Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Parlamentiniň Lordlar Palatasy bilen:

Muhamedow Begmurat Rahmangulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Baýrammyradow Begençgeldi Merdanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Öwekowa Jenet Ýazberdiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Owganow Saparmyrat Esenowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Geldiýewa Jeren Täçmyradowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Haýytjanow Ýeňiş Sultanmuradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Aşyrow Wezirgeldi Gazakbaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Hangeldiýew Arazmyrat – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.