Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Bahreýn Patyşalygynyň Wekiller Geňeşi bilen:

Sarjaýew Annamuhammet Ataýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Gylyçmyradowa Jeren Aşyrgeldiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Berdiýewa Senem Sapargeldiýewna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Arazow Serdar Arazdurdyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Artykow Döwran Arazowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Allanowa Aýjemal Täçnazarowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy;

Çaryýew Arslan Meredowiç– Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy.