Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
    Türkmenistanyň Prezidenti GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:
    Türkmenistanyň Konstitusiýasy Garaşsyz döwletimiziň esas goýujy hukuk binýady bolup durýar.

HABARLAR


 14.01.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen,…

 12.01.2022 

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

 04.01.2022 

ГИМН СВЯЩЕННОЙ ЛЮБВИ К РОДИНЕ

 01.01.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

 28.12.2021 

Paýtagtymyzda 2022-nji ýylyň şygaryna bagyşlanan dabaralar geçirildi

 28.12.2021 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna…

 28.12.2021 

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýanyň Parlamentiniň ýokary palatasynyň ýolbaşçysynyň telefon…

 27.12.2021 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

 21.12.2021 

MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ ZENANLARYNYŇ DIALOGY

 18.12.2021 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

 16.12.2021 

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň agzalaryna

Hemmesi

DEPUTATLAR


Aşgabat Ahal Balkan Daşoguz Lebap Mary

MEJLISDE ALNYP BARYLÝAN IŞLER


KANUNÇYLYK NAMALARY DÜŞÜNDIRILDI

Öňňin Änew şäherindäki Medeniýet öýünde täze kabul edilen kanunçylyk namalaryny ilata düşündirmek maksady…

 26.11.2021 

giňişleýin

Merkezi Aziýanyň Daşary işler ministrlikleriniň we Parlament wekilleriniň V maslahaty

2021-nji ýylyň 4-nji noýabrynda BMG-niň sebitleýin halkara guramalarynyň, Merkezi Aziýanyň…

 05.11.2021 

giňişleýin

«Özbegistan: 5 ýylyň okgunly reformalary» atly halkara wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Özbegistanyň «Ösüş strategiýasy» merkeziniň Daşkent şäherinde geçiren maslahatyna…

 05.10.2021 

giňişleýin

“Ösüşiň bähbidine migrasiýanyň gender bilen bagly maglumatlaryndan peýdalanmak” atly wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň (IOM) Türkmenistandaky wekilhanasynyň…

 05.10.2021 

giňişleýin

Çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýanyň wezipelerini ýerine ýetirmekligiň çäklerinde okuw maslahaty geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda BMG-nyň Çagalar gaznasynyň (UNICEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň Türkmenistanyň…

 05.10.2021 

giňişleýin

“Merkezi Aziýada we Türkiýede guraklaşan we şorlaşan oba hojalyk önümçilik ýerlerde tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmak” atly taslamanyň çäklerinde onlaýn maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Birleşen…

 29.09.2021 

giňişleýin

Hemmesi

KANUNÇYLYK


2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakynda

Kabul edilen senesi: 27.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy „Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň „Türkmen edermen” medaly bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany – Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglamak hakynda

Kabul edilen senesi: 24.09.2021 

giňişleýin

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda gurlan orta mekdebe Annak Sähetmyradowyň adyny dakmak hakynda

Kabul edilen senesi: 30.08.2021 

giňişleýin

«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Kabul edilen senesi: 05.06.2021 

giňişleýin

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


BEÝIK TUTUMLARA BESLENÝÄN ZAMANA

Egsilmez eşretiň, bagtyýarlygyň ruhunda ösýän-özgerýän, döwür bilen aýakdaş gidýän ýurdumyzyň…

 21.01.2022 

giňişleýin

Belent sepgitleriň eýýamy

Berkarar döwletimizde Gahryman Arkadagymyzyň paýhasly özgertmeler syýasaty esasynda müňlerçe…

 21.01.2022 

giňişleýin

DÖWLET ÝER KADASTRY — SANLY MAGLUMATLAR ULGAMYNY DÖRETMEK

Hormatly Prezidentimiziň geçirýän oba hojalyk özgertmeleri ýurdumyzy senagat taýdan ösen döwletleriň…

 19.01.2022 

giňişleýin

Demokratiýanyň dabaralanmagy

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döwrün­de eziz Di­ýa­ry­myz­da döw­let do­lan­dyry­şy­ny…

 17.01.2022 

giňişleýin

РАБОТАТЬ В РИТМЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

2022 год, девиз которого «Эпоха народа с Аркадагом», станет годом новых достижений, масштабных…

 17.01.2022 

giňişleýin

ÖŇDENGÖRÜJILIKLI ÖZGERTMELER SYÝASATYNYŇ DATLY MIWELERI

Türkmenistanyň täze taryhyna «Halkyň Arkadagly zamanasy» ady bilen ýazylýan ýylyň belent ruhy…

 14.01.2022 

giňişleýin