Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti SERDAR BERDIMUHAMEDOW:
    — WATAN DIŇE HALKY BILEN WATANDYR! DÖWLET DIŇE HALKY BILEN DÖWLETDIR!

HABARLAR


 29.07.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady…

 24.07.2022 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

 24.07.2022 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini…

 24.07.2022 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň…

 21.07.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw…

 21.07.2022 

Hormatly Prezidentimiz sebitiň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy

 11.07.2022 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryna gynanç…

 11.07.2022 

Türkmen-türk parlamentara gatnaşyklary ösdürilýär

 08.07.2022 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryna gynanç…

 08.07.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

 18.06.2022 

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisi

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


MILLI KANUNÇYLYGYŇ KÄMILLEŞDIRILMEGI — ATA WATANYMYZYŇ DEPGINLI ÖSÜŞINIŇ MÖHÜM ŞERTI

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 8-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde…

 29.07.2022 

giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI

AŞGABAT, 23-nji iýul (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji…

 25.07.2022 

giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY

AŞGABAT, 16-njy iýul (TDH). Şu gün sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň…

 18.07.2022 

giňişleýin

Türkmen-türk parlamentara gatnaşyklary ösdürilýär

AŞGABAT, 11-nji iýul (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy…

 12.07.2022 

giňişleýin

HALKARA PARLAMENT MEÝDANÇALARYNDA

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary hem-de ýakyndan goldaw bermegi bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýeti…

 30.06.2022 

giňişleýin

ABADAN DURMUŞYŇ ESASLARY

Düýn Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň hem­de Mejlisiniň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde…

 08.06.2022 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek hakynda

Kabul edilen senesi: 14.02.2022 

giňişleýin

2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakynda

Kabul edilen senesi: 27.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy „Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň „Türkmen edermen” medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany – Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda gurlan orta mekdebe Annak Sähetmyradowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 30.08.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


HUSUSYÝETÇILERIŇ IŞI ILERI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyzyň gülläp…

 10.08.2022 

giňişleýin

ИНИЦИАТИВЫ ВО БЛАГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства под руководством уважаемого Президента…

 09.08.2022 

giňişleýin

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ ÖSÜŞ TAGLYMATY

 täze taryhy döwrüň üstünlikleriniň badalgasydyr

Biz…

 09.08.2022 

giňişleýin

SANLY YKDYSADYÝET: MÜMKINÇILIKLER WE ARTYKMAÇLYKLAR

DERWAÝYS SÖHBET 

Golaýda kabul edilen…

 06.08.2022 

giňişleýin

OŇYN BAŞLANGYÇLAR UTGAŞDYRYLÝAR

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň…

 04.08.2022 

giňişleýin

MÖHÜM IŞIŇ ÖŇ HATARLARYNDA

Azyk bolçulygyny döretmek islendik ýurduň ykdysady syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup…

 04.08.2022 

giňişleýin