Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Agaýew Guwançmyrat Bagybekowiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy

Arazow Serdar Arazdurdyýewiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy

Babanyýazow Maksat Berdimuhammedowiç

Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň zähmet bölümçesiniň baş hünärmeni

Çarşakow Saparmyrat Gündogdyýewiç

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Mary welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Türkmengala etrap alyjylar jemgyýetiniň ykdysadçysy

Gurbangeldiýew Begenç Kerimowiç

Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň Ýolöten şahamçasynyň Karzlaşdyryş we pul dolanyşygy bölüminiň hünärmeni

Haýdarowa Laçyn

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň 22-nji «Erteki» çagalar bakja-bagynyň müdiri

Kutlyýewa Aýgözel Akmuradowna

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Akgala geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni

Meredow Nurgeldi Babageldiýewiç

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 94-nji orta mekdebiniň müdiri

Nurymow Süleýman Muhammetamanowiç

Mary welaýatynyň Mary şäher Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirliginiň 5-nji öý bölüminiň uly ussasy

Omarow Allaýar Hydyrowiç

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň Oba hojalygyň we senagatyň ösüşi bölümçesiniň esasy hünärmeni

Owganow Saparmyrat Esenowiç

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy

Sadullaýew Rasul Kamilowiç

Daşoguz welaýatynyň Salgyt bölüminiň içerki gözegçiligi bölümçeiniň uly salgyt inspektory

Şamyradowa Aýsoltan Atamyradowna

Ahal welaýatynyň Sarahs etrap hassahanasynyň Iç keselleri bölüminiň müdiri

Weliýew Tuwakgylyç Döwletgylyç ogly

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Balkan welaýat komitetiniň guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri

Ýumitow Serdar Baýramowiç

Lebap welaýatynyň Çäjew etrap häkimliginiň Ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň baş hünärmeni