Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti SERDAR BERDIMUHAMEDOW:
    — WATAN DIŇE HALKY BILEN WATANDYR! DÖWLET DIŇE HALKY BILEN DÖWLETDIR!

HABARLAR


 27.05.2023 

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ WEKILIÝETI 10-NJY NEWA HALKARA EKOLOGIÝA KONGRESINIŇ IŞINE GATNAŞDY

2023-nji ýylyň 26-njy maýynda Sankt-Peterburgda geçirilýän onunjy Newa halkara ekologiýa kongresiniň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdy.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy umumy mejlisde eden çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti…

 26.05.2023 

Dünýägözel Gulmanowa Sankt-Peterbugrda Walentina Matwiýenko bilen duşuşdy

 23.05.2023 

TÜRKMENISTANDA KIPR RESPUBLIKASYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISI IŞE BAŞLADY

 22.05.2023 

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat…

 22.05.2023 

Türkmenistan — Gruziýa: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar

 19.05.2023 

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatynda döwlet Baştutanlarynyň birinji…

 18.05.2023 

Ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr

 18.05.2023 

TÜRKMENISTANDA SERBIÝA RESPUBLIKASYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISI IŞE BAŞLADY

 17.05.2023 

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNYŇ WE DÖWLET BAÝDAGYNYŇ GÜNI MYNASYBETLI MASLAHAT

 16.05.2023 

Türkmenistanyň Mejlisi ÝHHG-niň Parlament Assambleýasy bilen bilelikde halkara maslahat geçirdi

 16.05.2023 

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


TARYHY MEJLIS: täze ösüşleriň başlangyjy

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 20-nji aprelde geçirilen mejlisi,…

 04.05.2023 

giňişleýin

Aşgabat, 2023-nji ýylyň 20-nji apreli

Türkmen halkynyň Milli Lideri,

Türkmenistanyň…

 21.04.2023 

giňişleýin

MILLI PARLAMENTIMIZDE TÄZE DÖWÜR

26-njy martda geçirilen saýlawlar milli parlamentimiziň taryhynda täze öwrülişigiň başlangyjy boldy. Deň ýaryna…

 13.04.2023 

giňişleýin

В ТУРКМЕНИСТАНЕ АККРЕДИТОВАН ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ КОРОЛЕВСТВА БЕЛЬГИЯ

Его Превосходительству

господину Сердару Бердымухамедову,

Президенту…

 11.04.2023 

giňişleýin

TÜRKMENISTANDA BELGIÝA PATYŞALYGYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISI WEZIPÄ BELLENILDI

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar…

 11.04.2023 

giňişleýin

Aşgabat, 2023-nji ýylyň 6-njy apreli

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň…

 07.04.2023 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


Arkadag şäheriniň Kärizek etrabyndaky ýaşaýyş jaý toplumyna şäherçe derejesini bermek we oňa halypa seýis Aba Annaýewiň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 11.05.2023 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna we sungat binasyna türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleriniň atlaryny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 11.02.2023 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 11.02.2023 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek hakynda

Kabul edilen senesi: 14.02.2022 

giňişleýin

2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakynda

Kabul edilen senesi: 27.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy „Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


BAGTYÝAR NESILLER

Eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, ylym-bilim ulgamy…

 29.05.2023 

giňişleýin

DEMOKRATIÝANYŇ KÄMIL NUSGASY

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň binasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň…

 27.05.2023 

giňişleýin

BEÝIK IŞLERIŇ DÖWRI

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY:

ÖSÜŞLERIŇ…

 27.05.2023 

giňişleýin

HALKYMYZYŇ MILLI GYMMATLYGY

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen gözelligi hem kämilligi boýunça deňi-taýy bolmadyk, dünýä…

 27.05.2023 

giňişleýin

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ ULAG ÝOLY

Hoş habar göwünlere galkynyş berýär. Hormatly Prezidentimiziň 22-nji maýda sanly ulgam arkaly geçiren…

 26.05.2023 

giňişleýin

SEBITLEÝIN HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE GÖRNÜŞI

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň maý aýynda Hytaý Halk Respublikasynda iş saparynda…

 26.05.2023 

giňişleýin