Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti SERDAR BERDIMUHAMEDOW:
    — WATAN DIŇE HALKY BILEN WATANDYR! DÖWLET DIŇE HALKY BILEN DÖWLETDIR!

HABARLAR


 24.05.2022 

Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky parlamentara gatnaşyklar berkidilýär

Şu gün Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Başlygy Farid Muhametşiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamynda parlamentara hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri…

 17.05.2022 

«TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNA 30 ÝYL: TÄZE TARYHY EÝÝAM WE KANUNÇYKARYJYLYK IŞINIŇ HÄZIRKI…

 13.05.2022 

Özbegistan Respublikasynyň Parlamentiniň Senatynyň Başlygy T.K.Narbaýewanyň ýolbaşçylygyndaky…

 13.05.2022 

MERKEZI AZIÝA DÖWLETLERINIŇ WE RUSSIÝANYŇ ZENANLARYNYŇ DIALOGYNA GATNAŞYJYLARA

 12.05.2022 

Gyrgyz Respublikasynyň Žogorku Keneşiniň Başlygynyň Orunbasary J. K. Isaýewanyň ýolbaşçylygyndaky…

 12.05.2022 

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.I.Matwiýenkonyň ýolbaşçylygyndaky…

 12.05.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygyny…

 12.05.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Oliý Majlisiniň Senatynyň Başlygyny kabul…

 12.05.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň Žogorku Keneşiniň Başlygyny kabul etdi

 12.05.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistanyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygyny kabul etdi

 12.05.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Parlament Senatynyň Başlygyny kabul etdi

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


30-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ознаменование юбилейной даты Милли Генгеш Туркменистана при поддержке общественно-политических организаций…

 18.04.2022 

giňişleýin

PUDAGARA TOPARYŇ MEJLISI

Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň…

 16.04.2022 

giňişleýin

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESINE EÝERIP

Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli, raýatlaryň saglygyny nazarlaýan tutumlaryny, belent maksatly işlerini,…

 08.04.2022 

giňişleýin

Demokratik ýörelgeleri berkidip

Öňňin paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda «Halk. Döwlet. Prezident: demokratiýa,…

 28.03.2022 

giňişleýin

ABADANÇYLYGYŇ ÝOLY BILEN

Düýn Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hormatly Prezidentimiziň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly…

 22.02.2022 

giňişleýin

KANUNÇYLYK NAMALARY DÜŞÜNDIRILDI

Öňňin Änew şäherindäki Medeniýet öýünde täze kabul edilen kanunçylyk namalaryny ilata düşündirmek maksady…

 26.11.2021 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek hakynda

Kabul edilen senesi: 14.02.2022 

giňişleýin

2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakynda

Kabul edilen senesi: 27.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy „Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň „Türkmen edermen” medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany – Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda gurlan orta mekdebe Annak Sähetmyradowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 30.08.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


ÝOKARY SYLAGLAR — DÜNÝÄŇ YKRARNAMASY

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän bu ýyl Türkmenistanyň täze eýýamynyň taryhyna…

 24.05.2022 

giňişleýin

ÝURDUMYZDA GIŇ MÖÇBERLI GURLUŞYK TASLAMALARY AMALA AŞYRYLÝAR

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet Baştutanlygyna girişen ilkinji günlerinde…

 23.05.2022 

giňişleýin

Плодотворный диалог во имя развития

В Ашхабаде в Центре общественных организаций состоялся маслахат на тему «Halkyň Arkadagly…

 23.05.2022 

giňişleýin

YGTYBARLY GELJEGIŇ HATYRASYNA HYZMATDAŞLYK

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzda…

 23.05.2022 

giňişleýin

ABADAN DURMUŞYŇ MIZEMEZ ESASLARY

«Döwür», «zamana», «eýýam» diýen düşünjeler taryhyň menzillerinde bolup geçen wakalary, ýetilen…

 21.05.2022 

giňişleýin

Rowaçlygyň girewi

Daşky gurşawyň goraglylygy durnukly ösüşiň aýrylmaz bölegidir. Durnukly ösüşiň maksatlarynda ykdysady,…

 20.05.2022 

giňişleýin