Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisi bilen:

Sarjaýew Annamuhammet Ataýewiç  Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Jumadurdyýew Atajan – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Muhammedowa Gurbangözel Ataýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Çarşakow Saparmyrat Gündogdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Annamanow Akmämmet Halmuhammedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Myradowa Baýramgözel Myratmuhammedowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Çendirow Guwanç Amanmämmedowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Berkeliýew Toýly Jorakulowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.