Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti SERDAR BERDIMUHAMEDOW:
    — WATAN DIŇE HALKY BILEN WATANDYR! DÖWLET DIŇE HALKY BILEN DÖWLETDIR!

HABARLAR


 23.09.2022 

Türkmenistanyň Döwlet maslahaty

Şu gün paýtagtymyzyň Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan Döwlet maslahaty geçirildi. Watanymyzyň  durmuşynda şanly waka bolan umumymilli forumyň gün tertibine şu döwürde gazanylan üstünlikleriň…

 22.09.2022 

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna doglan güni mynasybetli gutlag hatlar gelip gowuşýar

 22.09.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly…

 22.09.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon…

 03.09.2022 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Mary welaýatyna iş sapary

 02.09.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 01.09.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar…

 01.09.2022 

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýyna gatnaşdy

 21.08.2022 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

 17.08.2022 

Ulag ulgamyna degişli halkara forumyň netijeleri boýunça brifing

 15.08.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň…

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY BILEN RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ FEDERAL ÝYGNAGYNYŇ FEDERASIÝA GEŇEŞINIŇ BAŞLYGYNYŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK

AŞGABAT, 29-njy awgust (TDH).

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly…

 30.08.2022 

giňişleýin

MILLI KANUNÇYLYGYŇ KÄMILLEŞDIRILMEGI — ATA WATANYMYZYŇ DEPGINLI ÖSÜŞINIŇ MÖHÜM ŞERTI

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 8-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde…

 29.07.2022 

giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI

AŞGABAT, 23-nji iýul (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji…

 25.07.2022 

giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY

AŞGABAT, 16-njy iýul (TDH). Şu gün sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň…

 18.07.2022 

giňişleýin

Türkmen-türk parlamentara gatnaşyklary ösdürilýär

AŞGABAT, 11-nji iýul (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy…

 12.07.2022 

giňişleýin

HALKARA PARLAMENT MEÝDANÇALARYNDA

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary hem-de ýakyndan goldaw bermegi bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýeti…

 30.06.2022 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek hakynda

Kabul edilen senesi: 14.02.2022 

giňişleýin

2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakynda

Kabul edilen senesi: 27.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy „Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň „Türkmen edermen” medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany – Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda gurlan orta mekdebe Annak Sähetmyradowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 30.08.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


ITÇILIK WE KINOLOGIÝA IŞINIŇ HUKUK ESASLARY

KANUNA DÜŞÜNDIRIŞ

Berkarar döwletiň täze…

 29.09.2022 

giňişleýin

ВО СЛАВУ НЕЗАВИСИМОСТИ

Конференции

 

В ознаменование 31-й годовщины…

 17.09.2022 

giňişleýin

GADYMY AHALYŇ TÄZE MERKEZI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli syýasaty netijesinde…

 15.09.2022 

giňişleýin

PARAHATÇYLYGYŇ WE ÖSÜŞIŇ HATYRASYNA

TÜRKMENISTANYŇ ULAG SYÝASATY

 

Taryhda…

 15.09.2022 

giňişleýin

SIZ — ÝAŞLARYŇ HOWANDARY, ARKADAGLY SERDARYMYZ!

Ýürekden bir sözüm bar

 

Halkyň Arkadagly…

 14.09.2022 

giňişleýin

HALKYMYZYŇ ARZUW EDIP ÝETENI

Döwlet özbaşdaklygy ýyllarynda ýurdumyzda bolup geçen ösüş-özgerişlikler haýran galdyryjydyr.…

 14.09.2022 

giňişleýin