Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:
    Türkmenistanyň Konstitusiýasy Garaşsyz döwletimiziň esas goýujy hukuk binýady bolup durýar.

HABARLAR


 12.06.2021 

«Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizildi, halkara konwensiýalaryna goşulmak hakynda Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda «Döwlet adam üçindir!» diýen şygar astynda ähli ugurlarda öz wagtynda maksadalaýyk döwrebap özgertmeler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň ynsanperwer içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlarynda Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny goramak…

 05.06.2021 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

 04.06.2021 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 03.06.2021 

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi

 03.06.2021 

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

 02.06.2021 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekiliýeti onlaýn görnüşde YHG-nyň Parlament assambleýasynyň…

 01.06.2021 

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna

 01.06.2021 

Milli Liderimiz Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine bardy

 31.05.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň altyn nyşany bilen sylaglanyldy

 31.05.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň…

 28.05.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


“Sebitara integrirleşme üçin parlament hyzmatdaşlygyna ýardam etmek” atly konferensiýa

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy hem wekilleri 2021-nji ýylyň 1-2-nji iýunynda Yslamabat şäherinde…

 02.06.2021 

giňişleýin

DAŞKY GURŞAWY GORAMAK WE MILLI KANUNÇYLYK

Zeminde howanyň üýtgemegi, ösümlikleriň we haýwanlaryň biodürlüliginiň azalmagy, daşky gurşawyň hapalanmagy,…

 31.05.2021 

giňişleýin

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЖЕНЩИН-ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

26 мая 2021 года представители Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана приняли участие на видеоконференции…

 26.05.2021 

giňişleýin

PARLAMENTARA BILELEŞIGIŇ (IPU) 142-NJI ASSAMBLEÝASY

Demokratiýa hemmeler üçin” diýen şygary öňe sürýän Parlamentara Bileleşigi tarapyndan 2021-nji…

 25.05.2021 

giňişleýin

«Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy: döwletlilik, kanunçylyk we adalatlylyk» atly ylmy-amaly maslahat

Ýurdumyzda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly…

 18.05.2021 

giňişleýin

BMG-nyň Halkara Söwda guramasy bilen hyzmatdaşlyk

Halkara Söwda merkezi Bütindünýä Söwda guramasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň bilelikdäki edarasydyr.…

 14.05.2021 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Kabul edilen senesi: 05.06.2021 

giňişleýin

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Kabul edilen senesi: 05.06.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowa «Aşgabat şäheriniň hormatly raýaty» diýen ady dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 22.05.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 15.04.2021 

giňişleýin

Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 29.03.2021 

giňişleýin

Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 12.02.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


Государственно-частное партнёрство – особая роль в экономике государства

Под мудрым и дальновидным руководством уважаемого Президента Туркменистана наша страна во всех сферах…

 16.06.2021 

giňişleýin

DÖWLET-HUSUSY HYZMATDAŞLYGYNYŇ HUKUK ESASY

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baştutan­ly­gyn­da ýurdumyz­da yk­dy­sa­dy­ýe­tiň…

 14.06.2021 

giňişleýin

JEMGYÝETIŇ WE DÖWLETIŇ IŇ ÝOKARY GYMMATLYGYNYŇ GORAGY

Milli Liderimiziň baştutanlygynda biziň ýurdumyz adam hukuklary çygrynda halkara hyzmatdaşlygyna…

 11.06.2021 

giňişleýin

ÝAŞLAR — RÖWŞEN GELJEGIMIZ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň tagallalary bilen alnyp barylýan…

 10.06.2021 

giňişleýin

ARKADAGYŇ PAÝHASYNDAN GÜLLEÝÄR EZIZ DIÝAR

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Gahryman Arkadagymyzyň çuňňur pähim-parasatly ýörelgeleriniň netijesinde…

 10.06.2021 

giňişleýin

ASYLLY ÝÖRELGE — BAGTYÝARLYGYŇ GÖZBAŞY

Türkmen halkynyň baý medeni mirasy adamzadyň ruhy gymmatlyklaryna uly goşantdyr. Hut şonuň üçin hem…

 09.06.2021 

giňişleýin