Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň Mažilisi bilen:

Gurbanow Maksatberdi Yslamberdiýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy (toparyň başlygy);

Hojaýewa Ogulmaral Gurbansähedowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy;

Meredow Durdyguly Nazargulyýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy;

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy;

Nepesow Kakamämmet Hemraýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Keriýew Ýazpolat Nurpolatdowiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy;

Myradowa Baýramgözel Myratmuhammedowna – Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy;

Çaryýew Nepes Narbaýewiç – Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.