Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:
    Türkmenistanyň Konstitusiýasy Garaşsyz döwletimiziň esas goýujy hukuk binýady bolup durýar.

HABARLAR


 27.09.2021 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy

Şu gün agzybir we jebis türkmen halky parahatçylyk, ylalaşyk we ruhubelentlik ýagdaýynda beýik baýramçylygyny — ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belledi.

 27.09.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

 25.09.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki…

 25.09.2021 

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

 20.09.2021 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

 17.09.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitindäki…

 16.09.2021 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylygyň öň ýanynda täze desganyň açylyş…

 16.09.2021 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 02.09.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky…

 01.09.2021 

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna…

 27.08.2021 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


WATANSÖÝÜJILIGIŇ NUSGASY

Öňňin Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda ýerleşýän Annak Sähetmyradow adyndaky iňlis dilini çuňlaşdyryp öwretmäge…

 13.09.2021 

giňişleýin

«Ekologiýa howpsuzlygy we dolandyryşy ugurda hyzmatdaşlygy berkitmek»

2021-nji ýylyň 10-11-nji awgustynda «Ekologiýa howpsuzlygy we dolandyryşy ugurda hyzmatdaşlygy berkitmek» atly…

 11.08.2021 

giňişleýin

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlygy utgaşdyrmak we olara garşy dessin çäreleri görmek boýunça sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi

2021-nji ýylyň 28-nji iýulynda BMG-ň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasynyň guramagynda…

 28.07.2021 

giňişleýin

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ ПО ПРОСТОРАМ»

– знакомые куплеты этой популярной и хорошо известной многим песни звонким «эхом» разливаются в детских…

 02.07.2021 

giňişleýin

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň tagallasy bilen ýurdumyz halkara guramalary bilen, ilkinji nobatda, Birleşen…

 02.07.2021 

giňişleýin

“Dawalaryň öňüni almak we parahatçylyk gurujy proseslerine zenanlaryň gatnaşygyny hem-de olara ýolbaşçylyk etmegini ýygjamlaşdyrmakda dünýä we sebit birleşikleriň hem-de meýdançalaryň orny”

atly tegelek stol görnüşinde maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 29-njy iýunynda Özbegistan Respublikasynyň…

 29.06.2021 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda gurlan orta mekdebe Annak Sähetmyradowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 30.08.2021 

giňişleýin

«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Kabul edilen senesi: 05.06.2021 

giňişleýin

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Kabul edilen senesi: 05.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowa «Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty» diýen ady dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.05.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 15.04.2021 

giňişleýin

Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 29.03.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


Durnukly ösüşi ilerletmekde zenanlaryň orny güýçlendirilýär

Hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyzda, bütin dünýäde parahatçylygyň, abadançylygyň, ösüşiň hatyrasyna…

 21.09.2021 

giňişleýin

BAGTYÝARLYK SAGLYKDAN BAŞLANÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ilatyň saglygy barada edilýän alada döwlet syýasatynyň…

 20.09.2021 

giňişleýin

BINAGÄRLIGIŇ DÖWREBAP NUSGASY

Bäş müň­ýyl­lyk buý­sanç­ly ta­ry­hy bo­lan hal­ky­my­zyň gur­mak, döretmek, ha­ýyr-so­gap ga­zan­mak…

 20.09.2021 

giňişleýin

INDEPENDENCE IS HAPPINESS OF THE TURKMEN PEOPLE

To date, the Turkmen people are proud of their happiness – the epoch when they live a prosperous…

 18.09.2021 

giňişleýin

BEÝIK BUÝSANJYMYZ

Hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyzlyk bahasyna ýetip bolmajak beýik düşünjedir, döwletimiziň mizemezliginiň,…

 18.09.2021 

giňişleýin

ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY BILEN BAGLY KANUNÇYLYK

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjyndan badalga alan «Ýol hereketiniň howpsuzlygy…

 17.09.2021 

giňişleýin