Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:
    Türkmenistanyň Konstitusiýasy Garaşsyz döwletimiziň esas goýujy hukuk binýady bolup durýar.

HABARLAR


 18.10.2021 

TÜRKMENISTAN — RUSSIÝA: PARLAMENTARA GATNAŞYKLAR ÖSDÜRILÝÄR

Şu gün Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Ge­ňeşiniň Başlygy W.Matwiýenkonyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp…

 18.10.2021 

ТУРКМЕНИСТАН – РОССИЯ: РАЗВИТИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИХ СВЯЗЕЙ

 16.10.2021 

«Hormatly Prezidentimiziň kanunçylyk özgertmeleri döwlet berkararlygynyň, halkyň agzybirliginiň,…

 13.10.2021 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

 13.10.2021 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

 07.10.2021 

ÝAŞLAR SYÝASATY DABARALANÝAR

 07.10.2021 

Счастливые женщины – гордость нашей Отчизны

 05.10.2021 

DABARALY MASLAHAT

 27.09.2021 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy…

 27.09.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

 25.09.2021 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki…

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


«Özbegistan: 5 ýylyň okgunly reformalary» atly halkara wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Özbegistanyň «Ösüş strategiýasy» merkeziniň Daşkent şäherinde geçiren maslahatyna…

 05.10.2021 

giňişleýin

“Ösüşiň bähbidine migrasiýanyň gender bilen bagly maglumatlaryndan peýdalanmak” atly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň (IOM) Türkmenistandaky wekilhanasynyň…

 05.10.2021 

giňişleýin

Çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýanyň wezipelerini ýerine ýetirmekligiň çäklerinde okuw maslahaty geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda BMG-nyň Çagalar gaznasynyň (UNICEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň Türkmenistanyň…

 05.10.2021 

giňişleýin

“Merkezi Aziýada we Türkiýede guraklaşan we şorlaşan oba hojalyk önümçilik ýerlerde tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmak” atly taslamanyň çäklerinde onlaýn maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Birleşen…

 29.09.2021 

giňişleýin

WATANSÖÝÜJILIGIŇ NUSGASY

Öňňin Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda ýerleşýän Annak Sähetmyradow adyndaky iňlis dilini çuňlaşdyryp öwretmäge…

 13.09.2021 

giňişleýin

«Ekologiýa howpsuzlygy we dolandyryşy ugurda hyzmatdaşlygy berkitmek»

2021-nji ýylyň 10-11-nji awgustynda «Ekologiýa howpsuzlygy we dolandyryşy ugurda hyzmatdaşlygy berkitmek» atly…

 11.08.2021 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy „Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň „Türkmen edermen” medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany – Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda gurlan orta mekdebe Annak Sähetmyradowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 30.08.2021 

giňişleýin

«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Kabul edilen senesi: 05.06.2021 

giňişleýin

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Kabul edilen senesi: 05.06.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


MUKADDES GARAŞSYZLYGYŇ BELENT WASPY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda giň gerimli we aýdyň maksatly beýik işleriň toplumlaýyn…

 23.10.2021 

giňişleýin

GARAŞSYZLYK — GÜLLÄP ÖSÜŞLERIŇ GÖZBAŞY

Döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk ösüş ýoly türkmen halkynyň durmuşyna, aň-düşünjesine düýpli täsir…

 23.10.2021 

giňişleýin

Telekeçilik — ykdysady ösüşleriň guwandyryjy netijeleri

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, syýasy ylymlaryň doktory Serdar Berdimuhamedow…

 22.10.2021 

giňişleýin

Ýaşlar — Watan kuwwaty

Ýur­du­myz­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan oňyn döw­let sy­ýa­saty­nyň ne­ti­je­sin­de…

 21.10.2021 

giňişleýin

MILLI DÖWLETLILIGIŇ GÖZBAŞY

 Milli döwletliligiň galkynmagynda, Türkmenistanyň dünýäniň özygtyýarly, garaşsyz döwletleriniň…

 21.10.2021 

giňişleýin

Milli ykdysadyýetimiziň daýanjy

Dünýä giňişliginde hemmetaraplaýyn durnukly ösýän ýurt hökmünde öz ornuny barha berkidýän…

 21.10.2021 

giňişleýin