Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti SERDAR BERDIMUHAMEDOW:
    — WATAN DIŇE HALKY BILEN WATANDYR! DÖWLET DIŇE HALKY BILEN DÖWLETDIR!

HABARLAR


 18.06.2022 

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary we Lebap welaýatlaryna toý saparlaryny tamamlap, Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziliniň maslahatlar zalynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi.

Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady…

 18.06.2022 

Ahal welaýatynyň täze merkezi toplumlaýyn şähergurluşygyň nusgasydyr

 08.06.2022 

ABADAN DURMUŞYŇ ESASLARY

 04.06.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin…

 04.06.2022 

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

 03.06.2022 

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

 03.06.2022 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan…

 02.06.2022 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Saud Arabystany Patyşalygyna sapary tamamlandy

 01.06.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow umra hajyny berjaý edýär

 24.05.2022 

Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky parlamentara gatnaşyklar berkidilýär

 17.05.2022 

«TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNA 30 ÝYL: TÄZE TARYHY EÝÝAM WE KANUNÇYKARYJYLYK IŞINIŇ HÄZIRKI…

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


30-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ознаменование юбилейной даты Милли Генгеш Туркменистана при поддержке общественно-политических организаций…

 18.04.2022 

giňişleýin

PUDAGARA TOPARYŇ MEJLISI

Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň…

 16.04.2022 

giňişleýin

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESINE EÝERIP

Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli, raýatlaryň saglygyny nazarlaýan tutumlaryny, belent maksatly işlerini,…

 08.04.2022 

giňişleýin

Demokratik ýörelgeleri berkidip

Öňňin paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda «Halk. Döwlet. Prezident: demokratiýa,…

 28.03.2022 

giňişleýin

ABADANÇYLYGYŇ ÝOLY BILEN

Düýn Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hormatly Prezidentimiziň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly…

 22.02.2022 

giňişleýin

KANUNÇYLYK NAMALARY DÜŞÜNDIRILDI

Öňňin Änew şäherindäki Medeniýet öýünde täze kabul edilen kanunçylyk namalaryny ilata düşündirmek maksady…

 26.11.2021 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek hakynda

Kabul edilen senesi: 14.02.2022 

giňişleýin

2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakynda

Kabul edilen senesi: 27.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy „Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň „Türkmen edermen” medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany – Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda gurlan orta mekdebe Annak Sähetmyradowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 30.08.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


MILLETIŇ MERTEBESI

Şu günler Mary welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň…

 25.06.2022 

giňişleýin

HUSUSYÝETÇILER HÖWESLENDIRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny berkitmekde telekeçilere goldaw bermek…

 25.06.2022 

giňişleýin

MEDENIÝET ULGAMYNY ÖSDÜRMEGIŇ HUKUK BINÝADY

Asyrdan-asyra, nesilden-nesle geçip gelýän medeni mirasymyzy halkyň kalbyna deňäp ösdürmek, dünýä…

 24.06.2022 

giňişleýin

JUWAN ŞÄHER AŞGABAT

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň döwlet syýasatynyň üstünlikli…

 23.06.2022 

giňişleýin

BELENT RUHY GÖTERILIŞ

Alymlaryň tassyklamagyna görä, türkmen halky irki we orta asyrlarda dünýä möçberli taryhy wakalaryň…

 23.06.2022 

giňişleýin

КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Межпарламентская дипломатия

 

В условиях современной…

 23.06.2022 

giňişleýin