Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti SERDAR BERDIMUHAMEDOW:
    — WATAN DIŇE HALKY BILEN WATANDYR! DÖWLET DIŇE HALKY BILEN DÖWLETDIR!

HABARLAR


 01.01.2023 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy

Eziz watandaşlar!

«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene sähel salymdan biz bu ýyl bilen hoşlaşyp, täze, 2023-nji ýyly uly şatlyk bilen garşylarys.

2023-nji ýyl — Gündogar müçenamasy boýunça towşan ýyly. Halkymyz…

 29.12.2022 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar…

 29.12.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

 26.12.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşdy

 24.12.2022 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryna ak…

 21.12.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisi

 12.12.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

 12.12.2022 

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

 10.12.2022 

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogy geçirilýär

 09.12.2022 

Milli Geňeşiň Mejlisinde duşuşyk

 09.12.2022 

Daşary ýurtlaryň wezipä täze bellenen ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


HYZMATDAŞLYK BOÝUNÇA TÜRKMEN-RUSSIÝA PARLAMENTARA TOPARYNY DÖRETMEK HAKYNDA YLALAŞYGA GOL ÇEKILDI

AŞGABAT — MOSKWA, 1-nji noýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň…

 01.11.2022 

giňişleýin

AÝDYŇ MAKSATLAR, ANYK WEZIPELER

Düýn Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň…

 26.10.2022 

giňişleýin

В Туркменистане проведен онлайн-курс для парламентариев

С 3 по 24 октября проходил онлайн-курс «Парламентская дипломатия» для депутатов и специалистов Меджлиса Милли…

 25.10.2022 

giňişleýin

Şawkat Mirziýoýew Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Aşgabatda saparda bolmagynyň çäklerinde, şu gün Milli…

 21.10.2022 

giňişleýin

TÜRKMEN-GAZAK PARLAMENTARA GATNAŞYKLARY ÖSDÜRILÝÄR

AŞGABAT, 20-nji oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy…

 21.10.2022 

giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY BILEN RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ FEDERAL ÝYGNAGYNYŇ FEDERASIÝA GEŇEŞINIŇ BAŞLYGYNYŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK

AŞGABAT, 29-njy awgust (TDH).

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly…

 30.08.2022 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek hakynda

Kabul edilen senesi: 14.02.2022 

giňişleýin

2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakynda

Kabul edilen senesi: 27.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy „Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň „Türkmen edermen” medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany – Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda gurlan orta mekdebe Annak Sähetmyradowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 30.08.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


RÖWŞEN GELJEK

Ilat ýazuwy — 2022:

 

 

Milli…

 22.11.2022 

giňişleýin

KÄMIL KANUNLAR — ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň ýigriminji maslahaty…

 17.11.2022 

giňişleýin

DOST-DOGANLYGYŇ KÄMIL ÝOLY

Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwalyna

 

Berkarar…

 16.11.2022 

giňişleýin

MAGTYMGULYNYŇ KÖPÖWÜŞGINLI MIRASY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň geçmişdäki beýik alymlarynyň, akyldarlarynyň…

 10.11.2022 

giňişleýin

TEBIGAT BILEN SAZLAŞYK Ählihalk bag ekmek dabarasy — agzybirligiň we watansöýüjiligiň nyşany

Ata-baba sogaply iş hasaplanan bag ekmek tutuş ýurdumyzda asylly däbe öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz…

 05.11.2022 

giňişleýin

YKDYSADYÝETIŇ AGRAR PUDAGY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda…

 04.11.2022 

giňişleýin