Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti SERDAR BERDIMUHAMEDOW:
    — WATAN DIŇE HALKY BILEN WATANDYR! DÖWLET DIŇE HALKY BILEN DÖWLETDIR!

HABARLAR


 26.03.2023 

Türkmenistanyň Prezidenti Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda ses berdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşdy.

Şu gezekki saýlawlar Türkmenistanda hakyky halk häkimiýetliliginiň guralynyň netijelidigini görkezdi. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň…

 26.03.2023 

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň…

 10.02.2023 

MILLI PARLAMENTE, ÝERLI HÄKIMIÝET WE ÖZ-ÖZÜŇI DOLANDYRYŞ EDARALARYNA DALAŞGÄRLERI HÖDÜRLEMEK…

 30.01.2023 

Wolodin: — Türkmenistan bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmek Russiýanyň ileri tutýan…

 30.01.2023 

TÜRKMEN-RUS PARLAMENTARA HYZMATDAŞLYGYNYŇ GELJEGI MASLAHATLAŞYLDY

 29.01.2023 

Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Aşgabada geldi

 01.01.2023 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy

 29.12.2022 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar…

 29.12.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

 26.12.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşdy

 24.12.2022 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryna ak…

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл в Ашхабад

Делегация Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла с официальным визитом в…

 29.01.2023 

giňişleýin

Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Aşgabada geldi

Russiýanyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodiniň ýolbaşçylygyndaky Russiýanyň Döwlet…

 29.01.2023 

giňişleýin

HALK DEMOKRATIÝASYNYŇ DABARALANMAGY

AŞGABAT, 23-nji ýanwar (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyňmerkezinde…

 24.01.2023 

giňişleýin

MILLI GEŇEŞIŇ MEJLISINDE DUŞUŞYK

AŞGABAT, 9-njy dekabr (TDH). Şu gün Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň Fransiýa…

 10.12.2022 

giňişleýin

ВСТРЕЧА В МЕДЖЛИСЕ МИЛЛИ ГЕНГЕША

АШХАБАД, 9 декабря (TDH). Перспективы дальнейшего расширения межпарламентских связей обсуждены в ходе состоявшейся…

 10.12.2022 

giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ WE MEJLISINIŇ BILELIKDÄKI MASLAHATY

AŞGABAT, 5-nji dekabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň…

 06.12.2022 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna we sungat binasyna türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleriniň atlaryny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 11.02.2023 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesini bermek we oňa at dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 11.02.2023 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek hakynda

Kabul edilen senesi: 14.02.2022 

giňişleýin

2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakynda

Kabul edilen senesi: 27.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy „Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň „Türkmen edermen” medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


ВЫБОРЫ: ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Комментарий специалиста

 

26…

 14.02.2023 

giňişleýin

Kämil terbiýe – ÜSTÜNLIGIŇ GÖZBAŞY

Ýaşlar jemgyýetiň iň işjeň bölegi hökmünde ýurduň ähli babatda ösüşinde möhüm orny eýeleýär.…

 11.02.2023 

giňişleýin

Doganlyk ýurtlaryň dostlugy

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda…

 10.02.2023 

giňişleýin

Watanyň röwşen geljegi

Ýaşlary hakyky watançylyk, ynsanperwerlik, ýokary ahlaklylyk, Watana we şöhratly taryhymyza,…

 10.02.2023 

giňişleýin

ARKADAG ŞÄHERI PAÝTAGTYMYZ BILEN ÖZARA UTGAŞÝAR

Bereketli gelen gyşyň soňky aýynyň ilkinji hepdesinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň…

 09.02.2023 

giňişleýin

DÖWLETLILIK ÝOLY BILEN

Magtymguly atamyzyň: «Hydyr gezen çölde iller ýaýylsyn,//Ýurt binamyz gaýym bolsun, goýulsyn»…

 06.02.2023 

giňişleýin