna hem-de Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlykly barylýar. Munuň özi biziň her birimizi buýsandyrýar hem-de durmuş-ykdysady, demokratik özgertmeleriň kanunçylyk binýadyny yzygiderli kämilleşdirmekde täze üstünliklere ruhlandyrýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy

Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak hem-de guramaçylykly geçirmek hakynda we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşi hakynda Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Kararlaryna gol çekmegi aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Bu resminamalara laýyklykda, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisini 2023-nji ýylyn 24-nji sentýabrynda çagyrmak, ony Aşgabat şäherindäki Maslahat köşgünde geçirmek, guramaçylyk toparyny hem-de Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşini döretmek bellenildi. Halk Maslahatynyň bu mejlisiniň tutumly, döwletli, taryhy maslahat boljakdygyny ynamly aýtmak bolar. Muny ona ykjam taýýarlyk görmek boýunça bellenilen çäreler, alnyp barylýan işler doly tassyklaýar.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ykdysady wezipeleriň onyň çözgütlerini tapmak, bilim bermegiň. hünärmenleri taýýarlamagyň täze usullaryny ornaşdyrmak, saglygy goraýyş, derman senagaty pudagyny has- da ösdürmek, oba özgertmelerini işjeňleşdirmek, daşary ýurt döwletleri, halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli alyp barmak möhüm wezipe hökmünde kesgitlendi. Hasabatlardyr maglumatlary seljermek, täze teklipleri hödürlemek möhüm ähmiýete eýe bolup durýar.

Halk Maslahaty halkyň bähbitleriniň goragçysy hökmünde öz ornuny barha berkidýär. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşini döretmek baradaky Kararyň kabul edilmegi bizi has-da buýsandyrdy. Ata-babalarymyzdan miras galan milli ýörelgelere, däp-dessurlara laýyklykda, häzirki döwürde ýaşululara goýulýan hormat-sarpa barha dabaralanýar. Ýaşulularyň jemgyýetdäki ornunyň yzygiderli ýokarlandyrylmagy, olaryň döwlet durmuşyndaky möhüm çärelere işjeň çekilmegi ýurdumyzyň döredijilik kuwwatynyň artmagynda, ýaş nesilleriň watançylyk, agzybirlik, halallyk ruhunda terbiýelenmeginde aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Biz Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary hökmünde ilat arasynda taryhy özgertmeler bilen baglanyşykly wagyz-nesihat işlerini yzygiderli alyp barýarys.

Goý, mähriban halkymyza bagtyýar durmuşy peşgeş edýän Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, beýik işleri hemişe rowaç bolsun!

Ogulşat DURDYMEDOWA.

Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň mugallymy. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty.

20.09.2023 Giňişleýin

ГОРДИМСЯ НАШИМ ГЕРОЕМ – АРКАДАГОМ!

Очередным сверхзначимым свидетельством наращивания и укрепления международного авторитета нашей страны в мировом сообществе стало награждение Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Почётным Знаком глав государств Центральной Азии. 

Как известно, церемония награждения состоялась в рамках рабочего визита Героя-Аркадага в столицу дружественного Таджикистана – город Душанбе, где в эти же дни проходила знаменательная пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Повестка дня форума включала солидный перечень мероприятий, в числе которых также прошли региональные – Форум молодёжных организаций и Форум волонтёров. Участниками обеих встреч стали и представители Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули, которые, находясь в это время в эпицентре тех знаменательных событий, в полной мере ощутили атмосферу грандиозной церемонии награждения нашего Героя Аркадага Почётным Знаком глав государств Центральной Азии и испытали в эти минуты чувство безмерной гордости за нашего Национального Лидера. 

Мы, представители крупной общественной организации нашей страны, безмерно гордимся тем, что являемся проводниками в жизнь грандиозных реформ и задач, провозглашённых Национальным Лидером туркменского народа уважаемым Гурбангулы Бердымухамедовым. Нас, молодое поколение, Герой Аркадаг призывает укреплять и приумножать впечатляющие достижения, которые характеризуют динамичное развитие всех сфер жизни нашей страны. С молодёжью связаны дальнейшие грандиозные преобразования, свидетельствующие о наращивании потенциала всех отраслей отечественной экономики, уверенно выходящей на рельсы импортозамещения. 

Ярким тому подтверждением служит в первый день учебного года встреча Героя Аркадага с учащимися школ, студенческой молодёжью, в рамках которой Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов выступает с лекцией, насыщенной интересными сведениями о великих личностях и богатой истории туркменского народа, раскрывающей ближайшие перспективы развития приоритетных отраслей национальной экономики, динамично выходящей на рельсы инновационного развития. 

Оказывая высокое доверие подрастающему поколению как гаранту дальнейшего процветания нашей страны, Герой Аркадаг, выступая в День знаний и студенческой молодёжи Туркменистана перед представительной аудиторией своих благодарных слушателей, в частности, подчеркнул: «Девиз 2023 года, связанный с именем Аркадаглы Сердара, осуществляющего огромную работу по обеспечению устойчивого развития страны и укреплению её роли в международном политическом, экономическом и культурном пространстве, а также со счастливой молодёжью, являющейся движущей силой нашего общества, – свидетельство огромного доверия к молодому поколению. Основу этого девиза составляют такие священные понятия, как Отечество, молодёжь и будущее». 

Одним из ярких свидетельств высоких патриотических чувств, присущих нашей молодёжи, искренне любящих свою Родину, свой народ, является впечатляющая эстафета различных интеллектуальных, научных, творческих и спортивных конкурсов для разных возрастных аудиторий молодого поколения. Красной нитью в программах всех таких состязательных мероприятий проходит задача, связанная с укреплением и ростом многогранного потенциала молодёжи – коллективного преемника богатых традиций наших славных предков, у которых всегда в почёте были всесторонние знания, мастерское владение профессией и беззаветное служение Отчизне. Показательно, что большой интерес к проведению в нашей стране многих просветительских и состязательных мероприятий для детей и молодёжи проявили участники встреч, прошедших в Душанбе, – коллеги из аналогичных общественных организаций государств Центральной Азии. 

В свою очередь, участвуя в двух Форумах, прошедших в Душанбе в рамках пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, представители Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули также обрели новые компетенции в рамках обмена лучшим профессиональным опытом, которым делились наши коллеги из других стран региона.

Безусловно, и представленный на обеих встречах для изучения опыт работы нашей крупной общественной организации, объединяющей в своих рядах молодёжь из разных уголков Туркменистана, заслужил высокую оценку, став образцом для его последующего распространения. 

В частности, наши коллеги были ознакомлены с реалиями молодёжной политики Туркменистана и молодёжными программами, в целях реализации которых в нашей стране приняты: Закон Туркменистана «О государственной молодёжной политике», «Государственная программа молодёжной политики на 20212025 годы» и «Стратегия международного сотрудничества молодёжи Туркменистана на 20232030 годы». Как известно, принятие данных нормативноправовых актов позволяет предпринимать практические шаги по обеспечению наиболее благоприятных условий для становления и развития подрастающего поколения туркменистанцев. 

Особый интерес наших коллег вызвал и опыт нашего сотрудничества с авторитетными международными организациями, такими, как Детский фонд ООН, Фонд ООН в области народонаселения, ЮНЕСКО, и многими другими. И в этом контексте для нас было особо важным поделиться новостью о том, что совсем недавно, в середине августа, Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули была принята в официальные члены Глобального Молодёжного Сообщества ЮНЕСКО, которое является универсальной площадкой для развития взаимодействия и сотрудничества между молодёжными инициативами. 

Примечательно, что вхождение Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули в Глобальное Молодёжное Сообщество ЮНЕСКО произошло именно в нынешнем году, который проходит под девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», что в свою очередь является зримым свидетельством успешной реализации молодёжной политики Туркменистана. 

Интересным для наших единомышленников из государств региона стал и опыт Туркменистана, наработанный в области волонтёрства. Его своеобразной и наглядной апробацией стали прошедшие в нашей стране V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в 2017 году, которые ознаменовали собой старт для нарастающей динамики последующего развития этого добровольного движения туркменской молодёжи. 

В нашей стране благодаря вниманию и действенной поддержке Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова созданы все необходимые условия для гармоничного развития молодого поколения. Именно ему по праву оказано высокое доверие – быть в авангарде инновационных преобразований, нацеленных на поэтапное наращивание темпов отечественной экономики и динамику роста благополучия народа в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. 

 

Язполат Кериев, 

председатель Молодёжной организации 

Туркменистана им. Махтумкули, 

депутат Меджлиса Туркменистана.

19.09.2023 Giňişleýin