Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Gyrgyz Respublikasynyň Žogorku Keneşi bilen:

Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Bäşimow Artyk Çaryýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Ýomudow Tirkişmyrat Amanmuhammedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Haýdarowa Laçyn – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Awlýakulyýew Intizar Dowrankulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Abdyýew Orazdurdy Abdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Şadyýew Bahadur Babakulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Durdyýew Serdar Gulmuhammedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.