Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Birleşen Arap Emirlikleriniň Federal Milli Geňeşi bilen:

Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Amanýazowa Enejan Saparmuhamedowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Gurbangeldiýew Begenç Kerimowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Awlýakulyýew Intizar Dowrankulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Keriýew Ýazpolat Nurpolatdowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Artykow Döwran Arazowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Dosmedow Merdan Hudaýberenowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.