Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komiteti

Seýidowa Bahar Hojamuradowna

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy

Abdyýew Orazdurdy Abdyýewiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

Annamanow Akmämmet Halmuhammedowiç

Aşgabat şäheriniň matematika we informatika derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 30-njy orta mekdebiniň müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

Garagulowa Maral Atamyradowna

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň 22-nji orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy

Gurbanmyradow Allamyrat Geldimyradowiç

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň 11-nji orta mekdebiniň müdiri

Hapbaýew Döwran Atajanowiç

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň 23-nji orta mekdebiniň müdiri

Haýytjanow Ýeňiş Sultanmuradowiç

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň 38-nji orta mekdebiniň müdiri

Hezziýew Amangeldi Kerimgulyýewiç

Lebap welaýat häkimliginiň Ýerli ykdysadyýetiň ösüşi, söwda, syýahatçylyk we telekeçiligi utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni

Hojyýewa Maýa Annageldiýewna

Medeniýet ministrliginiň Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirliginiň garamagyndaky «Abiwerd» taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary

Keriýew Ýazpolat Nurpolatdowiç

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy

Maýewa Annabagt Amangulyýewna

Balkan welaýat Baş bilim müdirliginiň mekdebe çenli bilim, terbiýe we mekdepden daşary edaralar boýunça esasy hünärmeni

Musaýew Atageldi Amangeldiýewiç

Türkmen oba hojalyk institutynyň Agronomçylyk fakultetiniň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy, Agranomçylyk fakultetiniň dekany

Rozyýew Nepes Janmuradowiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

Sähedow Gaýypgeldi

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndaky 5-nji orta mekdebiniň okuw işleri boýunça orunbasary