Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:
    Türkmenistanyň Konstitusiýasy Garaşsyz döwletimiziň esas goýujy hukuk binýady bolup durýar.

HABARLAR


 09.05.2021 

Milli Liderimiz Ýeňiş gününiň 76 ýyllygynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy

Şu gün ýurdumyzda umumyhalk baýramçylygy — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bellenildi. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda geçirilen gül goýmak çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

“Türkmenistan — parahatçylygyň…

 09.05.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Ýeňiş Güni bilen gutlady

 08.05.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti halkymyzy müberek Gadyr gijesi mynasybetli gutlady

 07.05.2021 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 05.05.2021 

Türkmen parlamentarileri ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň 29-njy mejlisiniň esasy meselelerini…

 29.04.2021 

Pederlerimiziň köpasyrlyk däpleri we wesýetleri ruhy gymmatlyklary baýlaşdyrmagyň özenidir

 28.04.2021 

AŞGABATDA PARLAMENT ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

 28.04.2021 

PARLAMENT ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ AŞGABAT DUŞUŞYGYNA GATNAŞYJYLAR BU FORUMYŇ GEÇIRILMEGINIŇ ÖZ WAGTYNDALYGYNY…

 28.04.2021 

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly…

 28.04.2021 

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly…

 28.04.2021 

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly…

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


«Parlamentarileriň halkara parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekdäki orny» atly Parlament ýolbaşçylarynyň arasyndaky duşuşygyň Jemleýji resminamasy

Biz, 2021-nji ýylyň 28-nji aprelinde Aşgabat şäherinde wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen «Parlamentarileriň…

 28.04.2021 

giňişleýin

«PARLAMENTARILERIŇ HALKARA PARAHATÇYLYGY WE YNANYŞMAGY BERKITMEKDÄKI ORNY» atly parlament ýolbaşçylarynyň arasyndaky duşuşygy geçirildi

Türkmenistan dünýä jemgyýetçiliginde parahatçylyk söýüjilikli, hoşniýetli, “açyk gapylar” syýasatyny alyp barýan…

 28.04.2021 

giňişleýin

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Mejlisiň wekilleri Parlamentara birleşigiň 22 — 26-njy mart aralygynda wideoaragatnaşyk arkaly «Parlamentariler…

 26.03.2021 

giňişleýin

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti Mejlisiň Başlygynyň…

 17.03.2021 

giňişleýin

SAÝLAWLARA TAÝÝARLYK: DALAŞGÄRLERI HÖDÜRLEMEK DOWAM EDÝÄR

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk barha giň gerime eýe…

 19.02.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň wekiliýeti Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 29-njy Ykdysady we daşky gurşaw forumynyň Birinji taýýarlyk duşuşygyna gatnaşdy

2021-nji ýylyň 15-16-njy fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti Wena (Awstriýa) şäherindäki wekilhanasy…

 16.02.2021 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 15.04.2021 

giňişleýin

Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 29.03.2021 

giňişleýin

Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 12.02.2021 

giňişleýin

2021-nji ýyly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etmek hakynda

Kabul edilen senesi: 31.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 09.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 09.12.2020 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


DÖWLET DOLANDYRYŞYNDA TÄZE GURLUŞ

«Türk­me­nis­tan­ —­ pa­ra­hat­çyly­gyň­ we­ yna­nyş­ma­gyň ­Wa­tany»­ ýylynyň­ 14­-nji­ ap­re­lin­de…

 03.05.2021 

giňişleýin

GAÝTADAN DIKELDILÝÄN ENERGIÝA — daşky gurşawyň goragy

Ýurdumyzyň energetika gorlary, şol sanda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri halkymyzyň…

 03.05.2021 

giňişleýin

OŇYN HYZMATDAŞLYK

Türkmenistan dünýä jemgyýetçiliginde parahatçylyksöýüjilikli, hoşniýetli, «Açyk gapylar» syýasatyny…

 01.05.2021 

giňişleýin

DOGRY IÝMITLENMEK — SAGLYGYŇ GIREWI

Halkymyzyň saglygyny goramak we berkitmek maksady bilen, ýurdumyzda hereket edýän «Saglyk» Döwlet…

 10.04.2021 

giňişleýin

SAG BAŞYM — SOLTAN BAŞYM

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Gah­ry­man Arkadagymy­zyň baş­tu­tan­ly­gyn­da…

 10.04.2021 

giňişleýin

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ДЕЛО ОБЩЕНАРОДНОЕ

Наш народ испокон веков жил в единстве и гармонии с окружающим миром. И сегодня никто не остаётся…

 09.04.2021 

giňişleýin