Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:
    Türkmenistanyň Konstitusiýasy Garaşsyz döwletimiziň esas goýujy hukuk binýady bolup durýar.

HABARLAR


 27.11.2021 

Между Туркменистаном и Россией обговорены вопросы межпарламентского сотрудничества

Переговоры Гульшат Мамедовой и Валентины Матвиенко состоялись в рамках проведения Межпарламентской ассамблеи в Санкт-Петербурге.

Председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедова приняла участие на встрече с руководителем Совфеда России Валентиной Матвиенко,…

 25.11.2021 

ARKADAG LIDER BILEN BILELIKDE HALKYŇ JEBISLIGINIŇ DABARALANMAGY Geljek, 2022-nji ýylyň şygary…

 12.11.2021 

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI

 12.11.2021 

Milli Liderimiz Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň sammitine…

 12.11.2021 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy

 10.11.2021 

MASLAHAT GEÇIRILDI

 30.10.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — ÝYLLYK MALIÝE MEÝILNAMASYNYŇ BAŞ MAKSADY…

 18.10.2021 

TÜRKMENISTAN — RUSSIÝA: PARLAMENTARA GATNAŞYKLAR ÖSDÜRILÝÄR

 18.10.2021 

ТУРКМЕНИСТАН – РОССИЯ: РАЗВИТИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИХ СВЯЗЕЙ

 16.10.2021 

«Hormatly Prezidentimiziň kanunçylyk özgertmeleri döwlet berkararlygynyň, halkyň agzybirliginiň,…

 13.10.2021 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


KANUNÇYLYK NAMALARY DÜŞÜNDIRILDI

Öňňin Änew şäherindäki Medeniýet öýünde täze kabul edilen kanunçylyk namalaryny ilata düşündirmek maksady…

 26.11.2021 

giňişleýin

Merkezi Aziýanyň Daşary işler ministrlikleriniň we Parlament wekilleriniň V maslahaty

2021-nji ýylyň 4-nji noýabrynda BMG-niň sebitleýin halkara guramalarynyň, Merkezi Aziýanyň…

 05.11.2021 

giňişleýin

«Özbegistan: 5 ýylyň okgunly reformalary» atly halkara wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Özbegistanyň «Ösüş strategiýasy» merkeziniň Daşkent şäherinde geçiren maslahatyna…

 05.10.2021 

giňişleýin

“Ösüşiň bähbidine migrasiýanyň gender bilen bagly maglumatlaryndan peýdalanmak” atly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň (IOM) Türkmenistandaky wekilhanasynyň…

 05.10.2021 

giňişleýin

Çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýanyň wezipelerini ýerine ýetirmekligiň çäklerinde okuw maslahaty geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda BMG-nyň Çagalar gaznasynyň (UNICEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň Türkmenistanyň…

 05.10.2021 

giňişleýin

“Merkezi Aziýada we Türkiýede guraklaşan we şorlaşan oba hojalyk önümçilik ýerlerde tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmak” atly taslamanyň çäklerinde onlaýn maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Birleşen…

 29.09.2021 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy „Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň „Türkmen edermen” medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany – Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda gurlan orta mekdebe Annak Sähetmyradowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 30.08.2021 

giňişleýin

«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Kabul edilen senesi: 05.06.2021 

giňişleýin

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Kabul edilen senesi: 05.06.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


MILLI BILIM ULGAMY KÄMILLIK ÝOLUNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjy hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda…

 27.11.2021 

giňişleýin

DÖWLETLI DÖWRANYŇ EÝELERI

Bilşimiz ýaly, jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlary boýunça ýaşlaryň başarnygyny, sagdyn we kämil…

 27.11.2021 

giňişleýin

Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň ynsanperwer esaslary

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçen ýyllaryň içinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk…

 26.11.2021 

giňişleýin

Adam hukuklary dabaralanýar

Garaşsyzlyk ýyllarynda bedew batly ösüşlere beslenip, döwür bilen deň gadam basyp ösýän,…

 26.11.2021 

giňişleýin

СТРАТЕГИЯ ПАРТНЁРСТВА

Для обеспечения высоких темпов социально-экономического развития страны и стимуляции предпринимательской…

 25.11.2021 

giňişleýin

DÖWLET BÝUJETI: HALK BÄHBIDINI NAZARLAÝAN ÖZGERTMELER ÝOLY BILEN

13-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz tarapyndan «Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti…

 25.11.2021 

giňişleýin