Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Çehiýanyň Parlamentiniň Deputatlar Palatasy bilen:

Gurbanow Maksatberdi Yslamberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Baýrammyradow Begençgeldi Merdanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Kössekow Atamyrat Agamyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Hajymämmedow Baýrammyrat Amanalyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Hezziýew Amangeldi Kerimgulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Haýydowa Ogulnur Narkulyýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Ataýewa Enejan Meredowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Işangulyýew Resul Gurbangulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.