Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komiteti

Gurbanow Maksatberdi Yslamberdiýewiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy

Berkeliýew Toýly Jorakulowiç

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň 5-nji orta mekdebiniň himiýa mugallymy

Çaryýew Arslan Meredowiç

Türkmenistanyň «Türkmenistan» DTB-nyň Pendi şahamçasynda Sanly bank tehnalogiýasy we awtomatizasiýa bölüminiň esasy hünärmeni

Durdyýew Gurbangylyç Arazowiç

Daşoguz welaýat häkimliginiň Işgärler, geňeşlikler we häkimligiň edaralarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni

Durdyýew Serdar Gulmuhammedowiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy

Dosmedow Merdan Hudaýberenowiç

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň başlygy

Hangeldiýew Arazmyrat

Daşoguz şäheriniň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy

Işanguliýew Resul Gurbangulyýewiç

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň başlygy

Kanjanow Atamurat Otuzbaýewiç

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap häkimliginiň Işgärler we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek boýunça bölüminiň baş hünärmeni

Matdyýew Eziz Nyýazgurbanowiç

«Balkan gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Gämi gurluşyk we abatlaýyş toplumynyň başlygy

Mämmedow Döwranguly

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Gurluşyk kafedrasynyň mugallymy

Öräýew Möwlam

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň 17-nji orta mekdebiniň müdiri

Rahmedow Ali Muradowiç

Mary welaýatynyň Ýolöten etrap häkimliginiň Işgärler we ýerli häkimiýet edaralarynyň işlerini utgaşdyrýan bölüminiň baş hünärmeni

Rejepowa Çemen Saparmyradowna

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy

Saparow Orazgeldi Şamyradowiç

Mary welaýatynyň Türkmengalanyň Ýüplük üçin kagyz tegekleri öndürýän fabriginiň ammar müdiri