Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:
    Türkmenistanyň Konstitusiýasy Garaşsyz döwletimiziň esas goýujy hukuk binýady bolup durýar.

HABARLAR


 30.07.2021 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri jemlenildi, wise-premýerleriň hasabatlary diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň…

 21.07.2021 

Döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýatynda iri binalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy

 20.07.2021 

Döwlet Baştutanymyz watandaşlarymyzy Gurban baýramy bien gutlady

 18.07.2021 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

 16.07.2021 

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

 16.07.2021 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 09.07.2021 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

 05.07.2021 

Председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН посетил Парламент Туркменистана

 05.07.2021 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň…

 02.07.2021 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 02.07.2021 

GARAŞSYZLYK—ÝÜREKLERIŇ JOŞGUNY

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ ПО ПРОСТОРАМ»

– знакомые куплеты этой популярной и хорошо известной многим песни звонким «эхом» разливаются в детских…

 02.07.2021 

giňişleýin

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň tagallasy bilen ýurdumyz halkara guramalary bilen, ilkinji nobatda, Birleşen…

 02.07.2021 

giňişleýin

“Dawalaryň öňüni almak we parahatçylyk gurujy proseslerine zenanlaryň gatnaşygyny hem-de olara ýolbaşçylyk etmegini ýygjamlaşdyrmakda dünýä we sebit birleşikleriň hem-de meýdançalaryň orny”

atly tegelek stol görnüşinde maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 29-njy iýunynda Özbegistan Respublikasynyň…

 29.06.2021 

giňişleýin

Роль глобальных и региональных площадок и объединений в расширении участия и лидерства женщин в предотвращении конфликтов и миростроительстве

 

29-ого июня 2021 года в рамках Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии, организованного Региональным…

 29.06.2021 

giňişleýin

«Orhus konwensiýasyny ýerine ýetirmekde goldaw bermek we daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça hyzmatdaşlygy berkitmek»

 atly taslamanyň çäklerinde wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi

Bu wideoaragatnaşyk arkaly…

 25.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistan-çagalaryň iň arzyly islegleriniň hasyl bolýan ýurdy

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe çagalar hakynda edilýän alada Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet…

 23.06.2021 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Kabul edilen senesi: 05.06.2021 

giňişleýin

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Kabul edilen senesi: 05.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowa «Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty» diýen ady dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.05.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 15.04.2021 

giňişleýin

Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 29.03.2021 

giňişleýin

Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 12.02.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


DÖWLETLI HEM TUTUMLY TOÝ DÖWRESI

Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleriniň netijesinde halkymyz eşretli durmuşyň…

 03.08.2021 

giňişleýin

MUKADDES GARAŞSYZLYK — BAGTYÝARLYK ŞUGLASY

Türkmen halky bu gün öz bagtyna — bagtyýarlyk döwrüne buýsanýar. Mukaddes Garaşsyzlyk pähimdar pederlerimiziň…

 30.07.2021 

giňişleýin

ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

Под таким девизом в бизнес-центре Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана состоялся…

 28.07.2021 

giňişleýin

MEDENIÝET — HALKYŇ RUHY BAÝLYGY

Me­de­ni­ýet mil­li baý­lykla­ryň al­tyn tä­ji, mil­le­tiň döre­den mad­dy we ru­hy baýly­gy­nyň je­mi­dir.…

 27.07.2021 

giňişleýin

TARYHY DÖWRÜŇ ŞÖHRATLY MENZILLERI

Dünýäniň ösüşiniň häzirki döwrüni uly özgerişleriň zamanasy hökmünde häsiýetlendirmek dogry bolsa…

 27.07.2021 

giňişleýin

GALLA BIZIŇ BAÝLYGYMYZDYR

Edermen gallaçy babadaýhanlarymyz «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip…

 26.07.2021 

giňişleýin