Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Katar döwletiniň Şura Geňeşi bilen:

Gaýypow Serdar Aşyrowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Baýrammyradow Begençgeldi Merdanowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Muhammedowa Gurbangözel Ataýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Meredow Nurgeldi Babageldiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Hemraýew Gadam Meretkulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Geldiýew Kerimguly Gurbangulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Rejepowa Çemen Saparmyradowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.