Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kada-kanunçylyk baradaky komiteti

Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy

Akyýewa Bossan Bäşimowna

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň merkezi kitaphanasynyň bölüm müdiri

Bekmyradow Akmuhammet Nurmuhammedowiç

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 33-nji orta mekdebiniň informatika mugallymy

Berdiýewa Senem Sapargeldiýewna

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň surat we çyzuw mugallymy

Durdymedowa Ogulşad Sapardurdyýewna

Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň psihologiýa mugallymy

Geldimämmedow Muhammetberdi Taňyrguliýewiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy

Hasanow Zahid Ýusupowiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Gartaşan adamlara we maýyplygy bolan adamlara durmuş taýdan hyzmat edýän edarasynyň hojalyk müdiri

Ilow Baýram Jomartowiç

«Döwletli-Döwran» hojalyk jemgyýetiniň iş dolandyryjy kätibi

Jafarow Sahyberdi Jelilberdiýewiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy

Jumaýewa Maýsa Ýegenmyradowna

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrap Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň bölüminiň müdiri

Kössekow Atamyrat Agamyradowiç

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Pensiýa gaznasynyň bölüminiň pensiýalar bölümçesiniň başlygy

Meredow Durdyguly Nazargulyýewiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 38-nji orta mekdebiniň müdiri

Muhammedowa Gurbangözel Ataýewna

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň takyk ugurlar boýunça ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdebiniň müdiri

Otuzow Magsat Nurgylyjowiç

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat geňeşiniň başlygy

Öwekowa Jennet Ýazberdiýewna

Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy

Ýomudow Tirkişmyrat Amanmuhammedowiç

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 31-nji şahamçasynyň Mary stansiýasynyň 66-njy razýezdiniň demir ýol boýunça nobatçysy